LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
                              TẬP 51


                        BỘ ĐẠI TẬP
                                 II

                     SỐ 397 (Q.49 →60)
                                &
                        SỐ 398 → 401            HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
       LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 918 *
device

* Trang 919 *
device

                       NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
                       TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

I-Viết hoa toàn bộ:
1.Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm…
2.Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan…
3.Tôn xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác…
4.Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-hàm…
II-Viết hoa chữ đầu:
1.Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi Lợi….
2.Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế…
3.Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác,….
4.Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành vương xá…
III- Viết hoa chữ đầu+ gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pāli)
1.Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất…
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ,…
3. Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà,…
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di,…
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát,…
IV- Gạch nối: (danh từ chung được phiên âm từ Pāli)
Ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần…

* Trang 920 *
device

V- Số:
1.Viết thành chữ: (những số qua lớn nên chú thích thêm số)
Ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)…
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
Ví dụ: Đại I, trang 15, cht.52…
VI- Đặc biệt:
Âm “y” và “i” dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L, M, T, Q vẫn viết theo thói quen cũ.
Ví dụ: kỷ cương, lý luận,…
梵: viết là “Phạm” không viết là “Phạn”(phát âm theo chữ Brahma)
慧: viết là “Tuệ” không viết là “Huệ”.
                                                                           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
                                                                                        Sa môn THÍCH TỊNH HẠNH

* Trang 921 *
device

                               MỤC LỤC
                         (ĐẠI TẬP – BỘ 2)

SỐ 397 – KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP (tt)................ 3
QUYỂN 49....................................................................................... 3
Phẩm 15: NGUYỆT TẠNG............................................................. 3
Phần 6: KHIẾN CHO MA VƯƠNG KÍNH TIN, VUI VẺ............. 3
Phần 7: HẾT THẢY CHƯ QUỶ THẦN CÙNG ĐẾN CHÚNG HỘI
...........................................................................................................  15
QUYỂN 50....................................................................................... 30
Phẩm 15: NGUYỆT TẠNG.............................................................. 30
Phần 8: CHÚNG QUỶ THẦN XẤU ÁC CÓ ĐƯỢC KÍNH TIN (1)
...........................................................................................................  30
QUYỂN 51....................................................................................... 89
Phẩm 15: NGUYỆT TẠNG.............................................................. 89
Phần 8: CHÚNG QUỶ THẦN XẤU ÁC CÓ ĐƯỢC KÍNH TIN (2)
...........................................................................................................  89
Phần 9: CÁC VỊ THIÊN VƯƠNG HỘ TRÌ..................................... 108
QUYỂN 52....................................................................................... 120
Phẩm 15: NGUYỆT TẠNG.............................................................. 120
Phần 10: CHÚNG QUỶ THẦN XẤU ÁC CÓ ĐƯỢC KÍNH TIN
...........................................................................................................  120
Phần 11: THIÊN VƯƠNG ĐỀ-ĐẦU-HỘ-TRÁ HỘ TRÌ................ 130
Phần 12: THIÊN VƯƠNG TỲ-LÂU-LẶC-XOA............................ 138
Phần 13: THIÊN VƯƠNG TỲ-LÂU-BÁC-XOA............................ 142
Phần 14: THIÊN VƯƠNG TỲ-SA-MÔN........................................ 145
QUYỂN 53....................................................................................... 154
Phẩm 15: NGUYỆT TẠNG.............................................................. 154
Phần 15: LUÂN CHÚ HỘ TRÌ......................................................... 154
Phần 16: NHẪN NHỤC(1)............................................................... 158
QUYỂN 54....................................................................................... 176
Phẩm 15: NGUYỆT TẠNG.............................................................. 176
Phần 16: NHẪN NHỤC (2).............................................................. 176
QUYỂN 55....................................................................................... 201
Phẩm 15: NGUYỆT TẠNG.............................................................. 201

* Trang 922 *
device

Phần 17: PHÂN CÔNG ĐẦY ĐỦ VỀ VIỆC HỒ TRÌ CHÁNH PHÁP
NƠI CÕI DIÊM-PHÙ-ĐỀ................................................................ 201
QUYỂN 56....................................................................................... 237
Phẩm 15: NGUYỆT TẠNG.............................................................. 237
Phần 18: CÁC TINH TÚ THÂU TÓM HỘ TRÌ CÁC QUỐC ĐỘ 237
Phần 19: TẠO LẬP CHÙA PHÁP................................................... 247
Phần 20: PHÁP DIỆT TẬN.............................................................. 252
QUYỂN 57....................................................................................... 287
Phẩm 16: TU-DI TẠNG.................................................................... 287
Phần 1: THANH VĂN ĐẢNH LỄ TẤT CẢ CHƯ PHẬT MƯỜI
 PHƯƠNG......................................................................................... 287
Phần 2: THIỀN CỦA BỒ-TÁT........................................................ 294
Phần 3: DIỆT TRỪ MƯA GIÓ CHẲNG PHẢI THỜI.................... 299
QUYỂN 58....................................................................................... 314
Phẩm 16: TU-DI TẠNG.................................................................... 314
Phần 4: ĐÀ-LA-NI............................................................................ 314
QUYỂN 59....................................................................................... 338
Phẩm 17: BỒ-TÁT NƠI MƯỜI PHƯƠNG(Phần 1)........................ 338
QUYỂN 60....................................................................................... 377
Phẩm 17: BỒ-TÁT NƠI MƯỜI PHƯƠNG (Phần 2)....................... 377
SỐ 398 – KINH ĐẠI BI.................................................................. 413
QUYỂN1.......................................................................................... 413
Phẩm 1: BỒ-TÁT TRANG NGHIÊM PHÁP.................................. 413
Phẩm 2: TÁN THÁN PHÁP HỘI.................................................... 427
QUYỂN 2......................................................................................... 433
Phẩm 3: PHÁP MÔN VÔ CÁI......................................................... 433
Phẩm 4: TRANG NGHIÊM PHÁP BẢN........................................ 435
Phẩm 5: TÁM HÀO QUANG.......................................................... 452
QUYỂN 3......................................................................................... 457
Phẩm 3: ĐẠI BI................................................................................. 457
Phẩm 7: GIÁO HÓA......................................................................... 458
Phẩm 8: ĐẠO TUỆ........................................................................... 460
Phẩm 9: KIẾP SỐ.............................................................................. 469
Phẩm 10: HẠNH NGHIỆP............................................................... 471

