LOGO VNBET
KINH PHẬT DANH
 
QUYỂN 2
 
Nam-mô Vô Cấu Trượng Phật.
Nam-mô Biên Trượng Phật.
Nam-mô Pháp Trượng Phật.
Nam-mô Bảo Cái Phật.
Nam-mô Quân Bảo Cái Phật.
Nam-mô Ma-ni Cái Phật.
Nam-mô Kim Cái Phật.
Nam-mô Phấn Tấn Vương Phật.
Nam-mô Tăng Thượng Hỏa Thành Tựu Vương Phật.
Nam-mô Tăng Thượng Dũng Mãnh Phật.
Nam-mô Dũng Thí Phật.
Nam-mô Trí Thí Phật.
Nam-mô Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Nhiên Đăng Hỏa Phật.
Nam-mô Tịnh Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Công Đức Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Phước Đức Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Bảo Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Đại Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Vô Biên Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Bảo Hỏa Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Phổ Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Nguyệt Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Nhật Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Vân Thanh Nhiên Đăng Phật.

* Trang 600 *
device

Nam-mô Đại Hải Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Nhẫn Nhục Luân Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Thế Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Quang Minh Phổ Chiếu Thập Phương Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Chiếu Chư Thú Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Phá Chư Ám Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thế Thành Tựu Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Đế Bảo Tràng Ma-ni Thắng Quang Phật.
Nam-mô Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật.
Nam-mô Câu-tô-la Kiến Phật.
Nam-mô Bất Tán Phật.
Nam-mô Tán Hoa Phật.
Nam-mô Bất Tán Hoa Phật.
Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam-mô Quán Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Quang Minh Phật.
Nam-mô Phóng Tịnh Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Quang Minh Phật.
Nam-mô Phước Đức Quang Minh Phật.
Nam-mô Trí Quang Minh Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam-mô Nhật Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Ngại Quang Minh Phật.
Nam-mô Phấn Tấn Cung Kính Xưng Phật.
Nam-mô Vô Tỷ Phật.
Nam-mô Công Đức Xưng Phật.
Nam-mô Bảo Xưng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Xưng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Đức Phật.
Nam-mô Kiên Đức Phật.

* Trang 601 *
device

Nam-mô Vô Ưu Đức Phật.
Nam-mô Dũng Mãnh Đức Phật.
Nam-mô Hoa Đức Phật.
Nam-mô Hoan Hỷ Đức Phật.
Nam-mô Long Đức Phật.
Nam-mô Công Đức Hải Phật.
Nam-mô Tịnh Đức Phật.
Nam-mô Tịnh Thiên Phật.
Nam-mô Cúng Dường Phật.
Nam-mô Tịnh Thanh Phật.
Nam-mô Tịnh Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Xuất Tịnh Thanh Phật.
Nam-mô Phổ Trí Luân Quang Thanh Phật.
Nam-mô Đại Thanh Phật.
Nam-mô Vân Thắng Thanh Phật.
Nam-mô An Ẩn Thanh Phật.
Nam-mô Lạc Thanh Phật.
Nam-mô Diệu Cổ Thanh Phật.
Nam-mô Thiên Thanh Phật.
Nam-mô Nguyệt Thanh Phật.
Nam-mô Nhật Thanh Phật.
Nam-mô Sư Tử Thanh Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thanh Phật.
Nam-mô Phước Đức Thanh Phật.
Nam-mô Kim Cang Thanh Phật.
Nam-mô Tự Tại Thanh Phật.
Nam-mô Tuệ Thanh Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Tuyển Trạch Thanh Phật.
Nam-mô Cam Lồ Thanh Phật.
Nam-mô Tịnh Tràng Phật.
Nam-mô Kim Cang Tràng Phật.

* Trang 602 *
device

Nam-mô Pháp Tràng Phật.
Nam-mô Trụ Trì Pháp Phật.
Nam-mô Lạc Pháp Phật.
Nam-mô Đàm-vô-kiệt Phật.
Nam-mô Hộ Pháp Phật.
Nam-mô Pháp Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Pháp Giới Hoa Phật.
Nam-mô Hộ Pháp Nhãn Phật.
Nam-mô Nhiên Pháp Đình Liệu Phật.
Nam-mô Pháp Tự Tại Phật.
Nam-mô Nhân Tự Tại Phật.
Nam-mô Công Đức Tự Tại Phật.
Nam-mô Thanh Tự Tại Phật.
Nam-mô Thế Tự Tại Phật.
Nam-mô Quán Thế Tự Tại Phật.
Nam-mô Vô Lượng Tự Tại Phật.
Nam-mô Ý Trụ Trì Phật.
Nam-mô Địa Trụ Trì Phật.
Nam-mô Ni-di Trụ Trì Phật.
Nam-mô Khí Trụ Trì Phật.
Nam-mô Công Đức Tánh Trụ Trì Phật.
Nam-mô Thắng Sắc Phật.
Nam-mô Chuyển Phát Khởi Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Quán Hình Thị Phật.
Nam-mô Phát Nhất Thiết Vô YểmTúc Hạnh Phật.
Nam-mô Phát Thành Tựu Phật.
Nam-mô Thiện Hộ Phật.
Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.
Nam-mô Thiện Hỷ Phật.
Nam-mô Thiện Xử Phật.
Nam-mô Phổ Thiền Phật.
Nam-mô Cam Lồ Công Đức Phật.

