LOGO VNBET
KINH HIỀN KIẾP
 
QUYỂN 6
 
Phẩm 19: NÓI VỀ TÁM BẬC
 
Đức Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương:
–Thế nào gọi là tám bậc tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?
Như tin tưởng ở tám bậc, có được sự an lạc thuần nhất, từ đó luôn giữ gìn, chế ngự thân tâm không rơi vào tám nẻo tà, đó là Bố thí.
Noi theo tám bậc để hành hóa, giữ gìn đạo pháp, không chạy theo nẻo vinh hoa thế tục, đó là Trì giới.
Đã cùng tạo được những hành động nên giữ vững sự tạo tác bình đẳng, từ đấy đạt được tự tại, không một ai có thể xâm phạm hay coi thường, đó là Nhẫn nhục.
Thiền định tu đạt quả A-la-hán, hành hóa độ chúng sinh khắp trong ba cõi, không còn bị trở lại cõi sinh tử nữa, đó là Tinh tấn.
Nhân theo tám bậc mà đạt được các quả vị Đạo tích (Tu-đà-hoàn), Vãng lai (Tư-đà-hàm), Bất hoàn (A-na-hàm) và Vô trước (A-la-hán) đều là những con người giác ngộ chân chánh, đó là Nhất tâm.
Do đã vượt khỏi các dòng chảy sinh tử nên luôn nhận rõ biết bao sự việc liên hệ, đem lại ý nghĩa giải thoát của đạo giác ngộ vô thượng, đó là Trí tuệ.
Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.
–Thế nào gọi là đạt được quả vị Đạo tích (Tu-đà-hoàn) và tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?
Từ quả vị Đạo tích mà lần lượt đạt đến ánh sáng giác ngộ, tiêu trừ sạch mọi phiền não phủ che, vây bủa cùng tham dâm, sân nộ, si

* Trang 227 *
device

mê, ham ngủ nghỉ, vui đùa, đó là Bố thí.
Dùng để dứt trừ ái dục, không trở lại đi theo các nẻo uế trược, bất tịnh, đó là Trì giới.
Bảy lần qua lại, từ nơi cõi trời cho đến thế gian mới có thể dứt sạch các lậu, đó là Nhẫn nhục.
Đi đến nhà nhà để hành khất, tạo phước cho hết thảy đời đời được an lành, đó là Tinh tấn.
Chuyên tinh vào một hạnh luôn giữ gìn thân, khẩu, tâm, lìa bỏ hết thảy mọi tạo tác đầu mối của mọi vô ích, đó là Nhất tâm.
Như dứt mọi tham đắm vướng mắc, tỏ ngộ tất cả đều là không, đấy là cội nguồn của ba cõi, đó là Trí tuệ.
Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.
–Thế nào gọi là đạt được quả vị Vãng lai (Tư-đà-hàm) vi trần và tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?
Tuy còn ở trong ba cõi, nhưng đối với sắc dục thì dần dần hướng tới sự đoạn diệt, đó là Bố thí.
Như nhận rõ về các nạn của phiền não, ái dục, tâm chưa từng vi phạm, đó là Trì giới.
Xem xét về sự gây ra tội lỗi đối với mình, chuyển dần sang ít ỏi mỏng manh và cuối cùng là không, đó là Nhẫn nhục.
Đem ánh sáng giác ngộ soi tỏ khắp chốn, từ đấy quan sát mọi tạo tác gây nên tội lỗi đều từ hành động tạo thành, đó là Tinh tấn.
Dùng mọi sự hiểu biết để thiêu đốt sạch các thứ ái dục không còn sót một tí gì, đó là Nhất tâm.
Thông tỏ về đầu mối của mọi nẻo sinh tử trong một đời người, từ đấy xua trừ mọi ái dục tham đắm, không còn gặp lại bao mối hoạn nạn, đó là Trí tuệ.
Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.
–Thế nào gọi là đạt được quả vị Bất hoàn (A-na-hàm) và tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?
Như có thể xa lìa mọi tham đắm của cõi Dục giới, thực hiện bốn ân đối với bốn bậc không hề chán nản, đó là Bố thí.
Hay như tâm hoàn toàn dứt hết mọi nạn của phiền não cấu uế,

* Trang 228 *
device

đã dứt sạch tận ngọn nguồn sinh tử nên không còn trở lại cõi đời nữa, đó là Trì giới.
Sinh vào cõi trời thứ hai mươi hai là Thiện Thí, chư Thiên ở nơi ấy vẫn tu tập, không rời đạo pháp, đó là Nhẫn nhục.
Sớm tối siêng tu, tâm luôn gắn bó với đạo pháp, nên được sinh vào cõi trời thứ hai mươi ba là Thiện Thí Tánh Thiên, đó là Tinh tấn.
Như được sinh vào cõi trời thứ hai mươi bốn là Vô ái kết thiên, ở nơi ấy vẫn thản nhiên, tâm không mong cầu phước báo ở cõi trời, đó là Nhất tâm.
Hay như tạo được sự thân cận với các bậc đã đạt sáu thứ thần thông, hành hóa luôn chân chánh, là đường đi của bậc Chánh sĩ để đạt tới kho tàng trí thức, đó là Trí tuệ.
Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.
–Thế nào gọi là đạt quả vị Vô trước (A-la-hán) và tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?
Như dứt trừ sạch mọi pháp bị quên mất hay hốt nhiên bị mê lầm, để đạt đến quả vị A-la-hán, đó là Bố thí.
Không cần trở lại lo việc giữ gìn khiến các pháp không bị quên mất mà thảy đều tự nhiên thông tỏ tường tận, đó là Trì giới.
Như đem lòng tin tưởng mà tu tập đạt đến giải thoát, tâm dứt sạch mọi hoài nghi, đó là Nhẫn nhục.
Hay như dùng mọi sự hiểu biết thông tỏ mà nhằm dứt sạch các nỗi khổ của sinh, lão, bệnh, tử, đó là Tinh tấn.
Tiêu trừ hết thảy mọi khổ ách hoạn nạn trong ba đường dữ, bản thân tự chứng đạt được ánh sáng giác ngộ, đó là Nhất tâm.
Đều đạt được sự thông tỏ cùng gắng sức thực hiện đối với khắp các nẻo sinh tử, hoàn toàn thấu đạt không còn sót một thứ gì, đó là Trí tuệ.
Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.
–Thế nào gọi là đạt quả vị Duyên giác và tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?
Như luôn quan sát tiếp xúc với các chốn ít người ít việc, chọn

* Trang 229 *
device

nơi vắng vẻ tịch tĩnh, không hề tham đắm đối với thân mạng, cũng như không chiều theo đám đông phức tạp, đó là Bố thí.
Tuyển chọn các pháp để làm dấy khởi cùng phát huy con đường hành hóa của bậc Chánh sĩ vừa thích ứng với chánh pháp giác ngộ vừa có thể thích nghi với hoàn cảnh, đó là Trì giới.
Chọn ở riêng một chốn để giữ vững chí, dứt mọi phóng dật, đó là Nhẫn nhục.
Đạt đến giải thoát để độ khắp chúng sinh trong ba cõi, dứt trừ phiền não không để bị trói buộc trở lại, đó là Tinh tấn.
Như tu tập theo nẻo tịch nhiên dần đạt đến thế giới vô vi, tâm dứt mọi tham đắm vướng chấp, đó là Nhất tâm.
Dốc hết sức vào một nẻo hành động, là gốc của sự chân chánh, luôn thể hiện an nhiên như pháp, không hành động nghiêng ngả theo hai nẻo, đó là Trí tuệ.
Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.
–Thế nào gọi là bậc Bồ-tát tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?
Như thực hiện công việc cứu tế giúp đỡ, luôn thể hiện tâm bình đẳng, dứt mọi dua nịnh, đó là Bố thí.
Có được tính nhu hòa, thường biểu lộ sự an ổn để chữa trị vọng tâm, đúng như nơi chốn phát sinh mà khai hóa dẫn dắt, đó là Trì giới.
Như đem tâm bình đẳng ban cho chúng sinh, không làm chuyện mưu hại, giết chóc, đó là Nhẫn nhục.
Hay như phụng hành đúng nẻo sâu xa, cốt yếu của pháp không, thể hiện trọn vẹn diệu nghĩa của đạo Chánh giác Vô thượng, cho đến đạt Nhất thiết trí, đó là Tinh tấn.
Không dựa cậy vào âm vang của kẻ khác mà tạo tác để rơi trở lại vào những tiểu tiết, mà luôn thực hiện các pháp chánh thọ một cách bình đẳng, đó là Nhất tâm.
Không hề chán ghét các nẻo sinh tử, dùng ánh sáng giác ngộ để khai mở dẫn dắt tất cả chúng sinh, đó là Trí tuệ.
Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

