LOGO VNBET
KINH PHẬT DANH

QUYỂN 3

 
Nam-mô Thượng Vương Phật.
Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam-mô Vô Lượng Di-lưu Phật.
Nam-mô Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật.
Nam-mô Vô Lượng Thanh Phật.
Nam-mô Bảo Sơn Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Bảo Câu-tô-ma Hoa Phật.
Nam-mô Thắng Chúng Phật.
Nam-mô Vô Trần Ly Trần Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.
Nam-mô Bất Túc Phát Tu Hành Phật.
Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật.
Nam-mô Bảo Xá Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Hoa Thành Tựu Phật.
Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam-mô Câu-tô-ma Thành Tựu Phật.
Nam-mô Phóng Cái Phật.
Nam-mô Xứng Lực Vương Phật.
Nam-mô Tịnh Thanh Phật.
Nam-mô Thắng Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.
Nam-mô Vô Lượng Chúng Phật.
Nam-mô Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.
Nam-mô Phá Tán Nhất Thiết Chư Thú Phật.

* Trang 625 *
device

Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Nghi Phật.
Nam-mô Vô Tướng Thanh Phật.
Nam-mô Tất Cánh Vô Biên Công Đức Phật.
Nam-mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Thượng Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Phát Tu Phật.
Nam-mô Vô Biên Phật.
Nam-mô Bảo Di-lưu Phật.
Nam-mô Nhật Nhiên Đăng Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Trí Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Ưu-bát-la Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Thập Phương Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Hiền Thắng Phật.
Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Sư Tử Phật.
Nam-mô Bảo Di-lưu Phật.
Nam-mô Tỳ-bà-thi Phật.
Nam-mô Diệu Thắng Quang Minh Phật.
Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh Phật.
Nam-mô Hoa Vương Phật.
Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.
Nam-mô Công Đức Nhất Vị Phật.
Nam-mô Thập Phương Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Hiền Thắng Phật.
Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Sư Tử Phật.
Nam-mô Bảo Di-lưu Phật.
Nam-mô Tỳ-bà-thi Phật.
Nam-mô Minh Vương Phật.

* Trang 626 *
device

Nam-mô Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Nguyệt Thượng Vương Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.
Nam-mô Đại Long Phật.
Nam-mô Hương Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Hương Thắng Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Ốc Phật.
Nam-mô Hương Tràng Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật.
Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Thập Thượng Quang Minh Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Phật.
Nam-mô Kinh Bố Ba-đầu-ma Hoa Thành Tựu Thượng Vương Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.
Nam-mô Bảo Võng Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật.
Nam-mô Hương Thắng Vương Phật.
Nam-mô Dữ Nhất Thiết Lạc Phật.
Nam-mô Thị Nhất Thiết Niệm Phật.
Nam-mô Bất Không Thuyết Phật.
Nam-mô Năng Diệt Nhất Thiết Bố Úy Phật.
Nam-mô Bất Trụ Vương Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Dữ Nhất Thiết Chúng Sinh An Ẩn Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.
Nam-mô Quán Vô Lượng Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Hư Không Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam-mô Quang Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Tu Hành Tràng Phật.
Nam-mô Thành Tựu Kinh Bố Thắng Hoa Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Phật.

* Trang 627 *
device

Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.
Nam-mô Đại Tướng Phật.
Nam-mô Thượng Thắng Cao Phật.
Nam-mô Bất Khả Thắng Tràng Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.
Nam-mô Khả Y Phật.
Nam-mô Vô lượng vô biên Phật.
Nam-mô Hương Di-lưu Phật.
Nam-mô Nguyệt Luân Văn Vương Phật.
Nam-mô Diệu Di-lưu Bảo Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Văn Di-lưu Thiện Thắng Phật.
Nam-mô Tịnh Thắng Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.
Nam-mô Vô Biên Công Đức Tác Phật.
Nam-mô Oai Đức Vương Phật.
Nam-mô Nguyện Thiện Tư Duy Thành Tựu Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Luân Vương Phật.
Nam-mô Trí Thượng Phật.
Nam-mô Tinh Tấn Tiên Phật.
Nam-mô Trí Sơn Phật.
Nam-mô Phương Tác Phật.
Nam-mô Đại Hội Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Tối Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Trí Hộ Phật.
Nam-mô Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Hiện Thị Chúng Sinh Cảnh Giới Vô Chướng Ngại Kiến Phật.
Nam-mô Bất Thành Tựu Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Quang Minh Phật.
Nam-mô Phát Quang Minh Vô Ngại Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Quán Nhất Thiết Phật Cảnh Giới Hiện Hình Phật.

* Trang 628 *
device

Nam-mô Đông Phương Thuyết Kiên Như Phật.
Nam-mô Hóa Thanh Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Hải Di-lưu Phật.
Nam-mô Vô Cấu Tuệ Phật.
Nam-mô Trí Hoa Thành Tựu Phật.
Nam-mô Tích Thắng Thượng Oai Đức Tịch Tịnh Phật.
Nam-mô Ly Tham Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Ly Nhất Thiết Thủ Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Công Đức Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Hiện Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Vô Úy Khứ Phật.
Nam-mô Hương Phong Phật.
Nam-mô Vô Đẳng Hương Quang Phật.
Nam-mô Vân Diệu Cổ Thanh Phật.
Nam-mô Công Đức Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Phấn Tấn Cảnh Giới Di-lưu Tụ Phật.
Nam-mô Hương Thắng Di-lưu Phật.
Nam-mô Vô Lượng Di-lưu Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.
Nam-mô Phổ Kiến Phật.
Nam-mô Vô Úy Phật.
Nam-mô Đắc Vô Úy Phật.
Nam-mô Nguyệt Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Hỏa Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Thắng Tu Phật.
Nam-mô Thắng Chúng Phật.
Nam-mô Kim Cang Thành Phật.
Nam-mô Trí Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Trí Lực Xứng Phật.
Nam-mô Vô Úy Thắng Phật.

* Trang 629 *
device

Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh Phật.
Nam-mô Thiện Minh Phật.
Nam-mô Kiên Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Di-lưu Vương Phật.
Nam-mô Hư Không Di-lưu Bảo Thắng Phật.
Nam-mô Hiền Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Phạm Hống Thanh Phật.
Nam-mô Bảo Hoa Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật.
Nam-mô Tu-di Kiếp Phật.
Nam-mô Thắng Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Bảo Cái Phật.
Nam-mô Hương Tượng Phật.
Nam-mô Vô Biên Thắng Phật.
Nam-mô Bất Không Thuyết Danh Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Công Đức Vương Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Úy Vương Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Thường Đắc Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Dược Vương Phật.
Nam-mô An Ẩn Phật.
Nam-mô Vô Biên Ý Hành Phật.
Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Biên Minh Phật.
Nam-mô Vô Biên Hư Không Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Kim Sắc Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam-mô Hương Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Hư Không Thắng Phật.
Nam-mô Diệu Thắng Phật.

