LOGO VNBET
KINH KHEN NGỢI CÔNG ĐỨC CỦA CHƯ PHẬT
 
QUYỂN TRUNG
 
Lại nữa, này Tôn giả Xá-lợi-phất! Về phương Nam cách đây mười vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Chân châu, ở đó có Phật hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Nhật Nguyệt Đăng Minh mà thọ trì, đọc tụng, hoan hỷ, dốc tâm tin ưa, không nghi ngờ về lời dạy đúng đắn chắc thật của Như Lai thì được vô số ngàn người tâm thanh tịnh kính tin, mừng rỡ, xúc động rơi lệ. Những chúng sinh này tự nhớ biết: Chúng ta xưa kia đã từng được gặp Đức Phật này. Hoặc có người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh mà hoan hỷ tin ưa, thì từ đấy trở về sau, bất cứ sinh ở đâu, hoàn toàn không còn thọ lại thân nữ nữa. Nơi khắp mười phương thế giới, nếu người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật này thì đều được trụ nơi địa Không thoái chuyển, chắc chắn thành Chánh giác, đối với các thứ dục tâm thường thanh tịnh, không bị dục cấu trói buộc. Người ở cõi này cùng với các loại chúng sinh ở phương khác nghe danh hiệu của Đức Như Lai ấy thì công đức của họ không thể lường tính, không thể dùng ngôn từ nói lên hết công đức của họ. Ma vương và quyến thuộc hoàn toàn không thể phá hoại tâm đạo vô thượng của người đó.
Phật dạy Tôn giả Xá-lợi-phất:
–Ma vương thường muốn tìm cách ngăn chận kinh này, muốn đoạn dứt kinh này. Vì sao? Vì do sự trói buộc của các dục nhóm khởi. Xá-lợi-phất! Tuy vậy, các thứ bè nhóm ma ấy về đời sau cùng gặp được kinh pháp tôn quý này sẽ tin ưa và không hủy báng những người

* Trang 479 *
device

tin ưa. Các bậc Chánh sĩ tin ưa kinh ấy như hoa Ưu-đàm ở nơi thế gian, đáng nhận tất cả sự cúng dường của ba cõi.
Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:
–Kính bạch Thiên Trung Thiên! Vào đời sau cùng, loài người nhiều bạo ác, ngu si, thì có bao nhiêu chúng sinh có thể tin tưởng thọ trì danh hiệu của Đức Như Lai Nhật Nguyệt Đăng Minh cũng như hoan hỷ tín thọ danh hiệu các Đức Như Lai Thế Tôn khác?
Phật nói:
–Ta hiện đang quán xét việc đó. Nơi chúng Tỳ-kheo Tăng hoàn toàn không thấy có. Vào đời sau cùng, kẻ bạch y cũng vậy, rất ít người tin ưa, đọc tụng kinh này, trong hàng trăm vạn người chỉ có một hoặc hai.
Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:
–Kính bạch Thế Tôn! Giả sử có người nghe kinh này mà tin ưa và thọ trì thì người đó đạt được bao nhiêu công đức?
Phật nói:
–Các Đức Như Lai trải qua vô số kiếp ở trong năm đường nhằm cứu độ những nguy ách cho tất cả chúng sinh nơi ba nẻo dữ. Các Đức Như Lai luôn gồm đủ mọi hoằng thệ nguyện mà xuất hiện ở thế gian, rộng vì chúng sinh diễn bày diệu pháp, thật là khó gặp. Nhờ các Ngài thuyết pháp nên chúng sinh có được nhiều lợi ích. Tất cả chúng sinh hễ người nào được nghe mà hoan hỷ tin ưa thì những người đó đều có thể mau chóng hiểu rõ trí tuệ của Như Lai, trừ được trăm kiếp tội nơi sinh tử về sau. Còn người nào nghe pháp này mà không tin ưa thì ta đều biết rõ về những hạng chúng sinh ấy.
Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:
–Kính bạch Thiên Trung Thiên! Có bao nhiêu người hủy báng kinh này? Và mắc quả báo chịu khổ não trong thời gian bao lâu?
Phật nói:
–Những chúng sinh ấy do hủy báng kinh pháp của Như Lai Đẳng Chánh Giác nên trong sáu mươi ức năm ở trong địa ngục chịu đủ các tội khổ.
Xá-lợi-phất! Thời gian kinh pháp này được hưng thịnh nhưng kẻ