* Trang 230 *
device

–Thế nào gọi là nhằm đạt được trí tuệ rốt ráo và tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?
Như đem trí tuệ rốt ráo ấy mà sửa trị tạo được mọi thích ứng, không rơi vào sự thiếu kém thua thiệt, đó là Bố thí.
Hoặc như dùng điều thiện chắc chắn để trị lành các hành của thân, khẩu, ý được thanh tịnh, đó là Trì giới.
Nẻo hành hóa luôn trừ diệt cấu uế để có được thanh tịnh, tươi sáng, mà cũng không dấy tưởng chấp, đó là Nhẫn nhục.
Do đoạn trừ các nẻo mê lầm nên có được sự an lạc nơi chánh pháp, từ đấy mọi sự nêu giảng luôn thích nghi, thuận theo giáo pháp của Phật, đó là Tinh tấn.
Dứt hết mọi nẻo tham tiếc, đối với tất cả mọi sở hữu đều nên đem cứu giúp những kẻ nguy khốn, từ đó tu theo chánh pháp, đó là Nhất tâm.
Nhờ có thể từ bỏ các nẻo hành động không thích hợp, hết thảy đều từ vô minh sinh ra, mà tiếp cận được sáu thứ thần thông vi diệu mà Bậc Giác Ngộ đã đạt, cho đến Nhất thiết trí, đó là Trí tuệ.
Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.
–Thế nào gọi là nhằm đạt được “Trí tuệ vô sở sinh” mà tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?
Như đối với ái dục, gốc báo ứng của chúng là nhằm khiến cho con người dấy khởi, thấu đạt thảy là không tức là có được “Trí tuệ vô sở sinh”, đó là Bố thí.
Khiến cho không có hình bóng đi đến cũng như trở lại tỏ được diệu lý “vô sở sinh”, đó là Trì giới.
Không gắn bó với các pháp thế gian dẫn đến những kết hợp phức tạp, chỉ thuần nhất theo chánh pháp tu tập, đó là Nhẫn nhục.
Tinh chuyên tu tập theo đúng các cửa giải thoát là Không, Vô tướng, Vô nguyện, cũng không rơi vào chỗ quên lãng hay thất tán, đó là Tinh tấn.
Sở dĩ có thể nhận ra Trí tuệ vô sở sinh là nhằm dùng để nhận thức và lãnh hội tất cả là “vô sở hữu”, đó là Nhất tâm.
Dùng để đoạn trừ các niệm về tất cả những bụi bặm cấu uế,

* Trang 231 *
device

cũng như dứt bỏ mọi vọng tưởng, đó là Trí tuệ.
Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.
–Thế nào gọi là nhằm đạt “Trí tuệ kiến lập” mà tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?
Như trường hợp chánh pháp còn tồn tại mà giả thiết như chánh pháp bị mai một, tâm không hề lìa bỏ đạo cũng như các việc cung cấp thức ăn, mặc, hoặc bảo vệ danh dự kiến thức, đó là Bố thí.
Đối với các việc đem giáo pháp giảng dạy, luôn dứt mọi nẻo dựa cậy mong cầu, tâm rộng mở như hư không, đó là Trì giới.
Như có thể đem lại vui vẻ thích thú cho bốn chủng tánh của con người, cũng không dựa cậy vào bốn loại ấy, đó là Nhẫn nhục.
Hay như dốc siêng năng tu tập, sử dụng các phương tiện thích hợp mong đạt quả vị chân thật, thì luôn mong đạt được đạo quả Chánh giác Vô thượng, đó là Tinh tấn.
Hoặc như lúc ở vào hàng A-tu-la cũng luôn học hỏi kinh điển, không rời bỏ Tam bảo, đó là Nhất tâm.
Khiến cho hết thảy chúng sinh nơi thế gian đều được nghe chánh pháp, liền thọ nhận phụng hành không dấy chút tà tâm, đó là Trí tuệ.
Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.
–Thế nào gọi là đạt được Thiên nhãn và tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?
Như dùng Thiên nhãn để nhận rõ tất cả các hình sắc, tâm không tham đắm, tỏ ngộ thảy là không, hư, đó là Bố thí.
Ví như có thể nhận diện một cách thông tỏ thế giới vô hình sắc, khéo sử dụng các phương tiện quyền xảo, không bị rơi xuống cõi Dục giới, đó là Trì giới.
Giả sử thông tỏ các sắc trần không có hình tượng, trong sự thấu đạt ấy tâm luôn thể hiện sự bình đẳng dứt mọi yêu ghét, đó là Nhẫn nhục.
Như xem xét mọi nẻo biến chuyển của sinh tử trong khắp các cõi cùng bao mối lo âu về các hoạn nạn khó khăn, nhưng không dấy tâm sợ hãi, đó là Tinh tấn.

* Trang 232 *
device

Hay như nhận ra tính chất vô niệm cùng với tất cả mọi tư duy, trong ngoài đều không trở ngại, cũng không có nơi chốn để hướng về, đó là Nhất tâm.
Hoặc như thể hiện sự tịch nhiên, tâm tĩnh lặng, an định, ví như hư không bao la chẳng hạn lượng, đó là Trí tuệ.
Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.
–Thế nào gọi là đạt được thiên nhĩ và tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?
Như có thể được nghe hết thảy ngôn ngữ âm thanh của chúng sinh, từ âm thanh ca múa kỹ nhạc ở các cõi trời cho đến tiếng kêu la than khóc ở ba cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, từ đấy dấy tâm Từ bi hướng đến, đó là Bố thí.
Khiến cho mọi người được lãnh hội các thứ âm hưởng vi tế, tỏ rõ tất cả ngôn ngữ đều là không, không có ngôn từ, đó là Trì giới.
Hết thảy mọi nẻo hành hóa đều thuận hợp với đạo pháp, không chạy theo các học phái ngoại đạo, gồm trong sáu mươi hai thứ kiến chấp, đó là Nhẫn nhục.
Như dùng miệng để tuyên giảng nêu bày, tâm luôn nhớ nghĩ theo điều ấy để hành động, thích ứng với hoàn cảnh, sử dụng các phương tiện quyền xảo, dùng trí tuệ để hóa độ dẫn dắt, đó là Tinh tấn.
Nghe và lãnh hội hết thảy là không nên muôn vật cũng không, tham vấn thọ nhận kinh điển của đạo pháp mà giữ gìn đọc tụng, đó là Nhất tâm.
Gồm thâu tất cả mọi thứ âm thanh, biết rõ về nẻo tận diệt của chúng để quy về thế giới tịch nhiên của đạo giải thoát vô thượng, đó là Trí tuệ.
Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.
–Thế nào gọi là tâm trí đạt được tự tại, rõ được tâm niệm của mọi người, từ đấy tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?
Như tâm mình, do từ bản thân nhận thấy mọi nơi chốn cùng bao nỗi lo âu hoạn nạn trong ba cõi, mà dấy khởi tâm thương xót hướng đến cứu giúp, đó là Bố thí.
Hay như tâm nhận rõ khắp nẻo ý nghĩa về thiện và bất thiện,

* Trang 233 *
device

tâm ấy luôn thể hiện bình đẳng, không vướng vào các pháp hữu vi, đó là Trì giới.
Quan sát về các nẻo tạo tác của nhân duyên báo ứng để nhận ra gốc của chúng là không có duyên đối, đó là Nhẫn nhục.
Như nhận ra mọi sự việc trong các đời quá khứ, vị lai, thảy đều vui vẻ để thông tỏ cả ngọn ngành gốc rễ, đó là Tinh tấn.
Dùng con mắt bình đẳng để xem xét mọi sự việc trong hiện tại thảy đều như cảnh huyễn hóa, đó là Nhất tâm.
Như nhận thức khắp hết thảy mọi gốc ngọn của sự biến chuyển là không có gốc ngọn, vậy thì có chỗ nào gọi là chính yếu, đó là Trí tuệ.
Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.
–Thế nào gọi là nhớ nghĩ và nhận biết về các thời quá khứ xa xưa, từ đấy tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?
Như nhận thức và biết rõ về quá khứ với nơi chốn sinh ra, những chỗ từng trải qua, cùng mọi nẻo hành động phải trái, đó là Bố thí.
Mọi chốn tạo tác được thành tựu, dùng đấy để khuyến trợ mọi người đi đến với đạo giác ngộ vô thượng, đó là Trì giới.
Khỏi phải bị trở lại nhiều lần mà nhằm tận diệt khiến cho không còn nơi chốn sinh khởi, đó là Nhẫn nhục.
Gọi là danh hiệu đã là “vô sở hữu”, có nơi chốn để nhận thức lãnh hội thì sẽ nhận ra nền tảng của hết thảy mọi pháp, đó là Nhất tâm.
Dùng vô số các phẩm loại để tuyên giảng nêu bày kinh điển đạo pháp, nhân đấy mà khai hóa chúng sinh trong ba cõi thoát mọi nguy khốn, mau đến với đạo giải thoát, đó là Trí tuệ.
Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực. (Đoạn này thiếu một pháp Tinh tấn)
–Thế nào gọi là đạt được thần túc có thể phi hành khắp chốn, từ đó tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?
Như do đạt được thần túc nên từ chỗ hiện tại có thể phi hành đến khắp mười phương, đó là Bố thí.

* Trang 234 *
device

Chỗ thực hiện các phương tiện luôn thuận hợp với ý nghĩa của các pháp, rõ năm ấm là không, dứt mọi nơi chốn phá hoại, đó là Trì giới.
Dấy khởi lòng thương lớn lao đối với chúng sinh nhằm độ thoát hết thảy, đó là Nhẫn nhục.
Mọi nẻo hành hóa đều đầy đủ, giống như mặt trăng tròn đầu sáng tỏ giữa đám tinh tú mà không làm mất đi vẻ hài hòa, đó là Tinh tấn.
Như có thể chế ngự năm uẩn, sáu trần, mười hai duyên khởi, điều phục được chí, đó là Nhất tâm.
Hay nếu chẳng tinh tấn hóa độ khiến cho siêng năng tu tập thì khó hội nhập vào thế giới bao la của Bậc Giác Ngộ, đó là Trí tuệ.
Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.
–Thế nào gọi là dứt sạch các lậu và tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?
Như bản thân mình đã nhận thấy rõ về các đối tượng nhưng không phân biệt bỉ ngã, cũng dứt hết các lậu, đó là Bố thí.
Hay như từ sự quan sát các lậu mà biết được về nguyên nhân phát sinh ra chúng để khiến dứt mọi nẻo dấy khởi, đó là Trì giới.
Nhận biết rõ hết thảy các lậu, gốc của chúng là không rễ nên đều có thể tiêu diệt sạch được, đó là Nhẫn nhục.
Như chính mình đã thực hiện được việc xem xét các lậu đã tận diệt, tỏ ngộ diệu lý “tận vô sở tận” (tận nơi không chỗ tận), không còn thấy nơi chốn quy hướng của sinh tử, đó là Tinh tấn.
Hay như khiến cho các lậu trở về cội nguồn của chúng là thế giới an nhiên tự tại hoàn toàn không còn những tác động hữu vi nào, đó là Nhất tâm.
Dùng sức mạnh của tinh tấn để nhổ sạch mọi gốc rễ của các lậu, không còn nơi chốn phát sinh, cũng như chỗ hướng tới, đó là Trí tuệ.
Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.
–Thế nào gọi là có được uy nghi và tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?
Như chính nhờ uy nghi mà khiến cho vô số người biết đến giá

