LOGO VNBET
MỤC LỤC

 
1. Phẩm thứ mười tám: Hiện bệnh .........................................................................................................5
2. Phẩm Thứ Mười Chín: Thánh Hạnh (A) .......................................................................................26
3. Phẩm Thứ Mười Chín: Thánh Hạnh (B) ...........................................................................................56
4. Phẩm Thứ Hai Mươi: Phạm Hạnh (A) .............................................................................................98
5. Phẩm Thứ Hai Mươi: Phạm Hạnh (B) ..............................................................................................127
6. Phẩm Thứ Hai Mươi: Phạm Hạnh (C)..............................................................................................151
7. Phẩm Thứ Hai Mươi: Phạm Hạnh (D) .................................................................................................178
8. Phẩm Thứ Hai Mươi Mốt: Anh Nhi Hạnh ........................................................................................220
9. Phẩm Thứ Hai Mươi Hai: Quang Minh Biến Chiếu Cao Úy Đức Vương Bồ tát (A) ......................226
10. Phẩm Thứ Hai Mươi Hai: Quang Minh Biến Chiếu Cao Úy Đức Vương Bồ tát (B) ......................259
11. Phẩm Thứ Hai Mươi Hai: Quang Minh Biến Chiếu Cao Úy Đức Vương Bồ tát (C) .......................290
12. Phẩm Thứ Hai Mươi Hai: Quang Minh Biến Chiếu Cao Úy Đức Vương Bồ tát (D) .........................322
13. Phẩm Thứ Hai Mươi Ba: Sư Tử Hống Bồ Tát ....................................................................................347

* Trang 375 *
device

* Trang 376 *
device

 
Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập 2