LOGO VNBET
KINH KHEN NGỢI CÔNG ĐỨC CỦA CHƯ PHẬT
 
QUYỂN HẠ
 
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Về phương Tây, cách đây mười vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là An lạc, ở đó có Phật hiệu A-di-đà Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Vô Lượng Thọ này mà nhất tâm tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, phát khởi vô lượng hoan hỷ rộng lớn và an trụ trong ý đó, làm cho hàng mười vạn ức người có tâm tin vững chắc, luôn nghĩ đến Đức Như Lai ấy, thì người này sẽ đạt được phước đức vô lượng, vĩnh viễn xa lìa mọi nguy ách trong ba đường ác, sau khi mạng chung sẽ được vãng sinh về quốc độ của Đức Phật đó. Khi sắp mạng chung mà nhất tâm tin ưa, niệm Phật A-di-đà không hề quên lãng thì Đức Phật sẽ dẫn chúng Tăng đến đứng trước người ấy, chúng ma hoàn toàn không thể phá hoại được tâm chánh giác của những người kể trên. Vì sao? Vì Đức Phật Thế Tôn A-di-đà đã hiện bày tâm đại Bi, thề độ vô lượng các chúng sinh, cũng lại hộ trì tất cả mọi loài trong mười phương thế giới. Người nào được sinh nơi thế giới An lạc, thì ngay trong cảnh giới ấy sẽ được đầy đủ trí tuệ chánh giác của Như Lai.
Này Tôn giả Xá-lợi-phất! Đức Phật Thế Tôn đó vốn có thệ nguyện: Người nào cầu Đệ nhất thừa, cầu sinh nơi thế giới ấy thì được đầy đủ pháp của chư Phật Như Lai, đầy đủ phần Chánh giác. Người cầu thừa Thanh văn thừa, ở nơi cõi Phật đó thì được A-la-hán. Người nào vãng sinh về thế giới An Lạc, tùy theo sở nguyện là pháp Đại thừa hay Tiểu thừa cũng đều được đầy đủ. Người nào cuối cùng

* Trang 500 *
device

được nghe danh hiệu của Đức Như Lai A-di-đà, nghe người khen ngợi nên tin tưởng, không hồ nghi, phát tâm cung kính, dốc tâm nhớ nghĩ Phật như nhớ cha mẹ, thì sẽ đạt đầy đủ các nguyện nơi quốc độ của Đức Phật ấy. Người nào không tin việc khen ngợi tán thán danh hiệu, công đức của Đức Phật A-di-đà mà lại hủy báng thì trong năm kiếp sẽ bị đọa nơi địa ngục chịu đủ các khổ.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Tây cách đây mười vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Phá nhất thiết ma, ở đó có Phật hiệu Thù Thắng Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Thù Thắng mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì những người ấy đều có thể hàng phục chúng ma, phá tan lưới ma, trừ được sáu mươi kiếp tội nơi sinh tử.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Tây cách đây mười vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Phục nhất thiết ma, ở đó có Phật hiệu Tập Âm Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Tập Âm mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì những người đó sẽ được âm thanh của tất cả chư Phật Như Lai, ở trong đại chúng rộng thuyết các pháp, luôn được tôn quý, dùng đức để hàng phục và đẩy lùi các ma, trừ được tám mươi kiếp tội nơi sinh tử.
Lúc ấy, Bồ-tát A-dật quỳ thẳng chắp tay cung kính bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn! Có sự việc gì làm cho Đại Bồ-tát ở trong ấy phát khởi đầy đủ nguyện Đại thừa, trụ nơi bậc Không thoái chuyển, mau thành tựu đạo Chánh chân Vô thượng?
Phật bảo:
–Có đấy, này Bồ-tát A-dật! Phương Bắc có thế giới tên là Phong nghiêm, ở đó có Phật hiệu Đức Nội Phong Nghiêm Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư,

* Trang 501 *
device

Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật này mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ và đảnh lễ, thì người đó sẽ được quả vị Không thoái chuyển, mau thành tựu đạo Chánh chân Vô thượng, trừ được một ức kiếp tội nơi sinh tử. Người nào từng cúng dường năm ngàn Đức Phật thì mới được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Đức Nội Phong Nghiêm Vương. Được nghe danh hiệu rồi thì từ đây trở về sau sinh ra ở đâu cũng thường được Thiên nhãn, chưa từng có lúc nào không được Thiên nhãn. Thường được thiên nhĩ thông suốt, chưa từng có lúc nào không được thiên nhĩ. Thường được thần túc, chưa từng có lúc nào không được thần túc. Cho đến Niết-bàn, thường được thân tướng đoan nghiêm, chưa từng thọ thân hình xấu xí. Cho đến Niết-bàn, luôn được tôn quý, chưa từng sinh nơi chốn thấp kém. Cho đến Niết-bàn, có thể phá trừ mọi thứ trói buộc của các dục. Sáu căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý của người đó hoàn toàn không có bệnh. Cho đến Niết-bàn, chưa từng sinh vào cõi không có Phật, được nghe pháp báu chưa từng nghi ngờ, những lúc không được nghe pháp cũng chưa hề hồ nghi. Khi không thấy Tăng cũng không sinh vào chốn có tám nạn. Thường giữ giới đầy đủ, không lúc nào thiếu khuyết, tâm thức thanh tịnh, không hề rối loạn.
Bồ-tát A-dật nên biết! Người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật này, tâm tịnh tin ưa, đối với Bậc Tối Chánh Giác như khát muốn được uống, phát tâm kính tín hướng đến, thì những người đó sẽ giữ gìn được những lợi lạc quý giá trong thế giới của chư Phật. Người đó sẽ thâu được vô lượng công đức tốt đẹp. Thế nên A-dật! Phải chuyên tâm tinh tấn trì niệm danh hiệu Đức Phật ấy. Nếu Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ muốn được sinh vào cõi thù thắng, diệu tịnh thì phải mau lãnh hội, trì niệm danh hiệu Đức Phật đó. Nên đảnh lễ thưa: “Con nay xin đảnh lễ Đức Như Lai Đức Nội Phong Nghiêm Vương là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng.”
Bồ-tát A-dật bạch Phật:
–Kính bạch Thiên Trung Thiên! Quốc độ của Đức Phật đó cách