* Trang 603 *
device

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.
Nam-mô Sư Tử Tiên Phật.
Nam-mô Phật Nhãn Phật.
Nam-mô Hợp Tụ Phật.
Nam-mô Tật Trí Dũng Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Phật.
Nam-mô Thật Hạnh Phật.
Nam-mô Sư Tử Phật.
Nam-mô Hải Mãn Phật.
Nam-mô Thiện Tu Duy Phật.
Nam-mô Xưng Vương Phật.
Nam-mô Trụ Từ Phật.
Nam-mô Thiện Dạ-ma Phật.
Nam-mô Thiện Hạnh Phật.
Nam-mô Thiện Công Đức Phật.
Nam-mô Thiện Sắc Phật.
Nam-mô Thiện Thức Phật.
Nam-mô Thiện Tâm Phật.
Nam-mô Thiện Quang Phật.
Nam-mô Sư Tử Nguyệt Phật.
Nam-mô Bất Khả Thắng Phật.
Nam-mô Bất Khả Thắng Vô Úy Phật.
Nam-mô Vô Lượng Phật.
Nam-mô Tốc Hưng Phật.
Nam-mô Bất Động Tâm Phật.
Nam-mô Ưng Xưng Phật.
Nam-mô Ưng Bất Khiếp Nhược Thanh Phật.
Nam-mô Bất Yểm Túc Tạng Phật.
Nam-mô Bất Tận Phật.
Nam-mô Bất Khả Động Phật.
Nam-mô Danh Vô Úy Phật.
Nam-mô Danh Tự Tại Hộ Thế Gian Phật.

* Trang 604 *
device

Nam-mô Danh Long Tự Tại Thanh Phật.
Nam-mô Danh Pháp Hành Quảng Tuệ Phật.
Nam-mô Danh Diệu Thắng Tự Tại Tương Thông Xưng Phật.
Nam-mô Danh Diệu Thắng Tự Tại Thắng Phật.
Nam-mô Danh Lạc Pháp Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Danh Pháp Giới Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Danh Đại Thừa Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Danh Tịch Tịnh Vương Phật.
Nam-mô Danh Giải Thoát Hạnh Phật.
Nam-mô Danh Đại Hải Di-lưu Khởi Vương Phật.
Nam-mô Danh Hợp Tụ Na-la-diên Vương Phật.
Nam-mô Danh Tán Hoại Kiên Ma Luân Phật.
Nam-mô Danh Tinh Tấn Căn Bảo Vương Phật.
Nam-mô Danh Pháp Phật Ba-đầu-ma Phật.
Nam-mô Danh Đắc Phật Nhãn Phân-đà-lợi Phật.
Nam-mô Danh Tùy Tiền Giác Phật.
Nam-mô Danh Bình Đẳng Tác Phật.
Nam-mô Danh Sơ Phát Tâm Niệm Viễn Ly Nhất Thiết Kinh Bố Vô Phiền Não Khởi Công Đức Phật.
Nam-mô Danh Giáo Hóa Bồ-tát Phật.
Nam-mô Danh Kim Cang Phủ Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Danh Bảo Tượng Quang Minh Phủ Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Danh Phá Hoại Ma Luân Phật.
Nam-mô Danh Sơ Phát Tâm Thành Tựu Bất Thoái Thắng Luân Phật.
Nam-mô Danh Bảo Cái Khởi Vô Úy Quang Minh Phật.
Nam-mô Danh Sơ Phát Tâm Niệm Đoạn Nghi Đoạn Phiền Não Phật.
Nam-mô Danh Quang Minh Phá Ám Khởi Tam-muội Vương Phật.
Thiện nam, thiện nữ nào nghe được danh hiệu của chư Phật trên thì vĩnh viễn xa lìa nghiệp chướng, không còn đọa vào đường ác. Nếu

