LOGO VNBET
KINH PHẬT DANH
 
QUYỂN 8
 
Nam-mô Bảo Quang Minh Thắng Vương Phật.
Nam-mô Quá Nhất Thiết Tu-di Sơn Vương Phật.
Nam-mô Bảo Di-lưu Phật.
Nam-mô Bất Động Pháp Phật.
Nam-mô Kiên Cố Bảo Vương Phật.
Nam-mô Phổ Công Đức Phật.
Nam-mô Pháp Sa-la Di-lưu Phật.
Nam-mô Tụ Bảo Trí Thanh Phật.
Nam-mô Trí Viêm Hoa Nguyệt Vương Phật.
Nam-mô Long Vương Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Ưu-đàm Mạt Hoa Vương Phật.
Nam-mô Chân Kim Sắc Vương Phật.
Nam-mô Tăng Trưởng Pháp Tràng Vương Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Ba-la Quang Phật.
Nam-mô Trụ Pháp Công Đức Xứng Phật.
Nam-mô Kiên Cố Ý Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Nhiên Trần Đăng Phật.
Nam-mô Tinh Tấn Bộ Phật.
Nam-mô Vô Biên Kiên Cố Tràng Phật.
Nam-mô Tối Pháp Xứng Phật.
Nam-mô Pháp Vương Phật.
Nam-mô Hàng Phục Đại Chúng Phật.
Nam-mô Hữu Quang Viêm Hoa Cao Sơn Phật.
Nam-mô Trí Thắng Chiếu Phật.
Nam-mô Tài Oai Đức Nhiên Đăng Phật.

* Trang 801 *
device

Nam-mô Vô Tránh Vô Úy Phật.
Nam-mô Trí Hóa Thanh Phật.
Nam-mô Nhị Luân Thành Tựu Phật.
Nam-mô Diệu Thân Cái Phật.
Nam-mô Thắng Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Sư Tử Tòa Thiện Tọa Phật.
Nam-mô Phóng Nguyệt Quang Hoa Vương Phật.
Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Ông hãy nhất tâm quy y chư Phật ở phương Nam.
Nam-mô Pháp Tự Tại Hống Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.
Nam-mô Sơ Phát Tâm Hương Tự Tại Sa-la Phật.
Nam-mô Na-la-diên Tự Tại Di-lưu Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Sơn Tinh Tấn Tự Tại Tập Công Đức Phật.
Nam-mô Thọ Đề Tạng Phật.
Nam-mô Tinh Tú Phương Tiện Xứng Phật.
Nam-mô Công Đức Lực Sa-la Vương Phật.
Nam-mô Đại Ý Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Hống Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Đắc Nhất Thiết Chúng Sinh Ý Phật.
Nam-mô Bảo Địa Sơn Phật.
Nam-mô Pháp Vân Hống Thanh Phật.
Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam-mô Hương Ba-đầu-ma Tinh Tấn Vương Thành Tựu Phật.
Nam-mô Quang Ba-bà-tra Phật.
Nam-mô Công Đức Tích Phật.
Nam-mô Nhân Duyên Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Biên Công Đức Vương Phật.
Nam-mô Tăng Trưởng Minh Phật.
Nam-mô Sư Tử Thanh Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Quán Pháp Phật.

* Trang 802 *
device

Nam-mô Thiên Lực Sư Tử Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Pháp Hoa Thông Phật.
Nam-mô Kính Pháp Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Kiên Tinh Tấn Hạnh Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Tự Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Di-lưu Quang Phật.
Nam-mô Công Đức A-ni-la Phật.
Nam-mô Tịnh Tướng Phật.
Nam-mô Hoán Trí Phật.
Nam-mô Trí Tuệ Tác Phật.
Nam-mô Bất Phá Quảng Tuệ Phật.
Nam-mô Lực Tuệ Phật.
Nam-mô Ưu-đầu-bát Phật.
Nam-mô Pháp Kiên Cố Hoan Hỷ Phật.
Nam-mô Kiên Cố Ý Tự Tại Phật.
Nam-mô Phát Xả Thành Tựu Phật.
Nam-mô Bình Đẳng Tu-di Sơn Diện Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Tạng Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Tự Tại Phật.
Nam-mô Trí Tự Tại Phật.
Nam-mô Thắng Nghiệp Thanh Tịnh Kiến Phật.
Nam-mô Thiện Khoái Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Vô Chướng Vô Trước Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Thế Gian Tự Tại Phật.
Nam-mô Quảng Pháp Hạnh Phật.
Nam-mô Công Đức Thành Tựu Phật.
Nam-mô Bất Khiếp Nhược Thành Tựu Phật.
Nam-mô Thành Như Ý Thông Phật.
Nam-mô Như Quán Pháp Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Tu Phật.
Nam-mô Kính Trọng Giới Vương Phật.
Nam-mô Bảo Danh Phật.

* Trang 803 *
device

Nam-mô Long Vương Tự Tại Thanh Phật.
Nam-mô Đại Trí Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Vô Cô Độc Công Đức Phật.
Nam-mô A-la-ma Phật.
Nam-mô Bất Diệt Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Tịnh Công Đức Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Tự Tại Tướng Hảo Trang Nghiêm Xứng Phật.
Nam-mô Hành Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Pháp Hoa Di-lưu Phật.
Nam-mô Pháp Tánh Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Nguyện Mãn Túc Phật.
Nam-mô Đại Xả Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Thiên Pháp Vô Úy Phật.
Nam-mô Hữu Tự Tại Thành Tựu Phật.
Nam-mô Nhạo Pháp Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Tịch Vương Phật.
Nam-mô Giải Thoát Vương Phật.
Nam-mô Kiên Di-lưu Phật.
Nam-mô Như Ý Lực Điện Vương Phật.
Nam-mô Vô Chướng Phật Nguyệt Phật.
Nam-mô Bất Tán Thán Thế Gian Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Vương Quyết Định Phật.
Nam-mô Bảo Tinh Tú Vân Vương Phật.
Nam-mô A-tư-đa Bảo Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Hạnh Tự Tại Phật.
Nam-mô Địa Dũng Danh Phật.
Nam-mô Vô Biên Thắng Bảo Danh Phật.
Nam-mô Danh Trí Phấn Tấn Vương Phật.
Nam-mô Danh Thọ Ca-na-già Vương Phật.
Nam-mô Danh Tăng Trưởng Tuệ Phật.
Nam-mô Pháp Hoa Thông Trực Tâm Phật.
Nam-mô Danh Chiếu Quán Phật Vương Phật.

* Trang 804 *
device

Nam-mô Danh Khoái Chiếu Quang Minh Tinh Tấn Thông Tập Phật.
Nam-mô Danh Trí Tận Thiên Phật.
Nam-mô Danh Bất Trước Ác Thắng Phật.
Nam-mô Danh Thắng Diệu Pháp Phật.
Nam-mô Danh Đại Trí Thanh Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Danh Kiến Nhất Thiết Thế Gian Bất Úy Phật.
Nam-mô Danh Kiến Vô Úy Phật.
Nam-mô Danh Thanh Khứ Phật.
Nam-mô Như Lai Hạnh Vô Lượng Vương Phật.
Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Ông hãy nhất tâm kính lễ chư Phật ở phương Tây.
Nam-mô Sơ Quang Minh Hoa Tâm Chiếu Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Tu Hành Hống Phật.
Nam-mô Trụ Thắng Trí Xưng Phật.
Nam-mô Phổ Kiến Phật.
Nam-mô Tác Phi Tác Tâm Hoa Quang Phật.
Nam-mô Pháp Hạnh Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Phổ Thắng Phật.
Nam-mô Trí Hống Xứng Vương Phật.
Nam-mô Phạm Thanh Hoan Hỷ Hống Phật.
Nam-mô Thiên Nhãn Phật.
Nam-mô Hải Hương Viêm Phật.
Nam-mô Thiên Nguyệt Tự Tại Tạng Phật.
Nam-mô Pháp Tốc Lạc Hành Phật.
Nam-mô Thân Hiền Viễn Quang Phật.
Nam-mô Sư Tử Quảng Nhãn Phật.
Nam-mô Thập Lực Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Trí Lai Phật.
Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Thắng Diện Phật.
Nam-mô Đại Thắng Thành Tựu Pháp Phật.
Nam-mô Bất Không Kiến Phật.