* Trang 235 *
device

trị của lễ phép đức độ, dẫn tới tâm hòa hợp vui vẻ, đó là Bố thí.
Đem lại sự hòa duyệt cho tất cả chúng sinh ở khắp mọi nơi chốn, nhờ đấy mà không ai là không hoan hỷ, trong việc thọ nhận những lời chỉ dạy của giáo pháp, đó là Trì giới.
Nơi quán tưởng luôn tinh chuyên, dứt mọi phóng dật, chỉ giữ vững nơi đạo giác ngộ, đó là Nhẫn nhục.
Đi đến luôn thể hiện tính chất an định, từ tốn, không hề vội vàng hấp tấp, đó là Tinh tấn.
Uy nghi không bao giờ thiếu sót, nét lễ nghĩa luôn thể hiện đầy đủ, đó là Nhất tâm.
Nhận thức về các nẻo tạo tác sâu xa, ánh sáng soi tỏ tận nguồn gốc, đức hạnh luôn biểu hiện gồm đủ, đó là Trí tuệ.
Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.
–Thế nào gọi là từ lòng thương xót mà tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?
Như đối với kẻ ác mang tâm tà vạy độc ác, mình vẫn đem y phục, thực phẩm để cứu giúp, đó là Bố thí.
Trông thấy kẻ hung dữ độc ác gặp phải cảnh nguy khốn thì mình vẫn dốc tâm cứu giúp họ, nhân đó mà chỉ rõ về kinh điển, giáo pháp, đó là Trì giới.
Hoặc như có kẻ ngoại đạo cầu học, có chí nguyện để tìm hiểu đạo pháp, mà thường hay ngã mạn cao ngạo thì nên nhẫn chịu để dần dà cảm hóa, đó là Nhẫn nhục.
Trong trường hợp vì nhiều người, cần có chỗ quảng diễn bàn rộng thêm thì phải gắng nêu bày tuyên giảng thích hợp nghĩa lý giống như cái ao nở đầy hoa sen thơm ngát, đó là Tinh tấn.
Hay như đem các hành động của những bậc hiền thiện mà nêu giảng ý nghĩa khiến cho người nghe tự điều phục thân tâm, đó là Nhất tâm.
Hoặc như gặp trường hợp tế tự nơi các đền thờ, có thể nhân sự tu tập đông đảo ấy mà đến để thuyết giảng giáo pháp, ngôn từ như những chân lý chắc chắn để hóa độ đám ngoại đạo lõa hình, đó là Trí tuệ.
Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.

* Trang 236 *
device

–Thế nào gọi là từ nhận thức các hành là không mà tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?
Như trường hợp giúp đỡ không biết chán, không lấy đó làm điều buồn phiền, hóa độ khiến mọi người đến với đạo giác ngộ lánh xa chuyện thế tục, đó là Bố thí.
Mọi nẻo tạo tác đều được tự tại, do chính mình đem lại chứ không phải theo sự chỉ dạy của người khác, đó là Trì giới.
Con đường hành hóa luôn chuyên tinh, không giẫm chân không trở lại rơi vào các tiểu tiết, đó là Nhẫn nhục.
Tu tập đạt đến cứu cánh, không giữa chừng chấp giữ vào sự chứng đắc về các đức đã hoàn tất của Đức Thế Tôn, đó là Tinh tấn.
Nơi chốn thích ứng cho việc phụng hành luôn dứt bỏ mọi sự dựa cậy để tu tập một cách thuần thục, đó là Nhất tâm.
Tùy theo chỗ ưa thích mà tạo lập sự hành hóa để mau chóng dẫn dắt được hết thảy mọi người, đó là Trí tuệ.
Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.
–Thế nào gọi là do từ bỏ hết thảy mà tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?
Như thể hiện việc từ bỏ các hành động thuộc về cuộc sống, chứng tỏ không tham luyến đối với bản thân, từ đó mọi hành động được tự do không bị trở ngại, đó là Bố thí.
Hoặc như trừ bỏ mọi tạo tác hiện tại của thân, khẩu, tâm, đối với mọi biến chuyển sinh tử trong năm nẻo tâm không chút vướng mắc, đó là Trì giới.
Do gắn bó với cảnh giới, theo các pháp an lạc phụng hành bốn tâm vô lượng cùng sáu pháp Độ vô cực mà không có chỗ bị rơi đổ, đó là Nhẫn nhục.
Chỗ có thể dứt bỏ, chính là dứt bỏ ba độc tham dâm, sân nộ, si mê, cùng trừ diệt tất cả những khổ não còn lại của các kiến chấp gồm trong sáu mươi hai nẻo, đó là Tinh tấn.
Luôn khiến cho chúng sinh hành động theo nẻo thuần thục, không dấy sự ngã mạn cao ngạo mà lìa bỏ mọi nẻo hành động thích hợp, đó là Nhất tâm.

* Trang 237 *
device

Do lìa xa được mọi nẻo lo lắng ưu sầu của chúng sinh nên tâm luôn gắn bó với đạo pháp cùng thuận hợp với giới luật, đó là Trí tuệ.
Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.
–Thế nào gọi là nhằm đạt đến cảnh giới diệt độ mà tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?
Từ chỗ thấu đạt về không mà dứt bỏ các nẻo vọng tưởng, cho đến khi đạt tới cảnh giới diệt độ cũng rõ là không chỗ sinh, đó là Bố thí.
Nơi chốn kiến lập của tâm là lập ở đạo giải thoát, không có nơi chốn nào để bám víu giữ gìn, đó là Trì giới.
Lìa bỏ mọi an lạc của thân, không dựa cậy vào thân mạng để khai hóa chúng sinh, đó là Nhẫn nhục.
Dùng sức mạnh của các thần túc có thể làm động cả Tam thiên thế giới, nhưng không khiến cho hết thảy chư Thiên, người phải kinh sợ, đó là Tinh tấn.
Như tâm tĩnh lặng, ý định thực hiện các pháp chánh thọ, dứt mọi tham vướng cũng không phóng dật, đó là Nhất tâm.
Sau khi diệt độ, Xá-lợi được phân chia đều khắp mười phương, khiến cho hết thảy chúng sinh đều được đội ân, đó là Trí tuệ.
Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.
–Thế nào gọi là từ sự biến hóa khiến tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?
Như việc phân bố Xá-lợi nơi nơi đều được để lưu hành rộng khắp trong thiên hạ, đó là Bố thí.
Xá-lợi đã hiện ra các điềm tốt đẹp nói lên uy thần sáng chói khiến người trông thấy đều sinh tâm hoan hỷ, đó là Trì giới.
Chúng sinh trông thấy các việc biến hóa ấy tâm dấy sự vui mừng, ca ngợi, nhân đấy mà phát tâm Bồ-đề, đó là Nhẫn nhục.
Chư Thiên xem thấy uy thần cùng công đức lồng lộng, nên khuyến khích để thay nhau bày tỏ sự hoan hỷ, đó là Tinh tấn.
Như trông thấy Xá-lợi nơi bàn chân của bậc tiên phóng ra hào quang, khiến phải rợn người không cầm được nước mắt, đó là Nhất tâm.

* Trang 238 *
device

Hoặc như thấy Xá-lợi mà lập nguyện chân thành, hiện ra ánh hào quang oai đức gồm trong năm màu sắc sáng rực, đó là Trí tuệ.
Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.
–Thế nào gọi là nhằm đem giáo pháp truyền bá rộng khắp mà tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?
Như được đông đảo chúng sinh tự quy ngưỡng cúng dường nhiều vật phẩm thì nên đem giúp đỡ cho những nơi chốn thiếu kém, đó là Bố thí.
Luôn giữ gìn lấy tâm mình khiến không dấy khởi các vọng niệm, vì đã không chỗ sinh thì cũng là không chỗ diệt, đó là Trì giới.
Như nương theo diệu lý không sở hữu mà nhận thức mọi hiện tượng trong ba cõi, cả Phật, pháp, người vật, tất cả đều như nhiên, đó là Nhẫn nhục.
Có thể khiến cho kinh điển, đạo pháp được đem ra giảng dạy truyền bá khắp các cõi trời, người, đó là Tinh tấn.
Các loài ma oán cùng đám tay chân trông thấy thảy đều kinh hoảng không dám đương đầu với oai đức của đạo giác ngộ, đó là Nhất tâm.
Ví như giáo pháp luôn được hiển bày sáng tỏ, truyền bá khắp mười phương được mọi người yêu kính, đem lại an vui thích thú cho mỗi người, dần dà tiến tới việc tiếp cận với các pháp giải thoát, đó là Trí tuệ.
Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.
–Thế nào gọi là từ sự phân chia Xá-lợi mà tu các pháp Độ vô cực gồm có sáu sự việc?
Như chính vì Xá-lợi mà mong được mọi người cúng dường đầy đủ, sớm tối bày tỏ mọi việc cung kính, đó là Bố thí.
Có được vô số người thảy cùng hoan hỷ quy ngưỡng kính lễ, đó là Trì giới.
Hoặc như lại thị hiện ra ánh hào quang uy linh, khiến cho mọi người xa gần cùng đến chiêm bái, tâm có thể nhân đó mà được chuyển hóa, đó là Nhẫn nhục.