* Trang 480 *
device

ngu si ở trong đó chỉ tạo tác nghiệp địa ngục do vì hủy báng chư Phật Như Lai. Cho nên, này Tôn giả Xá-lợi-phất! Nếu là người thông tuệ, hoặc Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ, vào đời cuối cùng được nghe diệu pháp này nên tin tưởng, không nên hủy báng, nên vui mừng thích thú tư duy: Chúng ta không hề hủy báng kinh pháp của Như Lai! Chúng ta đã thoát khỏi khổ báo nơi nghiệp ác của thân.
Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:
–Vào đời sau cùng, dùng bảy báu đầy cả đại thiên thế giới bố thí còn có thể dễ, nhưng thật khó gặp được người nghe và tin ưa, tán thán các công đức của pháp này. Người nghe pháp này tin ưa đều đã được sự hộ trì của các Đức Như Lai.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Chân châu này một vạn cõi Phật, có thế giới tên là Tài quang, ở đó có Phật hiệu là Tu-di Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Tu-di mà thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, hoan hỷ tin ưa, quỳ thẳng chắp tay kính lễ thì sẽ được công đức không thể so sánh. Ma vương không thể phá hoại tâm đạo vô thượng của người đó. Người đó giống như núi Tu-di an trụ bất động, công đức rất nhiều, ngày càng tăng thêm không thể hạn lượng.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Tài quang này một vạn bốn ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Âm hưởng, ở đó có Phật hiệu là Đại Tu-di Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Đại Tu-di mà tận tâm tin vui, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, cho đến cả trong giấc mộng thì những người ấy hoàn toàn không còn khởi ý sân giận, não loạn đối với các bậc Chánh sĩ, được quả vị Không thoái chuyển, sẽ thành Chánh giác. Các Chánh sĩ ấy sẽ hiểu rõ về tuệ vi diệu, rõ tất cả các pháp giống như mộng huyễn và trừ được tám mươi kiếp tội nơi sinh tử.

* Trang 481 *
device

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Âm hưởng này năm ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Tử ma kim, ở đó có Phật hiệu là A-đề-di-lưu Tu-di Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai A-đề-di-lưu Tu-di mà tận tâm tin vui, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì người ấy đạt được công đức là vô lượng. Giả sử có người đem vàng Diêm-phù-đàn trải khắp tam thiên đại thiên thế giới để bố thí, giúp cho mọi người đều được đầy đủ, thì phước của người đó đạt được có nhiều không?
Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:
–Rất nhiều. Kính bạch Thiên Trung Thiên!
Phật nói:
–Nhưng không bằng người thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ danh hiệu của Đức Như Lai A-đề-di-lưu Tu-di mà tâm tịnh tin ưa thì công đức của người này đạt được hơn cả trăm lần so với công đức của người bố thí ở trên. Nếu có người thường niệm danh hiệu của Đức Như Lai ấy thì trừ được mười kiếp tội nơi sinh tử về sau.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Tử ma kim này hai vạn cõi Phật, có thế giới tên là Sắc tượng quang, ở đó có Phật hiệu là Dụ Như Tu-di Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Dụ Như Tu-di mà tâm tịnh tin ưa, thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, gối phải quỳ sát đất, chắp tay làm lễ, thì những người như vậy sẽ được trí tuệ giống như biển lớn, có thể phụng trì pháp của chư Phật, mau được thành tựu đạo Chánh giác.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Sắc tượng quang này một vạn tám ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Quá châu quang, ở đó có Phật hiệu là Hương Tượng Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô

* Trang 482 *
device

Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Hương Tượng mà ý tịnh cung kính thì trong giây lát nghĩ nhớ đến công đức của Đức Như Lai này đã đạt được. Giả sử có người đem vàng Diêm-phù-đàn trải khắp tam thiên đại thiên thế giới không sót một chỗ nào dùng để bố thí thì phước của người đó đạt được có nhiều không?
Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:
–Rất nhiều. Kính bạch Thiên Trung Thiên!
Phật nói:
–Nhưng không bằng người đọc tụng danh hiệu của Đức Như Lai Hương Tượng, dù chỉ trong thời gian rất ngắn, nhưng công đức vô lượng, hơn cả trăm lần so với công đức người bố thí ở trên. Vì sao? Vì một lần xướng lên âm thanh khen ngợi danh hiệu Phật Hương Tượng thì được lợi ích rất lớn, huống gì là chính mình được nhìn thấy sắc tướng của Đức Như Lai rồi cung kính làm lễ. Sau khi Đức Như Lai Niết-bàn, vào chùa tháp chiêm ngưỡng hình tượng Đức Như Lai và cung kính lễ bái thì công đức đạt được là không thể tính kể.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Châu quang này vô số ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Đắc dũng lực, ở đó có Phật hiệu Tam-mạn-đà Kiền-đề Hương Huân Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng.
Này Xá-lợi-phất! Đức Phật, Như Lai này xưa kia lúc làm Bồ-tát cầu Đại thừa đã phát thệ nguyện: “Ta nơi đời trước đã cúng dường chư Phật và cúng dường Đức Như Lai Di-gia-kiền-ni Chánh Giác, đốt viên hương thơm nhỏ như hạt cải và tự nguyện: Nguyện ngày nay xin đem công đức này, khi thành Phật, các lỗ chân lông nơi thân đều phát ra hương thơm vi diệu xông khắp thế giới như cát sông Hằng trong mười phương, giống như mây nổi và làm cho đầy khắp vô lượng thế giới cõi Phật ở phương khác. Hết thảy chúng sinh được nghe hương