* Trang 805 *
device

Nam-mô Bất Khả Tận Sắc Phật.
Nam-mô Quán Pháp Trí Phật.
Nam-mô Vô Phòng Vương Phật.
Nam-mô Vô Biên Đức Phật.
Nam-mô Trí Sát Pháp Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thiện Căn Bồ-đề Thông Phật.
Nam-mô Vô Ngại Tinh Tấn Thiện Tư Duy Phấn Tấn Vương Phật.
Nam-mô Thượng Trí Thắng Thiện Trụ Công Đức Phật.
Nam-mô Trí Hương Thắng Phật.
Nam-mô Trí Thắng Kiến Thi-khí Vương Phật.
Nam-mô Diệu Công Đức Trí Phật.
Nam-mô Pháp Thanh Tịnh Lai Phật.
Nam-mô Bất Ưu Pháp Hoa Hống Vương Phật.
Nam-mô Thắng Thượng Công Đức Phật.
Nam-mô Khai Pháp Môn Tạng Phật.
Nam-mô Chiếu Pháp Đồng Vương Phật.
Nam-mô Lực Vương Thiện Trụ Pháp Phật.
Nam-mô Thiện Trạch Lực Đắc Phật.
Nam-mô Vô Biên Môn Kiến Phật.
Nam-mô Thiện Hóa Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Bất Tợ Kiến Phật.
Nam-mô Ly Sân Công Đức Vương Phật.
Nam-mô Ly Trần Ức Thắng Phật.
Nam-mô Đại Lực Bát Nhãn Phấn Tấn Vương Phật.
Nam-mô Pháp Cảnh Tượng Phật.
Nam-mô Kiên Xoa Lợi Thành Tựu Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Trí Công Đức Thắng Phật.
Nam-mô Bất Lạc Xuất Công Đức Phật.
Nam-mô Tinh Tấn Quá Tinh Tấn Tự Tại Sơn Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Tự Tại Kiều Lương Thắng Phật.
Nam-mô Thị Hiện Vô Tận Đức Phật.

* Trang 806 *
device

Nam-mô Thanh Tịnh Giới Công Đức Vương Phật.
Nam-mô Hoa Nghiêm Tác Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Độc Vương Phật.
Nam-mô Đắc Đại Thông Nguyện Lực Phật.
Nam-mô Hống Thanh Tốc Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Thắng Thân Na-la-diên Trí Phật.
Nam-mô Na-la-diên Phật.
Nam-mô Bảo Quang A-ni-la Thắng Phật.
Nam-mô Bảo Hải Viêm Phật.
Nam-mô Đại Hải Di-lưu Thắng Vương Phật.
Nam-mô Sơ Bất Trược Thiên Vương Phật.
Nam-mô Bất Trụ Sinh Giới Thắng Công Đức Vương Phật.
Nam-mô Thắng Tuệ Phật.
Nam-mô Hư Không Lạc Thuyết Vô Ngại Xưng Phật.
Nam-mô Vô Tỷ Tạng Xứng Phật.
Nam-mô Thiên Tự Tại Phạm Tăng Thượng Phật.
Nam-mô Thiện Hạnh Kiến Vương Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Hạnh Vương Phật.
Nam-mô Lô-xá-na Thắng Công Đức Phật.
Nam-mô Tự Tại Phật.
Nam-mô Trụ Hoa Phật.
Nam-mô Trí Thiện Căn Thành Tựu Tánh Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Trí Thành Tựu Phật.
Nam-mô Thiện Quyết Pháp Phật.
Nam-mô Pháp Trang Nghiêm Quán Nhạo Thuyết Xưng Phật.
Nam-mô Tam Bảo Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Ma-ha Tư Duy Tạng Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Vương Phật.
Nam-mô Tự Tại Phật.
Nam-mô Sư Tử Ức Tạng Phật.
Nam-mô Trí Vương Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Tự Tại Căn Phật.

* Trang 807 *
device

Nam-mô Ly Thanh Nhãn Phật.
Nam-mô Thiên Hương Phật.
Nam-mô Bất Nhiễm Phật.
Nam-mô Pháp Thân Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Phật.
Nam-mô Quảng Giới Vương Phật.
Nam-mô Tâm Thiện Hạnh Xưng Phật.
Nam-mô Pháp Tự Tại Phật.
Nam-mô Như Ý Thông Quán Tạng Phật.
Nam-mô Nhiên Tham Đăng Vương Phật.
Nam-mô Thế Gian Ý Thành Tựu Thiện Pháp Phật.
Nam-mô Phước Đức Thắng Điền Phật.
Nam-mô Thiện Quán Phật.
Nam-mô Pháp Thắng Phật.
Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Ông hãy nhất tâm kính lễ chư Phật ở phương Bắc.
Nam-mô Sơ Thắng Tạng Sơn Phật.
Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Biên Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Long Hoa Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Long Phấn Tấn Dũng Mãnh Phật.
Nam-mô Hàng Phục Nhất Thiết Ma Phật.
Nam-mô Pháp Thế Gian Cảnh Tượng Phật.
Nam-mô Phước Đức Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Thắng Bà-ta Sơn Phật.
Nam-mô Pháp Lai Vương Phật.
Nam-mô Phổ Trang Nghiêm Thọ Hạnh Thắng Phật.
Nam-mô Phật Hóa Thành Tựu Phật.
Nam-mô Bảo Tích Thành Tựu Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thành Tựu Xưng Phật.
Nam-mô Tam Thế Trí Thắng Phật.
Nam-mô Thắng Uy Thiện Trụ Phật.

* Trang 808 *
device

Nam-mô Chủng Chủng Nguyện Quang Phật.
Nam-mô Bất Thoái Bách Thắng Quang Phật.
Nam-mô Phân-xà-la Thắng Phật.
Nam-mô Đoạt Nhất Thiết Tà Kiến Phật.
Nam-mô Đắc Phật Nhãn Luân Phật.
Nam-mô Đắc Nhất Thiết Phật Trí Phật.
Nam-mô Đại Từ Bi Cứu Hộ Thắng Phật.
Nam-mô Sư Tử Trí Kiều Lương Phật.
Nam-mô Trụ Thật Tế Vương Phật.
Nam-mô Chư Thiện Căn Phước Đức Pháp Thành Tựu Phật.
Nam-mô Đại Vô Cấu Trí Phật.
Nam-mô Trí Xứng Vương Phật.
Nam-mô Phật Pháp Ba-đầu-ma Phật.
Nam-mô Hưng Nhất Thiết Tướng Phật.
Nam-mô Tùy Nhất Thiết Ý Pháp Vân Phật.
Nam-mô Đại Tỳ-lưu-trà Phật.
Nam-mô Mãn Túc Tinh Tấn Thật Tuệ Phật.
Nam-mô Thắng Quang Minh Phật.
Nam-mô Bất Động Pháp Trí Quang Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Vân Vương Phật.
Nam-mô Bất Nhiễm Ba-đầu-ma Thanh Phật.
Nam-mô Pháp Tăng Thượng Thanh Vương Phật.
Nam-mô Soạn Trạch Pháp Vô Ngại Hoa Xưng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Kiếp Phật.
Nam-mô Phật Nhãn Vô Cấu Tinh Tấn Tăng Thượng Luân Phật.
Nam-mô Trí Tự Tại Xưng Phật.
Nam-mô Vô Biên Ngại Phật.
Nam-mô Quảng Oai Đức Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Vô Biên Trí Phấn Tấn Vô Ngại Tâm Phật.
Nam-mô Dục Pháp Đạo Thiện Trụ Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Sinh Trí Phật.
Nam-mô Hàng Phục Ma Lực Kiên Cố Ý Phật.