* Trang 605 *
device

người mù mà tụng danh hiệu ấy thì mắt được sáng.
Nam-mô Thập thiên đồng danh Tinh Tú Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Tinh Tú Phật.
Nam-mô Tam thập thiên đồng danh Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam-mô Nhị ức đồng danh Câu-lân Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Câu-lân Phật.
Nam-mô Thập bát ức đồng danh Thật Pháp Thắng Quyết Định Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Thập Pháp Thắng Quyết Định Phật.
Nam-mô Thập bát ức đồng danh Nhật Nguyệt Đăng Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nhật Nguyệt Đăng Phật.
Nam-mô Thiên ngũ bách đồng danh Đại Oai Đức Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Đại Oai Đức Phật.
Nam-mô Thiên ngũ bách đồng danh Nhật Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nhật Phật.
Nam-mô Tứ vạn tứ thiên đồng danh Diện Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Diện Phật.
Nam-mô Vạn thiên đồng danh Kiên Cố Tự Tại Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Kiên Cố Tự Tại Phật.
Nam-mô Vạn bát thiên đồng danh Phổ Hộ Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Phổ Hộ Phật.
Nam-mô Thiên bát bách đồng danh Xá-ma-tha Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Xá-ma-tha Phật.
Trong kiếp tên Thiện nhãn có bảy mươi hai na-do-tha Đức Như Lai thành Phật. Con xin quy y tất cả các Đức Như Lai ấy.
Trong kiếp tên Thiện kiến có bảy mươi hai ức Đức Như Lai thành Phật. Con xin quy y tất cả các Đức Như Lai ấy.
Trong kiếp tên Tịnh tán thán có một vạn tám ngàn Đức Như Lai thành Phật. Con xin quy y tất cả các Đức Như Lai ấy.
Trong kiếp tên Thiện hạnh có ba vạn hai ngàn Đức Như Lai

* Trang 606 *
device

thành Phật. Con xin quy y tất cả các Đức Như Lai ấy.
Trong kiếp tên Trang nghiêm có tám vạn bốn ngàn Đức Như Lai thành Phật. Con xin quy y tất cả các Đức Như Lai ấy.
Nam-mô Hiện tại trụ thập phương thế giới, bất xả mạng thuyết pháp chư Phật:
Nam-mô An lạc thế giới trung A-di-đà Phật vi thượng thủ.
Nam-mô Diệu lạc thế giới trung A-súc Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Ca-sa tràng thế giới trung Toái Kim Cang Kiên Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Bất thoái luân hống thế giới trung Thanh Tịnh Quang Ba-đầu-ma Hoa Thân Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Vô cấu thế giới trung Pháp Tràng Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Thiện đăng thế giới trung Sư Tử Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Thiện trụ thế giới trung Lô-xá-na Tạng Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Nan quá thế giới trung Công Đức Hoa Thân Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Trang nghiêm tuệ thế giới trung Nhất Thiết Thông Minh Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Cảnh luân quang minh thế giới trung Nguyệt Trí Tuệ Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Hoa thắng thế giới trung Ba-đầu-ma Thắng Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Ba-đầu-ma thắng thế giới trung Hiền Thắng Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Bất thuấn thế giới trung Phổ Hiền Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Phổ hiền thế giới trung Tự Tại Vương Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Bất khả thắng thế giới trung Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Như Lai vi thượng thủ.

* Trang 607 *
device

Nam-mô Hoa tạng thế giới trung Tỳ-lô-giá-na Cảnh Tượng Như Lai vi thượng thủ.
Nam-mô Ta-bà thế giới trung Thích-ca Mâu-ni Phật vi thượng thủ.
Nam-mô Tự Tại Tràng Vương Phật vi thượng thủ.
Nam-mô Tác Hỏa Quang Phật vi thượng thủ.
Nam-mô Vô Úy Quán Phật vi thượng thủ.
Đối với chư Phật thượng thủ ấy, con xin đem cả ba nghiệp thân, miệng, ý lễ lạy khen ngợi cúng dường khắp cả mười phương. Với những diệu pháp của chư Phật ấy, thuyết những cảnh giới thâm diệu, cảnh giới không thể lường tính, cảnh giới không thể nghĩ bàn, các cảnh giới vô lượng, con đem nghiệp thân, miệng, ý lễ bái khen ngợi cúng dường khắp cả mười phương. Trong các thế giới của chư Phật ấy, có các Bồ-tát Tăng bất thoái, Thanh văn Tăng bất thoái. Con đều đem nghiệp thân, miệng, ý lạy sát chân khen ngợi cúng dường các vị ấy khắp cả mười phương.
Nam-mô Hàng Phục Ma Nhân Tự Tại Phật.
Nam-mô Hàng Phục Tham Tự Tại Phật.
Nam-mô Hàng Phục Sân Tự Tại Phật.
Nam-mô Hàng Phục Si Tự Tại Phật.
Nam-mô Hàng Phục Nộ Tự Tại Phật.
Nam-mô Hàng Phục Kiến Tự Tại Phật.
Nam-mô Hàng Phục Chư Hý Tự Tại Phật.
Nam-mô Liễu Đạt Pháp Tự Tại Phật.
Nam-mô Đắc Thần Thông Xứng Tự Tại Phật.
Nam-mô Đắc Thắng Nghiệp Tự Tại Xứng Phật.
Nam-mô Khởi Thí Tự Tại Xứng Phật.
Nam-mô Khởi Thanh Tịnh Giới Tự Tại Phật.
Nam-mô Khởi Nhẫn Nhục Nhân Tự Tại Xứng Phật.
Nam-mô Khởi Tinh Tấn Nhân Tự Tại Xứng Phật.
Nam-mô Khởi Thiền-na Nhân Tự Tại Xứng Phật.
Nam-mô Phước Đức Thanh Tịnh Quang Minh Tự Tại Xứng Phật.