* Trang 630 *
device

Nam-mô Phương Tác Phật.
Nam-mô Diệu Di-lưu Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.
Nam-mô Kim Cang Kiên Phật.
Nam-mô Cự Nhiên Đăng Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.
Nam-mô Hỏa Tràng Phật.
Nam-mô Trí Tích Phật.
Nam-mô Hiền Vô Cấu Oai Đức Quang Phật.
Nam-mô Xưng Lực Vương Phật.
Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh Phật.
Nam-mô Kiến Trí Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Diệu Thắng Phật.
Nam-mô Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Quang Phật.
Nam-mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Viễn Ly Nghi Thành Tựu Phật.
Nam-mô Chúng Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật.
Nam-mô Tràng Vương Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Công Đức Phật.
Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam-mô Di-lặc Phật.
Nam-mô Quang Minh Ba-đầu-ma Quang Phật.
Nam-mô Thắng Vương Phật.
Nam-mô Pháp Tràng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Hải Tu-di Phật.
Nam-mô Diệu Kiến Phật.
Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam-mô Bất Không Kiến Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Hống Thanh Phật.

* Trang 631 *
device

Nam-mô Vô Lượng Công Đức Thắng Danh Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Phân Biệt Tu Hành Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam-mô Thiện Nhãn Phật.
Nam-mô Nam Phương Phổ Bảo Tạng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Giải Thoát Viễn Ly Cấu Phật.
Quy y vô lượng, vô biên chư Phật như vậy.
Nam-mô Tây Phương Vô Lượng Hoa Phật.
Nam-mô Vô Lượng Chiếu Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Lượng Minh Phật.
Nam-mô Vô Lượng Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Vô Lượng Tự Tại Phật.
Nam-mô Vô Lượng Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Phổ Cái Phật.
Nam-mô Cái Hạnh Phật.
Nam-mô Bảo Cái Phật.
Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam-mô Thiện Tinh Tú Phật.
Nam-mô Quang Minh Luân Phật.
Nam-mô Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Quang Minh Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Vô Biên Kiến Phật.
Nam-mô Thắng Vương Phật.
Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Hống Thanh Phật.
Nam-mô Đại Vân Quang Minh Phật.
Nam-mô La Võng Vương Phật.
Nam-mô Thiện Đắc Bình Đẳng Quang Minh Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Hoa Phật.
Nam-mô Sơn Vương Phật.
Nam-mô Nguyệt Chúng Tăng Thượng Phật.

* Trang 632 *
device

Nam-mô Cao Quang Minh Phật.
Nam-mô Hợp Tụ Phật.
Nam-mô Bất Không Quang Minh Phật.
Nam-mô Đảnh Thắng Vương Phật.
Nam-mô Bắc Phương Bất Không Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Bất Không Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Bất Không Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Bất Không Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Bảo Sa-la Vương Phật.
Nam-mô Phổ Cái Vương Phật.
Nam-mô Cái Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Bảo Tích Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Ốc Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.
Nam-mô Quang Minh Luân Trang Nghiêm Di-lưu Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.
Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật.
Nam-mô Bảo Thành Tựu Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Phật.
Nam-mô Phật Hoa Thành Tựu Công Đức Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Tuệ Phật.
Nam-mô Vô Lượng Bộ Phật.
Nam-mô Bất Không Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Bộ Phật.
Nam-mô Vô Biên Tu Hành Phật.
Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam-mô Hư Không Luân Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Lượng Thanh Phật.
Nam-mô Dược Vương Phật.

* Trang 633 *
device

Nam-mô Vô Úy Phật.
Nam-mô Viễn Ly Kinh Bố Mao Thụ Phật.
Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh Phật.
Nam-mô Quán Trí Tuệ Khởi Hoa Phật.
Nam-mô Hư Không Tịch Phật.
Nam-mô Hư Không Thanh Phật.
Nam-mô Hư Không Trang Nghiêm Thành Tựu Phật.
Nam-mô Hạ Phương Đại Tự Tại Phật.
Nam-mô Diệu Thắng Phật. Nam-mô Hữu Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Sinh Phật.
Nam-mô Sư Tử Thắng Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật.
Nam-mô Sư Tử Hộ Phật.
Nam-mô Sư Tử Giáp Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Sơn Vương Phật.
Nam-mô Tịnh Di-lưu Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.
Nam-mô Bất Không Túc Bộ Phật.
Nam-mô Hư Không Tượng Phật.
Nam-mô Hương Thắng Phật.
Nam-mô Hương Sơn Phật.
Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật.
Nam-mô Hương Tích Phật.
Nam-mô Bảo Chúng Phật.
Nam-mô Bảo Cao Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật.
Nam-mô Tịnh Di-lưu Phật.
Nam-mô Kiên Vương Phật.
Nam-mô Quang Minh Luân Phật.

* Trang 634 *
device

Nam-mô Hỏa Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Bất Không Quá Phật.
Nam-mô Thiện Tư Duy Phát Hạnh Phật.
Nam-mô Sư Tử Phật.
Nam-mô Kiên Cố Chúng Sinh Phật.
Nam-mô Hạnh Thắng Trụ Vương Phật.
Nam-mô Thượng Phương Vô Lượng Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Thắng Vương Phật.
Nam-mô Tinh Tấn Thắng Phật.
Nam-mô Đoạn Nghi Phật.
Nam-mô Thiện Tinh Tú Vương Phật.
Nam-mô Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Quang Minh Phật.
Nam-mô Quang Minh Di-lưu Phật.
Nam-mô Quang Minh Luân Phật.
Nam-mô Xứng Quang Minh Phật.
Nam-mô Cao Cái Phật.
Nam-mô Hương Cái Phật.
Nam-mô Bảo Cái Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Thắng Phật.
Nam-mô Tu-di Tụ Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Kiên Cố Vương Phật.
Nam-mô Tịnh Công Đức Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.
Nam-mô Vô Úy Phật.
Nam-mô Viễn Ly Chư Úy Phật.
Nam-mô Thành Tựu Tích Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Phật.
Nam-mô Sơn Vương Phật.
Nam-mô Chuyển Nữ Căn Phật.