* Trang 809 *
device

Nam-mô Tinh Tấn Tự Tại Bảo Vương Phật.
Nam-mô Oai Đức Tạng Phật.
Nam-mô Kiến Lợi Ích Nhất Thiết Hoan Hỷ Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Nhật Phật.
Nam-mô Đại Bộ Nhật Vương Phật.
Nam-mô Vô Cấu Pháp Vương Phật.
Nam-mô Thanh Phần Diệu Bảo Hống Phật.
Nam-mô Bất Thoái Tinh Tấn Thị Hiện Phật.
Nam-mô Trang Nghiêm Phật Quốc Độ Vương Phật.
Nam-mô Trí Căn Bản Hoa Phật.
Nam-mô Bất Xứng Niết-bàn Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Long Ma-ni Tạng Phật.
Nam-mô Nhạo Pháp Tự Tại Phật.
Nam-mô Đắc Pháp Tướng Tự Tại Phật.
Nam-mô Vô Biên Bảo Công Đức Tạng Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Hoa Sơn Phật.
Nam-mô Đại Pháp Vương Câu-tô-ma Thắng Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Tận Bất Tận Tạng Phật.
Nam-mô Hoa Di-lưu Thiện Phật.
Nam-mô Hư Không Trí Sơn Phật.
Nam-mô Trí Lực Vương Phật.
Nam-mô Vô Ngại Thanh Trí Phật.
Nam-mô Vô Biên Phật Thanh Tạng Phật.
Nam-mô Trí Vương Bất Tận Xưng Phật.
Nam-mô Tâm Tuệ Phấn Tấn Vương Phật.
Nam-mô Tự Tánh Thanh Tịnh Trí Phật.
Nam-mô Trí Tự Tại Pháp Vương Phật.
Nam-mô Chánh Kiến Phật.
Nam-mô Ngữ Kiến Phật.
Nam-mô Mãn Túc Pháp Hương Kiến Phật.
Nam-mô Nhân-đà-la Sơn Vô Ngại Vương Phật.
Nam-mô Long Nguyệt Phật.

* Trang 810 *
device

Nam-mô Bảo Tự Tại Sa-la Vương Phật.
Nam-mô Kiến Nhất Thiết Chúng Sinh Phật.
Nam-mô Thủy Trụ Trì Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Giác Nhất Thiết Pháp Phật.
Nam-mô Trí Bảo Pháp Thắng Phật.
Nam-mô Tinh Tấn Tự Tại Ý Pháp Tạng Phật.
Nam-mô Vô Ngại Sơn Phật.
Nam-mô Vô Cấu Man Phật.
Nam-mô Phóng Quang Minh Chiếu Phật.
Nam-mô Di-lưu Lực Tự Tại Tạng Phật.
Nam-mô Viêm Tự Tại Tạng Phật.
Nam-mô Thanh Phân Diệu Giác Hống Phật.
Nam-mô Tinh Tấn Tự Tại Di-lưu Tịch Tự Tại Phật.
Nam-mô Kiên Vô Úy Công Đức Phật.
Nam-mô Kiên Dũng Mãnh Bảo Phật.
Nam-mô Kiên Mãnh Tịnh Vương Phật.
Nam-mô Hàng Phục Ám Di-lưu Sơn Vương Phật.
Nam-mô Thắng Trượng Phu Nhân-đà-lợi Phật.
Nam-mô Thánh Thanh Tạng Phật.
Nam-mô Phổ Hiền Phân-đà-lợi Phật.
Nam-mô Pháp Bình Đẳng Pháp Thân Phật.
Nam-mô Nan Thắng Phật.
Nam-mô Nan Khả Ý Phật.
Nam-mô Bất Động Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Thắng Thanh Phật.
Nam-mô Sa-la Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Phật.
Nam-mô Ái Kiến Phật.
Nam-mô Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Tu-di Kiếp Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

* Trang 811 *
device

Nam-mô Nhật Quang Phật.
Nam-mô Pháp Giới Phật.
Nam-mô Dược Thọ Vương Phật.
Nam-mô Tinh Tú Phật.
Nam-mô Giác Thượng Phật.
Nam-mô Thọ Ký Phật.
Nam-mô Ái Tác Phật.
Nam-mô Vô Úy Tác Phật.
Nam-mô Hoa Bảo Chiên-đàn Phật.
Nam-mô Long Công Đức Phật.
Nam-mô Lô-xá-na Phật.
Nam-mô Vô Cấu Phật.
Nam-mô Vô Phiền Não Phật.
Nam-mô Thiện Lai Phật.
Nam-mô Kim Sắc Sắc Phật.
Nam-mô Vô Căn Bản Phật.
Nam-mô Tu-di Đăng Phật.
Nam-mô Khả Nhạo Kiến Quang Phật.
Nam-mô Năng Tác Quang Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Trược Phật.
Nam-mô Vô Nhiễm Phật.
Nam-mô Thiện Tịnh Phật.
Nam-mô Giải Thoát Phật.
Nam-mô Hoa Thọ Phật.
Nam-mô Pháp Tánh Phật.
Nam-mô Thiện Hộ Thanh Phật.
Nam-mô Đắc Ý Phật.
Nam-mô Đoạn Ái Phật.
Nam-mô Nội Ngoại Phật.
Nam-mô Thành Tựu Tràng Phật.
Nam-mô Phạm Thanh Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Phật.

* Trang 812 *
device

Nam-mô Thắng Thanh Phật.
Nam-mô Kim Cang Phật.
Nam-mô Đại Thông Phật.
Nam-mô Vô Úy Phật.
Nam-mô Ly Nhất Thiết Phiền Não Phật.
Nam-mô Ly Bố Phật.
Nam-mô Ly Khiếp Nhược Phật.
Nam-mô Bất Khả Động Phật.
Nam-mô Nhạo Giải Thoát Phật.
Nam-mô Thành Tựu Phật.
Nam-mô Nhị Túc Tôn Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Chủng Trí Phật.
Nam-mô Tướng Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Bất Khả Lượng Ngôn Phật.
Nam-mô Bất Úy Ngôn Phật.
Nam-mô Thường Tương Ưng Ngôn Phật.
Nam-mô Phạm Chúng Tương Ưng Phật.
Nam-mô Tam Thập Thiên Chúng Tương Ưng Phật.
Nam-mô Tự Kim Sắc Phật.
Nam-mô Xả Kết Phật.
Nam-mô Sa-la Hoa Phật.
Nam-mô Kim Hoa Phật.
Nam-mô Câu-mâu-đầu Tướng Phật.
Nam-mô Đảnh Thắng Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thông Trí Phật.
Nam-mô Bất Khả Tướng Phật.
Nam-mô Đắc Nhất Thiết Pháp Bỉ Ngạn Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Phật.
Nam-mô Trang Nghiêm Tướng Phật.
Nam-mô Diệu Tịch Phật.
Nam-mô Xả-phù-la Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Chúng Sinh Phật.

* Trang 813 *
device

Nam-mô Thường Hương Phật.
Nam-mô Tất Cánh Đại Bi Phật.
Nam-mô Thành Tựu Kiên Phật.
Nam-mô Thường Vi Tiếu Phật.
Nam-mô Ly Trược Phật.
Nam-mô Bách Tướng Công Đức Phật.
Nam-mô Tùy Thuận Phật.
Nam-mô Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Bát Nhãn Tràng Phật.
Nam-mô Bảo Bát-nhã Tất Cánh Phật.
Nam-mô Mãn Túc Ý Phật.
Nam-mô Quán Thế Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Đại Viêm Tụ Phật.
Nam-mô Thắng Công Đức Oai Đức Phật.
Nam-mô Phạm Thắng Thiên Phật.
Nam-mô Nội Bảo Phật.
Nam-mô Tam Bồ-đề Tràng Phật.
Nam-mô Thắng Đăng Phật.
Nam-mô Thiện Trạch Nguyện Việt Thắng Sa-la Vương Phật.
Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam-mô Chiếu Ám Phật. 
Nam-mô Vô Úy Quán Phật. 
Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Phật. 
Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Kê-đâu Xưng Phật. 
Nam-mô Bảo Thượng Phật. 
Nam-mô Hoa Trang Nghiêm Quang Minh Phật.
Nam-mô Hỏa Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Vô Úy Trí Quán Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Tề Phật.
Nam-mô Viễn Ly Nhất Thiết Kinh Bố Mao Thụ Đẳng Xứng Quang Phật.
Nam-mô Già-na-già Vương Quang Minh Oai Đức Phật.

* Trang 814 *
device

Nam-mô Quán Thế Âm Phật.
Nam-mô Ni-di Phật.
Nam-mô Bảo Hỏa Phật.
Nam-mô Bảo Sơn Phật.
Nam-mô Tự Tại Phật.
Nam-mô Bảo Tinh Tấn Nhật Nguyệt Quang Minh Trang Nghiêm Oai Đức Hiệt Thanh Vương Phật.
Nam-mô Sơ Phát Tâm Niệm Quán Nhất Thiết Nghi Tức Đoạn Phiền Não Phật.
Nam-mô Đoạn Ám Tam-muội Thắng Vương Phật.
Nam-mô Bảo Viêm Phật.
Nam-mô Đại Tụ Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật.
Nam-mô Hư Không Bình Đẳng Phật.
Nam-mô Lễ Bái Tăng Thượng Phật.
Nam-mô Bất Động Tác Phật.
Nam-mô Quán Hoan Hỷ Phật.
Nam-mô Ly Úy Phật.
Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Thắng Phật.
Nam-mô Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật.
Nam-mô Thắng Nhất Thiết Phật.
Nam-mô Văn Thanh Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Tý Phật.
Nam-mô Bảo Cao Phật.
Nam-mô Thiện Giải Phật.
Nam-mô Nguyệt Cao Phật.
Nam-mô Thiện Kiến Phật.
Nam-mô Chiếu Hiền Thủ Thắng Phật.
Nam-mô Đắc Thánh Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Sự Phật.
Nam-mô Sơn Phong Phật.