* Trang 239 *
device

Chư Thiên, dân chúng thảy cùng biểu lộ sự vui mừng hết mực, đều biết đó là điều hết sức tôn quý làm điều kiện để phát tâm Bồ-đề, đó là Tinh tấn.
Hay như trông thấy Xá-lợi, cho là không còn có niềm vui nào hơn được, nhớ nghĩ về Phật đạo, không gì có thể chỉ bày khéo hơn điều ấy, đó là Nhất tâm.
Hoặc như hết lời ca ngợi Xá-lợi nên đạt được sự biện tài kỳ diệu, không hề gặp trở ngại để hội nhập vào biển trí tuệ.
Ấy là gồm đủ sáu pháp Độ vô cực.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại từ tốn nói với Bồ-tát Hỷ Vương:
–Tất cả đó là hai ngàn một trăm các pháp Độ vô cực, ngoài ra lại có chín mươi pháp Độ vô cực nhằm để tiêu trừ chín thứ phiền não trong đời, hóa độ chín mươi sáu thứ học thuyết ngoại đạo khiến họ trở về với đạo giải thoát.
Đức Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương:
–Đó là hai ngàn một trăm các pháp Độ vô cực, nêu giảng một cách thích hợp để giáo hóa các loại tham dâm. Hai ngàn một trăm các pháp Độ vô cực, được nêu giảng để giáo hóa các loài sân hận. Hai ngàn một trăm các pháp Độ vô cực, được nêu giảng để chỉ rõ nẻo giác ngộ cho hạng ngu si tăm tối. Hai ngàn một trăm các pháp Độ vô cực, được nêu giảng để chỉ dạy về sự bình đẳng đối với loại hay phân chia. Hợp lại là tám ngàn bốn trăm các pháp Độ vô cực, một pháp biến là mười hợp lại là tám vạn bốn ngàn các pháp Độ vô cực. Đức Phật là bậc Y vương, nêu giảng các pháp là vì chúng sinh, pháp ấy chính là thứ thuốc quý vô thượng đối với tất cả chúng sinh trong ba cõi, trị lành dứt ba độc cùng tiêu trừ bao thứ phiền não che chắc phủ vây, cũng như những kẻ phản nghịch, những người không biết tìm lại bản tính của mình, nhân được trông thấy sự giáo hóa dẫn dắt không ai là không được giải thoát, không ai là không phụng hành tám vạn bốn ngàn các pháp Độ vô cực ấy.
Như nhằm vì hàng trăm ngàn loại người dứt trừ tám vạn bốn ngàn các thứ phiền não cấu nhiễm, đạt được tám vạn bốn ngàn các pháp môn Tam-muội. Nếu như rốt cuộc chưa có thể thành tựu thì nên

* Trang 240 *
device

tu theo tám vạn bốn ngàn pháp nghĩa “Không hành”, dùng pháp ấy mà giáo hóa dẫn dắt cho trăm ngàn loại người, tiêu trừ tám vạn bốn ngàn các thứ phiền não cấu uế, được hội nhập vào tám vạn bốn ngàn các pháp môn Tam-muội. Đó chính là Phật đạo, là hội nhập vào thế giới thâm diệu vô bờ đạt đến Nhất thiết trí.
Đức Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương:
–Ta lúc an tọa nơi gốc cây Bồ-đề, đã dùng pháp ấy để hàng phục các thứ ma cùng đám tay chân của chúng, thành Bậc Giác Ngộ tối thượng, nhân thông tỏ pháp này mà tạo lập sự bình đẳng, Ở chỗ đất bằng, Ta ngồi kiết già tĩnh tọa, thể hiện uy thần lồng lộng kỳ diệu, khiến cho Phạm vương vội vàng thân hành đến nơi cung kính lễ bái, quy ngưỡng mong được thương xót. Vì lời thệ nguyện lớn lao từ ngày xa xưa là nhằm để cứu độ tất cả chúng sinh, nên hiện nay thảy đều tụ hội đông đảo cùng muốn được nghe kinh pháp. Phạm vương đã rơi nước mắt, dốc tâm khuyến thỉnh: “Xin vì sự tế độ đối với tất cả chúng sinh còn trong vòng mê lầm.” Đức Phật thành tựu quả vị như thế là Bậc Đại Thánh vi diệu, đạt được Chánh giác tối thượng, nên an tọa trong cảnh giới tịch nhiên. Luôn yên lặng tĩnh tọa tâm chỉ nghĩ: “Chúng sinh ở trong cõi đời xấu ác đầy năm thứ uế trược với chín mươi sáu nẻo ngoại đạo gồm trong sáu mươi hai thứ kiến chấp, mê lầm, hung tợn, phần nhiều không biết tìm lại bản tính của mình, không muốn thọ nhận giáo pháp giác ngộ. Chẳng bằng yên lặng mà giữ lấy cảnh giới Niết-bàn tịch diệt.”
Thời gian Phật an tọa nơi gốc cây Bồ-đề hào quang rực rỡ tỏa chiếu khắp mười phương. Tịnh Cư Thân Thiên từ xa trông thấy hào quang với uy thần, dung mạo, công đức không gì là không rực rỡ. Đạo đức rạng ngời thể hiện đầy đủ mọi nẻo an lành. Chánh pháp ấy phải được truyền bá rộng rãi ở đời, vì thế chư Thiên đã tụ hội đông đảo thảy cùng bày tỏ nỗi vui mừng. Tạo lập được ánh sáng giác ngộ lớn lao, tĩnh lặng, chân chánh, thể hiện sự thông đạt của bậc Thánh là vô bờ bến. Ánh hào quang chói lọi rực rỡ, oai đức hiển lộ khắp chốn, thanh tịnh không gì hơn, là bậc tối tôn của ba đời, ứng hiện khắp tất cả cõi Phật trong mười phương. Tâm ấy mở rộng, thấu triệt vang động cả tam thiên quốc độ. Đạo đức, trí tuệ rộng lớn cao xa, thật khó để

* Trang 241 *
device

được nghe thấy chiêm bái lãnh hội, siêu việt, vô tận, mọi danh xưng tôn hiệu đều không đủ để ca ngợi. Ai cũng trông thấy uy thần cùng hào quang kỳ diệu vô lượng ấy, cũng như dung nhan thể hiện sung mãn đức độ, trí tuệ bao la như hư không, thù thắng vượt qua mọi ví dụ.
Bấy giờ, Phạm vương trở lại tâu bày với Đức Phật, dáng khép nép, nhất tâm cung kính tự quy ngưỡng và đọc kệ:
Đạo tràng tỏa hào quang
Hàng ma trừ phiền não
Chấn động khắp Tam thiên
Diệt khổ nơi nẻo ác
Thân đoan chánh an tọa
Sừng sững như Tu-di
Sáng ngời bày cõi Phật
Muôn loài cùng đội ân.
Ngồi yên, các căn lặng
Sư tử đến an nhiên
Muốn chọn cõi tịch diệt
Bảo tọa ngời ánh sáng
Nơi Thọ vương uy hiển
Rộng bày đạo an vui
Trừ pháp chẳng ích đời
Diệt khổ ách ba đường
Xem dung nhan không chán
Tâm niệm dốc xót thương
Thẩm xét nên nghĩa quý
Cùng diễn pháp bình đẳng
Đạo chọn nghiệp ba đời
Tỏ ba phẩm các pháp
Thuận thời nên nẻo ý
Đạo hiện như trăng tròn
Ba mươi hai tướng tốt
Bậc Đại Thánh trên đời

* Trang 242 *
device

Chẳng là đời cầu vui
Thần, Phạm thật khó sánh
Thấy rõ đời ba độc
Biết tục, dùng nước pháp
Rưới dứt bao lửa dữ
Ấy lúc mưa cam lồ
Xét tinh tấn không dứt
Mê lầm được đường chính
Mắt tỏ theo một lối
Lòng thương xót, chỉ bày
Đức như biển, núi cao
Vì đời đưa thuyền giác
Cứu độ kẻ đắm chìm
Giáo hóa đám tà học
Người tham buộc lấy thân
Tà kiến, ái dục hại
Ngục tù mãi giam giữ
Dẫn dắt chúng thoát khỏi
Dấy tà, ham ngủ nghỉ
Theo trần, đạo chẳng vui
Giới, định, nguyện dũng mãnh
Sao chẳng gióng trống pháp?
Kẻ đói thiếu, đọa đày
Năm đường đời mong cầu
Thường chẳng đạt vô tận
Sao lại không nên thờ?
Vô số người cùng tin
Chốn tịch thí cam lồ
Lòng thương mở mưa pháp
Giữ giác tỏa ân nhuần
Rõ bệnh tật ba đời
Tâm giũ sạch phiền não
Thông tỏ bao thuốc quý

* Trang 243 *
device

Sao chẳng đem chữa trị?
Trừ tăm tối muôn loài
Đức lớn nên kho báu
Trí sáng chiếu đại thiên
Sao chẳng rạng cõi Phật?
Xin thương xót trời, người
Đọa nơi bốn dòng xiết
Sao chẳng cứu ách này
Giúp kẻ đọa thoát nạn?
Phật thấy mọi ý tưởng
Trời, người dốc thỉnh cầu
Tâm thành, mong an lạc
Sao chẳng hiện đạo báu?
Mắt Phật xem ba cõi
Phạm thiên khuyên, người trọng
Vì thương đám mê lầm
Chuyển pháp luân trừ dứt
Nơi bảo tòa Sư tử
Chư Thiên, người tụ họp
Mong tuôn cơn mưa pháp
Xin chuyển bánh xe pháp.
 