* Trang 483 *
device

thơm và danh hiệu của ta thì những người này khi thành Phật, các lỗ chân lông nơi thân tướng cũng phát ra hương thơm như vậy tỏa khắp vô lượng cõi nước kể cả quốc độ của Như Lai Tam-mạn-đà Kiền-đề, cũng tự đầy đủ tất cả các nguyện.”
Giả sử có người khen ngợi, rộng nói về danh hiệu, công đức của Đức Như Lai ấy, hoặc Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nào trong bảy ngày đói khát không tìm được thức ăn, cần phải đi đến nghe pháp khen ngợi công đức của Đức Như Lai. Vì sao? Vì nghe danh hiệu của Đức Phật đó tức đạt được công đức không thể hạn lượng.
Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:
–Đúng như vậy! Kính bạch Thế Tôn! Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Tam-mạn-đà Kiền-đề sẽ có được công đức rất nhiều, không thể tính kể. Vào đời sau cùng, hoặc Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nghe công đức này, hoan hỷ tin ưa, lại thêm được nghe danh hiệu, công đức của chư Phật thì ma vương không thể phá hoại tâm đạo vô thượng của người này. Vì sao? Vì chư Phật Thế Tôn đều cùng ủng hộ những chúng sinh ấy, nên ma vương không thể phá hoại tâm đạo của họ.
Phật nói:
–Dù ta khen ngợi công đức của Đức Như Lai ấy, một số chúng sinh nghe có thể nghi ngờ. Vì sao? Vì những hạng người ấy phước đức mỏng manh, không đủ trí tuệ, không thể tin nhận và thọ trì.
Xá-lợi-phất! Nếu người nào có tâm tin ưa thì nên hoan hỷ bội phần, những người như thế chắc chắn sẽ thành Tối chánh giác và sẽ đạt được vô lượng công đức. Ta sẽ nêu một thí dụ nhỏ cho ông: Tâm đại Từ của chư Phật đều muốn cho mọi chúng sinh được vào trong chánh pháp. Giả sử có người đem bảy báu đầy nơi mười phương thế giới để bố thí, thì công đức người đó đạt được có nhiều không?
Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:
–Rất nhiều. Kính bạch Thiên Trung Thiên!
Phật nói:
–Nhưng không bằng người nghe danh hiệu của Đức Như Lai Tam-mạn-đà Kiền-đề, phước đức đạt được hơn cả trăm lần so với

* Trang 484 *
device

công đức của người bố thí ở trên. Lại thêm năm vóc sát đất làm lễ thì công đức đạt được là không thể nghĩ bàn, trừ được trăm kiếp tội nơi sinh tử về sau.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Dũng lực này mười ức cõi Phật, có thế giới tên là Vân hậu vô cấu quang, ở đó có Phật hiệu là Tịnh Quang Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Tịnh Quang mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, tức trong khoảnh khắc người ấy phát tâm đại Từ, hết lòng mến mộ Đức Phật đó và thưa: “Con nay được nghe danh hiệu của Đức Phật này, trong khoảnh khắc phát tâm đại Từ, xin đem công đức này nguyện cho tất cả chúng sinh trong mười phương đều được hiểu rõ trí tuệ vi diệu của Như Lai.”
Xá-lợi-phất nên biết! Những chúng sinh phát thệ nguyện rộng lớn như vậy, thì phước báo của công đức đạt được là vô lượng. Ví như quốc độ của chư Phật nhiều như cát sông Hằng, ở đó bảy báu đầy khắp mà đem bố thí thì phước của người này đạt được có nhiều không?
Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:
–Rất nhiều, không thể tính đếm. Kính bạch Thế Tôn!
Phật nói:
–Nhưng không bằng người tụng trì danh hiệu của Đức Như Lai Tịnh Quang, hoan hỷ tin ưa, chỉ trong thời gian rất ngắn phát tâm đại Từ, lập hoằng thệ nguyện, thì công đức của người ấy đạt được hơn cả trăm lần so với công đức của người bố thí ở trên. Các Chánh sĩ khi muốn bố thí thì nên bố thí pháp, công đức của các vị mau thành tựu đạo Chánh giác, trừ được tám mươi kiếp tội nơi sinh tử.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Vân hậu vô cấu quang này một vạn cõi Phật, có thế giới tên là Pháp giới, ở đó có Phật hiệu là Pháp Tối Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ,

* Trang 485 *
device

Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Pháp Tối mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, quỳ gối, chắp tay cúi đầu đảnh lễ thì những người ấy đều có thể hộ trì giáo pháp của chư Phật, ở trong pháp Phật luôn đạt được lợi ích lớn, tự thấy như vậy cho nên tin ưa, thọ trì, lại thêm truyền tụng, xiển dương rộng rãi công đức của Phật và phát tâm tôn quý, không nên khởi tâm khinh mạn đối với người kính tín Như Lai. Nhờ công đức này nên có thể dứt trừ hết các khổ trong ba đường dữ. Trong vô số kiếp, chư Phật Thế Tôn chứa nhóm các gốc thiện, đầy đủ hạnh Như Lai, luôn siêng năng tinh tấn, lâu xa khó lường mới có thể thành tựu được Pháp thân Như Lai, đạt thành Chánh giác, Nhất thiết trí thật rất khó đạt được. Vì lẽ ấy không nên sinh tâm kiêu mạn, nên phát khởi tâm kính tín hướng đến Như Lai.
Tất cả thế giới giả sử trong đó đều đầy cả nước, trên mặt nước ấy có một khúc cây, nơi khúc cây này có một lỗ bộng, một con rùa mù, một trăm năm mới ngoi đầu lên khỏi mặt nước một lần, muốn chui vào bộng cây đó, việc ấy thật là khó, nhưng cầu được làm thân người lại càng khó hơn nhiều. Ngay nơi đây muốn trừ bỏ hẳn tám nạn khổ, nếu người nào được nghe kinh pháp này, tức được dứt hẳn các nạn nơi đường ác. Do đó, phải nên phát đại nguyện cầu mong hiểu rõ chánh pháp tối tôn không gì sánh. Nếu người nào nhất tâm hướng đến Như Lai mà lòng hoan hỷ tin ưa thì những người ấy mau gần đạo Chánh giác, trừ được hai mươi kiếp tội nơi sinh tử.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Pháp giới này năm vạn năm ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh tự tại vương, nơi đó có Phật hiệu là Hương Tự Tại Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Hương Tự Tại Vương mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, quỳ thẳng chắp tay thưa: “Con nay xin kính lạy Đức Như Lai Hương Tự Tại Vương Chí Chân Đẳng Chánh Giác, xin phát tâm đại Từ giữ gìn các công đức. Mong các Đức Như Lai và các đệ tử của chư Phật