* Trang 502 *
device

cõi này gần hay xa? Và từ khi Ngài thành Phật đến nay thời gian đã bao lâu?
Phật bảo Bồ-tát A-dật:
–Giả như có một độn cát lớn, dài rộng một trăm do diên, lấy một hạt cát trong độn cát đó để vào một cõi Phật, lần lượt để vào như vậy trong tất cả các cõi Phật, cho đến khi hết số cát kia. Số cát như vậy cũng đầy khắp trong cõi nước của chư Phật. Lại lấy số lượng cát trong quốc độ của chư Phật, đem một hạt cát đặt vào một cõi Phật, cứ như vậy cho đến hết số cát trong những quốc độ của chư Phật. Rồi với số lượng quốc độ của chư Phật như thế đều nghiền thành bụi, lại lấy một hạt bụi để vào một cõi Phật, cho đến khi hết số bụi đó. Cõi Phật nhiều như số bụi ấy cũng chưa đến, vượt hơn trăm lần cũng chưa đến được, cõi nước của Đức Phật đó cách đây rất xa, không thể lường tính nổi. Đức Phật Thế Tôn nơi cõi Phong nghiêm kia hiện tại cùng với vô số các Đại sĩ và các chúng Tỳ-kheo không thể tính đếm, trước sau vây quanh để nghe thuyết pháp. Ta ngồi nơi đây dùng tuệ nhãn trông thấy Đức Như Lai đó ở trong đại chúng thuyết giảng rộng về kinh pháp. Đức Phật Thế Tôn đó an tọa trên tòa cao nơi cõi Phật kia cũng dùng tuệ nhãn thấy rõ thế giới này, cũng thấy ta đang ngồi trên tòa cao giữa đại chúng thuyết pháp.
Bồ-tát A-dật nên biết! Nếu có chúng sinh tin nơi tuệ nhãn của chư Như Lai nhìn thấy như thế mà hoan hỷ thì người này chắc chắn thành tựu đạo quả Chánh giác, đều được chư Phật, Như Lai hộ trì, làm cho tin ưa không còn hồ nghi, đều nắm giữ được trí tuệ vi diệu của Như Lai, đạt được địa Không thoái chuyển. Thế nên, này Bồ-tát A-dật! Người nào muốn cầu phước lớn ấy thì giả sử cả tam thiên đại thiên thế giới đầy cả lửa dữ mà vẫn cố vào trong ấy để nghe pháp trí tuệ và danh hiệu của Đức Phật đó.
Bồ-tát A-dật lại bạch Phật:
–Kính bạch Thế Tôn! Có pháp nào để đạt được địa Không thoái chuyển, mau thành tựu đạo Chánh chân Vô thượng?
Phật nói:
–Có đấy, này Bồ-tát A-dật! Phương Bắc cách đây vô số cõi

* Trang 503 *
device

Phật không thể tính hết, có thế giới tên là Kim cang kiên cố, ở đó có Phật hiệu Kim Cang Kiên Cường Tiêu Phục Hoại Tán Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Kim Cang Kiên Cường Tiêu Phục Hoại Tán mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, tận tâm cúng dường, thì những người này đều an trụ nơi địa Không thoái chuyển, mau thành tựu đạo Chánh chân Vô thượng, trừ được mười vạn ức na thuật kiếp tội nơi sinh tử, vượt qua hết mọi chướng ngại. Đức Phật Như Lai đó có công đức vô lượng và thệ nguyện rộng lớn cũng như vậy. Ta từ vô số kiếp về trước, trong đời quá khứ, khi Đức Như Lai Đĩnh Quang xuất hiện ở thế gian, ta nhờ Đức Phật ấy mà được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Kim Cang Kiên Cường Tiêu Phục Hoại Tán, vượt qua được mười vạn ức na-thuật kiếp tội nơi sinh tử.
A-dật nên biết! Nếu ta không theo Đức Như Lai Đĩnh Quang và nghe danh hiệu của Phật ấy, ta nay chắc chắn chưa thành tựu đạo quả Chánh giác.
Đức Phật ấy vì lẽ gì hiệu là Kim Cang Kiên Cường Tiêu Phục Hoại Tán? Ví như kim cang rơi ở đâu, hoặc trên núi cao, hoặc trên bờ dốc, trên ngói đá, đất cát, thành lũy, vách tường, cây cối, hoặc từ xa rơi đến chỗ nào cũng đều không bị hư hoại. Như vậy cho nên, này Bồ-tát A-dật! Người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật ấy mà thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì tất cả các dục mau được tiêu trừ, tất cả tâm ý hẹp lệch của hàng Thanh văn, Bích-chi-phật đều dứt hết, mau thành tựu đạo Chánh giác, cho nên hiệu là Như Lai Kim Cang Kiên Cường Tiêu Phục Hoại Tán. Đức Phật Thế Tôn đó có đầy đủ các hạnh nguyện như vậy.
Lại nữa, này Bồ-tát A-dật! Phương Bắc cách đây mười vạn ức cõi, có thế giới tên là Ma-ni quang, ở đó có Phật hiệu Bảo Hỏa Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Bảo Hỏa mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng,