* Trang 608 *
device

Nam-mô Khởi Đà-la-ni Tự Tại Xứng Phật.
Nam-mô Cao Thắng Phật.
Nam-mô Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Đại Thắng Phật.
Nam-mô Tán Hương Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Đa Bảo Thắng Phật.
Nam-mô Nguyệt Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Hiền Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Ma Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Tam-muội Thủ Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Thuyết Danh Thắng Phật.
Nam-mô Đại Hải Thâm Thắng Phật.
Nam-mô A-tăng-kỳ Tinh Tấn Trụ Thắng Phật.
Nam-mô Nhạo Thuyết Nhất Thiết Pháp Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Luân Oai Đức Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Nhật Luân Thượng Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Tàm Quý Kim Sắc Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Công Đức Hải Lưu Ly Sơn Vương Kim Sắc Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Hoa Phổ Chiếu Thắng Phật.
Nam-mô Khởi Đa-la Vương Thắng Phật.
Nam-mô Thọ Vương Hống Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Hải Triều Thắng Phật.
Nam-mô Trí Thanh Tịnh Công Đức Thắng Phật.
Nam-mô Nhạo Kiếp Hỏa Thắng Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Hiền Tràng Thắng Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Thắng Phật.

* Trang 609 *
device

Nam-mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Tập Thắng Phật.
Nam-mô Phấn Tấn Thắng Phật.
Nam-mô Bất Không Thắng Phật.
Nam-mô Văn Thắng Phật.
Nam-mô Hải Thắng Phật.
Nam-mô Trụ Trì Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Hạnh Thắng Phật.
Nam-mô Long Thắng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật.
Nam-mô Phước Đức Thắng Phật.
Nam-mô Trí Thắng Phật.
Nam-mô Diệu Thắng Phật.
Nam-mô Hiền Thắng Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Thắng Phật.
Nam-mô Thắng Chiên-đàn Thắng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.
Nam-mô Tràng Thắng Phật.
Nam-mô Thắng Tràng Thắng Phật.
Nam-mô Vô Ưu Thắng Phật.
Nam-mô Ly Nhất Thiết Ưu Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Trượng Phật.
Nam-mô Thiện Bảo Trượng Phật.
Nam-mô Câu-tô-ma Thắng Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Tam-muội Phấn Tấn Thắng Phật.
Nam-mô Thọ Đề Thắng Phật.
Nam-mô Đại Thắng Phật.
Nam-mô Quảng Công Đức Thắng Phật.
Nam-mô Chúng Thắng Phật.
Nam-mô Thanh tịnh quang thế giới danh Tích Thanh Tịnh Tăng Trưởng Thắng Thương Vương Phật.

* Trang 610 *
device

Nam-mô Phổ quang thế giới danh Phổ Hoa Vô Úy Vương Như Lai.
Nam-mô Phổ cái thế giới danh Quân Bảo Trang Nghiêm Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát La Võng Quang.
Nam-mô Nhất bảo kế thế giới danh Vô Lượng Bảo Cảnh Giới Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bất Không Phấn Tấn Cảnh Giới.
Nam-mô Tướng oai đức vương thế giới danh Vô Lượng Thanh Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Tức Phát Tâm Chuyển Pháp Luân.
Nam-mô Danh xưng thế giới danh Tu-di Lưu Tụ Tập Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Quang Minh Luân Thắng Oai Đức.
Nam-mô Thiện trụ thế giới danh Hư Không Tịch Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Nguyệt Quang.
Nam-mô Địa luân thế giới danh Xưng Lực Vương Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Trí Xưng.
Nam-mô Nguyệt khởi quang thế giới danh Phóng Quang Minh Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô Thượng cho Bồ-tát Quang Minh Luân.
Nam-mô Ca-sa tràng thế giới danh Ly Ca-sa Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Vô Lượng Bảo Phát Khởi.
Nam-mô Ba-đầu-ma hoa thế giới danh Chủng Chủng Hoa Thắng Thành Tựu Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Vô Lượng Tinh Tấn.