* Trang 486 *
device

hưởng thọ lâu dài thiên lạc và pháp lạc. Tất cả chúng sinh cũng đều như vậy.”
Giả sử có người không muốn chứng Niết-bàn, những người ấy đều trụ nơi địa Không thoái chuyển, mau thành Chánh giác. Giả sử tam thiên thế giới, trong đó chứa đầy cả bảy báu, đem bố thí trong một ngàn năm thì công đức của người bố thí này đạt được có nhiều không?
Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:
–Rất nhiều. Kính bạch Thế Tôn!
Phật nói:
–Nhưng không bằng người thọ trì danh hiệu Phật, phát tâm đại Từ, được phước gấp trăm lần so với công đức của người bố thí ở trên và trừ được ba mươi kiếp tội nơi sinh tử.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Tịnh tự tại vương này một vạn cõi Phật, có thế giới tên là Chánh chân, ở đó có Phật hiệu là Đại Tập Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Đại Tập mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì những người như vậy thường được gặp pháp của chư Phật, cũng không khởi tâm ưa nhập Niết-bàn.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Chánh chân này tám ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Quảng bác, ở đó có Phật hiệu là Hương Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Hương Quang Minh mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì những người đó đều được quả vị Không thoái chuyển, thành tựu đạo Chánh giác. Vì sao? Vì Đức Như Lai Hương Quang Minh khi hành đạo Bồ-tát đã phát thệ nguyện: “Khi ta thành Phật, tất cả chúng sinh nghe tên ta thì được quả vị Không thoái chuyển, mau thành Chánh giác,

* Trang 487 *
device

mau thoát khỏi sự sợ hãi nơi ba đường dữ.”
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Quảng bác này hai vạn cõi Phật, có thế giới tên là Quảng viễn, ở đó có Phật hiệu Hỏa Quang Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Hỏa Quang mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, thì những người đó được phước đức vô lượng. Kẻ nào hủy báng không tin thì cũng mắc tội vô lượng.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Quảng viễn này một vạn năm ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Vô nhai tế, ở đó có Phật hiệu Vô Lượng Quang Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Vô Lượng Quang mà tận tâm tịnh ý, hoan hỷ tin ưa, thì những chúng sinh đó được oai thần của Đức Như Lai Quang Minh hộ trì, trừ được mười kiếp tội nơi sinh tử về sau. Kẻ nào hủy báng không tin sẽ bị ở mãi nơi địa ngục Ba-đa-bạn trong hai mươi kiếp.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Vô nhai tế này hai vạn cõi Phật, có thế giới tên là Kiên cố, ở đó có Phật hiệu Khai Quang Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Khai Quang mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, thì binh chúng của ma vương không thể phá hoại tâm đạo của người ấy.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Kiên cố này hai ngàn năm trăm cõi Phật, có thế giới tên là Mã não, ở đó có Phật hiệu Nguyệt Đăng Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật này mà thọ trì đọc tụng, ghi nhớ thì những người ấy sẽ làm vị dẫn đường cho đời, xứng

* Trang 488 *
device

đáng nhận sự cúng dường của thế gian, là bậc nắm giữ lao trượng nơi cõi trời.
Xá-lợi-phất nên biết! Danh hiệu của chư Phật ấy chính là tháp báu trong đất nước, xóm làng, quận huyện. Vì sao? Này Tôn giả Xá-lợi-phất! Vào đời cuối cùng, những thiện sĩ đối với danh hiệu của Bậc Chánh Giác rất khó gặp. Người nào được nghe đều nên hoan hỷ, nhất tâm tin ưa.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Mã não này tám ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Diệu hương, ở đó có Phật hiệu Nhật Nguyệt Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Nhật Nguyệt Quang Minh mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, cho đến cả trong chiêm bao, hoặc nghe, hoặc lần lượt nói với nhau, khiến những người ấy đều vui thích thì sẽ được công đức vô lượng, tâm đạo bền vững như núi Tu-di không thể lay động, tất cả ma vương đều không thể phá hoại.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Diệu hương này một vạn cõi Phật, có thế giới tên là Nhật, ở đó có Phật hiệu Nhật Nguyệt Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Quốc độ của Phật đó không có bốn đường. Những gì là bốn? Không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và chúng sinh bần cùng hạ tiện. Đức Phật Thế Tôn đó xưa kia khi cầu Phật đạo đã phát thệ nguyện: “Giả sử ta thành Phật hoặc sau khi Niết-bàn, có chúng sinh nào được nghe danh hiệu của ta đều sẽ được trụ nơi địa Không thoái chuyển, mau thành tựu đạo Chánh giác Vô thượng. Ta cũng làm cho những người ấy thành lập quốc độ là ruộng đạo vô thượng và sở nguyện cũng đầy đủ như ta.”
Xá-lợi-phất! Nếu có người được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Nhật Nguyệt Quang Minh mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ thì những chúng sinh đó cũng sẽ đầy đủ hạnh nguyện nơi