* Trang 635 *
device

Nam-mô Vô Lượng Hạnh Phật.
Nam-mô Tối Thắng Quang Minh Phật.
Nam-mô La Võng Quang Minh Tràng Phật.
Nam-mô Mục Vương Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật.
Nam-mô Đông Nam phương Quán Nhất Thiết Phật Hình Cảnh Như Lai là thượng thủ.
Nam-mô Hỏa Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Không Quá Phật.
Nam-mô Hoa Giác Phấn Tấn Phật.
Nam-mô La Võng Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Hoa Vương Phật.
Nam-mô Bảo Kiên Cố Phật.
Nam-mô Sơ Phát Tâm Chuyển Luân Phật.
Nam-mô Hoa Tích Phật.
Nam-mô Thiên Thượng Quang Minh Phật.
Nam-mô Bất Động Bộ Phật.
Nam-mô Vô Lượng Tích Bộ Phật.
Nam-mô Vô Lượng Nguyện Phật.
Nam-mô Vô Biên Nguyện Phật.
Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Bất Định Nguyện Phật.
Nam-mô Chuyển Thai Phật.
Nam-mô Chuyển Chư Nạn Phật.
Nam-mô Bất Hành Niệm Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Niệm Phật.
Nam-mô Hư Không Phật.
Nam-mô Hữu Thắng Phật.
Nam-mô Tây Nam phương Thành Tựu Nghĩa Như Lai là thượng thủ.
Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phát Hành Phật.
Nam-mô Thành Tựu Diễm Phật.

* Trang 636 *
device

Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Diễm Phật.
Nam-mô Thường Phát Hành Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Phật.
Nam-mô Vô Lượng Phát Hành Phật.
Nam-mô Vô Tướng Tu Hành Phật.
Nam-mô Vô Biên Tu Hành Phật.
Nam-mô Phổ Tu Hành Phật.
Nam-mô Nhiên Đăng Quang Minh Tác Phật.
Nam-mô Phổ Tạng Phật.
Nam-mô Phổ Sơn Phật.
Nam-mô Vô Biên Hình Phật.
Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.
Nam-mô La Võng Quang Phật.
Nam-mô Mạn-đà-la Phật.
Nam-mô Quang Minh Luân Phật.
Nam-mô Thiện Kiến Phật.
Nam-mô Bất Không Thuyết Danh Phật.
Nam-mô Phá Nhất Thiết Bố Úy Phật.
Nam-mô Vô Lượng Công Đức Vương Quang Minh Bộ Phật.
Nam-mô Vô Biên Hoa Phật.
Nam-mô Vô Biên Hống Thanh Phật.
Nam-mô Nhạo Tích Quang Minh Công Đức Phật.
Nam-mô Bất Nhị Luân Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.
Nam-mô Hoa Quang Phật.
Nam-mô Vô Lượng Thanh Phật.
Nam-mô Cao Minh Phật.
Nam-mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Nhật Diện Phật.
Nam-mô Thiện Nhãn Phật.
Nam-mô Thắng Công Đức Phật.

* Trang 637 *
device

Nam-mô Bảo Hoa Phật.
Nam-mô Bảo Thành Tựu Phật.
Nam-mô Nguyệt Hoa Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Tu Hành Phật.
Nam-mô Chuyển Nhất Thiết Thế Gian Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Vô Hình Phật.
Nam-mô Vô Úy Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Lạc Niệm Thuận Hạnh Phật.
Nam-mô Tây Bắc phương Phổ Hương Quang Minh Như Lai là thượng thủ.
Nam-mô Sơ Phát Hương Quang Minh Phật.
Nam-mô Hương Sơn Phật.
Nam-mô Hương Tượng Phật.
Nam-mô Hương Thắng Phật.
Nam-mô Hương Thân Phật.
Nam-mô Hương Luân Phật.
Nam-mô Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Diệu Ba-đầu-ma Vương Phật.
Nam-mô Phật Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Vô Lượng Cảnh Giới Phật.
Nam-mô An Lạc Phật.
Nam-mô Khoái Thắng Phật.
Nam-mô Phóng Quang Minh Hoa Phật.
Nam-mô Hoa Cái Phật.
Nam-mô Hoa Trương Phật.
Nam-mô Kim Hoa Phật.
Nam-mô Hương Hoa Phật.
Nam-mô Cao Vương Phật.
Nam-mô Thiện Đạo Sư Phật.
Nam-mô Thắng Nhất Thiết Chúng Sinh Phật.
Nam-mô Chuyển Nhất Thiết Niệm Phật.
Nam-mô Vô Lượng Hành Hoa Phật.

* Trang 638 *
device

Nam-mô Vô Lượng Hương Phật.
Nam-mô Phổ Chiếu Phóng Quang Minh Phật.
Nam-mô Phổ Hương Quang Minh Phật.
Nam-mô Phổ Phóng Quang Minh Phật.
Nam-mô Phóng Thành Tựu Thắng Hoa Phật.
Nam-mô Bảo La Võng Tượng Phật.
Nam-mô Diệu Quang Phật.
Nam-mô Phổ Nhất Cái Quốc Độ Phật.
Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam-mô Hợp Tụ Phật.
Nam-mô Bất Trụ Vương Phật.
Nam-mô Hương Phong Phật.
Nam-mô Vô Biên Trí Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Bất Không Hạnh Phật.
Nam-mô Bất Không Kiến Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.
Nam-mô Sơ Phát Tâm Phật.
Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật.
Nam-mô Nhiên Đăng Thượng Phật.
Nam-mô Phổ Quang Minh Phật.
Nam-mô Chiếu Quang Minh Phật.
Nam-mô Đế Tướng Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Phật Quốc Độ Nhất Thiết Chúng Sinh Bất Đoạn Lạc Thuyết Phật.
Nam-mô A-lâu-na Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Vô Tích Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Đông bắc phương Đoạn Nhất Thiết Ưu Não Như Lai là thượng thủ.
Nam-mô Ly Ưu Phật.
Nam-mô Lạc Thành Tựu Công Đức Phật.
Nam-mô Vô Úy Vương Phật.
Nam-mô Thắng Di-lưu Phật.