* Trang 815 *
device

Nam-mô Phổ Bảo Cái Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Quảng Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Bảo Cái Hỷ Phật.
Nam-mô Chiếu Hiền Thắng Phật.
Nam-mô Lạc Nhật Phật.
Nam-mô Phổ Hiền Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Nhất Thiết Nguyện Oai Đức Thắng Vương Phật.
Nam-mô Phổ Quang Minh Phật.
Nam-mô Phổ Hương Phật.
Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Phật.
Này Xá-lợi-phất! Nói tóm lại, không thể nói hết số lượng chư Phật trong hiện tại.
Này Xá-lợi-phất! Như hằng hà sa số thế giới ở phương Đông, hằng hà sa số thế giới ở phương Nam, hằng hà sa số thế giới ở phương Tây, hằng hà sa số thế giới ở phương Bắc, hằng hà sa số thế giới ở phương trên, dưới, bốn góc, tất cả các thế giới ấy, trong không gian từ mặt nước lên đến tận cõi trời Hữu đảnh đều chứa đầy vi trần.
Này Xá-lợi-phất! Ý ông nghĩ sao? Có thể biết được số lượng vi trần ấy không?
Xá-lợi-phất thưa:
–Bạch Thế Tôn! Không.
Phật bảo Xá-lợi-phất:
–Chư Phật đồng danh hiệu Thích-ca Mâu-ni như ta hiện nay, đồng tên mẹ là Ma-ha Ma-da, đồng tên cha là Du-đầu-đàn Vương, đồng tên thành là Ca-tỳ-la, đồng tên đệ tử Thanh văn đệ nhất là Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên, đồng tên đệ tử thị giả là A-nan-đà cũng nhiều như vậy, huống gì là các Đức Phật khác danh hiệu, khác tên mẹ, cha, thành, đệ tử, thị giả.
Này Xá-lợi-phất! Với vô số thế giới ấy, người kia đi qua bao nhiêu thế giới bỏ lại một vi trần, qua bao nhiêu thế giới không bỏ lại một vi trần, cả không gian của thế giới có bỏ vi trần và không có bỏ

* Trang 816 *
device

vi trần ấy, từ mặt nước lên đến cõi trời Hữu đảnh. Xá-lợi-phất! Người thứ hai mang hết số vi trần trên, đi qua vô lượng a-tăng-kỳ ức trăm ngàn vạn na-do-tha thế giới và lấy chiều dài ấy làm một bước đi.
Này Xá-lợi-phất! Người kia với bước chân ấy, đi qua bao nhiêu thế giới nhiều như số vi trần và lấy chiều dài ấy làm một bước bước đi. Người ấy đi qua trăm ngàn vạn ức na-do-tha a-tăng-kỳ kiếp và bỏ xuống một hạt vi trần, cho đến hết số lượng vi trần trên.
Này Xá-lợi-phất! Như vậy trong vô số thế giới có đặt vi trần hay không đặt vi trần ấy đều chứa đầy vi trần, rồi lại như trước đem đặt khắp cả mười phương thế giới.
Này Xá-lợi-phất! Lại với số thế giới đã đi qua ấy, có đặt vi trần hay không đặt vi trần, các thế giới ấy từ mặt nước lên đến cõi trời Hữu đảnh đều chứa đầy vi trần.
Này Xá-lợi-phất! Lại có người thứ ba lấy số vi trần ấy, vượt qua vô số thế giới nhiều như số vi trần lấy làm một bước chân, đi qua trăm ngàn vạn ức na-do-tha a-tăng-kỳ kiếp mới bỏ xuống một hạt vi trần, cho đến hết số vi trần ấy. Lại có người thứ tư lấy vô số vi trần chứa đầy trong những thế giới, có đặt vi trần hay không đặt vi trần ấy, không gian từ mặt nước lên đến cõi trời Hữu đảnh cũng làm như vậy.
Này Xá-lợi-phất! Ý ông nghĩ sao? Có thể biết được số lượng vi trần ấy không?
Xá-lợi-phất thưa:
–Bạch Thế Tôn! Không.
Phật bảo Xá-lợi-phất:
–Còn có thể biết được số lượng vi trần ấy, nhưng chư Phật đồng danh hiệu Thích-ca Mâu-ni như Ta hiện nay, với đồng tên mẹ là Ma-ha Ma-da, đồng tên cha là Du-đầu-đàn Vương, đồng tên thành là Ca-tỳ-la, đồng tên đệ tử Thanh văn đệ nhất là Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên, đồng tên đệ tử thị giả là A-nan-đà thì không thể biết hết số lượng.
Này Xá-lợi-phất! Như vậy cho đến người thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười cũng làm như thế.

* Trang 817 *
device

Này Xá-lợi-phất! Lại có người thứ mười một, trong số vi trần ấy, lấy một vi trần phá ra mười phương, phân khắp hết các thế giới nhiều như số vi trần và số vi trần còn lại cũng phân như trên.
Này Xá-lợi-phất! Ý ông thế nào? Có thể biết được số lượng vi trần đã phân ấy không?
Xá-lợi-phất thưa:
–Bạch Thế Tôn! Không.
Phật bảo Xá-lợi-phất:
–Lại có người, lấy chiều dài của vô số quốc độ nhiều như số vi trần trên làm một bước chân, đi rất nhanh bằng thần thông qua phương Đông đến vô lượng, vô biên kiếp thì bỏ xuống một hạt vi trần, cho đến nơi cuối cùng phương Đông, như vậy vô số thế giới nhiều như số vi trần có đặt vi trần hay không đặt vi trần, từ mặt nước lên đến cõi trời Hữu đảnh đều chứa đầy cả vi trần.
Này Xá-lợi-phất! Ý ông thế nào? Có thể biết được số lượng vi trần ấy không?
Xá-lợi-phất đáp:
–Bạch Thế Tôn! Không.
Phật bảo Xá-lợi-phất:
–Còn có thể biết được số lượng vi trần ấy, nhưng chư Phật đồng danh hiệu Thích-ca Mâu-ni như ta hiện nay, với đồng tên mẹ là Ma-ha Ma-da, đồng tên cha là Du-đầu-đàn Vương, đồng tên thành là Ca-tỳ-la, đồng tên đệ tử Thanh văn đệ nhất là Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên, đồng tên đệ tử thị giả là A-nan-đà thì không thể biết hết, huống gì là số lượng chư Phật khác danh hiệu, khác tên mẹ, cha, thành, đệ tử, thị giả.
Này Xá-lợi-phất! Nếu ta ở đời đến vô số kiếp nhiều như số vi trần cũng không thể nói hết chư Phật đồng danh hiệu Thích-ca Mâu-ni, chư Phật đồng danh hiệu Phật Nhiên Đăng cũng như vậy.
Nam-mô Đồng danh Đề-bà-diên Phật.
Nam-mô Đồng danh Đăng Quang Minh Phật.
Nam-mô Đồng danh Nhất Thiết Thắng Phật.
Nam-mô Đồng danh Đại Xứng Phật.