* Trang 489 *
device

đạo Vô thượng như Đức Thế Tôn này.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Nhật này một vạn tám ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Kim châu quang minh, ở đó có Phật hiệu Hỏa Quang Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Hỏa Quang mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ thì những người ấy tất được đuốc trí tuệ, vượt qua tất cả biển sinh tử, mỗi người sẽ nhất tâm tin và hành trì tinh tấn, ngày đêm thường niệm, chẳng nên nghi ngờ, biếng trễ, phải thực hành rộng pháp bố thí. Tất cả ma vương không thể phá hoại tâm đạo của người này, huống chi là ngoại đạo mà có thể phá được sao?
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Kim châu quang minh này một vạn sáu ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Chúng sắc tượng nghịch kính, ở đó có Phật hiệu Tập Âm Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Những chúng sinh nào sinh về cõi Phật này, đã sinh, chưa sinh, hoặc hiện sinh, những bậc Chánh sĩ ấy dung mạo vượt hơn chư Thiên, đủ các tướng trang nghiêm, đẹp đẽ, sáng chói, thọ sinh tự tại. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Tập Âm mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì đời sau sinh về chốn nào cũng thường được thân tướng uy nghiêm, đẹp đẽ, tâm thường hoan hỷ, tin ưa chư Phật.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Chúng sắc tượng này một vạn ba cõi Phật, có thế giới tên là Chúng tụ, ở đó có Phật hiệu Tối Oai Nghi Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Tối Oai Nghi mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì người đó sẽ được các chúng thiên, long, quỷ, thần tôn quý tột bậc trong thế gian kính ngưỡng và trừ được hai mươi kiếp tội nơi sinh tử.

* Trang 490 *
device

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Chúng tụ này mười vạn cõi Phật, có thế giới tên là Thắng chiến siêu độ vô cực, ở đó có Phật hiệu Quang Minh Tôn Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Quang Minh Tôn mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì các chúng sinh đó, hoặc trời, người, Dạ-xoa, quỷ, thần, nhờ công đức này nên gặp được đạo, thành tựu Chánh giác, trừ được ba mươi kiếp tội nơi sinh tử. Nếu người nào không tin, khinh chê, thì phải chịu đủ tám vạn năm ở đại địa ngục thọ đủ các khổ.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Thắng chiến siêu độ vô cực này năm ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Nhất thiết âm hưởng, ở đó có Phật hiệu Liên Hoa Quân Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Liên Hoa Quân mà hoan hỷ tin nhận, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì phước đức vô lượng. Giả sử có người dùng các thứ châu báu đầy trong đại thiên quốc độ đem bố thí thì phước của người đó đạt được có nhiều không?
Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:
–Rất nhiều, không thể tính kể. Kính bạch Thiên Trung Thiên.
Phật nói:
–Nhưng không bằng người thọ trì đọc tụng, ghi nhớ danh hiệu của Đức Như Lai Liên Hoa Quân, thì công đức của người này nhiều hơn công đức người bố thí ở trên. Người ấy thường được gặp chư Phật Thế Tôn.
Này Tôn giả Xá-lợi-phất! Các ông không thể nghe hết công đức ấy. Đức Phật Thế Tôn này từ xưa đến nay trong các thiền định luôn gồm đủ mọi công đức. Người nào tin ưa, thọ trì đọc tụng danh hiệu Đức Phật này, tức sẽ vượt qua ba cõi, giống như hoa sen vượt lên khỏi nước.