* Trang 504 *
device

ghi nhớ, tất sẽ được trụ nơi địa Không thoái chuyển, mau thành tựu đạo Chánh chân Vô thượng. Tất cả dân chúng trong quốc độ của Đức Phật đó, người cúng dường Như Lai Bảo Hỏa đều nhờ giáo pháp Nhất thừa mà được độ thoát, chứ không có tên thừa Thanh văn, Duyên giác.
Phật bảo Trưởng lão Đại Ca-diếp:
–Nên biết công đức của chư Phật, Như Lai là không thể nghĩ bàn. Về phương Bắc cách đây năm mươi vạn cõi Phật, có thế giới tên là A-kiệt-lưu hương, ở đó có Phật hiệu Bảo Nguyệt Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Này Ca-diếp! Nếu Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Bảo Nguyệt Quang Minh, hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì những người này đời sau sinh ra ở nơi chốn nào cũng được Tam-muội chánh định bất trung chỉ. Hoặc khi thiền định tự thấy chư Phật chuyển pháp luân vi diệu, đều có thể nắm giữ tất cả pháp của chư Phật. Sinh ra ở nơi nào cũng thường mở bày, xiển dương pháp lớn cho chúng sinh, biện tài thông suốt, là bậc tôn quý trong chúng, các sự mong cầu đều được như nguyện. Vì sao? Vì Đức Phật Thế Tôn đó xưa kia khi cầu đạo có phát nguyện: “Nguyện khi ta thành Chánh giác, người nào nghe tên ta thì khiến họ đạt được Tam-muội định ý này. Từ khi mới phát tâm cho đến lúc thành đạo, trong thời gian đó thường được định ấy, chưa từng quy mạng.”
Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ khen ngợi:
Cách năm mươi vạn các cõi Phật
Có thế giới tên A-kiệt-lưu
Nước đó có Phật hiệu Bảo Nguyệt
Đạo đức luôn sáng chói vòi vọi
Người nào được nghe tôn hiệu Phật
Là đã đạt được chỗ quy y
Sau sinh nơi đâu đều đắc Thiền
Tinh tấn, trí tuệ không gián đoạn

* Trang 505 *
device

Danh tiếng cùng khắp, hào quang sáng
Người đó thấy Phật tại quốc độ
Giảng pháp rộng rãi cho chúng sinh
Chư Phật Đạo sư từng thuyết pháp
Tất cả các việc không bền chắc
Quán thấy các pháp không chỗ khởi
Nên thương xót cùng khắp tất cả
Ngay trong các thiền được tự tại
Đã hay phát hạnh, ý như vậy 
Rõ được ba đường không giận dữ 
Xét kỹ, hiểu rõ không ta người
Không có sở hữu, không có, không
Hiểu rõ các việc không sở đắc
Hưng khởi giáo pháp nơi chỗ ấy
Giáo pháp như vậy không chỗ trụ
Tìm rõ biểu thức, không biểu thức
Cả hai đều không và không tánh
Không pháp, ngã như vậy hiển bày
Vô biểu thức chính là nghĩa không
Thuyết diệu pháp này, thường quán rõ
Biểu thức có thể rõ hay không
Cả hai đều chuyển từ si, tuệ
Quán kỹ cả hai đều thanh tịnh
Cũng không thấy các pháp cấu bẩn
Bậc tuyên nói pháp không chỗ trú
Đều rõ, không trú Ba-la-mật
Ví như trăng đi trong hư không
Pháp thuyết giảng ấy không chỗ tựa
Diệu pháp như vậy hiện nơi đời
Ngay trong ba cõi không đắm chấp
Trong pháp Bồ-tát không chốn nương
Bậc hiểu như vậy: Nhất thiết trí
Người rõ pháp này vì người nêu

* Trang 506 *
device

Nếu ai hiểu được pháp không chấp
Người xét kỹ phân biệt như vậy
Người đó được gần bậc Đại trí
Bậc trí nghe rồi thoát văn tự
Không còn tính toán và hồ nghi
Người đó hiểu rõ được như vậy
Nơi đời riêng đạt mọi hiểu biết
Đại trí tuệ thông suốt như vậy
Hiệu là Vô Thượng Sĩ tôn quý.
Lại nữa, này Ca-diếp! Phương Bắc cách đây sáu vạn cõi Phật, có thế giới tên là Trường hoan lạc, ở đó có Phật hiệu Hiền Tối Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Hiền Tối mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ thì người đó sinh đến đâu cũng được tất cả chúng sinh yêu kính, ai thấy cũng tin vui, chỉ dạy điều gì mọi người đều vâng theo. Người đó đạt được công đức như vậy nên được biện tài vô ngại. Chúng sinh nghe giảng thuyết kinh pháp đều hoan hỷ, tin hiểu, phụng hành.
Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ khen:
Cách xa sáu vạn các cõi Phật
Có cõi tên là Trường hoan hỷ
Bậc Đại Đạo sư tại thế gian
Từ bi vượt các pháp Thánh hiền
Tôn quý trên hết không ai bằng
Đời đời cứu độ các chúng sinh
Ai nghe hiệu Phật làm Pháp sư
Mỗi người tin vâng lời vị ấy
Đại Pháp vương Nhất thiết trí này
Vô lượng dân chúng cùng quy ngưỡng
Nếu có nữ nhân nghe danh ngài
Mau được xa lìa thân người nữ