* Trang 818 *
device

Nam-mô Đồng danh Ba-đầu-ma Thắng Phật.
Nam-mô Đồng danh Tỳ-bà-thi Phật.
Nam-mô Đồng danh Thi-khí Phật.
Nam-mô Đồng danh Tỳ-xá-phù Phật.
Nam-mô Đồng danh Câu-lưu-tôn Phật.
Nam-mô Đồng danh Câu-na-hàm Phật.
Nam-mô Đồng danh Ca-diếp Phật.
Chư Phật như vậy với tên mẹ… cho đến tên thị giả khác nhau đang trụ thế, ta đều biết rõ. Các ông cần phải nhất tâm kính lễ.
Khi ấy, Đức Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:
–Thiện nam, thiện nữ nào cầu Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, thì trước hết cần sám hối tất cả các tội. Nếu Tỳ-kheo phạm bốn tội trọng, Tỳ-kheo-ni phạm tám tội trọng, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni phạm tội căn bản, Ưu-bà-tắc phạm trọng giới của Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di phạm trọng giới của Ưu-bà-di, muốn sám hối, trước tiên phải tắm rửa sạch, mặc y phục mới, không ăn các loại cay nồng, ở chỗ thanh vắng, sửa sang trong phòng, trang trí đạo tràng bằng hoa, cờ phướn, tô nền vách bằng bột thơm, treo bốn mươi chín cây phướn, trang trí Phật tòa, an trí tượng Phật, đốt các loại hương thơm như chiên-đàn, trầm thủy, huân lục, đa-già-la, tô-kiền-đà, các loại hương bột, hương thoa, đốt các loại hương vi diệu như vậy, rải các loại hoa, phát đại nguyện Từ bi cứu khổ chúng sinh, độ người chưa được độ, giải thoát người chưa được giải thoát, làm an ổn người chưa được an ổn, làm cho người chưa đắc Niết-bàn được Niết-bàn, ngày đêm tư duy về bản hạnh khổ hạnh của Như Lai, trong vô lượng kiếp chịu nhiều khổ não, nhưng không mệt mỏi chỉ vì cầu Bồ-đề vô thượng, đối với tất cả chúng sinh sinh tâm khiêm hạ như tâm người phục vụ. Tỳ-kheo sám hối bốn tội trọng nên làm như vậy suốt bốn mươi chín ngày đêm, đối trước tám Tỳ-kheo thanh tịnh, phát lộ tội đã phạm, cứ bảy ngày phát lộ một lần, chí tâm sám hối việc đã làm, nhất tâm quy kính mười phương chư Phật, xưng danh hiệu lễ bái tùy theo sức lực, tùy theo thời gian. Chí tâm sám hối như vậy mãn bốn mươi chín ngày thì tội tiêu diệt hết. Khi người này được thanh tịnh thì sẽ có tướng hiện ra. Hoặc

* Trang 819 *
device

khi thức, hoặc trong mộng, người ấy thấy được mười phương chư Phật thọ ký, hoặc thấy được Bồ-tát thọ ký, đưa vào đạo tràng làm bạn với mình, hoặc xoa đầu, biểu thị tướng trạng diệt tội, hoặc thấy tự thân được dự vào thứ lớp với đại chúng trong đại hội, hoặc thấy thân mình ở giữa đại chúng thuyết pháp, hoặc thấy các thầy tịnh hạnh Sa-môn đưa đến đạo tràng chỉ cho biết chư Phật.
Này Xá-lợi-phất! Tỳ-kheo nào khi sám hối tội lỗi, nếu thấy những tướng trạng như vậy thì biết tội lỗi của họ đã tiêu diệt, trừ kẻ không chí tâm. Nếu Tỳ-kheo-ni sám hối tám tội trọng, nên làm như pháp của Tỳ-kheo, mãn bốn mươi chín ngày sẽ được thanh tịnh, trừ kẻ không chí tâm. Nếu Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, sám hối tội trọng căn bản, nên đối trước bốn Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni thanh tịnh, làm theo pháp trên đủ hai mươi mốt ngày sẽ biết thanh tịnh, trừ kẻ không chí tâm. Nếu Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di sám hối tội phạm giới trọng, nên chí tâm cung kính Tam bảo, nếu thấy Sa-môn nên cung kính lễ bái sinh ý tưởng khó được gặp, nên thỉnh họ đến đạo tràng và cúng dường các thứ, với tâm kính trọng thỉnh một Tỳ-kheo và đến vị ấy mà phát lộ tội đã phạm, chí tâm sám hối, nhất tâm quy y kính mười phương chư Phật, xưng danh hiệu và lễ bái, đủ bảy ngày như vậy thì được thanh tịnh, trừ kẻ không chí tâm.
Khi ấy, Thế Tôn nói kệ:
Đắc thành Bồ-đề hàng phục ma
Tự tại kinh hành dưới cây đạo
Chứng mắt và thân không chướng ngại
Pháp giới bình đẳng như hư không.
Mười ức Phật độ số vi trần
Chúng Bồ-tát, đệ tử vây quanh
Đắc tâm tịch tĩnh đối tất cả
An trụ trong các hạnh Phổ Hiền.
Thân tướng của Phật đẹp, trang nghiêm
Phóng ra vô số ánh hào quang
Chiếu khắp các quốc độ mười phương
Năng lực chư Phật không nghĩ bàn.

* Trang 820 *
device

Thấy rõ Phật độ không cấu bẩn
Đủ vô lượng sắc đẹp thanh tịnh
Tất cả việc thắng diệu của Phật
Nương thần lực Phật, thấy đại chúng.
Thế giới phương Đông tên Bảo tràng
Không có cấu bẩn, đẹp, trang nghiêm
Nơi ấy Phật Tự Tại Bảo Đăng
Hiện tại đang ở thế giới ấy.
Nam-mô Đông phương Tự Tại Bảo Đăng Phật.
Quốc độ Pha lê đăng, phương Nam
Cảnh sắc thanh tịnh rất trang nghiêm
Như Lai Ma-ni Thanh Tịnh Vân
Đang thuyết diệu pháp ở cõi ấy.
Nam-mô Nam phương Ma-ni Thanh Tịnh Vân Phật.
Cõi Vô cấu thanh tịnh, phương Tây
Gọi là thế giới Diệu an lạc
Đức Phật Tự Tại Vô Lượng Thọ
Bồ-tát, đệ tử đang vây quanh.
Nam-mô Tây phương Vô Lượng Thọ Phật.
Thế giới phương Bắc tên Hương đăng
Quốc độ thanh tịnh, rất xinh đẹp
Phật Vô Nhiễm Quang Tràng giáo hóa
Đang tự tại dưới cây đạo tràng.
Nam-mô Bắc phương Vô Nhiễm Quang Tràng Phật.
Sắc như lưu ly rất sáng đẹp
Quốc độ thanh tịnh rất trang nghiêm
Như Lai Phật Vô Ngại Quang Vân
Ngài đang ở tại phương Đông bắc.
Nam-mô Đông bắc phương Vô Ngại Quang Vân Phật.
Trong thế giới Quang minh chiếu tràng
Hiện thấy đầy đủ các Bồ-tát
Là nơi Phật Tự Tại Hống Thanh
Ngài đang ở cõi phương Đông nam.

* Trang 821 *
device

Nam-mô Đông nam phương Tự Tại Hống Thanh Phật.
Cõi Phật tên Chủng chủng nhạc nhạc
Trang hoàng ma-ni đẹp không cấu
Tây nam, Phật Thắng Diệu Trí Nguyệt Đang ở cõi ấy, như Tu-di.
Nam-mô Tây nam phương Thắng Diệu Trí Nguyệt Phật.
Hiện thấy Như Lai phương Tây bắc
Cõi Di-lưu quang minh bình đẳng
Nơi ấy, Phật Đại Thánh Tự Tại
Chúng Bồ-tát, đệ tử vây quanh.
Nam-mô Tây bắc phương Đại Thánh Tự Tại Phật.
Phương Hạ, thế giới Tự tại quang
Quốc độ thanh tịnh đầy sáng báu
Quang Minh Diệu Luân Bất Không Kiến
Như Lai đang ở cõi đẹp kia.
Nam-mô Hạ phương Quang Minh Diệu Luân Bất Không Kiến Phật.
Thế giới phương Thượng quang viêm tạng
Cõi ấy thanh tịnh không bợn nhơ
Phổ Nhãn Công Đức Quang Minh Vân
Phật đang tọa bên cây Bồ-đề.
Nam-mô Thượng phương Phổ Nhãn Công Đức Quang Minh Vân Phật.
Khi ấy, nương theo uy thần của Phật, Xá-lợi-phất và đại chúng thấy rõ vô lượng, vô biên chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai.
Giữa đại chúng, Xá-lợi-phất buồn khóc rơi nước mắt, bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn! Hy hữu thay! Thiện nam, thiện nữ nào không phát tâm Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng thì không được thành Phật. Xưa nay, chúng con như cỏ mục, tuy trải qua ánh nắng mùa Xuân nhưng không mong có hạt trong mùa Thu.
Khi ấy, Tuệ mạng Xá-lợi-phất rời chỗ ngồi, trịch áo bày vai phải, gối phải quỳ xuống đất, chắp tay hướng về Phật, bạch:

* Trang 822 *
device

–Bạch Thế Tôn! Xin Thế Tôn giảng nói lại về danh hiệu của chư Phật trong mười phương, chúng con muốn nghe.
Đức Phật bảo Xá-lợi-phất:
–Ông hãy chí tâm lắng nghe, ta sẽ giảng nói. Nghe xong danh hiệu của chư Phật ấy hãy nhất tâm kính lễ.  Này Xá-lợi-phất! Về phương Đông, qua trăm ngàn ức thế giới, có thế giới của Phật tên là Nhiên đăng. Nơi quốc độ ấy, có Đức Phật hiệu Bảo Tập A-la-hán Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp.
Nam-mô Bảo Tập Phật.
Này Xá-lợi-phất! Thiện nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu của Phật ấy mà chí tâm thọ trì ghi nhớ thì thiện nam, thiện nữ ấy đạt được Tam-muội Thất giác phần, được tâm không thoái chuyển Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, vượt khỏi thế gian sáu mươi kiếp.
Khi ấy, Thế Tôn nói kệ:
Cõi Nhiên đăng phương Đông
Có Phật hiệu Bảo Tập
Người nào nghe danh Phật
Vượt đời sáu mươi kiếp.
Này Xá-lợi-phất! Phương Đông có thế giới tên Bảo tập, nơi ấy có Phật hiệu Bảo Thắng A-la-hán Chánh Đẳng Chánh Giác hiện đang thuyết pháp.
Nam-mô Bảo Thắng Phật.
Thiện nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu Đức Phật ấy mà chí tâm thọ trì, ghi nhớ, đọc tụng, chắp tay lễ bái, lại có thiện nam, thiện nữ khác mỗi ngày đem vật báu đầy cả tam thiên thế giới ra bố thí, bố thí như vậy cho đến một trăm năm, thì phước đức bố thí này so với công đức chí tâm lễ bái ở trước không bằng một phần trăm, một phần ngàn, một phần trăm ngàn, cho đến tính toán ví dụ thế nào đi nữa cũng không bằng một phần.
Khi ấy, Thế Tôn lại nói kệ:
Thế giới Bảo tập
Có Phật Bảo Thắng

* Trang 823 *
device

Người nào nghe tên
Bố thí không bằng.
Này Xá-lợi-phất! Từ phương Đông này đi qua tám trăm thế giới, có thế giới của Phật tên là Hương tích. Thế giới này có Đức Phật hiệu Thành Tựu Lô-xá-na A-la-hán Chánh Đẳng Giác đang thuyết pháp. Người nào nghe danh hiệu của Đức Phật ấy, thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, lễ bái thì vượt khỏi thế gian năm trăm kiếp.
Nam-mô Thành Tựu Lô-xá-na Phật.
Này Xá-lợi-phất! Từ cõi này về phương Đông đi qua ngàn thế giới, có thế giới của Phật tên là Thọ-đề bạt-đề. Thế giới này có Đức Phật hiệu Lô-xá-na Cảnh Tượng A-la-hán Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp. Thiện nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật ấy, thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, lễ bái thì được thoát ba đường ác.
Nam-mô Lô-xá-na Cảnh Tượng Phật.
Này Xá-lợi-phất! Từ phương Đông này đi qua hai ngàn thế giới, có thế giới của Phật tên là Vô lượng quang minh công đức. Thế giới này có Đức Phật hiệu Lô-xá-na Quang Minh A-la-hán Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp. Người nào nghe danh hiệu của Đức Phật ấy, đem cả thân thể lạy xuống đất, thọ trì, đọc tụng, cung kính lễ bái thì vượt khỏi thế gian ba mươi kiếp.
Nam-mô Lô-xá-na Quang Minh Phật.
Này Xá-lợi-phất! Từ phương Đông này đi qua ngàn thế giới, có thế giới của Phật tên là Khả lạc. Thế giới này có Đức Phật hiệu Bất Động A-la-hán Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp. Người nào nghe danh hiệu của Đức Phật ấy, thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, lễ bái thì kết quả không còn thoái chuyển nơi quả vị Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, không bị các ma làm lay động.
Nam-mô Bất Động Phật.
Này Xá-lợi-phất! Từ phương Đông này đi qua ngàn thế giới, có thế giới của Phật tên là Bất động khả lượng. Thế giới này có Đức Phật hiệu Đại Quang Minh A-la-hán Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp. Người nào nghe danh hiệu của Đức Phật ấy, thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, lễ bái thì luôn không xa lìa tất cả chư Phật và Bồ-tát,

* Trang 824 *
device

kết quả không thoái chuyển nơi quả vị Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng.
Nam-mô Đại Quang Minh Phật.
Này Xá-lợi-phất! Từ phương Đông này đi qua sáu mươi ngàn thế giới, có thế giới của Phật tên là Nhiên đăng. Thế giới này có Đức Phật hiệu Bất Khả Lượng Thanh A-la-hán Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp. Người nào nghe danh hiệu của Đức Phật ấy thì kết quả không bị đọa vào ba đường ác, chắc chắn được thành tựu quả vị Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng.
Nam-mô Vô lượng Thanh Như Lai. (ba lần)
Này Xá-lợi-phất! Từ thế giới kia đi qua ngàn thế giới, có thế giới của Phật tên là Vô trần. Thế giới này có Đức Phật hiệu A-di-đà Cù-sa A-la-hán Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp. Người nào nghe danh hiệu của Đức Phật ấy, chí tâm kính trọng, thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái thì vượt khỏi thế gian mười hai kiếp.
Nam-mô A-di-đà Cù-sa Phật.
Này Xá-lợi-phất! Lại đi qua hai mươi ngàn thế giới, có thế giới của Phật tên là Nan thắng. Thế giới này có Đức Phật hiệu Đại Xứng A-la-hán Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp. Thiện nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật ấy, chắp tay đọc tụng thế này: Nam-mô Đại Xứng Như Lai.
Nếu người nào hằng ngày đem bảy báu nhiều như núi Tu-di ra bố thí và làm mãn một năm, so với công đức của người nghe danh hiệu Phật rồi chắp tay lễ bái như trên thì không bằng một phần trăm, không bằng một phần của bất kỳ ví dụ toán số nào.
Này Xá-lợi-phất! Lại đi qua tam thiên thế giới, có thế giới của Phật tên là Quang minh. Thế giới này có Đức Phật hiệu Bảo Quang Minh A-la-hán Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp. Thiện nam, thiện nữ nào thọ trì danh hiệu của Đức Phật ấy thì vượt khỏi thế gian một trăm kiếp, được không thoái chuyển nơi đạo quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Người nào không tin rằng nghe danh hiệu Phật ấy mà được công đức như vậy thì bị đọa địa ngục A-tỳ đủ một trăm kiếp.

* Trang 825 *
device

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Này Xá-lợi-phất! Từ phương Đông đi qua mười ngàn thế giới, có thế giới của Phật tên là Quang minh chiếu. Thế giới này có Đức Phật hiệu Đắc Đại Vô Úy A-la-hán Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp. Thiện nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật ấy, thọ trì, đọc tụng, cung kính lễ bái thì kết quả được đại vô úy, được nhận vô lượng, vô biên công đức.
Nam-mô Đắc Đại Vô Úy Phật.
Này Xá-lợi-phất! Lại đi qua bảy ngàn thế giới, có thế giới của Phật tên là Ma-ni quang minh. Thế giới này có Đức Phật hiệu Nhiên Đăng Hỏa A-la-hán Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp. Thiện nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật ấy, chí tâm cung kính, lễ bái, thọ trì, đọc tụng, thì được mười Lực của Như Lai.
Nam-mô Nhiên Đăng Hỏa Phật.
Này Xá-lợi-phất! Lại đi qua tám ngàn thế giới, có thế giới của Phật tên là Chân thật. Thế giới này có Đức Phật hiệu Thật Thanh A-la-hán Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp. Thiện nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật ấy, thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái thì kết quả được bốn thánh đế và cuối cùng được quả vị Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng.
Nam-mô Thật Thanh Phật.
Này Xá-lợi-phất! Lại đi qua hai mươi ngàn thế giới, có thế giới của Phật tên là Quang minh. Thế giới này có Đức Phật hiệu Vô Biên Vô Cấu A-la-hán Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp. Thiện nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật ấy, chí tâm tin nhận, thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái, thì công đức ấy so với công đức của người đem bảy báu đầy cả tam thiên thế giới ra bố thí, hơn cả ngàn vạn lần, cho đến dùng toán số ví dụ cũng không bằng được. Tại sao? Thiện nam, thiện nữ nào nghe đến danh hiệu của Như Lai ấy, thì người ấy chẳng phải chỉ trồng căn lành với một Đức Phật hay mười Đức Phật mà đã trồng căn lành với trăm ngàn vạn Đức Phật. Người này vượt khỏi thế gian bốn mươi tám kiếp.
Nam-mô Vô Biên Vô Cấu Phật.