* Trang 639 *
device

Nam-mô Hương Sơn Phật.
Nam-mô Câu-lân Phật.
Nam-mô Đại Thể Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Hoa Thành Tựu Phật.
Nam-mô Hống Nhãn Phật.
Nam-mô Thắng Chúng Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam-mô Nguyệt Thắng Quang Minh Xưng Phật.
Nam-mô Tinh Tú Vương Chúng Tăng Thượng Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam-mô Hương Cao Sơn Phật.
Nam-mô Vô Úy Vương Phật.
Nam-mô Thành Tựu Thắng Vô Úy Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Chiếu Quang Minh Phật.
Nam-mô Quang Minh Phật.
Nam-mô Hương Di-lưu Phật.
Nam-mô Ly Bố Úy Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Công Đức Nguyệt Thành Tựu Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Bất Khả Thắng Tràng Phật.
Nam-mô Tăng Thượng Hộ Quang Minh Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Vương Phật.
Nam-mô Vô Biên Thành Tựu Hạnh Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thắng Phật.
Nam-mô Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật.
Nam-mô Vô Lượng Hống Thanh Phật.
Nam-mô Vô Lượng Hống Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Công Đức Phật.
Nam-mô Tịnh Thắng Phật.
Nam-mô Vô Ngại Hương Tượng Phật.
Nam-mô Cao Quang Minh Phật.

* Trang 640 *
device

Nam-mô Đại Xưng Phật.
Nam-mô Xứng Thân Phật.
Nam-mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Sa-la Vương Phật.
Nam-mô Vô Lượng Chiếu Phật.
Nam-mô An Ổn Vương Phật.
Nam-mô Đại Tích Phật.
Nam-mô Phổ Công Đức Tăng Thượng Vân Thanh Đăng Phật.
Nam-mô Cao Tích Phật.
Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh Phật.
Nam-mô Kiên Tích Tụ Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Quang Minh Phật.
Nam-mô Ưu-bát-la Quang Minh Tác Phật.
Nam-mô Nguyệt Vương Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Phật.
Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam-mô Phạm Quang Phật.
Nam-mô Hành Tịnh Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thắng Phật.
Nam-mô Nan Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Tác Phật.
Nam-mô Vô Lượng Thanh Phật.
Nam-mô Bồ-đề Phật.
Nam-mô Long Thiên Phật.
Nam-mô Nhật Thiên Phật.
Nam-mô Sư Tử Phật.
Nam-mô Vô Cấu Minh Phật.
Nam-mô Thế Gian Thiên Phật.
Nam-mô Thắng Tích Phật.
Nam-mô Nhân Tự Tại Cung Kính Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Phát Tinh Tấn Phật.

* Trang 641 *
device

Nam-mô Hỏa Diệu Hương Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Hương Hỏa Thắng Phật.
Nam-mô Phổ Kiến Phật.
Nam-mô Bất Động Phật.
Nam-mô Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Minh Phật.
Nam-mô Diệu Bảo Thanh Phật.
Nam-mô Biến Chiếu Phật.
Nam-mô Trí Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Ma-ni Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Hoa Quang Minh Thiện Thắng Tuệ Phật.
Nam-mô Lô-xá-na Phật.
Nam-mô Trí Tuệ Tự Tại Phật.
Nam-mô Thủy Tụ Nhật Phật.
Nam-mô Hỏa Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Trí Phật.
Nam-mô Hoa Hương Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Mạn-đà-la Hương Phật.
Nam-mô Câu-lân Trí Diễm Phật.
Nam-mô Đại Nguyệt Hương Phật.
Nam-mô Hoa Tràng Phật.
Nam-mô Vô Trước Trí Phật.
Nam-mô Bảo Tác Phật.
Quy y vô lượng ức mười vạn triệu Đức Phật như vậy.
Nam-mô Ưu Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Sơn Phật.
Nam-mô Nhân Vương Phật.
Nam-mô Lực Thắng Phật.
Nam-mô Hương Thắng Phật.
Nam-mô Phổ Mãn Hoa Phật.

* Trang 642 *
device

Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Tư Duy Phật.
Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Phật.
Nam-mô Câu-tô-ma Quang Minh Tác Phật.
Nam-mô Hỏa Hành Phật.
Nam-mô Bảo Thượng Phật.
Nam-mô Vô Úy Quán Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật.
Nam-mô Viễn Ly Kinh Bố Mao Thụ Đẳng Hỷ Xưng Phật.
Nam-mô Kim Quang Minh Oai Đức Vương Phật.
Nam-mô Thiện Thuyết Tăng Thượng Danh Thắng Phật.
Thiện nam, thiện nữ nào lễ bái đọc tụng danh hiệu của chư Phật này thì xa lìa tất cả nghiệp chướng, diệt hết các tội.
Nam-mô Phổ Quang Minh Phật.
Nam-mô Tự Tại Tràng Vương Phật.
Nam-mô Quá Chủng Chủng Địch Đối Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Vô Lượng Công Đức Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Phật.
Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Phấn Tấn Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Hoa Thiện Trụ Sơn Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Trí Cự Phật.
Nam-mô Quang Minh Phật.
Nam-mô Nan Hàng Phục Phật.
Nam-mô Phổ Chiếu Thập Phương Thế Giới Phật.
Nam-mô Đại Hải Phật.
Nam-mô Bảo Tạng Phật.
Nam-mô Ngân Tràng Phật.
Nam-mô Tràng Nhật Vương Phật.
Nam-mô Oai Đức Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Giác Vương Phật.
Nam-mô Thập Lực Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Bình Đẳng Tác Phật.

* Trang 643 *
device

Nam-mô Sơ Phát Tâm Tư Duy Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.
Nam-mô Phiền Não Vô Ngại Diệu Thắng Phật.
Nam-mô Kim Cang Túc Bộ Phật.
Nam-mô Bảo Tượng Quang Minh Túc Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Hàng Phục Chư Ma Nghi Phấn Tấn Phật.
Thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu của chư Phật này, thì trong một a-tăng-kỳ kiếp được thoát khỏi thế gian, không bị rơi vào cảnh giới ác.
Nam-mô Sơ Phát Tâm Bất Thoái Chuyển Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Cái Thượng Quang Minh Phật.
Nam-mô Giáo Hóa Bồ-tát Phật.
Nam-mô Sơ Phát Tâm Đoạn Nhất Thiết Nghi Phiền Não Phật.
Nam-mô Quang Minh Thắng Phá Ám Tam-muội Thắng Thượng Vương Phật.
Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Vân Thanh Hoan Hỷ Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Hương Phật.
Nam-mô Quyết Định Quang Minh Oai Đức Vương Phật.
Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật.
Nam-mô Kim Thánh Phật.
Nam-mô Nhân Vương Phật.
Nam-mô Ca-diếp Phật.
Nam-mô Di-lặc Phật.
Nam-mô Sư Tử Phật.
Nam-mô Nhiên Cự Phật.
Nam-mô Minh Vương Phật.
Nam-mô Thánh Phật.
Nam-mô Hoa Tràng Phật.
Nam-mô Thiện Tinh Tú Phật.
Nam-mô Đại Chủ Phật.
Nam-mô Đại Tý Phật.
Nam-mô Đại Lực Phật.

