LOGO VNBET
MỤC LỤC
Lời Nói Đầu: .................................................................5
Phật Thuyết A-di-đà Kinh
Hán văn và chú âm .....................................................6
Phần dịch nghĩa: .........................................................24
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm

Hán văn và chú âm: ....................................................40
Phần dịch nghĩa: .........................................................68
Dược Sư Quang Lưu Ly Như Lai
Bổn Nguyện Công Đức Kinh

Hán văn và chú âm: ....................................................82
Phần dịch nghĩa: ..........................................................124
Kim Cang Bát-nhã Ba-la-mật Kinh
Hán văn và chú âm:.......................................................152
phần dịch nghĩa: ...........................................................196
Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Kinh
Hán văn và chú âm: ......................................................220
Phần dịch nghĩa: ...........................................................284
Tứ Thập Nhị Chương Kinh
Hán văn và chú âm: .......................................................324
Phần dịch nghĩa: ............................................................368
Phật Di Giáo Kinh
Hán văn và chú âm: ..........................................................402
Phần dịch nghĩa: ................................................................428

* Trang 447 *
device

 
Chư Kinh Tập Yếu