* Trang 826 *
device

Này Xá-lợi-phất! Từ phương Đông đi qua chín ngàn thế giới, có thế giới của Phật tên là Diệu thanh. Thế giới này có Đức Phật hiệu Nguyệt Thanh A-la-hán Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp. Thiện nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật ấy, thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái, thì kết quả được tất cả công đức của pháp trắng, viên mãn như trăng tròn, cuối cùng đạt được quả vị Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng.
Nam-mô Nguyệt Thanh Phật.
Này Xá-lợi-phất! Lại đi qua mười ngàn thế giới, có thế giới tên là Vô úy. Thế giới này có Đức Phật hiệu Vô Biên Xưng A-la-hán Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp. Thiện nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật ấy, thọ trì, đọc tụng, chắp tay đọc: Nam-mô Vô Biên Xưng Như Lai, thì phước đức của người hằng ngày đem bảy báu nhiều như núi Tu-di ra bố thí và trọn một năm như vậy, so sánh với công đức thọ trì danh hiệu của Phật, không bằng một phần trăm, cho đến dùng toán số ví dụ cũng không sánh bằng.
Này Xá-lợi-phất! Lại đi qua một ngàn năm trăm thế giới, có thế giới của Phật tên là Nhiên đăng. Thế giới này có Đức Phật hiệu Nhật Nguyệt Quang Minh A-la-hán Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp. Thiện nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật ấy, thọ trì đọc tụng, quỳ gối sát đất, đọc ba lần: Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Minh Thế Tôn, thì người này mau đạt được Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng.
Này Xá-lợi-phất! Lại đi qua ba mươi ngàn thế giới, có thế giới của Phật tên là Vô cấu. Thế giới này có Đức Phật hiệu Vô Cấu Quang Minh A-la-hán Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp. Thiện nam, thiện nữ, trời, rồng, Dạ-xoa, La-sát, người hay phi nhân nào nghe danh hiệu của Đức Phật ấy, thì kết quả được không thoái chuyển nơi quả vị Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng và không đọa vào cõi ác.
Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.
Này Xá-lợi-phất! Từ phương Đông đi qua mười ngàn thế giới,

* Trang 827 *
device

có thế giới của Phật tên là Bách quang minh. Thế giới này có Đức Phật hiệu là Thanh Tịnh Quang Minh A-la-hán Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp. Các hàng Trời, Rồng, Dạ-xoa, người, phi nhân nào nghe danh hiệu của Phật ấy, thì được thân người và xa lìa tham sân si phiền não. Người nào nghe mà không tin thì bị đọa vào đại địa ngục trong sáu mươi ngàn kiếp.
Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh Phật.
Này Xá-lợi-phất! Lại đi qua trăm ngàn thế giới, có thế giới của Phật tên là Thiện Đức. thế giới này có Đức Phật hiệu Nhật Quang Minh A-la-hán Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp. Người nào có tâm hoàn toàn thanh tịnh, xưng danh hiệu của Đức Phật này thì được công đức viên mãn như mặt trời, cuối cùng chiến thắng các ma ngoại đạo, vượt khỏi thế gian ba mươi kiếp.
Nam-mô Nhật Quang Minh Phật.
Này Xá-lợi-phất! Lại đi qua sáu mươi ngàn thế giới, có thế giới của Phật tên là Trụ thất giác phần. Thế giới này có Đức Phật hiệu Vô Biên Bảo A-la-hán Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp. Người nào nghe danh hiệu của Đức Phật ấy thì kết quả được đầy đủ bảy giác phần, an trí chúng sinh vào trong châu báu thù thắng, cuối cùng được thành tựu vô lượng công đức.
Nam-mô Vô Biên Bảo Phật.
Này Xá-lợi-phất! Lại đi qua năm trăm thế giới, có thế giới của Phật tên là Hoa cảnh tượng. Thế giới này có Đức Phật hiệu Hoa Thắng A-la-hán Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp. Người nào nghe danh hiệu của Đức Phật ấy, tín tâm kính trọng thì được thành tựu tất cả pháp thiện như hoa nở buổi sáng, vượt khỏi thế gian năm mươi lăm kiếp.
Nam-mô Hoa Thắng Phật.
Này Xá-lợi-phất! Lại đi qua trăm ngàn ức thế giới, có thế giới của Phật tên là Viễn ly nhất thiết ưu não. Thế giới này có Đức Phật hiệu Diệu Thân A-la-hán Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp. Người nào nghe danh hiệu của Đức Phật ấy chí tâm kính lễ thọ trì đọc tụng, thì quyết định xa lìa được tất cả các chướng ngại, không bị

* Trang 828 *
device

rơi vào cõi ác, vượt khỏi thế gian vô lượng kiếp.
Nam-mô Diệu Thân Phật.
Này Xá-lợi-phất! Lại đi qua na-do-tha thế giới, có thế giới của Phật tên là Bình đẳng. Thế giới này có Đức Phật hiệu Pháp Quang Minh Thanh Tịnh Khai Phu Liên Hoa A-la-hán Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp. Người nào nghe danh hiệu của Đức Phật ấy, thọ trì không quên thì vĩnh viễn xa lìa ba cõi ác.
Nam-mô Pháp Quang Minh Thanh Tịnh Khai Phu Liên Hoa Phật.
Này Xá-lợi-phất! Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di nào muốn sám hối các tội lỗi nên tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục mới, dọn dẹp sạch phòng ở, bố trí tòa cao, an trí tượng Phật, treo hai mươi lăm cây phướn, bày biện các loại hương hoa cúng dường, tụng niệm danh hiệu hai mươi vị Phật này, ngày đêm sáu thời lễ sám cho hết hai mươi lăm ngày, thì diệt các tội trọng, tám cấm… Thức xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni cũng vậy.
Khi ấy, Xá-lợi-phất bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn! Xin Như Lai nói về danh hiệu và tuổi thọ dài, ngắn của bảy Đức Phật quá khứ. Chúng con rất mong muốn được nghe.
Phật bảo Xá-lợi-phất:
–Hãy lắng nghe, lắng nghe! Ta sẽ giảng giải. Này Xá-lợi-phất! Về quá khứ chín mươi mốt kiếp có Đức Như Lai Tỳ-bà-thi. Về quá khứ ba mươi kiếp có Đức Như Lai Thi-khí. Trong kiếp ấy lại có Đức Như Lai Tỳ-xá-phù. Từ đó về sau, vô lượng vô số kiếp, trải qua thời gian không có Phật, cho đến Hiền kiếp có bốn Đức Phật là Câu-lưu-tôn, Câu-na-hàm Mâu-ni, Ca-diếp, Thích-ca Mâu-ni.
Phật Tỳ-bà-thi sống tám mươi ngàn kiếp. Phật Thi-khí sống sáu mươi ngàn kiếp. Phật Tỳ-xá-phù sống hai ngàn kiếp. Phật Câu-lưu-tôn sống mười bốn tiểu kiếp. Phật Câu-na-hàm Mâu-ni sống ba mươi tiểu kiếp. Phật Ca-diếp sống hai mươi tiểu kiếp. Ta Thích-ca Mâu-ni trong hiện tại tuổi thọ rất ít chỉ sống một trăm năm.
Phật Tỳ-bà-thi, Thi-khí, Tỳ-xá-phù sinh trong gia đình Sát-lợi.