* Trang 644 *
device

Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam-mô Dược Vương Phật.
Nam-mô Xứng Tràng Phật.
Nam-mô Đại Quang Minh Phật.
Nam-mô Hỏa Tụ Phật.
Nam-mô Nguyệt Chiếu Phật.
Nam-mô Nhật Tạng Phật.
Nam-mô Nguyệt Diễm Phật.
Nam-mô Thiện Minh Phật.
Nam-mô Vô Ưu Phật.
Nam-mô Nhất Sa Phật.
Nam-mô Đại Minh Phật.
Nam-mô Trụ Trì Man Phật.
Nam-mô Công Đức Minh Phật.
Nam-mô Kiến Nghĩa Phật.
Nam-mô Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Diệu Ca Phật.
Nam-mô Dược Thượng Phật.
Nam-mô An Ẩn Phật.
Nam-mô Đảnh Kiên Thắng Oai Đức Phật.
Nam-mô Nan Thắng Phật.
Nam-mô Công Đức Tràng Phật.
Nam-mô La-hầu Phật.
Nam-mô Thắng Chúng Phật.
Nam-mô Phạm Thanh Phật.
Nam-mô Kiên Cố Ý Phật.
Nam-mô Quang Minh Tác Phật.
Nam-mô Đại Cao Sơn Phật.
Nam-mô Kim Cang Tiên Phật.
Nam-mô Vô Úy Phật.
Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Nhãn Lực Tiên Phật.
Nam-mô Hoa Quang Minh Nhân Ái Phật.

* Trang 645 *
device

Nam-mô Đại Oai Đức Phật.
Nam-mô Nhật Tịnh Vương Phật.
Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật.
Nam-mô Long Đức Phật.
Nam-mô Kiên Bộ Phật.
Nam-mô Bất Không Kiến Phật.
Nam-mô Tinh Tấn Đức Phật.
Nam-mô Lực Hộ Phật.
Nam-mô Hoan Hỷ Phật.
Nam-mô Đức Thắng Phật.
Nam-mô Sư Tử Tràng Phật.
Nam-mô Thắng Pháp Phật.
Nam-mô Hoan Hỷ Vương Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Ái Tác Phật.
Nam-mô Công Đức Trí Phật.
Nam-mô Hương Tượng Phật.
Nam-mô Thiện Quán Phật.
Nam-mô Vân Thanh Phật.
Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.
Nam-mô Thiện Thức Phật.
Nam-mô Vô Cấu Phật.
Nam-mô Nguyệt Thượng Phật.
Nam-mô Đại Xưng Phật.
Nam-mô Ma-ni Bảo Phật.
Nam-mô Thắng Vương Phật.
Nam-mô Sư Tử Bộ Phật.
Nam-mô Thọ Vương Phật.
Nam-mô Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Tích Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Phật.
Nam-mô Kiên Ý Phật.
Nam-mô Cam Lồ Tuệ Phật.

* Trang 646 *
device

Nam-mô Thiện Kiến Phật.
Nam-mô Trí Quang Minh Phật.
Nam-mô Kiên Hành Phật.
Nam-mô Thiện Cát Phật.
Nam-mô Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Phật.
Nam-mô Na-la-diên Phật.
Nam-mô Nhạo Thuyết Phật.
Nam-mô Trí Tác Phật.
Nam-mô Công Đức Phật.
Nam-mô Cúng Dường Phật.
Nam-mô Tịnh Đức Phật.
Nam-mô Bảo Tác Phật.
Nam-mô Hoa Thiên Phật.
Nam-mô Thiện Tư Duy Nghĩa Phật.
Nam-mô Pháp Thượng Phật.
Nam-mô Tự Tại Phật.
Nam-mô Xứng Tuệ Phật.
Nam-mô Ý Xưng Phật.
Nam-mô Kim Cang Tràng Phật.
Nam-mô Thập Lực Vương Phật.
Nam-mô Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Ly Ám Phật.
Nam-mô La-hầu Thiên Phật.
Nam-mô Di-lưu Tràng Phật.
Nam-mô Chúng Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Bảo Tạng Phật.
Nam-mô Thượng Tu Phật.
Nam-mô Tinh Tú Phật.
Nam-mô Đại Giác Phật.
Nam-mô Tam Giới Tôn Phật.
Nam-mô Công Đức Xưng Phật.

* Trang 647 *
device

Nam-mô Đức Xưng Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Minh Sư Tử Tràng Phật.
Nam-mô Tỳ-la-ba Vương Phật.
Nam-mô Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Thị Hiện Hữu Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Kim Sơn Phật.
Nam-mô Sư Tử Đức Phật.
Nam-mô Bất Khả Xưng Tràng Phật.
Nam-mô Quang Minh Phật.
Nam-mô Xứng Nguyện Phật.
Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Vô Thí Dụ Xưng Phật.
Nam-mô Ly Úy Phật.
Nam-mô Ưng Thiên Phật.
Nam-mô Đại Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Đa Thế Gian Phật.
Nam-mô Diệu Hương Phật.
Nam-mô Trụ Trì Công Đức Phật.
Nam-mô Ly Ám Phật.
Nam-mô Vô Tỷ Phật.
Nam-mô Tự Nhiên Phật.
Nam-mô Sư Tử Phật.
Nam-mô Thiện Hạnh Phật.
Nam-mô Bảo Xưng Phật.
Nam-mô Ly Chư Quá Phật.
Nam-mô Trụ Trì Cam Lồ Phật.
Nam-mô Nhân Nguyệt Phật.
Nam-mô Nhật Diện Phật.
Nam-mô Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Ma-ni Quang Phật.
Nam-mô Sơn Tích Phật.