* Trang 611 *
device

Nam-mô Nhất cái thế giới danh Viễn Ly Chư Bố Mao Thụ Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát La Võng Quang Minh.
Nam-mô Chủng chủng tràng thế giới danh Tu-di Lưu Tụ Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Đại Thắng.
Nam-mô Phổ quang thế giới danh Vô Chướng Ngại Nhãn Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Trí Thắng.
Nam-mô Hiền thế giới danh Chiên-đàn Ốc Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Trí Công Đức Tràng.
Nam-mô Hiền tuệ thế giới danh Hợp Tụ Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Diệu Trí.
Nam-mô Bảo thủ thế giới danh La Võng Quang Minh Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Trí Công Đức.
Nam-mô An lạc thủ thế giới danh Bảo Liên Hoa Thắng Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Ba-đầu-ma Thắng Công Đức.
Nam-mô Xưng thế giới danh Trí Hoa Bảo Quang Minh Thắng Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Đệ Nhất Trang Nghiêm.
Nam-mô Hiền tý thế giới danh Khởi Hiền Quang Minh Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bảo Quang Minh.
Nam-mô Vô úy thế giới danh Diệt Tán Nhất Thiết Bố Úy Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Vô Úy.

* Trang 612 *
device

Nam-mô Di-lưu tràng thế giới danh Di-lưu Hậu Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Hợp Tụ.
Nam-mô Viễn ly nhất thiết ưu não chướng ngại thế giới danh Vô Úy Vương Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Đa Thanh.
Nam-mô Pháp thế giới danh Tác Pháp Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Trí Tác.
Nam-mô Thiện trụ thế giới danh Bách Nhất Thập Quang Minh Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Thắng Quang Minh.
Nam-mô Cộng quang minh thế giới danh Thiên Thượng Quang Minh Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Phổ Quang Minh.
Nam-mô Đa-già-la thế giới danh Trí Quang Minh Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Thiện Nhãn.
Nam-mô Hương thế giới danh Bảo Thắng Quang Minh Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Vô Lượng Quang Minh.
Nam-mô Quang minh thủ thế giới danh Vô Lượng Quang Minh Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Dược Vương.
Nam-mô Thượng thủ hiền thế giới danh Vô Chướng Ngại Thanh Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Tịnh Thanh.
Nam-mô Pháp thế giới danh La Võng Quang Minh Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Thắng.
Nam-mô Hiền nhập thế giới danh Bảo Trí Tuệ Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Trí Hương.

* Trang 613 *
device

Nam-mô Ưu-bát-la thế giới danh Vô Lượng Thắng Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Đàm-vô-kiệt.
Nam-mô Thanh tịnh thế giới danh Vô Lượng Trang Nghiêm Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bảo Trang Nghiêm.
Nam-mô Giác trụ thế giới danh Ưu-bát-la Thắng Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Ba-đầu-ma Thắng.
Nam-mô Ba-đầu-ma trụ thế giới danh Trí Trụ Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bảo Mãn Túc.
Nam-mô Trí lực thế giới danh Thích-ca Mâu-ni Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bảo Mâu-ni.
Nam-mô Thập phương xứng thế giới danh Trí Xứng Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Vô Biên Tinh Tấn.
Nam-mô Hỷ thế giới danh Kiên Tự Tại Vương Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bảo Kiên.
Nam-mô Nguyệt thế giới danh Bảo Sa-la Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Phổ Hương.
Nam-mô Ta-bà thế giới danh Đại Danh Thắng Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Đại Thắng Thiên Vương.
Nam-mô Nhất cái thế giới danh Bảo Luân Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Tinh Tú Man.
Nam-mô Quá nhất thiết ưu chướng ngại thế giới danh Bất Không Thuyết Như Lai.

* Trang 614 *
device

Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bất Không Thuyết.
Nam-mô Viễn ly ưu não thế giới danh Công Đức Thành Tựu Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Vô Biên Thắng Oai Đức.
Nam-mô Tịch tĩnh thế giới danh Xứng Vương Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Dũng Đức.
Nam-mô Bất không kiến thế giới danh Bất Không Phấn Tấn Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bất Không Phát Hạnh.
Nam-mô Hương thế giới danh Hương Quang Minh Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bảo Tạng.
Nam-mô Vô lượng hống thanh thế giới danh Vô Chướng Ngại Thanh Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Vô Phân Biệt Phát Hạnh.
Nam-mô Nguyệt luân quang minh thế giới danh Xứng Lực Vương Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Trí Xứng.
Nam-mô Bảo luân thế giới danh Bảo Thượng Thắng Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Đại Đạo Sư.
Nam-mô Bảo luân thế giới danh Thiện Minh Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Lạc Hạnh.
Nam-mô Pháp thế giới danh Ba-đầu-ma Thắng Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Đại Pháp.
Nam-mô Tu-di Đảnh Thượng Vương Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Trí Lực.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Thắng Đức.