 
Phẩm 20: NÓI VỀ DANH HIỆU MỘT NGÀN VỊ PHẬT
 
Bồ-tát Hỷ Vương lại thưa với Đức Phật:
–Kính thưa Thế Tôn! Hiện nay trong chúng hội này lẽ nào chỉ có các bậc Đại sĩ đạt được pháp định ý ấy, hội nhập vào tám ngàn bốn trăm pháp Độ vô cực cùng với tám vạn bốn ngàn các pháp Độ vô cực chi tiết cũng như tám vạn bốn ngàn các pháp môn Tam-muội, mà thôi chăng?
Đức Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương:

* Trang 244 *
device

–Hiện nay, trong chúng hội này có các vị Bồ-tát Đại sĩ đạt được các pháp định ý và các pháp Độ vô cực, lại được hội nhập vào tám vạn bốn ngàn các pháp môn Tam-muội. Tuy vậy, chẳng những chỉ có các vị Khai sĩ ấy mà còn có cả thời sau này trong Hiền kiếp, các bậc tu học sẽ thành tựu quả vị Tối chánh giác gồm đến một ngàn vị Như Lai. Trừ bốn vị Như Lai từ trước đã thành tựu quả vị Chánh giác Vô thượng, đã là Bậc Tối Chánh Giác, còn lại tất cả các vị cũng đều đạt các pháp môn Tam-muội ấy.
Bồ-tát Hỷ Vương lại thưa với Đức Phật:
–Lành thay Đức Thế Tôn! Xin ban thêm tâm Từ bi, sẽ nêu rõ về tên họ, hiệu vị của chư Bồ-tát ấy. Vì những nơi nào được Đức Thế Tôn thương xót nhớ nghĩ đến thì những chốn ấy đạt được nhiều an lành, huống chi Đức Thế Tôn luôn tỏ tâm thương xót đối với chư Thiên cùng với chúng nhân trong mười phương, nên cần thể hiện sự giúp đỡ đối với kinh pháp khiến cho đạo pháp được tồn tại lâu dài. Vì sự tu học ở đời sau này cần sự hỗ trợ của các vị Bồ-tát nên xin Đức Thế Tôn hiển thị ánh hào quang cho con đường hành hóa của đạo Vô thượng, cảnh giới nhân đó mà thành tựu.
Đức Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương:
–Bồ-tát hãy gắng lắng nghe, khéo suy nghĩ và gắng ghi nhớ! Ta sẽ vì Bồ-tát cùng các vị trong chúng hội mà nói rõ về danh hiệu của một ngàn vị Phật.
Bồ-tát Hỷ Vương cùng với các vị trong đại chúng vâng theo lời Phật dạy và cùng lắng nghe.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn bèn trân trọng, dịu dàng nói về danh tự của chư Phật:
Thiện Tư Nghị
Chư Phật Âm
Duy Niệm An
Ly Cấu Xưng
Đại Danh Văn
Minh Châu Kế
Kiên Sư Tử

* Trang 245 *
device

Độc Du Bộ
Xả Sở Niệm
Cập Trí Tích
Ý Thiện Trụ
Vô Cực Tượng
Vô Lượng Giác
Ngôn Diệu Nhan
Tuệ Quang Diệu
Tiêu Cường Ý
Năng Ủng Hộ
Chí Thành Anh
Liên Hoa Giới
Chúng Chư An
Thánh Tuệ Nghiệp
Tương Công Huân
Vô Tư Nghị
Tịnh Phạm Thí
Bảo Sự Nghiệp
Xử Thiên Hoa
Thiện Tư Duy
Vô Hạn Pháp
Danh Văn Âm
Dĩ Biện Tích
Tự Tại Môn
Thập Chủng Lực
Hữu Thập Lực
Đại Thánh Đức
Vô Sở Việt
Du Tịch Nhiên
Tại Ư Bỉ
Vô Số Thiên
Tư Di Quang

* Trang 246 *
device

Cực Trọng Tạng
Nhân Việt Độ
Nhi Độc Bộ
Uy Thần Thắng
Đại Bộ Giới
Dĩ Chỉ Hộ
Tương Tam Giới
Hữu Công Huân
Tuyên Danh Xưng
Nhật Quang Minh
Sư Tử Anh
Thời Tiết Vương
Sư Tử Tràng
Thị Hiện Hữu
Quang Viễn Chiếu
Chỉ Sư Tử
Hữu Sở Thí
Mạc Năng Thắng
Vi Tối Tràng
Hủy Duyệt Xứng
Kiên Tinh Tấn
Vô Tổn Giảm
Hữu Danh Xưng
Vô Khủng Bố
Vô Trước Thiên
Đại Đăng Minh
Thế Quang Diệu
Vi Diệu Âm
Chấp Công Huân
Trừ Ám Minh
Vô Đẳng Luân.
Đức Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương:

* Trang 247 *
device

–Phải nên dốc tâm ca tụng các vị Bồ-tát cùng ở trong Hiền kiếp sẽ thành Phật, với các danh hiệu:
Câu-lưu-tôn
Hàm Mâu-ni
Kỳ Ca-diếp
Thích-ca Văn
Từ Thị Phật
Sư Tử Diệm
Nhu Nhân Phật
Cập Diệu Hoa
Thiện Tinh Tú
Cập Đạo Sư
Đại Phong Đa
Đại Lực Phật
Tinh Tú Vương
Kỳ Dược Thị
Tịch Nhiên Anh
Đại Quang Minh
Mâu-ni Phật
Đẳng Quá Phẩm
Cụ Túc Phẩm
Đẳng Nhị Sự
Nhi Chiếu Minh
Nhật Tạng Phật
Nguyệt Quang Diệu
Thiện Minh Phật
Vô Ưu Phật
Tổng Hàm Diệu
Chiếu Chấp Hoa
Công Huân Quang
Nhân Hiện Nghĩa
Định Quang Thí

* Trang 248 *
device

Hưng Thịnh Phật
Hảo Đạo Sư
Đảnh Quang Minh
Uy Thần Thủ
Nan Thắng Thị
Đức Tràng Phật
Tĩnh Nhàn Cư
Phạm Âm Hưởng
Thuận Thứ Kiên
Vô Bản Thị
Tạo Quang Phật
Đại Sơn Thị
Trí Kim Cang
Ức Vô Úy
Bảo Liên Hoa
Lực Nhân Tướng
Hoa Quang Thị
Dĩ Khí Ái
Đại Uy Phật
Phạm Thị phật
Vô Lượng phật
Long Thí Phật
Long Thí Tấn
Kiên Cố Bộ
Vô Hư Kiến
Thí Tinh Phật
Giải Phược Phật
Bất Thoái Một
Sư Tử Tràng
Ca Pháp Thắng
Hỷ Vương Phật
Hiệu Diệu Ngự

* Trang 249 *
device

Thọ Danh Xưng
Đức Phong Đa
Chúng Hương Thủ
Ly Cấu Quang
Sư Tử Giáp
Hiệu Bảo Xưng
Diệt Trừ Uế
Vô Lượng Phật
Hiệu Tổng Trì
Hùng Nhân Nguyệt
Thiện Kiến Phật
Đãi Nghiêm Phật
Minh Châu Quang
Sơn Đảnh Anh
Hiệu Pháp Sự
Liễu Nghĩa Lý
Tình Tánh Điều
Bảo Phẩm Phật
Niệm Thắng Căn
Lạc Dục Độ
Trụ Lập Giác
Liễu Biệt Đảng
Siêu Việt Tôn
Thủ Tối Phật
Vũ Âm Thanh
Thiện Tư Duy
Hữu Thiện Ý
Ly Cấu Xưng
Đại Danh Văn
Minh Châu Tịnh
Kiên Sư Tử
Trụ Trường Thọ

* Trang 250 *
device

Xả Tư Duy
Trí Tuệ Đỉnh
Thiện Trụ Lập
Hữu Chí Ý
Vô Lượng Ý
Diệu Nhan Sắc
Thánh Tuệ Quang
Thệ Kiên Cố
Cát Tường Thiện
Hữu Diệu Anh
Nhân Liên Hoa
Sở Tại An
Tuệ Tạo Phật
Công Huân Bố
Quang Huy Phật
Phạm Thiên Thí
Bảo Sự Phật
Diệu Hảo Hoa
Thiên Thần Đỉnh
Thiện Tư Nghĩa
Trị Tự Tại
Danh Văn Ý
Tích Biện Tài
Kim Cang Tràng
Quang Diệu Diệm
Đệ Thập Phật
Chư Phật Hiệu
Các Như Thị
Vô Việt Lạc
Du Tịch Tĩnh
Hữu Thế Vương
Nhàn Thiên Phật

* Trang 251 *
device

Sơn Tràng Phật
Viêm Trọng Thánh
Quang Diệc Nhiên
Bảo Tạng Phật
Bất Lạc Việt
Thắng Đại Giới
Tam Thế Hộ
Hiệu Đức Xưng
Nguyệt Diệm Quang
Hoảng Minh Chiếu
Lâm Dĩ Thời
Hạnh Thủ Tàng
Sở Phụng Hành
Nhi Thị Hiện
Diệm Chiếu Phật
Quang Minh Tôn
Tử Kim Sơn
Sư Tử Thí
Mạc Năng Tràng
Nhân Trung Vương
Quang Diệm Xưng
Kiên Tinh Tấn
Vô Tổn Xứng
Ly Ư Úy
Vô Trước Thiên
Đại Đăng Minh
Nhiêu Ích Thế
Vi Mỹ Hương
Đặc Đức Tôn
Tổn Ư Minh
Đệ Đẳng Luân
Đắc Tự Tại

