LOGO VNBET
Nguyễn Phúc Ưng Bàng (1881 – 1951)
Pháp danh: Thanh Cát

Cư sĩ Nguyễn Phước Ưng Bàng, Pháp danh Thanh Cát, tự Mông Phong. Hiệp Tá Đại học sĩ Tổng đốc tri sĩ, cựu tôn Nhơn lệnh; là cháu nuôi của Hoàng tử Hoằng Hóa quận vương Miên Triện. Nhưng là cháu ruột của hoàng tử Thọ Xuân Vương Miên Định. Con của cụ Hương Hậu con nuôi của Hoàng tử Hoằng Hóa quận Vương Miên Triện.
Cụ sinh năm 1881 tại Hoằng Hóa Quân Vương thuộc ấp Xuân Lộc nay là Phường Phú Cát thành phố Huế.
Năm 1902 làm thư ký tòa sứ, được phong tước Hoằng Hóa huyện hầu năm 1909 và giữ chức Chánh sứ ở Phụng Hổ năm 1911. Năm 1971 làm quan Tham Tá Lý bộ Lễ. Năm 1919 thăng giữ chức Thị Lang ở Bộ nầy. Đến năm 1922 giữ chức Tham Tri Bộ Binh kiêm nhiệm chức Binh Mã sứ ở Hộ Thành.
Năm 1926, đã từng kiêm nhiệm chức Tả Tôn chánh ở Tôn

* Trang 661 *
device

Nhơn Phủ rồi được thăng chức Tuấn Vũ tỉnh Bình Thuận năm 1929. Năm 1930, giữ chức Tổng Đốc tỉnh Bình Định.
Năm 1932, cư sĩ đã tham gia hoạt động trong An Nam Phật học Hội, và đã cùng với các cư sĩ khác như cụ Ưng Dinh, Ưng Binh và Ni Trưởng Diệu Không lập một Ban vận động để mua lại sở đất của cụ Nguyễn Đình Hiến tọa lạc tại thôn Bình An, xã Dương Xuân Hạ, huyện Hương Thủy để lập ngôi Ni tự Diệu Đức và thỉnh Ni trưởng Thích Nữ Diệu Hương về làm tọa chủ khai sơn chùa này, rồi sau đó khi Hội lấy chùa Từ Đàm làm trụ sở thì Ni viện được chuyển vào đây và chùa này trở thành Ni viện để đào tạo Ni chúng.
Năm 1936 cụ về trí sĩ và từ đó đến năm 1940 làm Hội trưởng Hội đồng Tôn Tương tế.
Năm 1941, làm Trị sự trưởng Tổng Trị sư của Hội An Nam Phật học.
Về già, cụ an tường qua vãng ngày 09 tháng 11 năm Tân Mão ( 1951) thọ 71 tuổi. Mộ phần được thân quyến an táng tạo khuôn viên tổ đình Bá Quốc thuộc phường Phường Đúc thành phố Huế.
*

* Trang 662 *
device

 
Chư Tôn Thiện Đức & Cư Sĩ Hữu Công Phật Giáo Thuận Hóa - Tập 1