* Trang 507 *
device

Xấu ác vô cùng không biên vực
Bậc không xuất thế, không vào được
Bậc không sở hữu có thể vào
Quán rõ chân lý, không chân lý
Rõ hai việc này đều vô tánh
Người ấy vắng lặng không tự tánh
Diệt hết tất cả gọi là diệt
Vừa mới phát sinh cũng vô tánh.
Lại nữa, này Ca-diếp! Phương Bắc cách đây tám ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Hiện nhập, ở đó có Phật hiệu Bảo Liên Hoa Bộ Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Nếu Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Bảo Liên Hoa Bộ mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì đời sau sinh ra ở chỗ nào dung mạo cũng xinh tươi, đoan nghiêm không ai bằng, mọi người đều kính mến, tự biết rõ những việc trong vô số kiếp ở đời trước. Biết rõ hết các việc làm thiện ác từ đâu sinh ra. Biết rõ sinh ra nơi nào, nói ra điều gì ai nấy cũng đều tin phụng, thừa hành.
Này Trưởng lão Ca-diếp! Nếu Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nào được nghe về việc làm, công đức, danh hiệu của Đức Như Lai Thế Tôn Đẳng Chánh Giác ấy, nếu người nữ còn yêu mến thân nữ như vậy thì chưa được giải thoát. Nếu nhàm chán thân nữ, không ưa mến, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ danh hiệu của Đức Phật đó thì có thể đạt được tất cả các công đức ấy.
Trưởng lão Ca-diếp bạch Phật:
–Kính bạch Thế Tôn! Phải làm như thế nào để đạt được công đức ấy?
Phật nói:
–Dứt các danh sắc, hết các dục cấu thì những người này mau chóng đạt được vô lượng công đức. Phải mau xa lìa thân người nữ, sẽ được đầy đủ thân hình nam tử. Người cầu làm thân nữ thì sinh ở nơi nào cũng tiếp tục làm thân nữ, làm cấu nhiễm tất cả thế giới.

* Trang 508 *
device

Cho nên phải bỏ thân nữ thì sẽ được các bậc Thiện tri thức vô thượng hộ trì. Cũng tự hưởng phước và công đức ngày càng tăng trưởng, lại tạo lợi ích cho người khác rất nhiều. Tất cả các nam nữ ở trong các khổ mau chóng được cứu giúp. Như cây độc ở đâu thì cành nhánh phát sinh đều bị tổn hại. Nếu người nào có thể chặt đứt những cây độc ấy, mới làm cho tất cả đều được an vui. Thân nữ nhân ví như cây độc, các dục tăng trưởng, độc hại tinh thần, khiến các hạnh ác thêm rộng lớn, chịu vô lượng khổ đều do nữ nhân. Nếu có thể dứt bỏ thân nữ, tức là đoạn hẳn vô lượng khổ não của chúng sinh. Trừ hết các hạnh ác, đóng bít ba đường dữ, mở cửa Niết-bàn, làm cho tất cả đều được an lạc. Những người như vậy mau được vào cảnh giới của chư Phật.
Trưởng lão Ca-diếp bạch Phật:
–Kính bạch Thế Tôn! Làm sao dứt trừ được thân nữ?
Phật nói:
–Nên quán thân mình, quán thân người khác, hiểu hai việc này đều không thủ đắc. Ở trong chỗ không thủ đắc ấy tức không có nẻo chấp giữ. Ai đối với người nam hay người nữ, quán các căn của họ không thấy có tướng mạo nam nữ. Ai rõ được hai việc này sẽ không còn chấp trước, vướng mắc vào chỗ nào nữa nên ở trong đó, nguyện được thanh tịnh. Ai đã thanh tịnh thì không lấy, bỏ. Ai không lấy, bỏ liền không tâm thức. Tìm xét, truy nguyên về điều này cũng không thủ đắc, không có xứ sở. Tự suy nghĩ: “Trong chỗ không xứ sở mà cầu tìm nam tử thành nữ nhân được sao?” Ý xét kỹ, tìm cầu ấy cũng không thủ đắc. Ai hiểu rõ ý tánh vốn không nam nữ, không có thể thấy, mới được gần đạo Như Lai. Người nào phát tâm muốn mau trừ bỏ thân nữ nhân, quán kỹ biết rõ thân nam nữ không khác nhau, cả hai đồng tăng giảm nên nhận nữ nhân làm hình nữ nhân, dùng lý suy xét, phân tích trong sáu căn cũng không thể tìm được có nam có nữ. Người quán xét như vậy tức là cầu đạo Như Lai. Ai muốn cầu hiểu việc này và người hiểu rõ pháp ấy, hai hạng người đó trong thời Phật quá khứ đã từng được nghe danh hiệu của Đức Phật kia, nên biết người này trong đời quá khứ đã tạo công đức lớn nơi chỗ chư Phật, nay mới được nghe danh hiệu của Đức Phật ấy. Người này sẽ làm chỗ