* Trang 252 *
device

Sư Tử Thệ
Danh Bảo Xứng
Tiêu Diệt Uế
Chấp Cam Lồ
Ý Trung Nguyệt
Nhật Vô Úy
Dĩ Trang Nghiêm
Ý Chu Quang
Thủ Anh Hạng
Tạo Pháp Bản
Đệ Nhất Nghĩa
Quyết Chúng Lý
Thí Sớ Nguyện
Bảo Phẩm Thân
Trùng Căn Kiếp
Dục Tế Độ
Lạc Ý Trụ
Phân Biệt Bộ
Sư Tử Âm
Hiệu Hý Lạc
Nhu Nam Tử
Thanh Hòa Phật
Long Quang Phật
Hoa Sơn Thị
Long Hân Dự
Hương Thậm Hào
Danh Xứng Phật
Thế Đại Thiên
Công Huân Man
Nhiêu Ích Long
Nghiêm Sức Mục
Thiện Hành Đạo

* Trang 253 *
device

Chí Thành Phật
Mẫn Thương Thị
Liễu Tuệ Phật
Vô Lượng Thị
Hiển Minh Phật
Hiệu Chí Thành
Nhật Quang Diệu
Dĩ Quyết Ý
Vô Hạn Phật
Nhan Mạo Tượng
Chiếu Minh Phật
Bảo Anh Thị
Quyết Hồ Nghi
Sư Tử Cố
Chí An Ẩn
Hiệu Nhu Nhuyến
Thiện Hiếp Phật
Bất Hư Giác
Diệu Hoa Anh
Đế Thạch Căn
Hiệu Đại Uy
Tạo Tác Hiện
Vô Lượng Phật
Danh Xưng Bảo
Thiên Tùy Thị
Giải Nghĩa Hỷ
Cụ Túc Ý
Xưng Cao Tạng
Vô Ưu Phật
Ly Cấu Thị
Phạm Thiên Phật
Tổng Trì Hào

* Trang 254 *
device

Mục Hoa Phật
Ly Hạnh Thể
Hiệu Pháp Quang
Vô Hủy Hiện
Đức Hỷ Duyệt
Tam Giới Phụng
Danh Khai Diệp
Bảo Quang Thị
Bảo Anh Phật
Thượng Danh Văn
Tạo Quang Phật
Vô Lượng Uy
Dĩ Tùy Thời
Sư Tử Thân
Minh Ý Phật
Nan Thắng Thị
Công Đức Thể
Danh Xưng Anh
Đắc Lực Thế
Du Vô Hạn
Ly Cấu Nguyệt
Phổ Hiện Nghĩa
Dũng Mãnh Phật
Công Phước Phú
Nguyệt Đăng Quang
Chí Đức Diệu
Ý Ly Cấu
Thiện Tịch Nhiên
Hiệu Thiện Thiên
Vĩnh Xả Cấu
Dĩ Vô Thắng
Chấp Thù Cung

* Trang 255 *
device

Vô Lượng Thị
Tối Hảo Diệu
Vô Ti Tạng
Vô Sở Trụ
Dĩ Phục Giác
Nhật Tôn Trọng
Tục Chi Quang
Nhật Thiện Phật
Phước Phong Nhiêu
Hưng Uy Thị
Hiện Vô Lượng
Ý Cát Tường
Hạnh Đế Vương
Tiêu Bì Lao
Thí Vô Nhiệt
Thi Danh Văn
Thí Hưng Hoa
Thí Tề Sĩ
Kim Cang Phật
Tương Đại Thí
Hiệu Ý Tịch
Thuận Hương Thủ
Câu Tỏa Thị
Hiệu Thiện Thí
Vô Sở Ti
Liêm Khác Phật
Nguyệt Hoảng Dục
Diệm Anh Phật
Đại Cát Tường
Tịch Nhiên Tuệ
Hiệu Cát nghĩa
Thậm Sơn Đỉnh

* Trang 256 *
device

Thậm Điều Lương
Liên Hoa Thị
Vô Trước Xưng
Du Thánh Tuệ
Ly Vu Minh
Sung Mãn Phật
Sở Tại An
Quận Vô Tổn
Danh Xưng Thiên
Cần Hiện Hạnh
Nguyệt Thị Phật
Đa Công Huân
Bảo Nguyệt Phật
Sư Tử Tràng
Lạc Ư Tuệ
Vô Sở Tổn
Hiệu Bất Hý
Nhạo Công Đức
Vô Trước Phật
Danh Văn Thị
Liên Hoa Diệp
Biện Đại Tạng
Xưng Minh Châu
Hiệu Kim Cang
Vô Lượng Thọ
Tịnh Minh Châu
Đại Căn Bản
Siêu Chúng Ác
Danh Xưng Nguyệt
Hân Hỷ Quang
Vô Sở Phạm
Bảo Ý Nguyệt

* Trang 257 *
device

Hiệu Tịch Nhiên
Minh Vương Thí
Diệu Đạo Ngự
Du Tự Tại
Bảo Kết Phật
Dĩ Ly Úy
Bảo Tạng Phật
Nhược Can Nguyệt
Ly Cấu Xứng
Hiệu Tịch Diệt
Thiên Cung Kính
Nhàn Tịnh Thiên
Thiện Uy Phật
Bảo Ái Kính
Bảo Phẩm Phật
Bảo Du Bộ
Sư Tử Đảng
Thắng Bất Tịnh
Thiện Ý Phật
Quang Chiếu Thế
Bảo Uy Thần 
Ly Lạc Thị
Hiệu Ức Trí
Hảo Thanh Tịnh
Hóa Ngoại Nghiệp
Dĩ Hương Thủ
Ý Diệm Phật
Sơn Tràng Phiên
Thiện Diệu Ý
Kiên Cố Đăng
Uy Thần Cường
Hiệu Châu Khải

* Trang 258 *
device

Nhân Kiên Phật
An Trụ Nguyệt
Hiện Phạm Âm
Sư Tử Nguyệt
Uy Thần Thủ
Hiệu Thiện Sinh
Mạc Năng Thắng
Nguyệt Thị Phật
Từ Chúng Chư
Nhật Đại Thú
Sơn Quang Huy
Chí Đức Đỉnh
Đại Danh Văn
Hiệu Pháp Xưng
Thi Quang Phật
Diệm Diệu Thí
Tác Chí Thành
Tu Mạng Nghiệp
Dĩ Thiện Thời
Thiện Thậm Trọng
Quyết Liễu Ý
Chí Niệm Hành
Minh Châu Hương
Thắng Hân Hỷ
Sư Tử Quang
Hiệu Chiếu Minh
Thượng Danh Văn
Thiện Sơn Thị
Hoảng Dục Châu
Hiệu Quang Thế
Thế Vô Ti
Cần Tu Diệm

* Trang 259 *
device


Minh Châu Nguyệt
Tại Thế Tôn
Cát Tường Thủ
Bảo Hân Lạc
Nhàn Tĩnh Minh
Hiếu Tịch Đạo
Quang Nghiêm Ai
Sở Đáo Tịch
Thế Thiện Lạc
Hiệu Vô Ưu
Thuận Thập Sở
Hân Lạc Lực
Thế Lực Thủ
Thế Uy Vương
Đại Thế Chí
Công Huân Tạng
Ngôn Chí Thành
Thượng An Ẩn
Viêm Minh Phật
Đại Quang Thị
Đức Quang Minh
Hiệu Bảo Thủ
Quang Diễn Hương
Tạo Đăng Minh
Cát Tượng Thủ
Thiện Hoa Diệp
Trân Bảo Phật
Giang Hải Thị
Chấp Trì Địa
Ý Nghĩa Lý
Ý Thanh Triệt 
Công Đức Luân 

 

* Trang 260 *
device

Bảo Xá Trạch 
Hành Chí Nghĩa 
Ư Thế Nguyệt 
Âm Nhu Hòa 
Phạm Anh Tâm
Diện Uy Trọng
Ý Cát Lợi
Kiên Cố Thí
Hiệu Phước Quang
Đại Uy Diệu
Bảo Thị Phật
Hiệu Danh Văn
Chí Trọng Nguyện
Vô Lượng Xưng
Quang Bất Hư
Tiêu Thiên Tật
Thắng Căn Nguyên
Chúng Kim Cang
Anh Thiện Phẩm
Diệu Hoa Quần
Ý Chứng Minh
Vô Thanh Hạnh
Thiện Tư Xứng
Dĩ Chiếu Diệu
Thần Kỳ Phẩm
Tịch Công Huân
Siêu Việt Nghĩa
Trụ Vô Úy
Kiến Lập Từ
Chí Yếu Tàng
Minh Châu Hành
Uy Giải Thoát

* Trang 261 *
device

Thiện Quang Minh
Chí Vị Phật
Thiện Độ Thoát
Đẳng Uy Thần
Thánh Tuệ Thắng
Phạm Dĩ Sinh
Chí Thành Âm
Thiện Giác Phật
Thế Lực Thí
Sư Tử Bộ
Hiệu Hoa Anh
Tuệ Sự Nghiệp
Tuệ Dữ Hoa
Công Đức Tạng
Bố Danh Văn
Trừ Ti Tiện
Vô Khủng Bố
Ý Quang Minh
Ư Tư Phạm
Tự Vọng Thiên
Ái Sự Nghiệp
Chân Thành Thiên
Minh Châu Tàng
Công Đức Thất
Tích Thánh Tuệ
Mạc Năng Dụ
Hỷ Duyệt Hỷ
Kiên Cố Nguyện
Sở Thí Thiên
Phạn Nhu Nhân
Ý Sở Thú
Đắc Tiêu Ác