* Trang 648 *
device

Nam-mô Cao Tràng Phật.
Nam-mô Pháp Tác Phật.
Nam-mô Tư Duy Nghĩa Phật.
Nam-mô Thâm Tâm Phật.
Nam-mô Bảo Tụ Phật.
Nam-mô Chúng Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Kiếp Pha Phật.
Nam-mô Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Trụ Trí Phật.
Nam-mô Phân Minh Phật.
Nam-mô Thắng Kiến Phật.
Nam-mô Bất Khởi Phật.
Nam-mô Công Đức Thắng Phật.
Nam-mô Sư Tử Hống Phật.
Nam-mô Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Nhân Tín Phật.
Nam-mô Long Vương Phật.
Nam-mô Hoa Sơn Phật.
Nam-mô Long Hỷ Phật.
Nam-mô Hương Tự Tại Phật.
Nam-mô Diệu Xưng Phật.
Nam-mô Thiên Lực Phật.
Nam-mô Công Đức Man Phật.
Nam-mô Long Công Đức Phật.
Nam-mô Trang Nghiêm Nhãn Phật.
Nam-mô Thiện Hành Trí Phật.
Nam-mô Trí Thắng Phật.
Nam-mô Tuệ Chiếu Phật.
Nam-mô Thật Ngữ Phật.
Nam-mô Nhật Quang Minh Phật.
Nam-mô Quyết Định Trí Phật.
Nam-mô Bảo Thượng Sắc Phật.

* Trang 649 *
device

Nam-mô Phổ Chiếu Phật.
Nam-mô Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Ly Nghi Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Bộ Phật.
Nam-mô Thiện Hộ Phật.
Nam-mô Bất Không Bộ Phật.
Nam-mô Giác Hoa Tràng Phật.
Nam-mô Sơn Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Đại Oai Đức Phật.
Nam-mô Thị Hiện Ác Phật.
Nam-mô Cam Lồ Xưng Phật.
Nam-mô Bảo Thiên Phật.
Nam-mô Trụ Nghĩa Trí Phật.
Nam-mô Mãn Túc Trí Phật.
Nam-mô Bất Hợp Liệt Danh Xưng Phật.
Nam-mô Vô Ưu Phật.
Nam-mô Ly Cấu Phật.
Nam-mô Phạm Thiên Phật.
Nam-mô Địa Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Hoa Nhãn Phật.
Nam-mô Sai Biệt Kiến Phật.
Nam-mô Pháp Quang Minh Phật.
Nam-mô Cụ Túc Kiến Phật.
Nam-mô Tín Công Đức Phật.
Nam-mô Tam Giới Tôn Phật.
Nam-mô Nguyệt Diệp Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Diệu Xưng Phật.
Nam-mô Quang Minh Tác Phật.
Nam-mô Vô Lượng Oai Đức Phật.
Nam-mô Quảng Hộ Phật.

* Trang 650 *
device

Nam-mô Sư Tử Thân Phật.
Nam-mô Cam Lồ Tuệ Phật.
Nam-mô Nan Thắng Phật.
Nam-mô Công Đức Tụ Phật.
Nam-mô Nguyệt Cao Phật.
Nam-mô Đắc Đại Thế Chí Phật.
Nam-mô Vô Lượng Bộ Phật.
Nam-mô Nguyệt Vô Úy Phật.
Nam-mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật.
Nam-mô Dũng Mãnh Phật.
Nam-mô Công Đức Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Nguyệt Vương Phật.
Nam-mô Công Đức Diễm Phật.
Nam-mô Quảng Trí Phật.
Nam-mô Thiện Tịch Diệt Phật.
Nam-mô Thiên Quang Phật.
Nam-mô Vô Cấu Phật.
Nam-mô Trụ Trì Vô Lượng Minh Phật.
Nam-mô Hy Thắng Phật.
Nam-mô Bất Phú Tàng Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Phật.
Nam-mô Đại Ý Phật.
Nam-mô Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Thế Gian Quang Minh Phật.
Nam-mô Đa Công Đức Phật.
Nam-mô Vô Lượng Oai Đức Phật.
Nam-mô Ly Sân Hận Vô Nhiệt Phật.
Nam-mô Thiện Xưng Phật.
Nam-mô Nghĩa Tuệ Phật.
Nam-mô Ly Trần Phật.
Nam-mô Xưng Đức Phật.
Nam-mô Câu-tô-ma Đức Phật.

* Trang 651 *
device

Nam-mô Nhân Đức Phật.
Nam-mô Tinh Tấn Tiên Phật.
Nam-mô Đại Đức Phật.
Nam-mô Tịch Tuệ Phật.
Nam-mô Hương Tượng Phật.
Nam-mô Thượng Kiên Phật.
Nam-mô An Lạc Phật.
Nam-mô Bất Khả Thắng Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Phật.
Nam-mô Lôi Vương Phật.
Nam-mô Điển Vương Phật.
Nam-mô Đại Thắng Phật.
Nam-mô Hộ Trí Phật.
Nam-mô Nhật Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật.
Nam-mô Bảo Tích Phật.
Nam-mô Hàng Phục Oán Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Ứng Xưng Phật.
Nam-mô Trí Bộ Phật.
Nam-mô Ly Man Phật.
Nam-mô Căn Hoa Phật.
Nam-mô Vô Úy Quốc Độ Phật.
Nam-mô Cao Xưng Phật.
Nam-mô Thị Hữu Phật.
Nam-mô Nguyệt Phật.
Nam-mô Đa Công Đức Phật.
Nam-mô Bảo Nguyệt Phật.
Nam-mô Sư Tử Tràng Phật.
Nam-mô Nhạo Tư Duy Phật.
Nam-mô Tông Tịnh Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Phấn Tấn Phật.

* Trang 652 *
device

Nam-mô Lạc Công Đức Phật.
Nam-mô Ứng Cúng Xứng Phật.
Nam-mô Hoa Tướng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Lạc Thuyết Xứng Phật.
Nam-mô Ma-ni Kim Cang Phật.
Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật.
Nam-mô Ma-ni Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Đại Tự Tại Công Đức Phật.
Nam-mô Thắng Nguyệt Phật.
Nam-mô Cao Sơn Xứng Phật.
Nam-mô Bách Quang Minh Phật.
Nam-mô Hoan Hỷ Phật.
Nam-mô Long Bộ Phật.
Nam-mô Ý Thành Tựu Phật.
Nam-mô Bảo Nguyệt Phật.
Nam-mô Tịch Diệt Phật.
Nam-mô Nhiên Cự Vương Minh Phật.
Nam-mô Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Hoa Hỷ Tự Tại Phật.
Nam-mô Bảo Kế Phật.
Nam-mô Viễn Ly Úy Phật.
Nam-mô Bảo Tạng Phật.
Nam-mô Nguyệt Diện Phật.
Nam-mô Vô Cấu Xứng Phật.
Nam-mô Xứng Oai Đức Phật.
Nam-mô Ái Thiên Phật.
Nam-mô La-hầu Thiên Phật.
Nam-mô Thiện Diễm Phật.
Nam-mô Bảo Ái Phật.
Nam-mô Bảo Tụ Phật.
Nam-mô Bảo Bộ Phật.
Nam-mô Sư Tử Hoa Phật.