* Trang 615 *
device

Nam-mô Đà-la-ni luân thế giới danh Hương Quang Minh Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Đà-la-ni Tự Tại Vương.
Nam-mô Kim quang minh thế giới danh Thập Phương Xưng Phát Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Trí Xưng Phát Hạnh.
Nam-mô Trí khởi thế giới danh Phổ Thanh Tịnh Tăng Thượng Vân Thanh Vương Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Tinh Tú Vương.
Nam-mô Thường quang minh thế giới danh Vô Lượng Quang Minh Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Đại Quang Minh.
Nam-mô Nhiên đăng thế giới danh Vô Lượng Trí Thành Tựu Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Công Đức Vương Quang Minh.
Nam-mô Nhiên đăng tác thế giới danh Vô Lượng Chủng Phấn Tấn Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Vô Chướng Ngại.
Nam-mô Chủng chủng tràng thế giới danh Thượng Thủ Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Na-la-diên.
Nam-mô Thập phương xưng thế giới danh Hoa Thành Tựu Thắng Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Vô Khuyết Phấn Tấn.
Nam-mô Kim cang trụ thế giới danh Hoa Tăng Thượng Vương Như Lai.

* Trang 616 *
device

Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bảo Hỏa.
Nam-mô Chiên-đàn quật thế giới danh Bảo Hình Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Quan Thế Âm.
Nam-mô Dược vương thế giới danh Bất Không Thuyết Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bất Không Phát Hạnh.
Nam-mô Dược vương thắng thượng thế giới danh Vô Biên Công Đức Tinh Tấn Phát Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bất Thọ Giới Nhiếp Thọ.
Nam-mô Phổ trang nghiêm thế giới danh Phát Tâm Sinh Trang Nghiêm Nhất Thiết Chúng Sinh Tâm Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Phật Hoa Thủ.
Nam-mô Phổ cái thế giới danh Cái-man Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bảo Hạnh.
Nam-mô Hoa thượng quang minh thế giới danh Nhật Luân Oai Đức Vương Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Thiện Trụ.
Nam-mô Thiện trang nghiêm thế giới danh Chúng Vương Quang Minh Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bảo Diện.
Nam-mô Hiền thế giới danh Vô Úy Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bất Kinh Bố.
Nam-mô Ba-đầu-ma thế giới danh Ba-đầu-ma Thắng Quang Minh Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Trí Tượng.
Nam-mô Ưu-bát-la thế giới danh Trí Ưu-bát Thắng Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Vô Cảnh Giới Hành.

* Trang 617 *
device

Nam-mô Bảo thượng thế giới danh Bảo Tác Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Pháp Tác.
Nam-mô Nguyệt thế giới danh Vô Lượng Nguyện Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Tán Hoa.
Nam-mô Thiện trụ thế giới danh Bảo Tụ Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Dược Vương.
Nam-mô Hương quang minh thế giới danh Sa-la Tự Tại Vương Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Thắng Tuệ.
Nam-mô Hoa thủ thế giới danh Bảo Quang Minh Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Nhật Đức.
Nam-mô Phổ sơn thế giới danh Bảo Sơn Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Hỏa Đức.
Nam-mô Ưu cái nhập thế giới danh Thượng Thủ Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Thượng Trang Nghiêm.
Nam-mô Vô ưu thế giới danh Phát Vô Biên Công Đức Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bất Phát Quán.
Nam-mô Nhất thiết công đức trụ thế giới danh Thiện Thượng Thủ Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Phổ Chí.
Nam-mô Bảo quang minh thế giới danh Tu-di Quang Minh Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Thiện Trụ.
Nam-mô Nhất thiết công đức trụ thế giới danh Vô Lượng Cảnh Giới Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Dược Vương.
Nam-mô Trang nghiêm Bồ-đề thế giới danh Cao Diệu Khứ Như Lai.

* Trang 618 *
device

Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Tư Ích Thắng Tuệ.
Nam-mô Vô cấu thế giới danh Bảo Hoa Thành Tựu Công Đức Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Đắc Thắng Tuệ.
Nam-mô Vân thế giới danh Phấn Tấn Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Tự Tại Quán.
Nam-mô Hoa võng phú thế giới danh Nhất Thiết Phát Chúng Sinh Tín Phát Tâm Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Thắng Tuệ.
Nam-mô Tinh tú hành thế giới danh Nhạo Tinh Tú Khởi Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Vô Ưu.
Nam-mô Bảo hoa thế giới danh Thắng Chúng Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Diệu Thắng.
Nam-mô Vô lượng chí thế giới danh Vô Lượng Hoa Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Hương Tượng.
Nam-mô Hoa thế giới danh Bảo Thắng Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Viễn Ly Chư Hữu.
Nam-mô Chủng chủng tràng thế giới danh Nguyệt Thắng Công Đức Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Đoạn Nhất Thiết Chư Nạn.
Nam-mô Khả lạc thế giới danh Tức Phát Tâm Chuyển Pháp Luân Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Bất Thoái Chuyển.