* Trang 262 *
device

Hỏa Hách Diệm
Đại Uy Thần
Tư Di Hoa
Minh Hống Phật
Thiện Kế Số
Căn Vô Ức
Đại Ái Kính
Thiện An Ý
Quang Trùng Diệu
Hoằng Vi Diệu
Chủ Sở Sinh
Tinh Sở Chí
Thiện Quyết Nghĩa
Hữu Cảnh Giới
Thiện Đa Phật
Ca-đà Nguyện
Cứu Ư Thế
Phước Quang Thị
Bảo Âm Phật
Kim Cang Tướng
Hiệu Phú Hữu
Sư Tử Lực
Ly Cấu Mục
Thân Giải Thoát
Giác Thanh Triệt
Thánh Tuệ Bộ
Uy Kiên Cố
Đại Quang Minh
Nhật Hoảng Diệu
Thể Ly Cấu
Phân Biệt Oai
Vô Tổn Háo

* Trang 263 *
device

Nhu Nhuyến Nghiệp
Nguyệt Quang Thị
Lôi Thí Phật
Hành Tịch Nhiên
Hiệu Vô Nộ
Đa Hữu Đăng
Hoảng Diệu Điền
Thanh Tịnh Quốc
Siêu Xuất Thượng
Liên Hoa Thượng
Quang Thủ Phật
Bảo Thanh Tịnh
Hiệu Cực Hiền
Bảo Thượng Thị
Thiện An Minh
Giang Hải Thí
Phạm Thiên Anh
Thiện Bảo Cái
Hảo Diệu Diệm
Tùy Thời Nghĩa
Minh Đạt Tưởng
Công Đức Huy
Tuyên Âm Phật
Thạnh Mãn Nguyệt
Liên Hoa Quang
Thiện Chuyên Tinh
Đỉnh Minh Vương
Điện Diệm Anh
Quang Minh Vương
Hiệu Hoảng Dục
Xưng Vô Quyên
Liên Hoa Tạng

* Trang 264 *
device

Cúng Dường Chí
Tứ Thiền Nghiệp
Vô Sở Đắc
Cường Thế Binh
Công Đức Tạng
Độc Du Bộ
Vô Ngại Phật
Giác Ý tĩnh
Tuệ Quang Minh
Hiệu Thiên Thánh
Ngự Quang Minh
Ứng Sở Thú
Hoa Anh Phật
La-vân Thị
Đại Dốc Tín
Tinh Tú Vương
Y Vương Phật
Công Phước Bình
Sở Phú Cái
Tuyên Sướng Vương
Nhật Quang Minh
Pháp Tạng Thị
Thiện Ý Phật
Đức Căn Niệm
Tổn Binh Nhẫn
Hiệu Trí Tích
Thiện Trụ Lập
Thiện Liễu Hành
Phạm Thiên Âm
Long Lôi Điện
Hòa Âm Phật
Thần Thông Anh

* Trang 265 *
device

Thánh Trí Phẩm
Cát An Tường
Phạn Bình Đẳng
Diệu Mục Liệu
Hiệu Bố Long
Chí Thành Anh
Minh Liễu Phật
Vô Khiếp Nhược
Bảo Âm Thanh
Nhu Nhuyến Hưởng
Hiệu Sư Tử
Hiệu Kỳ Tát
Nhược Can Biện
Dũng Tuệ Thị
Liên Hoa Tích
Hiệu Hoa Khai
Hành Bộ Chí
Tích Công Đức
Nhan Mạo Quý
Chủ Uy Diệu
Nguyệt Đăng Minh
Uy Thần Vương
Giác Vương Phật
Vô Tận Thị
Giác Đạt Nguyệt
Hiệu Duyệt Dự
Trí Quận Thượng
Hiệu Tối Thượng
Đãi Uy Thí
Trí Tuệ Thị
Âm Nhu Âm
Đạo Sư Nguyên

* Trang 266 *
device

Thanh Vô Ngại
Thí Tôn Tạng
Hào Tuệ Phật
Độc Du Bộ
Đại Hoảng Diệu
Ứng Căn Hương
Thiện Quang Minh
Bố Uy Xứng
Hảo Nhan Vương
Hiệu Cát Lợi
Sư Tử Binh
Sở Chỉ Túc
Danh Văn Phục
Hòa Diệu Tạng
Phước Quang Minh
Trụ Lương Tánh
Đăng Minh Vương
Tích Thánh Tuệ
Tôn Thiên Phật
Đại Chủ Nguyên
Giải Liễu Hạnh
Hiệu Kim Kiết
Nhàn tĩnh Giáo
Hiệu Nan Thắng
Duyệt Hỷ Nhân
An Minh Thị
Tử Kim Quang
Hiệu Diệu Hảo
Công Huân Căn
Pháp Nhiên Ích
Công Đức Đa
Phong Đa Thị

* Trang 267 *
device

Hiệu Hư Không
Vi Diệu Tuệ
Giác Giải Vi
Nhất Thiết Úy
Như Dược Phật
Giải Thoát Anh
Trí Tạng Phật
Tích Thánh Tuệ
Khả Kính Uy
Hàng Phục Lưu
Giải Vô Ngại
Tập Chí Thành
Thiện Âm Hưởng
Uy Trọng Đế
Ưng Như Niệm
Hiệu Xưng Pháp
Giải Uy Thần
Tôn Hóa Thân
Ngôn Nhu Nhuyến
Sư Tử Phát
Quyên Trọng Đảm
Bạt Chúng Căn
Kính Sư Tử
Pháp Bạn Lữ
Du An Ẩn
Vô Nộ Giác
Nhan Sắc Thịnh
Uy Thần Vương
Thị Chư Giác
Thiện Minh Phật
Trụ Lập Nghĩa
Giác Quang Minh

* Trang 268 *
device

Thần Diệu Âm
Uy Duyệt Chúng
Hành Bất Hư
Tiêu Hoại Sân
Nhan Mạo Tôn
Thiện Tử Kim
Điều Hòa Phật
Giải Thoát Kết
Trụ Ư Pháp
Hiệu Vãng Quy
Khí Tự Đại
Thánh Tuệ Tạng
Phạm Thiên Du
Hiệu Chiên-đàn
Vô Sầu Thích
Thanh Tịnh Thân
Hiệu Phật Anh
Liên Hoa Phật
Uy Vô Lượng
Thiên Quang Diệu
Chánh Trí Hoa
Hiệu Tác Tư
Công Đức Tuệ
Phạm Thiên Cư
Bảo Khiên Phật
Đế Vương Thị
Vô Tổn Phật
Chí Tôn Giáo
Thủy Đế Vương
Tinh Minh Thị
Vô Sở Hại
Lưu Ly Tạng

* Trang 269 *
device

Hiệu Thiên Hoa
Dương Danh Xưng
Cung Thân Quang
Cực Thiện Minh
Nhất Thiết Huân
Thậm Quý Quang
Trân Bảo Phật
Nguyên Thủ Thị
Diệu Trượng Phu
Hiệu Nguyệt Sở
Vô Lượng Quang
Khoái Ý Niệm
Viêm Minh Phật
Thị Vô Yếm
Sư Tử Phật
Hảo Lạc Tuệ
Sơn Căn Bản
Tịch Nhiên Đức
Tích Thế Lực
Nghi Nghĩa Đế
Sướng Thiện Thanh
Hiệu Khoái Hoa
Trụ Ư Nghĩa
Oai Đức Vương
Hệ Vô Đẳng
Hiệu Vô Hạn
Âm Hưởng Phật
Danh Thù Thắng
Thiện Quang Minh
An Ẩn Tư
Giải Thoát Phật
Tâm Tư Nghĩa

* Trang 270 *
device

Hiệu Cực Quý
Tuyên Sướng Âm
Hoảng Dục Nghiệp
Đẳng Hư Không
Thân Danh Văn
Lợi Tịch Nhiên
Vô Hà Uế
Hiệu Thanh Tịnh
Ý Tập Hành
Liên Hoa Phật
Thuận Phẩm Đệ
Thiện Quang Diệu
Diệu Biện Tài
Hiệu Tận Cực
Thiện Chu Biến
Trùng Căn Nguyên
Ly Bố Úy
Tuệ Thanh Bạch
An Trụ Phật
Tuyên Biện Tài
Tối Minh Mục
Giác Danh Văn
Thường Không Phật
Nguyệt Tịch Nhiên
Vô Khủng Cụ
Đại Hiển Hiện
Phạm Thiên Thị
Hảo Âm Hưởng
Đại Thánh Tuệ
Độ Biên Tế
Phổ Vô Tế
Giác Liễu Ý

* Trang 271 *
device

Thọ Căn Duyên
Hành Cực Thuận
Thanh Trừ Âm
Tịch Công Đức
Hữu Lực Thế
Hiệu Cường Thủ
Kính Thánh Phật
Dĩ Đãi Đức
Hiệu Minh Vị
Lôi Chấn Hống
Vũ Âm Thanh
Nhãn Ái Kính
Nhân Hiền Thị
Minh Cực Khoái
Cực Phú Hữu
Hợp Tập Đức
Nhi Tịch Nhiên
Hiệu Duyệt Dự
Pháp Tràng Phan
Chí Thánh Hưởng
Tâm Hư Không
Pháp Từ Âm
Công Đức Phật
Phân Biệt Âm
Đức Quang Minh
Hữu Uy Thần
Đạt Căn Nguyên
Hữu Ý Niệm
Hữu Tiệp Biện
Tịch Nhiên Luân
Nhân Thiện Vương
Nhược Can Nguyệt