* Trang 653 *
device

Nam-mô Cao Tu Phật.
Nam-mô Nhân Tự Tại Phật.
Nam-mô Nhân Tuệ Phật.
Nam-mô Chiếu Thế Gian Phật.
Nam-mô Bảo Oai Đức Phật.
Nam-mô Công Đức Phật.
Nam-mô Đại Tướng Phật.
Nam-mô Thừa Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Kiều Lương Phật.
Nam-mô Hương Tượng Phật.
Nam-mô Vô Tâm Tuệ Phật.
Nam-mô Di-lưu Tràng Phật.
Nam-mô Thiện Hương Phật.
Nam-mô Kiên Khải Phật.
Nam-mô Thắng Oai Đức Phật.
Nam-mô Ma-ni Khải Phật.
Nam-mô Hiền Phật.
Nam-mô Thiện Hương Nguyệt Phật.
Nam-mô Tịnh Tự Tại Phật.
Nam-mô Sư Tử Nguyệt Phật.
Nam-mô Thắng Oai Đức Phật.
Nam-mô Thiện Thắng Phật.
Nam-mô Bất Khả Thắng Luân Phật.
Nam-mô Thắng Thân Phật.
Nam-mô Bảo Danh Phật.
Nam-mô Đại Hạnh Phật.
Nam-mô Cao Quang Minh Phật.
Nam-mô Công Đức Sơn Phật.
Nam-mô Đại Xưng Phật.
Nam-mô Pháp Xứng Phật.
Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam-mô Điện Đức Phật.

* Trang 654 *
device

Nam-mô Thật Tác Phật.
Nam-mô Mạng Phật.
Nam-mô Thiện Diễm Phật.
Nam-mô Thiện Thủ Phật.
Nam-mô Quyết Định Tuệ Phật.
Nam-mô Ly Hữu Phật.
Nam-mô Ma-ni Hương Phật.
Nam-mô Thắng Hỷ Phật.
Nam-mô Sư Tử Quang Minh Phật.
Nam-mô Phổ Chiếu Phật.
Nam-mô Xứng Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Ma-ni Nguyệt Phật.
Nam-mô Cao Quang Phật.
Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Hạnh Phật.
Nam-mô Hỏa Phật.
Nam-mô Ma-ni Luân Phật.
Nam-mô Thế Tôn Phật.
Nam-mô Sư Tử Tượng Phật.
Nam-mô Nguyệt Mãn Phật.
Nam-mô Bảo Diễm Phật.
Nam-mô La-hầu Phật.
Nam-mô Thiện Hộ Phật.
Nam-mô Hy Giác Phật.
Nam-mô Đồng Quang Minh Phật.
Nam-mô Tịch Tịnh Khứ Phật.
Nam-mô An Ẩn Thế Gian Phật.
Nam-mô Vô Não Phật.
Nam-mô Thập Hạnh Phật.
Nam-mô Lực Hỷ Phật.
Nam-mô Đại Thể Thắng Phật.
Nam-mô Chí Đại Thể Phật.

* Trang 655 *
device

Nam-mô Đại Thế Phật.
Nam-mô Công Đức Tạng Phật.
Nam-mô Thật Hành Phật.
Nam-mô Vô Úy Thắng Phật.
Nam-mô Thọ Đề Phật.
Nam-mô Đại Quang Minh Phật.
Nam-mô Nhật Quang Phật.
Nam-mô Quảng Công Đức Phật.
Nam-mô Bảo Công Đức Phật.
Nam-mô Tự Tại Phật.
Nam-mô Ma-ni Hương Phật.
Nam-mô Tác Nghiệp Phật.
Nam-mô Sư Tử Thủ Phật.
Nam-mô Thiện Hóa Phật.
Nam-mô Bảo Cao Phật.
Nam-mô Hải Phật.
Nam-mô Trụ Trì Phật.
Nam-mô Nghĩa Trí Phật.
Nam-mô Thiện Tư Duy Tuệ Phật.
Nam-mô Đại Chúng Luân Phật.
Nam-mô Bảo Hỏa Phật.
Nam-mô Tu Hành Nghĩa Phật.
Nam-mô Thế Gian Nguyệt Phật.
Nam-mô Hoa Thanh Phật.
Nam-mô Tịnh Tràng Phật.
Nam-mô Đại Chúng Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Sư Tử Bộ Phật.
Nam-mô Oai Đức Đức Phật.
Nam-mô Phước Đức Thành Tựu Phật.
Nam-mô Đại Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Xứng Phật.
Nam-mô Tín Chúng Phật.

* Trang 656 *
device

Nam-mô Vô Biên Xưng Phật.
Nam-mô Bất Không Quang Minh Phật.
Nam-mô Thánh Thiên Phật.
Nam-mô Kim Cang Chúng Phật.
Nam-mô Thiện Kiên Phật.
Nam-mô Tràng Vương Phật.
Nam-mô Hoa Thành Phật.
Nam-mô Khải Tuệ Phật.
Nam-mô Phong Hành Phật.
Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.
Nam-mô Xứng Phật.
Nam-mô Khoái Nhiên Phật.
Nam-mô Cam Lồ Tụ Phật.
Nam-mô Công Đức Hộ Phật.
Nam-mô Nghĩa Khứ Phật.
Nam-mô Vô Úy Phật.
Nam-mô Từ Phật.
Nam-mô Trụ Phân Biệt Phật.
Nam-mô Thiện Báo Phật.
Nam-mô Ma-ni Túc Phật.
Nam-mô Giải Thoát Oai Đức Phật.
Nam-mô Thiện Tật Bình Đẳng Oai Đức Phật.
Nam-mô Trí Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Thiên Phật.
Nam-mô Thật Thanh Phật.
Nam-mô Trí Lực Đức Phật.
Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật.
Nam-mô Hoa Cao Phật.
Nam-mô Trí Tác Phật.
Nam-mô Hoa Đức Phật.
Nam-mô Công Đức Tạng Phật.
Nam-mô Bảo Xưng Phật.