* Trang 491 *
device

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Âm hưởng này hai vạn cõi Phật, có thế giới tên là Nhật nguyệt quang, ở đó có Phật hiệu Liên Hoa Hưởng Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Này Tôn giả Xá-lợi-phất! Đức Thế Tôn này vì lẽ gì hiệu là Liên Hoa Hưởng? Khi Đức Thế Tôn này mới an tọa trên tòa hoa sen nơi đạo tràng thành Bậc Tối Chánh Giác, thì có vô số chư Thiên ở trong hư không đồng xướng lên: “Đức Phật Liên Hoa Hưởng nay đã xuất hiện ở thế gian.” Âm thanh đó nghe khắp cả đại thiên quốc độ. Vì vậy nên hiệu là Liên Hoa Hưởng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật này, hoan hỷ tin ưa, quỳ thẳng, chắp tay thưa: “Con nay xin đảnh lễ Đức Như Lai Liên Hoa Hưởng là bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác.” Những người ấy tức không còn bị đọa trong ba đường ác, mau thoát khỏi các chốn hoạn nạn khủng bố, chỉ trừ người tạo nghiệp ác ngũ nghịch.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Nhật nguyệt quang này ba vạn cõi Phật, có thế giới tên là Thiên tự tại, ở đó có Phật hiệu Đa Bảo Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng.
Này Tôn giả Xá-lợi-phất! Đức Phật Thế Tôn đó vì lẽ gì có hiệu là Đa Bảo? Vì xưa khi Đức Phật còn hành đạo Bồ-tát, có vô số chúng Thanh văn đến thưa xin lãnh thọ kinh pháp. Họ đồng nói: “Chỉ bậc Chánh Giác này mới có thể đạt được pháp thâm diệu ấy.” Vì vậy nên danh hiệu của ngài là Đa Bảo. Nếu Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật ấy mà hoan hỷ tin ưa, quỳ thẳng chắp tay thưa ba lần: “Con nay xin đảnh lễ Đức Như Lai Đa Bảo là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác” thì người ấy sẽ được sinh ra ở nơi quốc độ của chư Phật, thường hiểu rõ tất cả các pháp. Vì sao? Vì Đức Phật Thế Tôn ấy khi còn làm Bồ-tát đã phát thệ nguyện: “Khiến cho mọi người tự thành tựu Pháp bảo, lấy Pháp bảo làm quyến thuộc.”

* Trang 492 *
device

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Thiên tự tại này hai vạn cõi Phật, có thế giới tên là Liên hoa, ở đó có Phật hiệu Sư Tử Hống Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Sư Tử Hống mà hoan hỷ tin ưa, quỳ thẳng chắp tay thưa ba lần: “Con nay xin đảnh lễ Đức Như Lai Sư Tử Hống là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác” thì những người như vậy sinh ra chỗ nào cũng đều có thể gầm vang tiếng sư tử. Pháp âm xướng lên luôn trùm khắp tam thiên thế giới, hóa độ vô lượng các loài chúng sinh, trừ được năm mươi kiếp tội nơi sinh tử.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Liên hoa này hai vạn cõi Phật, có thế giới tên là Minh tinh, ở đó có Phật hiệu Sư Tử Âm Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Sư Tử Âm mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì những người ấy về sau sinh ra ở đâu cũng đều được âm thanh vô lượng, âm thanh trong sáng thanh tịnh của Như Lai. Vì sao? Vì nếu có người tung rải hoa hương trong hư không cúng dường và xưng niệm Nam-mô Phật thì sẽ được phước vô lượng, huống chi là được thấy hình tượng nơi linh miếu của Như Lai, dâng hoa hương và chí tâm đảnh lễ thì những người ấy giống như hoa đẹp tươi thắm trong đời.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Minh tinh này một vạn năm ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Vô ưu, ở đó có Phật hiệu Tinh Tấn Quân Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Tinh Tấn Quân mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, nhất tâm phụng tín cõi Vô Ưu, đem tâm thanh tịnh chí thành cung kính đối với Đức Như Lai này, thì những người đó đều sẽ thành Chánh giác, rộng chuyển pháp luân

* Trang 493 *
device

cho chúng sinh. Vì sao? Vì Đức Phật Thế Tôn đó xưa khi cầu đạo đã phát thệ nguyện: “Nguyện khi ta thành Chánh giác, tất cả chúng sinh nghe tên ta sẽ được sinh về quốc độ của ta, có đầy đủ tất cả trí tuệ của Như Lai.”
Này Tôn giả Xá-lợi-phất! Nếu người nào khinh chê, hủy báng, không tin kinh này, lại cùng nhau xem thường, cười cợt, thì những kẻ ấy trong vạn ức năm bị đọa nơi địa ngục chịu đủ các khổ báo.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Vô ưu này một vạn cõi Phật, có thế giới tên là Kim cang tụ, ở đó có Phật hiệu Kim Cang Dũng Dược Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Kim Cang Dũng Dược mà nhất tâm tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, cả trong giấc mộng, thì người ấy có thể phá trừ ba độc, diệt tan các dục, nơi pháp của chư Phật được quả vị Không thoái chuyển.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Kim cang tụ này ngàn ức cõi Phật, có thế giới tên là Khủng minh châu, ở đó có Phật hiệu Độ Nhất Thiết Thiền Tuyệt Chúng Nghi Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Độ Nhất Thiết Thiền Tuyệt Chúng Nghi mà hoan hỷ tin ưa, chí tâm đọc tụng, ghi nhớ, hoặc lại có người nói về danh hiệu của Như Lai ấy, người nào được nghe, đem tâm ngay thẳng tuyên dương đúng đắn về danh hiệu của Đức Phật đó, thì những người như vậy đều có thể phá trừ binh chúng ma và các thứ ngoại đạo tà kiến, có thể phá tan tất cả nghi kết, chắc chắn thành tựu đạo Chánh giác.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Khủng minh châu này một ngàn tám trăm cõi Phật, có thế giới tên là Hoa hương, ở đó có Phật hiệu Bảo Đại Thị Tùng Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn),