* Trang 272 *
device

Viết Viễn Văn
Vô Cấu Trần
Đức Chí Thành
Thù Diệu Hoa
Đức Tràng Phan
Quần Biện Tài
Hảo Trân Bảo
Hoài Duyệt Dự
Kính Ái Nguyệt
Vô Tốt Bạo
Sư Tử Lực
Tự Tại Vương
Duyệt Vô Lượng
Bình Đẳng Nghiệp
Vô Sân Khuể
Diệt Cấu Uế
Ban Tuyên Nghi
Tuệ Vô Ngu
Huyền Diệu Phật
Thiện Nhân Hiền
Nhi Ưng Trụ
Thập Tuệ Tịch
Ngôn Đàm Đế
Hiệu Trượng Phu
Hữu Thâm Ý
Hành Vô Lượng
Hữu Pháp Lực
Chí Cúng Dường
Hoa Quang Minh
Tại Tam Thế
Gian Tĩnh Cung
Nhật Diệu Tạng

* Trang 273 *
device

Thiên Phụng Sự
Tràng Phan Phật
Hữu Giải Thoát 
Chí Chân Phát 
Diễn Cam Lồ 
Cực Thù Dị 
Kiên Hùng Tâm 
Chân Trân Bảo 
Quang Minh Phẩm 
Du Huyền Diệu 
Ngôn Từ Tịnh 
Chấn Quang Minh 
Tích Công Đức 
Diễn Quang Diệu
Vô Tổn Thủ
Sư Tử Bộ
Siêu Xuất Nạn
Bố Thí Hoa
Nhan Duyệt Dự
Hồng Liên Hoa
Hảo Ái Tuệ
Tịnh Huyền Châu
Thanh Vô Hư
Tuệ Thánh Minh
Khiêm Ty Hành
Trừ Tràng Phan
Thiện Tư Duy
Hảo Thoát Môn
Hiểu Liễu Minh
Văn Như Hải
Tổng Trì Bảo
Thành Trí Thức

* Trang 274 *
device

Khả Duyệt Ý
Sướng Âm Thanh
Kiến Vô Nghiệp
Hảo Sở Lạc
Đoạn Cấu Trần
Hành Cực Biến
Đa Hóa Dị
Thiên Bố Hưởng
Bảo Du Bộ
Hồng Liên Hoa
Tượng Hương Thủ
Phục Oán Địch
Phú Đa Văn
Hận Thiện Quận
Diệu Hoa Quang
Sư Tử Hưởng
Nguyệt Du Trụ
Định Hoại Minh
Vô Sở Động
Nhẫn Tế Bộ
Phước Đăng Độ
Chúc Lụy Âm
Nhi Tối Thượng
Tinh Tấn Lực
Trụ Thuật Ý
Phát Tịch Nhiên
Diệu Thiện Nguyệt
Giác Ý Hoa
Cát Tường Thiện
Sở Ngôn Khoái
Tuệ Thế Lực
Uy Phương Tiện

* Trang 275 *
device

Đăng Hỏa Quang
Hành Bộ Cường
Thiên Âm Thanh
Thuận Tịch Nhiên
Nhược Can Nhật
Dĩ Tùy Thời
An Lạc Phật
Giới Quang Minh
Tu Kiến Lập
Vô Trần Ai
An Trụ Hòa
Hữu Thánh Tuệ
Chuyển Tăng Ích
Hương Quang Minh
Nhân Thuận Thời
Âm Huy Diệu
Nhu Nhuyến Nghiệp
Vô Quái Ngại
Tịch Tràng Phan
Thú Tối Đạo
Hành Huyền Diệu
Ái Kính Bảo
Pháp Sở Du
Nhi Ngôn Thiên
Vô Cực Từ
Thiện Tri Hữu
Bộ Tịch Nhiên
Vô Lượng Độ
Minh Diệu Sơn
Hiền Sở Thán
Hưng Phát Đạo
Tư Uy Thần

* Trang 276 *
device

Sở Hiện Quang
Báo Thiện Hạnh
Đãi Cực Thiện
Ly Ưu Thích
Bảo Quang Minh
Sở Hành Đạo
Công Phước Hành
Đức Như Hải
Nhược Can Phẩm
Hàng Phục Ma
Trừ Hại Phi
Sở Túc Chỉ
Nhập Ngoại Học
Vô Hoại Ý
Năng Tư Viễn
Nhân Sở Thành
Thủ Trùng Giải
Tư Ái Kính
Đạo Tràng Phan
Thánh Tuệ Hưởng
Hiệu Tu Thân
Tư Phạm Thiên
Lạc Ẩn Phật
Thần Túc Anh
Thắng Căn Địa
Sở Chấp Trì
Nhật Cung Khác
Nguyệt Cung Sinh
Ca Ích Hoa
Hiền Sở Thí
Trì Tinh Minh
Phước Sở Ai

* Trang 277 *
device

Hảo Lạc Lực
Thiện Âm Thuyết
Pháp Quý Phật
Phạm Thiên Hưởng
Kỳ Khoái Thiện
Vô Khuyết Lậu
Giác Cử Hiệu
Đại Hoằng Quảng
Danh Văn Xưng
Anh Diệu Ý
Sướng Thần Âm
Sư Âm Thọ
Khí Ngu Si
Giáng Cam Lồ
Nhân Hiền Nguyệt
Biện Vô Lượng
Tuyên Danh Xưng
Ủng Tánh Hạnh
Cúng Dường Độ
Nhi Hoài Ưu
Ái Lạc An
Hư Tục Chí
Lạc Sở Thú
Quy Sở Hành
Phá Chúng Nghiệp
Thanh Liên Hoa
Điều Hoa Phật
Vĩnh Vô Để
Tuyên Biện Tài
Hiệu Quang Diệu
Tư Đãi Trí
Hữu Công Huân

* Trang 278 *
device

Ngự Tinh Tấn
Thiên Cảnh Vực
Tối Thượng Hạnh
Tập Hảo Lạc
Công Phước Ý
Tuyên Minh Diệu
Đức Vô Lượng
Tập Uy Thần
Sư Tử Bộ
Diệu Vô Động
Hành Hoảng Diệu
Long Âm Hưởng
Chấp Trì Luân
Tôn Thế Tượng
Lạc Ai Thế
Pháp Âm Phật
Lạc Vô Để
Hiệu Danh Xưng
Vũ Tràng Phật
Vũ Đức Hành
Mỹ Hảo Hương
Hiệu Hư Không
Âm Hưởng Từ
Thiên Đế Vương
Hoằng Minh Châu
Thiện Tài Nghiệp
Đăng Hoa Diệm
Đoạn Căn Vương
Nhàn Tịch tĩnh
Chủ An Ẩn
Sư Tử Âm
Lưu Bảo Danh

* Trang 279 *
device

Kiến Lập Nghĩa
Kiến Thị Hiện
Sở Hữu Hoa
My Gián Quang
Vô Biên Tế
Biện Tài Vương
Phẫu Phán Tuệ
Do Tự Tại
Sư Tử Phát
Du Hoảng Dục
Đức Đăng Diệm
Nguyệt Huy Diệu
Vô Sở Sầu
Quận Độ Địa
Tâm Giác Giải
Thù Thắng Pháp
An Quang Giáo
Ủng Mỹ Hương
Kỳ Hữu Lực
Trí Tuệ Hoa
Kỳ Âm Cường
Thuận An Ẩn
Nghĩa Lý Thị
Hảo Ái Hỷ
Đắc Trí Thắng
Chấp Y Bát
Hành Tịch Nhiên
Nhân Sư Tử
Hữu Danh Xưng
Hiệu Lâu Do.
Đó là một ngàn vị Phật trong Hiền kiếp sẽ lần lượt ứng hiện ở cõi đời để độ thoát hết thảy chúng sinh trong khắp mười phương. Một

* Trang 280 *
device

ngàn vị Phật ấy mỗi vị đều có danh hiệu như đã nêu trên. Nếu như có người được nghe danh hiệu của chư Phật ấy, thọ trì, đọc tụng, giữ vững việc tu học, dốc tâm tinh chuyên để nhận thức thông tỏ, hành động không phóng dật, cũng như hết lòng cúng dường, thì có thể dứt trừ được các nỗi lo lắng về những sự khổ nhọc nơi các nẻo ác, đạt được sự an ổn lâu dài trong quá trình vâng giữ giới luật cùng có được hướng tin tưởng thuận hợp vui thích trong khi tiếp cận với kinh sách, đạo pháp, dẫn đến sự hành hóa thích ứng, thanh tịnh, tạo được đầy đủ các quả tốt đẹp. Đó chính là pháp nhẫn thâm diệu, cội nguồn của mọi pháp nhẫn, cứu giúp tất cả các đời trong vô số ức kiếp. Nếu phạm phải các hành động xấu ác không rõ về quả báo của tội phước, mà được nghe danh của chư Phật thì có thể dứt trừ tất cả các tội, không còn nỗi lo sợ về chúng.
Giả sử có người thọ trì hết thảy tôn hiệu của chư Phật ấy, dốc sức tu tập thì có thể đạt đến thần túc trong sự nhất tâm định ý, từ ấy sẽ đem lại cho đông đảo chúng sinh sự nhận thức hiểu biết về chư Phật, có được sự tiếp cận tự tại, sẽ là vị Đạo sư đối với họ để hướng dẫn chỉ vẽ cho sự học hỏi kinh điển, đem lại vô lượng công đức, phước lộc trong ức đời.
Đối với việc giải thích nên giảng về diệu nghĩa sẽ có được sự thông đạt thấu suốt khắp mọi nẻo, nhân đó tạo nên sự hiểu biết về pháp Tam-muội định ấy.
Hành giả có được tánh hạnh thanh tịnh, tâm không do dự, nên nẻo trí tuệ luôn được dấy khởi và phát huy, dứt mọi tham đắm vướng mắc trong ba cõi, do đấy mà đạt đến các pháp Tổng trì, tâm luôn thu tóm và giữ vững chúng. Chính đó là điều cần nên thực hiện pháp Tam-muội định ấy.

* Trang 281 *
device

 
Đại Tập 54 - Bộ Kinh Tập I - Số 425 -> 440