* Trang 509 *
device

nương tựa cho đời vì đã được tự tại. Người nào phụng trì các tôn hiệu ấy thì được phước vô lượng. Nếu có người nghe, hoặc có người học, ta đều thấy hết chỗ cầu đạt của họ. Người được nghe kinh này tức cũng như đã thấy ta không khác. Nếu người nào khinh chê, nói đây không phải là lời của Phật dạy, thì người đó đã hủy báng kinh Phật, hủy báng kinh là đã tạo nghiệp ác rất lớn. Vì hành ác này mà phải vào địa ngục, vô số kiếp chịu các khổ báo. Tội nơi địa ngục hết, sinh ra ở chốn nào cũng thường bị câm, ngọng, các căn luôn khiếm khuyết, luôn bị ngu si và điên cuồng. Người nào chê bai chư Bồ-tát đức mỏng, không có tướng hảo, lời nói không có uy lực, thì thường sinh vào nơi chốn hạ tiện, hoặc trong cõi ác, hoặc dù ở đâu cũng thường không được nghe pháp, không thể hiểu được nghĩa lý thâm diệu nơi kinh pháp của Bậc Như Lai Chánh Giác thuyết giảng. Người ngu si tranh cãi với kinh chịu nhiều tội báo, ý càng tăng sự hủy báng kinh pháp này, những chúng sinh như vậy sinh ra thường ngu si. Chư Phật Chánh Giác luôn làm ánh sáng lớn cho thế gian. Ta ân cần dặn dò, dạy bảo các ngươi: Các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, thiện nam, thiện nữ nào hủy báng kinh pháp này tất bị tội rất nặng. Chư Phật, Thế Tôn hiện tại trong mười phương là Bậc Pháp Sư trong vô lượng thế giới, kinh pháp chư Phật thuyết giảng thật khó được nghe. Như Lai thương xót dạy lại cho các ngươi, nếu người nào tin ưa công đức và danh hiệu của chư Phật thì đối với các pháp thiện tự nhiên khế hợp. Người nào học tập, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ thì người đó mau được gặp các Đức Như Lai. Trí tuệ của người ấy ngày càng tăng trưởng, đạt được vô ngại. Người nào khuyên người khác niệm danh hiệu của chư Phật thì từ nơi chốn sinh ra đi khắp bốn phương tự nói tự làm, không hề sợ hãi. Người nào ưa thích, hết lòng kính thờ danh hiệu của chư Phật ấy, nên biết người đó cách đạo Chánh giác không xa. Người nào ưa thích công đức của chư Phật, lại thêm khuyên người khác trì niệm danh hiệu Phật, thì người đó ở đâu cũng như chỗ đi lại của Như Lai, không còn sợ các nạn trong các dục.
Trưởng lão Ca-diếp nên biết! Nếu Tỳ-kheo hội đủ bốn pháp sự mới có thể tin ưa danh hiệu tôn quý của chư Phật này. Những gì là bốn?

* Trang 510 *
device

1. Đời quá khứ được ở chỗ của chư Phật.
2. Được nghe pháp thâm diệu, ưa thích ở chốn vắng vẻ thanh tịnh.
3. Đời đời được gặp các tri thức thiện.
4. Không ở trong pháp làm việc nguy hại.
Ca-diếp nên biết! Đó là bốn việc. Nếu Tỳ-kheo có đủ bốn việc này, thì đối với giáo pháp của các Đức Như Lai Chánh Giác không còn nghi ngờ. Người nào được nghe công đức của Như Lai mới có thể nhất tâm tin ưa pháp của Như Lai.
Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết kệ khen:
Quá khứ cúng dường các Đức Phật
Nhờ công đức này nghe danh Phật
Vào đời ác người nghe tên Phật
Nhờ danh hiệu ấy tăng trưởng đức
Quá khứ người ấy gặp chư Phật
Được nghe nghĩa Như Lai thâm diệu
Đức tịnh đời trước không nghịch pháp
Người ấy mới tin và phụng hành
Người nào được nghe pháp sâu xa
Thuyết các nghĩa vô cùng vi diệu
Hạng này không còn các hồ nghi
Pháp Phật sâu xa không thể hoại
An trụ nghĩa pháp đã nói ra
Dùng phổ trí tư duy tin ưa
Ý ấy kiên cố nghe ta nói
Ghi nhớ chớ quên pháp quý này
Không có tranh cãi với giáo pháp
Nghe danh hiệu Phật thường phụng hành
Biết rõ hữu niệm và vô niệm
Ở trong pháp ấy không sai biệt
Rất rộng lớn không thể nghĩ bàn
Nơi đại trí không còn do dự
Người trí tuệ sâu cầu pháp này

* Trang 511 *
device

Thấu đạt nghĩa diệu không thưa hỏi
Không ngại siêng cầu pháp sâu xa
Hạng này không ưa nghiệp thấp kém
Nên biết người ấy không chỗ cầu
Ở trong pháp Phật rất dũng mãnh
Tin tưởng hoàn toàn lời Phật dạy
Những chúng sinh ấy trong đời trước
Làm các việc thiện thọ phước báo
Không hề trái chống mới được nghe
Hiển bày đại trí Đức Như Lai
Đều là khen ngợi mười phương Phật
Có người tụng trì các Phật danh
Chư Phật khen ngợi đức người đó
Ở trong đại chúng khen danh Phật
Sẽ thường được nghe âm thanh Phật
Mau hiểu rõ các pháp đại trí
Nghiệp hoàn toàn thanh tịnh, vô sinh
Phóng ánh sáng lớn vượt nhật nguyệt
Diễn bày diệu pháp khắp chúng sinh
Sau này sẽ thành Tối chánh giác
Chiếu sáng cùng khắp các cõi Phật.
Lại nữa, này Trưởng lão Ca-diếp! Phương trên có thế giới tên là Bảo nguyệt, ở đó có Phật hiệu Kim Bảo Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.
Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có thế giới tên là Tượng bộ lâu, ở đó có Phật hiệu Vô Lượng Tôn Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.
Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Thiên ngọc nữ, ở đó có Phật hiệu Vô Lượng Tôn Ly Cấu Vương Như Lai là Bậc Chí Chân

* Trang 512 *
device

Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.
Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Tu-di-phan, ở đó có Phật hiệu Đức Thủ Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.
Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Tuân tụ tiễn ý, ở đó có Phật hiệu Vô Số Tinh Tấn Hưng Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.
Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Vô thọ, ở đó có Phật hiệu Vô Ngôn Thắng Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.
Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Tịnh quán trang nghiêm, ở đó có Phật hiệu Vô Ngu Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.
Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Nhật quang, ở đó có Phật hiệu Nguyệt Anh Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.
Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Thuyết pháp, ở đó có Phật hiệu Vô Lượng Quang Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.