* Trang 494 *
device

độ người vô lượng. Này Xá-lợi-phất! Nếu người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Bảo Đại Thị Tùng mà hoan hỷ, nhất tâm tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì những người đó hay làm châu báu lớn cho thế gian, sẽ chuyển bánh xe chánh pháp vô thượng. Như vậy, này Tôn giả Xá-lợi-phất! Những người được nghe danh hiệu của Đức Phật đó mà tin ưa thì được công đức lợi ích lớn như vậy. Người nào sợ nạn sinh tử xấu ác, tâm ý hướng về đạo Thanh văn, Duyên giác, thì những người như vậy trí tuệ còn kém, thệ nguyện ít, chí hướng còn thấp không thể nhận lãnh được đạo pháp nhiệm mầu tôn quý, tức bỏ trí tuệ rộng lớn của Như Lai, không thể tin và hiểu nghĩa thâm diệu này. Có chúng sinh nào cầu trí tuệ rộng mầu, hướng về nơi các công đức của thừa thâm diệu tối thượng, ở trong pháp ấy chỉ nên cầu Tạng vô tận, trừ bỏ tâm keo kiệt, ý hẹp hòi, phát tâm Từ bi rộng lớn, chỉ muốn tạo đầy đủ nguyện cho chúng sinh, với hành động bố thí ấy, nơi ruộng phước của Như Lai được quả báo vô tận, hiểu rõ trí tuệ của Bậc Chánh Giác, hay đem của báu bố thí cho chúng sinh, khiến cho tất cả đều được an vui, nguyện nhờ các công đức này nên được ở trong đạo Chánh chân Vô thượng. Này Tôn giả Xá-lợi-phất! Người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật ấy cùng danh hiệu, công đức của chư Như Lai, thì phải gắng sức rộng tuyên dương tán thán. Nếu có người không tin, hủy báng, thì những người như vậy tức phải chịu đủ các khổ trong bốn mươi ức năm ở nơi địa ngục Gia-la-tú-lãnh.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Hoa hương này sáu ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Hỷ khởi, ở đó có Phật hiệu Vô Ưu Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Vô Ưu mà phát tâm hoan hỷ tin ưa, đọc tụng thì những người này đối với các dục không còn cấu nhiễm, không bị các dục trói buộc, ngăn ngại. Tâm như hoa sen không dính nước bùn, được bậc Không thoái chuyển, có thể làm an ổn cho tất cả chúng sinh, về sau sẽ thành Chánh giác. Nếu có chúng sinh nghe danh hiệu của Đức Như Lai ấy, chí tâm đọc tụng, hoan hỷ tin ưa, hoặc ngay nơi đời này, hoặc sau khi Phật Niết-bàn, thì những người đó

* Trang 495 *
device

cũng đạt được Diệu thừa đặc biệt tôn quý, sẽ làm thầy dẫn đường cho thế gian, được sinh ở chỗ có vô lượng công đức, luôn gặp thời có Phật xuất thế.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Hỷ khởi này hai vạn cõi Phật, có thế giới tên là Ái sắc, ở đó có Phật hiệu Địa Lực Trì Dũng Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Địa Lực Trì Dũng mà tâm tịnh hoan hỷ, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, đảnh lễ, suốt ngày đêm tưởng niệm, thì người đó sẽ được trụ nơi quả vị Không thoái chuyển, vững như mặt đất, khó bề lay chuyển, tất cả chúng ma không thể phá hoại tâm đạo, tất được trí tuệ vô lượng giống như biển lớn, dứt hẳn đường sinh tử.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Ái sắc này mười bốn cõi Phật, có thế giới tên là Thiên, ở đó có Phật hiệu Tối Dũng Dược Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Tối Dũng Dược mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, quỳ thẳng chắp tay đảnh lễ và thưa: “Con nay kính lạy Đức Như Lai Tối Dũng Dược là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác” thì những chúng sinh ấy sẽ được nắm giữ giáo pháp Đại thừa thù diệu tối thượng, cũng có thể làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, dứt trừ hẳn tám nạn, ba đường ác.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Thiên này tám ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Chiên-đàn quang, ở đó có Phật hiệu Tự Tại Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Tự Tại Vương mà tăng thêm tâm tin ưa, hoặc lại khuyên bảo kẻ khác thọ trì danh hiệu của Đức Phật này thì những người như vậy sẽ đạt được phước đức vô lượng.