* Trang 657 *
device

Nam-mô Thật Xưng Phật.
Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Phật.
Nam-mô Vô Úy Tự Tại Phật.
Nam-mô Tịnh Nhật Phật.
Nam-mô Chư Thiên Phật.
Nam-mô Khả Ái Phật.
Nam-mô Thật Thiên Phật.
Nam-mô Thật Tạng Phật.
Nam-mô Công Đức Xưng Phật.
Nam-mô Trí Tích Phật.
Nam-mô Thanh Bạch Phật.
Nam-mô Viễn Hành Phật.
Nam-mô Thiên Oai Đức Phật.
Nam-mô Tịnh Thánh Phật.
Nam-mô Hỷ Khứ Phật.
Nam-mô Vô Ưu Oai Đức Phật.
Nam-mô Diễm Tụ Phật.
Nam-mô Đại Thắng Phật.
Nam-mô Hoa Quang Phật.
Nam-mô Hỷ Thượng Phật.
Nam-mô Thiện Thủ Phật.
Nam-mô Tự Tại Tràng Phật.
Nam-mô Đại Ái Phật.
Nam-mô Thiện Tâm Phật.
Nam-mô Hàng Phục Tha Chúng Phật.
Nam-mô Dũng Mãnh Phật.
Nam-mô Thành Tựu Phật.
Nam-mô Oai Đức Phật.
Nam-mô Thiện Tư Nghĩa Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Thiện Tý Phật.
Nam-mô Đại Bảo Phật.
Nam-mô Xứng Ý Phật.

* Trang 658 *
device

Nam-mô Thế Gian Tôn Phật.
Nam-mô Công Đức Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Thanh Phật.
Nam-mô Kim Cang Tiên Phật.
Nam-mô Thành Tựu Phật.
Nam-mô Sư Tử Lực Phật.
Nam-mô Vô Cấu Nhãn Phật.
Nam-mô Ca-diếp Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Trí Phật.
Nam-mô Trí Bộ Phật.
Nam-mô Cao Oai Đức Phật.
Nam-mô Đại Quang Minh Phật.
Nam-mô Nhật Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Cấu Thân Phật.
Nam-mô Sai Biệt Thân Phật.
Nam-mô Sai Biệt Oai Đức Phật.
Nam-mô Bất Khả Tỷ Cam Lồ Bát Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Minh Điện Đức Phật.
Nam-mô Tịch Diệt Khứ Phật.
Nam-mô Bất Động Phật.
Nam-mô Đa Xưng Phật.
Nam-mô Công Đức Pháp Phật.
Nam-mô Hoan Hỷ Vô Úy Phật.
Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Diệu Xưng Phật.
Nam-mô Đa Diễm Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Thiện Hiền Phật.
Nam-mô Bảo Diệu Phật.
Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Thiện Hiền Đức Phật.

* Trang 659 *
device

Nam-mô Phạm Tràng Phật.
Nam-mô Nguyệt Cái Phật.
Nam-mô La Võng Diễm Phật.
Nam-mô Quảng Quang Minh Phật.
Nam-mô Trí Xưng Phật.
Nam-mô Danh Tướng Phật.
Nam-mô Công Đức Quang Minh Phật.
Nam-mô Xứng Danh Thanh Phật.
Nam-mô Mãn Nguyệt Phật.
Nam-mô Hoa Quang Phật.
Nam-mô Thiện Hạnh Phật.
Nam-mô Nhiên Đăng Vương Phật.
Nam-mô Điện Tràng Phật.
Nam-mô Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Tinh Tú Quang Phật.
Nam-mô Bất Khả Hiềm Danh Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Tạng Phật.
Nam-mô Phất-sa Khoái Phật.
Nam-mô Mãn Nhãn Phật.
Nam-mô Vô Trược Nghĩa Phật.
Nam-mô Cao Oai Đức Phật.
Nam-mô Hoa Oai Đức Phật.
Nam-mô Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Vô Chướng Trí Phật.
Nam-mô La-hầu Thiên Phật.
Nam-mô Trí Tụ Phật.
Nam-mô Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Tự Tại Kiếp Phật.
Nam-mô Hoa Tràng Phật.
Nam-mô La-hầu Phật.
Nam-mô Hỏa Dược Phật.
Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.

* Trang 660 *
device

Nam-mô Minh Vương Phật.
Nam-mô Phước Đức Thủ Phật.
Nam-mô Xứng Quang Phật.
Nam-mô Nhật Quang Minh Phật.
Nam-mô Pháp Tạng Phật.
Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Công Đức Tự Tại Kiếp Phật.
Nam-mô Kim Cang Tiên Phật.
Nam-mô Trí Tuệ Tích Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Phật.
Nam-mô Thiện Chí Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Tịnh Thanh Phật.
Nam-mô Long Hống Thanh Phật.
Nam-mô Tướng Tràng Phật.
Nam-mô Trí Tuệ Tụ Phật.
Nam-mô Vô Úy Phật.
Nam-mô Tịnh Thượng Thủ Phật.
Nam-mô Khoái Nhãn Phật.
Nam-mô Long Đức Phật.
Nam-mô Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Hiệt Tuệ Phật.
Nam-mô Bất Khiếp Nhược Thanh Phật.
Nam-mô Thật Tướng Phật.
Nam-mô Thanh Đức Phật.
Nam-mô Sư Tử Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Thuyết Phật.
Nam-mô Trí Sắc Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Tụ Phật.
Nam-mô Hoa Phật.
Nam-mô Phấn Tấn Khứ Phật.
Nam-mô Hoa Tích Phật.
Nam-mô Thắng Sắc Phật.

* Trang 661 *
device

Nam-mô Tinh Tú Sắc Phật.
Nam-mô Nguyệt Đăng Phật.
Nam-mô Oai Đức Tụ Phật.
Nam-mô Bồ-đề Vương Phật.
Nam-mô Vô Tận Phật.
Nam-mô Thiện Tuệ Nhãn Phật.
Nam-mô Hỷ Thân Phật.
Nam-mô Trí Tuệ Quốc Độ Phật.
Nam-mô Thượng Phật.
Nam-mô Tịnh Oai Đức Phật.
Nam-mô Hữu Trí Phật.
Nam-mô Chân Thanh Phật.
Nam-mô Tôn Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Tạng.

* Trang 662 *
device

 
Đại Tập 54 - Bộ Kinh Tập I - Số 425 -> 440