* Trang 619 *
device

Nam-mô Vô úy thế giới danh Thập Phương Xưng Danh Như Lai.
Đức Như Lai ấy thọ ký Bồ-đề vô thượng cho Bồ-tát Trí Xưng.
Nam-mô Tự Tại Thế Giới Ca-lăng-già Phật.
Nam-mô An Lạc Thế Giới Nhật Luân Đăng Minh Phật.
Nam-mô Vô Úy Thế Giới Bảo Thắng Phật.
Nam-mô Trí Thành Tựu Thế Giới Trí Khởi Phật.
Nam-mô Thuần Lạc Thế Giới Công Đức Vương Trụ Phật.
Nam-mô Cái Hành Hoa Thế Giới Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.
Nam-mô Kim Cang Luân Thế Giới Vô Úy Phật.
Nam-mô Phát Khởi Thế Giới Trí Tích Phật.
Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Thế Giới Vô Quán Tướng Phát Hạnh Phật.
Nam-mô Phổ Quang Minh Thế Giới Quang Minh Luân Oai Đức Vương Thắng Phật.
Nam-mô Cao Tràng Thế Giới Nhân Tuệ Phật.
Nam-mô Đức Thế Giới Na-la-diên Phật.
Nam-mô Vô Cấu Thế Giới Vô Cấu Tràng Phật.
Nam-mô Viễn Ly Nhất Thiết Ưu Chướng Thế Giới An Ẩn Phật.
Nam-mô Hiền Thượng Thế Giới Viễn Ly Chư Phiền Não Phật.
Nam-mô Nhất Thiết An Lạc Thế Giới Thanh Tịnh Tuệ Phật.
Nam-mô Vô Lượng Công Đức Cụ Túc Thế Giới Thiện Tư Duy Phát Phật.
Nam-mô Bình Đẳng Thế Giới Hàng Phục Chư Oán Phật.
Nam-mô Vô Úy Thế Giới Ưu-ba-la Thắng Phật.
Nam-mô Thập Phương Quang Minh Thế Giới Thắng Lực Vương Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.
Nam-mô Thường Quang Minh Thế Giới Vô Lượng Quang Minh Hương Vân Di-lưu Phật.
Nam-mô Thường Trang Nghiêm Thế Giới Hàng Phục Nam Nữ Phật.

* Trang 620 *
device

Nam-mô Trầm Thủy Hương Thế Giới Thượng Thắng Hương Phật.
Nam-mô Thường Trang Nghiêm Thế Giới Chủng Chủng Hoa Phật.
Nam-mô Hương Cái Thế Giới Vô Biên Trí Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Hương Thế Giới Bảo Thượng Vương Phật. Nam-mô Hương Thế Giới Hương Di-lưu Phật.
Nam-mô Phổ Hỷ Thế Giới Trí Kiến Nhất Thiết Chúng Sinh Tín Phật.
Nam-mô Bất Khả Lượng Thế Giới Vô Biên Thanh Phật.
Nam-mô Phật Hoa Trang Nghiêm Thế Giới Trí Công Đức Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Thế Giới Bất Động Bộ Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.
Nam-mô Hoa Thế Giới Vô Chướng Ngại Hống Thanh Phật.
Nam-mô Nguyệt Thế Giới Phổ Bảo Tạng Phật.
Nam-mô Kiên Trụ Thế Giới Ca-diếp Phật.
Nam-mô Phổ Ba-đầu-ma Thế Giới Quán Nhất Thiết Cảnh Giới Cảnh Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Thế Giới Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Bảo Thế Giới Thành Tựu Nghĩa Phật.
Nam-mô Hữu Nguyệt Thế Giới Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Thế Giới Danh Xưng Phật.
Nam-mô An Lạc Thế Giới Đoạn Nhất Thiết Nghi Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.
Nam-mô Quang Vương Thế Giới Trí Thắng Phật.
Nam-mô Phổ Úy Thế Giới Nguyệt Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Thành Tựu Thế Giới Công Đức Vi Diệu Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Hoa Thế Giới Tinh Tú Vương Phật.
Nam-mô Quảng Thế Giới Vô Lượng Tràng Phật.
Nam-mô La Võng Thế Giới La Võng Quang Minh Phật.