* Trang 496 *
device

Xá-lợi-phất! Hoặc có người khi nghe nói đến danh hiệu của Đức Như Lai ấy, hoặc là các chúng Trời, Người, Rồng, Dạ-xoa, cùng tất cả phi nhân, nếu nghe được danh hiệu của Đức Như Lai ấy tức đều được Không thoái chuyển nơi đạo Chánh giác.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Chiên-đàn quang này hai mươi ức cõi Phật, có thế giới tên là Nhất thiết kỹ nhạc chấn động, ở đó có Phật hiệu Vô Lượng Âm Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Vô Lượng Âm mà hoan hỷ tin ưa về công đức của Như Lai ấy tức sẽ phát nguyện: “Nhờ công đức này khiến cho tôi hiểu rõ trí tuệ của Như Lai.” Người như vậy sẽ đều trụ nơi địa Không thoái chuyển, chắc chắn thành tựu đạo Chánh chân Vô thượng. Vì sao? Phật Thế Tôn này khi còn làm Bồ-tát có phát hoằng thệ, kiến lập nguyện này: Nếu có các chúng sinh không tin, hủy báng thì bị khổ não mãi trong địa ngục, hết tội rồi, sinh ra chỗ nào cũng thường không được gặp đời có Phật.
Này Tôn giả Xá-lợi-phất! Thế giới của Đức Phật đó vì lẽ gì gọi là Kỹ nhạc chấn động? Vì Phật Vô Lượng Âm xưa kia khi từ cõi trời Đâu-suất đản sinh, trước hết phát ra tất cả âm thanh kỹ nhạc, làm chấn động cùng khắp. Tất cả các thứ kỹ nhạc trên cõi trời, trong thế gian, cho đến hàng phi nhân đều không thể sánh kịp. Thời gian trụ thế Phật đó thường thuyết pháp giáo hóa chúng sinh cho đến khi nhập Niết-bàn, âm thanh của kỹ nhạc nơi cõi Phật đó tiếp tục phát ra hết sức vi diệu, chấn động đến hai mươi cõi Phật trong mười phương. Vì lẽ ấy nên hiệu là Vô Lượng Âm.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Nhất thiết kỹ nhạc chấn động này ba trăm ức cõi Phật, có thế giới tên là Tập quang minh, ở đó có Phật hiệu Đĩnh Quang Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Này Tôn giả Xá-lợi-phất! Đức Thế Tôn ấy tuy ở một chỗ nhưng hào quang chiếu khắp các cõi Phật khác, có mười vạn

* Trang 497 *
device

ức cõi thường được chiếu sáng, do vậy nên danh hiệu của Đức Phật ấy là Đĩnh Quang. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật ấy, nhất tâm tin ưa, hoan hỷ, tâm không dua nịnh, thì những người này sẽ được hào quang của Như Lai hộ trì.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Nam cách thế giới Tập quang minh này tám vạn cõi Phật, có thế giới tên là Nhất thiết hương, ở đó có Phật hiệu Bảo Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Bảo Quang Minh mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì những người đó đều làm ngọc báu lớn trong thế gian, trụ nơi địa Không thoái chuyển đối với đạo Chánh chân, sinh ra nơi chốn nào cũng thường được gặp Phật, chưa từng sinh ra chỗ không có Phật, trừ được năm mươi kiếp tội nơi sinh tử.
Vì thế, này Tôn giả Xá-lợi-phất! Không nên khởi tâm giận dữ đến các Bồ-tát và các đệ tử của các vị, chỉ nên hướng phát tâm trụ nơi đại Từ mà phụng kính. Nên cầu trí tuệ rộng lớn của Như Lai, phát hoằng thệ nguyện, hướng đến Đại thừa. Xá-lợi-phất! Người như vậy mau gần đạo Chánh chân Vô thượng, giảng dạy rộng rãi giáo pháp vi diệu của Như Lai.
Giả sử có người chưa vào Niết-bàn, không ở nơi cảnh giới của Bồ-tát, không tin Phật pháp, cũng không tin có việc thực hành đạo Bồ-tát, nói: “Phật đạo khó được”. Những người như vậy muôn ngàn năm ở mãi trong địa ngục, chịu các tội khổ.
Vì thế, này Tôn giả Xá-lợi-phất! Không nên khởi tâm sân giận hướng đến loài sâu, kiến, huống chi là đem tâm ác hướng tới các bậc An lạc. Bị si mê che lấp, không biết hổ thẹn, ở trong ấy mà gây tạo các tội, hủy báng chánh pháp thì càng gây thêm tội nơi địa ngục.
Này Tôn giả Xá-lợi-phất! Chư Phật xuất hiện ở đời thật là hy hữu. Trong số trăm ức người phát tâm cầu đạo, đến lúc thành tựu thì chỉ một hoặc hai.
Xá-lợi-phất nên biết! Như Lai xuất hiện ở đời như hoa Ưu-đàm,

* Trang 498 *
device

đúng thời mới nở, không thể dễ thấy. Người cầu Đại thừa luôn phát hoằng thệ nguyện, có người đã phát, hoặc sẽ phát, hoặc hiện đang phát, luôn phát tâm mạnh mẽ không hề nghi hoặc, thì không lâu sẽ thành tựu như sở nguyện, rộng bố thí pháp thực, đầy đủ đạo Chánh giác.
Chư Phật ở phương Nam như vậy là không thể tính kể, hiện đang an trụ, rộng thuyết giảng kinh pháp. Người nào được nghe xong, lại đem diễn giảng rộng, hiển bày, tán thán về công đức vô lượng của Như Lai, nên hướng về phương Nam, năm vóc sát đất, nhớ đến chư Như Lai, xướng lên danh hiệu của các Ngài và đảnh lễ thì người đó sẽ được phước đức không thể nói hết.

* Trang 499 *
device

 
Đại Tập 54 - Bộ Kinh Tập I - Số 425 -> 440