* Trang 513 *
device

Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Bảo phong thủ tận, ở đó có Phật hiệu Nghịch Không Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.
Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Hảo tập, ở đó có Phật hiệu Tối Thanh Tịnh Vô Lượng Phan Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.
Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Thù thắng, ở đó có Phật hiệu Hảo Đế Trụ Duy Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.
Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Tinh tấn, ở đó có Phật hiệu Thành Tựu Nhất Thiết Chư Lợi Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.
Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Nguyện lực, ở đó có Phật hiệu Tịnh Tuệ Đức Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.
Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Ngu lạc nhập, ở đó có Phật hiệu Tịnh Luân Phan Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.
Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Chiên-đàn hương, ở đó có Phật hiệu Lưu Ly Quang Tối Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô

* Trang 514 *
device

Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.
Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Tinh tú, ở đó có Phật hiệu Bảo Đức Bộ Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.
Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Vô lượng đức phong, ở đó có Phật hiệu Tối Thanh Tịnh Đức Bảo Trụ Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.
Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Thanh sở bất chí, ở đó có Phật hiệu Độ Bảo Quang Minh Tháp Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.
Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Vô tế hạn, ở đó có Phật hiệu Vô Lượng Tàm Quý Kim Tối Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.
Khi ấy, Đức Thế Tôn đọc kệ:
Đức độ Như Lai như trăng tròn
Hùng mạnh vượt trên cả chư Thiên
Là vua trong các Tôn đức ấy
Hay trừ tai ương cho chúng sinh
Ai trì danh Phật đạt công đức
Thanh tịnh các cõi vì nghiêm tịnh
Thật khó gặp được tôn kinh này
Ít chúng sinh được nghe danh Phật
Nếu có người tin và cúng dường
Được đại trí tuệ, đại hùng lực

* Trang 515 *
device

Hiểu rõ các pháp đến vô cùng
Sẽ thành vua Nhất thiết Chánh giác
Pháp của Chánh giác rất vi diệu
Không nên nghi ngờ cõi pháp ấy
Nên phải tin thờ các Đạo sư
Hoan hỷ kính lễ chớ nghi ngại.
Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Bảo liên hoa trang nghiêm, ở đó có Phật hiệu Liên Hoa Tôn Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Liên Hoa Tôn Phong là đã đóng bít ba đường ác, là được thành hoa Như Lai ở trong tất cả pháp của các Bậc Chánh Giác, là được thành tựu hoa đạo Vô thượng và trừ ba mươi sáu kiếp tội nơi sinh tử.
Bấy giờ, Thế Tôn thuyết kệ khen:
Phương trên có cõi Bảo trang nghiêm
Các hoa nở rộ khắp đại thiên
Chiếu sáng rực rỡ rất ưa nhìn
Như vườn Hoan hỷ trên cõi trời
Phật Liên Hoa Tôn nơi cõi ấy
Thuyết pháp, tuệ thông đạt khó sánh
Hào quang chiếu khắp cõi đại thiên
Tướng hảo đoan nghiêm vượt bậc Thánh
Nếu có nữ nhân nghe tên Phật
Chấm dứt đường ác gặp chư Thánh
Trừ ba mươi kiếp tội sinh tử
Sẽ thành Chánh giác không thoái chuyển
Thanh tịnh không chấp thân, chánh ngữ
Đời đời trí tuệ công đức thành
Niệm đến chư Phật được bạn lành
Tiêu diệt oan gia trừ tội khổ
Hãy đảnh lễ khắp các Đức Phật

* Trang 516 *
device

Đang ở cõi này và cõi khác
Người ấy sẽ chóng nhận cúng dường
Nhờ lạy chư Phật đại Pháp vương
Hạng này không còn nghi lời ta
Chắc chắn thành Phật đức vô biên
Sẽ thường gặp các hội pháp diệu
Sau thành Chánh giác đạt trí tuệ.
Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Bảo đăng, ở đó có Phật hiệu Tịnh Bảo Hưng Phong Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Tịnh Bảo Hưng Phong mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì người đó được pháp báu Bảy giác ý, trừ được ba mươi kiếp tội nơi sinh tử.
Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết kệ khen:
Phương trên có cõi hiệu Bảo đăng
Thế Tôn Tịnh Bảo ở cõi ấy
Người nào được nghe danh hiệu Phật
Tất sẽ đạt được bảy Giác thiền
Ba mươi đại kiếp sinh tử khổ
Vượt hẳn quá khứ không nhân duyên
Được sức vô tỷ, trụ bất động
Sẽ thường được gặp chư Thế Tôn.
Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Điện quang, ở đó có Phật hiệu Điện Đăng Phan Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Điện Đăng Phan Vương mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ thì những người đó đều xa lìa các xứ có tám nạn, không còn sinh trở lại trong chốn thấp kém.
Khi ấy, Thế Tôn thuyết kệ khen:

* Trang 517 *
device

Phương trên có cõi tên Điện quang
Thế Tôn hiệu là Điện Đăng Vương
Người nào nghe danh hiệu Phật ấy
Trừ hẳn tám nạn không gặp lại
Trí tuệ hiểu rõ gốc sinh tử
Tất cả công đức thứ lớp thành
Dạy đạo hưng thịnh, độ chúng sinh
Riêng đạt trí tuệ Thánh vô thượng.
Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Hư không trí, ở đó có Phật hiệu Pháp Không Đăng Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Pháp Không Đăng mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ thì người ấy trừ được sáu mươi kiếp tội nơi sinh tử, được địa Không thoái chuyển nơi đạo quả Tối chánh giác, thường được gặp chư Phật, nơi hiện đời cho đến trong giấc mộng cũng được gặp Đức Như Lai ấy.
Tôn giả Ca-diếp nên biết! Người nào hiện đời luôn năm vóc sát đất, nhất tâm cung kính hướng về Đức Như Lai, người đó chắc chắn đã trồng vô lượng công đức, tạo đầy đủ các căn lành, sẽ thường được gặp các tri thức thiện, thường cung kính thương yêu mọi người.
Như vậy, này Tôn giả Ca-diếp! Đây là được các quả báo thiện trong hiện tại. Tất cả công đức của Đức Phật Như Lai ấy rộng lớn như vậy.
Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết kệ khen:
Có đại thế giới Hư Không Trí
Danh hiệu Phật là Pháp Không Đăng
Thế Tôn ấy danh xưng cùng khắp
Hào quang rộng lớn vượt hư không
Người nào được nghe tôn hiệu Phật
Vượt sáu mươi kiếp tội sinh tử
Chắc chắn sẽ được gặp chư Phật
Ở trước Như Lai giảng pháp diệu

* Trang 518 *
device

Hiện đời tinh tấn gặp chư Phật
Sẽ năm vóc kính lạy Như Lai
Trong mộng được gặp Thế Tôn ấy
Hào quang vây quanh Bậc Đạo Sư
Nhớ nghĩ công đức Như Lai này
Sẽ thường được gặp chư Thế Tôn
Sinh ra thường gặp các Pháp vương
Người ấy hiện đời gặp chư Phật
Bậc Thầy dẫn đường đức vô lượng
Trí tuệ rộng lớn làm Pháp vương
Người ấy siêng năng cầu phước đức
Tận tâm, dốc sức kính lễ Phật.
Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Thẩm đế phần, ở đó có Phật hiệu Nhất Thiết Chúng Đức Thành Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Vì lẽ gì cõi này tên Thẩm đế phần?
Tôn giả Ca-diếp nên biết! Thế giới ấy chia làm tám phần: Phần Chúng hoa, phần Chiên-đàn thọ, phần Kim đa-la thọ bảo trí… Trong cõi Phật này, các hương thơm phát ra cùng khắp thế giới. Ở giữa hư không nơi cõi đó làm thành một cái lọng lớn che khắp cõi Phật. Đức Phật Như Lai ấy đi đến pháp tòa trang nghiêm nơi đại hội để thuyết pháp. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Nhất Thiết Chúng Đức Thành mà sáu căn đoan nghiêm, thường được thanh tịnh, hiểu rõ phần pháp diệu của chư Phật thì trừ được tám mươi kiếp tội nơi sinh tử.
Bấy giờ, Thế Tôn thuyết kệ khen:
Thế giới Thẩm đế có tám thứ
Đa-la Bảo Thọ hương trang nghiêm
Xuất diệu danh hương tỏa khắp cõi
Lọng mây hương che khắp hư không
Chánh giác Đại trí ở cõi này
Danh tiếng cùng khắp hiệu Chánh Đức

* Trang 519 *
device

Sắc tướng đoan nghiêm rất vi diệu
Pháp vương độc hành không sợ hãi
Người nào được nghe tôn hiệu ấy
Đoan nghiêm, kỳ diệu đắc công đức
Thân hình đầy đặn và tuấn tú
Nhìn họ không chán, thêm kính trọng
Công đức tôn quý không ai bằng
Hoan hỷ, tin ưa dạo các cõi
Tinh tấn, dũng mãnh vượt hơn hẳn
Trừ tám mươi kiếp tội sinh tử
Nơi đạo Chánh giác không thoái lui
Diễn thuyết rộng rãi pháp của Phật
Mau được tất cả các an lạc
Sau sinh nơi nào thường tôn quý
Mau được thanh tịnh không sai khác
Nhớ những công đức của Như Lai
Trí tuệ tư duy nghĩa các pháp
Tăng thêm công đức thành các trí.
Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Nhật nguyệt anh, ở đó có Phật hiệu Hiền Phan Tràng Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Hiền Phan Tràng Vương mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì người ấy sẽ được trụ nơi địa Không thoái chuyển, thành tựu đạo quả Tối chánh giác và trừ được năm mươi kiếp tội nơi sinh tử.
Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết kệ khen:
Phương trên có cõi Nhật nguyệt anh
Danh hiệu Phật ấy Hiền Tràng Vương
Pháp vương Đại tiên nơi cõi đó
Tướng hảo tròn sáng như trăng rằm
Người nào được nghe tôn hiệu ngài
Đi trong sinh tử căn vẫn sáng

* Trang 520 *
device

Ở trong các pháp thường tăng trưởng
Quán rõ trụ vào dòng Như Lai
Chí tâm niệm Phật và kính lạy
Trừ năm mươi kiếp tội nơi sinh tử.
Lại nữa Ca-diếp! Phương trên có cõi tên là Bảo chủng, ở đó có Phật hiệu Nhất Thiết Bảo Trí Sắc Trì Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Cõi nước đó vì lẽ gì tên là Bảo chủng?
Tôn giả Ca-diếp nên biết! Tất cả chúng sinh nơi cõi Phật ấy đều cầu đạo Chánh chân Vô thượng. Bồ-tát trong cõi nước đó thần túc đều dõng mãnh thù thắng. Vô số Bồ-tát cùng một lúc chỉ trong khoảnh khắc dùng sức thần túc bay đến mười phương cúng dường vô lượng hằng sa chư Phật, có thể tạo mọi thành tựu cho chúng sinh khắp các nơi chốn. Khi nói về công đức của chư Phật ấy, nếu có người nghe tin ưa tức là đã đến quốc độ của chư Phật này rồi. Ai có thể phát khởi hạnh đại tinh tấn?
Có các Đại Bồ-tát, nếu người nào thọ trì danh hiệu các Đại Bồ-tát này: Bồ-tát Sư Tử Hý, Bồ-tát Sư Tử Phấn Tấn, Bồ-tát Sư Tử Phan, Bồ-tát Sư Tử Tác, Bồ-tát Kiên Dũng Tinh Tấn, Bồ-tát Kích Kim Cang Tuệ… hoặc người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Nhất Thiết Bảo Trí Sắc Trì và danh hiệu của các Bồ-tát Đại sĩ đó, thì đều được mười lực và mười tám pháp bất cộng của Như Lai, thường hay chuyển pháp luân bất thoái, trừ sáu trăm kiếp tội nơi sinh tử.
Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết kệ:
Ta nay nói về các Pháp Vương
Thảy đều an ổn và thường trụ
Đại Đạo sư không thầy tự ngộ
Thành Chánh giác được vui Niết-bàn
Danh hiệu Như Lai tánh trong lành
Các pháp oai nghi hành thanh tịnh
Vào thời tối hậu nghe hồng danh
Phát đại hoan hỷ tâm cung kính

