LOGO VNBET
Viết gì cũng không trúng, là trúng
Nói gì cũng không trúng, là trúng
Nghĩ gì cũng không trúng, là trúng
Như Huyễn Thiền Sư

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

HÒA THƯỢNG TỪ THÔNG
Pháp Hiệu: NHƯ HUYỄN THIỀN SƯĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH

TRỰC CHỈ ĐỀ CƯƠNG

QUYỂN II

 
Website:
www.chuavietnam.com
www.pgvn-haitrieuam.com
www.lieulieuduong. org
www.phatphapdaithua.com
www.khatsi.com
 
NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

* Trang 3 *
device

* Trang 4 *
device

 
Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập 2