* Trang 923 *
device

QUYỂN 4......................................................................................... 475
Phẩm 11: BIẾT BA ĐỜI................................................................... 475
Phẩm 12: TRÍ HIỂU CHÚNG SINH................................................ 477
Phẩm 13: CHỦNG LOẠI CHÚNG SINH........................................ 478
Phẩm 14: CĂN BẢN......................................................................... 481
Phẩm 15: THẦN TÚC...................................................................... 484
Phẩm 16: NHẤT TÂM ĐỊNH Ý...................................................... 487
QUYỂN 5......................................................................................... 492
Phẩm 17: BIẾT BẢN HẠNH CỦA CHÚNG SINH....................... 492
Phẩm 18: THẤU TỎ......................................................................... 494
Phẩm 19: CHẤM DỨT HOẶC LẬU HOẶC................................... 497
Phẩm 2: BỐN VÔ ÚY...................................................................... 500
Phẩm 21: MƯỜI TÁM PHÁP BẤT CỘNG (1)............................... 506
QUYỂN 6......................................................................................... 510
Phẩm 21: MƯỜI TÁM PHÁP BẤT CỘNG (2)............................... 510
Phẩm 22: ĐẠO NHƯ LAI................................................................. 522
QUYỂN 7......................................................................................... 526
Phẩm 2: TÁM TỔNG TRÌ................................................................ 526
QUYỂN 8......................................................................................... 540
Phẩm 24: QUÁ KHỨ........................................................................ 540
Phẩm 25: TUỆ NGHIỆP................................................................... 545
Phẩm 26: BỒ-TÁT TRÍ TÍCH.......................................................... 556
Phẩm 27: TÁN THÁN...................................................................... 557
Phẩm 28: PHÓ CHÚC...................................................................... 565
SỐ 399 – KINH BẢO MẪU SỞ VẤN........................................... 567
QUYỂN 1......................................................................................... 567
Phẩm 1: VẤN BẢO NỮ................................................................... 567
QUYỂN 2......................................................................................... 589
Phẩm 2: BA MƯƠI HAI BÁU PHÁT TÂM.................................... 589
Phẩm 3: THÔNG TỎ........................................................................ 592
Phẩm 4: VẤN BẢO NỮ................................................................... 593
Phẩm 5: TÁM LỰC........................................................................... 601
Phẩm 6: MƯỜI LOẠI LỰC............................................................... 603
Phẩm 7: BỐN ĐIỀU KHÔNG SỢ................................................... 606

* Trang 924 *
device

QUYỂN 3......................................................................................... 609
Phẩm 8: MƯỜI TÁM PHÁP BẤT CỘNG....................................... 609
QUYỂN 4......................................................................................... 630
Phẩm 9: BA MƯƠI HAI TƯỚNG.................................................... 630
Phẩm 10: HÀNH PHÁP.................................................................... 634
Phẩm 11: KHÔNG THOÁI CHUYỂN............................................ 637
Phẩm 12: ĐẠI THỪA....................................................................... 643
Phẩm 13: CHÚC LỤC....................................................................... 648
SỐ 400 – KINH NHỮNG ĐIỀU BỒ-TÁT HẢI Ý HỎI VỀ PHÁP
 MÔN TỊNH ẤN.............................................................................. 651
QUYỂN 1......................................................................................... 651
QUYỂN 2......................................................................................... 663
QUYỂN 3......................................................................................... 675
QUYỂN 4......................................................................................... 687
QUYỂN 5......................................................................................... 699
QUYỂN 6......................................................................................... 709
QUYỂN 7......................................................................................... 717
QUYỂN 8......................................................................................... 728
QUYỂN 9......................................................................................... 743
QUYỂN 10....................................................................................... 756
QUYỂN 11....................................................................................... 774
QUYỂN 12....................................................................................... 792
QUYỂN 13....................................................................................... 806
QUYỂN 14....................................................................................... 814
QUYỂN 15....................................................................................... 823
QUYỂN 16....................................................................................... 832
QUYỂN 17....................................................................................... 842
QUYỂN 18....................................................................................... 851
SỐ 401 – KINH ĐỒNG TỬ VÔ NGÔN........................................ 861
QUYỂN THƯỢNG......................................................................... 861
QUYỂN HẠ..................................................................................... 888

* Trang 925 *
device

 
Đại Tập 51- Bộ Đại Tập II- Số 397 (Quyển 49- 60) & Số 398->401