* Trang 621 *
device

Nam-mô Kinh Bố Thế Giới Tịnh Thanh Phật.
Nam-mô Khả Lạc Thế Giới Hiện Bảo Thắng Phật.
Nam-mô Ly Quán Thế Giới Nhất Thiết Pháp Vô Sở Phát Phật.
Nam-mô Thường Xưng Thế Giới Bất Đoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Phát Hành Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.
Nam-mô Thường Hoan Hỷ Thế Giới Vô Lượng Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Phổ Cảnh Thế Giới Kiến Nhất Thiết Pháp Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Thành Tựu Thế Giới Thành Tựu Vô Biên Thắng Công Đức Phật.
Nam-mô Vô Cấu Thế Giới Trí Khởi Quang Phật.
Nam-mô Vô Bố Ưu-bát-la Thế Giới Ba-đầu-ma Thắng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Bố Thế Giới Thập Phương Thắng Phật.
Nam-mô Hoa Bố Thế Giới Hoa Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Thiên Thế Giới Kiên Cố Chúng Sinh Phật.
Nam-mô Quang Minh Thế Giới Trí Quang Minh Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.
Nam-mô An Lạc Điều Thế Giới Tu Trí Phật.
Nam-mô An Lạc Thế Giới Viễn Ly Thai Phật.
Nam-mô Vô Nhiễm Thế Giới Minh Vương Phật.
Nam-mô Vân Thế Giới Đoạn Nhất Thiết Phiền Não Phật.
Nam-mô Phổ Sắc Thế Giới Vô Biên Trí Xưng Phật.
Nam-mô Kiên Cố Thế Giới, Chiên-đàn Ốc Thắng Phật.
Nam-mô Vô Tỷ Công Đức Thế Giới Thành Tựu Vô Tỷ Thắng Hoa Phật.
Nam-mô Bảo Thế Giới Thiện Trụ Lực Vương Phật.
Nam-mô Thập Phương Thượng Thủ Thế Giới Siêu Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Long Vương Thế Giới Thượng Thủ Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.
Nam-mô Thiện Trụ Thế Giới, Thiện Cao Tụ Phật.
Nam-mô Vô Bố Úy Thế Giới Tác Xưng Phật.

* Trang 622 *
device

Nam-mô Ái Hương Thế Giới Đoạn Chư Nạn Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Công Đức Thiện Trụ Thế Giới Xứng Thân Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Thế Lực Thiện Trụ Thế Giới Xưng Kiên Cố Phật.
Nam-mô Vô Ưu Tuệ Thế Giới Viễn Ly Chư Ưu Phật.
Nam-mô Xứng Thế Giới Khởi Ba-đầu-ma Công Đức Vương Phật.
Nam-mô Hoa Câu-tô-ma Trụ Thế Giới Thiện Tán Hoa Tràng Phật.
Nam-mô Thập Phương Danh Xưng Thế Giới Phóng Quang Minh Phổ Chí Phật.
Nam-mô Thập Phương Thượng Thủ Thế Giới Xưng Nhãn Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.
Nam-mô Diệm Tuệ Thế Giới Phóng Diệm Phật.
Nam-mô Hống Thế Giới Thập Phương Xưng Danh Phật.
Nam-mô Quang Minh Thế Giới Tự Tại Di-lưu Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Thế Giới Đại Quang Minh Phật.
Nam-mô Thường Hoan Hỷ Thế Giới Diễm Xí Phật.
Nam-mô Hữu Thế Giới Tam Giới Tự Tại Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Vô Úy Thế Giới Phóng Quang Minh Luân Phật.
Nam-mô Thường Huyền Thế Giới Chúng Tịch Thắng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Vương Thế Giới Vô Tận Thắng Phật.
Nam-mô Phổ Hống Thế Giới Diệu Cổ Thanh Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.
Nam-mô Vô Úy Thế Giới Phổ Thắng Phật.
Nam-mô Thập Phương Danh Xưng Thế Giới Trí Thắng Phật.
Nam-mô Địa Thế Giới Sơn Vương Phật.
Nam-mô Địa Công Đức Thế Giới Ba-đầu-ma Luân Cảnh Giới Thắng Vương Phật.
Nam-mô Nhiên Đăng Luân Thế Giới Thiện Trụ Phật.
Nam-mô Phổ Trang Nghiêm Thế Giới Đại Trang Nghiêm Phật Cảnh Giới Phật.

* Trang 623 *
device

Nam-mô Ỷ Thế Giới Tác Nhất Thiết Công Đức Phật.
Nam-mô Hoan Hỷ Thế Giới Tất Cánh Thành Tựu Phật.
Nam-mô Hoan Hỷ Thế Giới Bảo Công Đức Phật.
Nam-mô Tinh Tú Hành Thế Giới Tri Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Cái Hành Trang Nghiêm Thế Giới Trí Khởi Quang Minh Oai Đức Vương Thắng Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thế Giới Ba-đầu-ma Sinh Vương Phật.
Nam-mô Pháp Cảnh Thế Giới Tự Tại Phật.
Nam-mô Nguyệt Trung Quang Minh Phật.
Nam-mô Hương Tượng Phật.
Nam-mô A-di-đà Quang Minh Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Sơn Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Sinh Thắng Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Tích Phật.
Nam-mô Trí Tuệ Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.
Nam-mô Vô Úy Tác Vương Phật.
Nam-mô Công Đức Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Quang Minh Tràng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Công Đức Tác Phật.
Nam-mô Công Đức Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Cự Trụ Trì Phật.
Nam-mô Bảo Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.

* Trang 624 *
device

 
Đại Tập 54 - Bộ Kinh Tập I - Số 425 -> 440