* Trang 829 *
device

Phật Câu-lưu-tôn, Câu-na-hàm Mâu-ni, Ca-diếp sinh trong gia đình Bà-la-môn. Ta, Phật Thích-ca Mâu-ni sinh trong gia đình Sát-lợi.
Ba Đức Phật Tỳ-bà-thi, Thi-khí, Tỳ-xá-phù họ Câu-lân. Phật Câu-lưu-tôn, Câu-na-hàm Mâu-ni, Ca-diếp họ Ca-diếp. Ta, Phật Thích-ca Mâu-ni họ Cù-đàm.
Đức Phật Tỳ-bà-thi thành Chánh Đẳng Giác dưới cây Ba-sất-la. Phật Thi-khí thành Chánh Đẳng Giác dưới cây Phân-đà-lợi. Phật Tỳ-xá-phù thành Chánh Đẳng Giác dưới cây Sa-la. Phật Câu-lưu-tôn thành Chánh Đẳng Giác dưới cây Ưu-đầu-bạt. Phật Câu-na-hàm Mâu-ni thành Chánh Đẳng Giác dưới cây Thi-lợi-sa. Phật Ca-diếp thành Chánh Đẳng Giác dưới cây Ni-câu-luật. Ta, Phật Thích-ca Mâu-ni thành Chánh Đẳng Giác dưới cây A-thuyết-tha.
Phật Tỳ-bà-thi ba lần đại hội Thanh văn. Phật Thi-khí ba lần đại hội Thanh văn. Phật Tỳ-xá-phù hai lần đại hội Thanh văn. Phật Câu-lưu-tôn một lần đại hội Thanh văn. Phật Câu-na-hàm Mâu-ni một lần đại hội Thanh văn. Phật Ca-diếp một lần đại hội Thanh văn. Ta, Phật Thích-ca Mâu-ni một lần đại hội Thanh văn.
Phật Tỳ-bà-thi có đệ tử Thanh văn đệ nhất tên Cát-sa, đệ nhị tên Khán-trà. Phật Thi-khí có đệ tử Thanh văn đệ nhất tên Thắng, đệ nhị tên Tự Tại. Phật Tỳ-xá-phù có đệ tử Thanh văn đệ nhất tên Tinh Tú, đệ nhị tên Thượng. Phật Câu-lưu-tôn có đệ tử Thanh văn đệ nhất tên Tật, đệ nhị tên Lực. Phật Câu-na-hàm Mâu-ni có đệ tử Thanh văn đệ nhất tên Hoạt, đệ nhị tên Tỳ-đầu-la. Phật Ca-diếp có đệ tử Thanh văn đệ nhất tên Du-na, đệ nhị tên Phả-la-đọa. Ta, Phật Thích-ca Mâu-ni có đệ tử Thanh văn đệ nhất tên Xá-lợi-phất, đệ nhị tên Mục-kiền-liên.
Hai vị đệ tử của ta ở trên, vị thứ nhất trí tuệ đệ nhất, vị thứ hai thần thông đệ nhất.
Phật Tỳ-bà-thi có thị giả tên Vô Ưu. Phật Thi-khí có thị giả tên Ly Ưu. Phật Tỳ-xá-phù có thị giả tên Tịch. Phật Câu-lưu-tôn có thị giả tên Trí. Phật Câu-na-hàm Mâu-ni có thị giả tên Thân. Phật Ca-diếp có thị giả tên Ca-phu. Ta, Phật Thích-ca Mâu-ni có thị giả tên Khánh Hỷ.

* Trang 830 *
device

Con Phật Tỳ-bà-thi tên Thành Ấm. Con Phật Thi-khí tên Bất Khả Lượng. Con Phật Tỳ-xá-phù tên Thiện Trí. Con Phật Câu-lưu-tôn tên Thượng. Con Phật Câu-na-hàm Mâu-ni tên Thắng. Con Phật Ca-diếp tên Đạo Sư. Con ta, Phật Thích-ca Mâu-ni tên La-hầu-la.
Phật Tỳ-bà-thi có cha tên Bàn-đầu, mẹ tên Bàn-đầu-ý, thành tên Bàn-đầu. Phật Thi-khí có cha tên Câu-na, mẹ tên Thắng, thành tên A-lâu-na-bạt-đề. Phật Tỳ-xá-phù có cha tên A-lâu-na Thiên Tử, mẹ tên Xứng Ý, thành tên Tùy Ý. Phật Câu-lưu-tôn có cha tên Công Đức, mẹ tên Quảng, Thiên tử ở đó tên Vô Úy, thành tên Vô Úy. Phật Câu-na-hàm Mâu-ni có cha tên Hỏa Đức, mẹ tên Nan Thắng, Thiên tử tên Trang Nghiêm, thành tên Trang nghiêm. Phật Ca-diếp có cha tên Tịnh Đức, mẹ tên Thiện Tài, Thiên tử tên Tri Sứ, thành tên Tri sứ, nay là thành Ba-la-nại. Cha của ta tên Du-đàn-đầu, mẹ tên Ma-ha Ma-da, thành tên Ca-tỳ-la.
Xá-lợi-phất phải nên kính lễ ta, vị Thầy Thích-ca Mâu-ni.
Nam-mô Xưng Diệu Phật.
Nam-mô Hàng Phục Nhất Thiết Phật.
Nam-mô Nhiên Đăng Quang Phật.
Nam-mô Vô Úy Phật.
Nam-mô Pháp Thắng Phật.
Theo như vậy, đại a-tăng-kỳ kiếp thứ nhất có tám mươi ức vị Phật. Vị cuối cùng là Phật Thích-ca Mâu-ni.
A-tăng-kỳ kiếp thứ hai bắt đầu với:
Nam-mô Bảo Thắng Phật.
Nam-mô Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Thắng Thành Phật.
Nam-mô Thiện Kiến Phật.
Nam-mô Thiện Nhãn Phật.
Nam-mô Trì-đề-la-thát Phật.
Nam-mô Sư Tử Phật.
Nam-mô Vô Úy Phật.
Nam-mô Tự Tại Phật.

* Trang 831 *
device

Nam-mô Bất Vi Phật.
Nam-mô Thiện Nhãn Phật.
Nam-mô Thiện Sơn Phật.
Nam-mô Thiện Ý Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Phật.
Nam-mô Hàng Phục Nhiệt Phật.
Nam-mô Hàng Phục Ám Phật.
Nam-mô Sư Tử Phật.
Nam-mô Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Vô Lượng Oai Đức Phật.
Nam-mô Tịnh Đức Phật.
Nam-mô Viêm Phật.
Nam-mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật.
Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam-mô Diệu Hạnh Thắng Phật.
Nam-mô Diệu Tịch Tịnh Phật.
Nam-mô Diệu Thân Phật.
Nam-mô Công Đức Phật.
Nam-mô Phạm Mạng Phật.
Nam-mô Nguyệt Phật.
Nam-mô Hàng Tự Tại Phật.
Nam-mô Điều Sơn Phật.
Nam-mô Nhân-đà-la Tài Phật.
Vào a-tăng-kỳ kiếp thứ hai, có bảy mươi ức vị Phật như vậy, phải nên kính lễ.
Này Xá-lợi-phất! Hãy kính lễ:
Nam-mô Đại Lực Phật.
Nam-mô Đại Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Tịnh Đức Phật.
Nam-mô Đại Minh Phật.
Nam-mô Dương Viêm Phật.

* Trang 832 *
device

Nam-mô Phục Hữu Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam-mô Đại Long Phật.
Nam-mô Đại Oai Đức Phật.
Nam-mô Kiên Hạnh Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Phật.
Nam-mô Bảo Sơn Phật.
Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Phật.
Nam-mô Vô Úy Tác Phật.
Nam-mô Phú-lâu-na Phật.
Nam-mô Bảo Kế Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật.
Nam-mô Diệu Thắng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Phật.
Nam-mô Dữ Quang Minh Phật.
Nam-mô Hàng Phục Oán Phật.
Nam-mô Ba-tư-đà Phật.
Nam-mô Đại Tràng Phật.
Nam-mô Phả-la-đọa Phật.
Nam-mô Tất-sa Phật.
Nam-mô Tinh Tú Phật.
Nam-mô Tỳ-bà-thi Phật.
Nam-mô Thi-khí Phật.
Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật.
Nam-mô Tỳ-xá-phù Phật.
Nam-mô Năng Tác Quang Minh Bất Khả Thắng Phật.

* Trang 833 *
device

 
Đại Tập 54 - Bộ Kinh Tập I - Số 425 -> 440