* Trang 521 *
device

Không nên hồ nghi Đức Như Lai
Chí thành tin thờ, chớ nói suông
Ông nên biết đây, Xá-lợi-phất!
Đời trước họ từng cúng dường ta
Hoặc đã cúng dường các Đức Phật
Người đó vào cuối đời sợ hãi
Được nghe những loại kinh tôn quý
Nhất tâm tin ưa không còn nghi
Con đường đại trí của chư Phật
Tuệ thông đạt tối thượng khó sánh
Thành tựu nhiều chỗ trong pháp ấy
Lẽ gì trong đó nghi kinh này
Găp được ngọc báu không ngờ báu
Kẻ ngu không biết chê không tốt
Người nghèo do dự, ý chưa rõ
Không trọng giá trị của báu ấy
Pháp này xuất sinh Đẳng chánh giác
Pháp này Đại sĩ đã được nghe
Người trí đức cạn không tuệ nhãn
Người này do đâu có thể tin
Người nào giàu có chứa các báu
Nghe ngọc như ý rất vui mừng
Khen ngợi rất nhiều về vật báu
Ta sẽ mua về để trang sức
Người nào tích tập nhiều phước tuệ
Nghe danh hiệu Phật rất hoan hỷ
Trân trọng khen ngợi muốn được nghe
Được ngọc Chánh giác tự trang nghiêm
Người hành pháp ác tìm người ác
Người nào dua nịnh và ngang trái
Người phước đức trí tuệ mỏng ít
Không thể thọ nhận nghe pháp này
Hèn kém, điên đảo và ngu si

* Trang 522 *
device

Rất nhiều xan tham khởi ý xấu
Người tham, dâm, sân và mê loạn
Kẻ đó không thể nghe pháp này
Học ít, biếng nhác thêm kiêu mạn
Thân cận bạn ác, ý chưa thành
Tự nêu, thâu tóm, ngoài như sạch
Hạng ấy không thể nghe kinh này
Khi vô số Thiên nhân xướng lên
Bậc Chánh Giác cao vời vô thượng
Quý thay pháp diệu khó được nghe
Nên nghe đạo Vô thượng tôn quý
Nghe danh hiệu các Đức Như Lai
Được lợi ích lớn không nói hết
Chư Thiên ở trên, giữa hư không
Dâng hoa, đánh trống, tấu âm nhạc.
Hương diệu chư Thiên xông cùng khắp
Đại thiên thế giới kết mây thơm
Hào quang chiếu sáng khắp mười phương
Tất cả cõi chấn động sáu cách.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn thuyết giảng về danh hiệu của các Đức Như Lai, toàn thể chúng hội đều ngồi trên tòa, từ xa chiêm ngưỡng chư Phật Thế Tôn ấy. Mỗi Đức Thế Tôn đều ở giữa đại chúng nơi nước đó thuyết giảng kinh pháp. Mọi người đều từ nơi tòa ngồi đứng dậy đảnh lễ chư Thế Tôn, tất cả đại chúng đều hết mực hoan hỷ, vui thích.
Lúc này, trong pháp hội, vô số trăm ngàn người đã đắc đạo, hoặc chưa, tất cả đều phát tâm Bồ-đề vô thượng. Các Bồ-tát nhiều như cát sông Hằng trong mười phương thế giới đều đi đến pháp hội này để đảnh lễ Đức Thích-ca Văn. Nơi chúng hội có một ức Tỳ-kheo được quả A-la-hán. Lại có mười vạn Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni được Pháp nhãn thanh tịnh, mười vạn người được pháp nhẫn. Năm trăm Ưu-bà-tắc, bốn trăm Ưu-bà-di cùng một lúc từ tòa đứng dậy, sửa lại y phục, cúng dường Như Lai đều phát tâm Vô thượng chánh chân đạo ý.

* Trang 523 *
device

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất ở trước Phật quỳ gối, chắp tay thưa:
–Kính bạch Thế Tôn! Kinh này tên là gì và phụng trì như thế nào?
Phật nói:
–Kinh này tên Xưng Dương Chư Phật Công Đức Pháp Phẩm. Cũng gọi là Tập Chư Phật Hoa, nên theo đấy mà phụng hành.
Đức Thế Tôn thuyết giảng kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất và các Tỳ-kheo, chư Thiên, dân chúng, rồng, A-tu-la, tất cả đại hội đều rất hoan hỷ, ở trước Phật cúi đầu đảnh lễ và lui ra.

* Trang 524 *
device

 
Đại Tập 54 - Bộ Kinh Tập I - Số 425 -> 440