LOGO VNBET
SỐ 434  
 
KINH KHEN NGỢI CÔNG ĐỨC CỦA CHƯ PHẬT
 
Hán dịch: Đời Nguyên Ngụy, Tam tạng Ca-cát-dạ,
 người Thiên Trúc.
 
QUYỂN THƯỢNG
 
Nghe như vầy:
Một thời, Đức Phật ở tại núi Linh thứu, thuộc thành La-duyệt-kỳ, cùng với đông đủ chúng đại Tỳ-kheo gồm một ngàn hai trăm năm mươi vị.
Bấy giờ, Trưởng lão Xá-lợi-phất từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại pháp phục, bày áo vai phải, quỳ gối chắp tay, thưa:
–Kính bạch Thiên Trung Thiên! Hôm nay, sức khỏe của chư Phật Thế Tôn hiện tại có được bình thường, an ổn không? Các Đức Thế Tôn hiện đang thuyết pháp là bao nhiêu vị?
Đức Thế Tôn bảo:
–Câu hỏi của ông rất có ý nghĩa, rất có lợi ích cho tất cả mọi người. Ông hãy lắng nghe kỹ và khéo ghi nhớ, ta sẽ nêu bày đầy đủ.
Tôn giả Xá-lợi-phất nghe Phật chấp thuận nên rất vui mừng, chắp tay bạch:
–Xin vâng! Kính bạch Thế Tôn! Con xin lắng nghe. Con rất ưa thích và mong muốn được nghe.
Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:

* Trang 455 *
device

–Phương Đông cách đây ngàn vạn ức các cõi Phật, có thế giới tên là Thiên thần, ở đó có Phật hiệu là Bảo Hải Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Các Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nào được nghe danh hiệu của Như Lai Bảo Hải mà thọ trì đọc tụng, hoan hỷ tin ưa, người đó sẽ được pháp báu bảy Giác ý, sẽ được trụ nơi quả vị Không thoái chuyển, mau chóng thành tựu đạo Chánh chân Vô thượng, trừ được sáu mươi kiếp tội nơi sinh tử.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông có thế giới tên là Bảo tập, nơi đó có Phật hiệu là Bảo Anh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Bảo Anh nên thọ trì đọc tụng, hoan hỷ tin ưa, năm vóc gieo lạy sát đất mà kính lễ. Hoặc giả sử có người dùng bảy báu đầy cả tam thiên đại thiên cõi Phật bố thí đủ trong một trăm năm, công đức của người này đạt được có nhiều không?
Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:
–Rất nhiều. Kính bạch Thiên Trung Thiên!
Phật nói:
–Nhưng không bằng người được nghe danh hiệu Như Lai Bảo Anh rồi thọ trì đọc tụng, đảnh lễ, công đức của người này đạt được hơn mười vạn ức lần so với công đức của người đem bảy báu bố thí ở trên.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Bảo tập này tám trăm cõi Phật, có thế giới tên là Bảo tối, ở đó có Phật hiệu là Bảo Thành Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Bảo Thành mà thọ trì đọc tụng với tâm thanh tịnh, hoan hỷ tin ưa thì trừ được năm trăm kiếp tội nơi sinh tử.

* Trang 456 *
device

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Bảo tối này một ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Quang minh, ở đó có Phật hiệu là Bảo Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Bảo Quang Minh mà thọ trì đọc tụng, hoan hỷ tin ưa thì được thoát khỏi ba đường ác.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Quang minh này qua một ngàn năm trăm năm cõi Phật, có thế giới tên là Tràng phan, ở đó có Phật hiệu là Bảo Tràng Phan Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Bảo Tràng Phan mà thọ trì đọc tụng, hoan hỷ tin ưa thì người đó chắc chắn thành tựu pháp châu báu.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Tràng phan này qua hai ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Nhất thiết chúng đức quang minh, ở đó có Phật hiệu là Bảo Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Bảo Quang Minh mà thọ trì đọc tụng, hoan hỷ tin ưa, năm vóc lạy sát đất thì sẽ trừ được tội của hai mươi vạn kiếp nơi sinh tử.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Chúng đức này qua một ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Diệu lạc, ở đó có Phật hiệu là A-súc Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai A-súc rồi thọ trì đọc tụng, khen ngợi công đức, lại khuyên người khác cùng học tập và đọc tụng theo, thì đạt phước đức vô lượng.
Bấy giờ, ma Ba-tuần đem bốn loại binh đi đến chỗ Phật thưa:

* Trang 457 *
device

–Kính bạch Thế Tôn! Thà ngài dạy mọi người thọ trì danh hiệu của một ngàn vị Phật khác, cũng như khuyên người khác tu học danh hiệu các Đức Phật đó, chứ không nên dạy họ thọ trì danh hiệu Phật A-súc. Người nào thọ trì danh hiệu Đức Như Lai A-súc, ma hoàn toàn không thể phá hoại tâm đạo vô thượng của người đó được. Ma chỉ có thể phá hoại tâm đạo vô thượng của những người thọ trì danh hiệu các Đức Phật khác.
Phật bảo ma:
–Ngươi có thể phá hoại được tâm đạo của những ai?
Ma đáp:
–Người cầu pháp Đại thừa thọ trì danh hiệu Đức Như Lai A-súc, ma chắc chắn ưu sầu khổ não, như hôm nay đã bị khổ não thiêu đốt do nghe danh hiệu Đức Như Lai A-súc.
Ma thưa tiếp:
–Lại cũng có số rất đông chúng sinh thọ trì danh hiệu của các Đức Phật khác, ma có thể phá hoại tâm đạo chân chánh của những người đó.
Phật bảo:
–Ngươi chớ có ưu sầu khổ não nữa! Ngươi hoàn toàn không thể phá hoại được tâm đạo Vô thượng của những người này.
Ma Ba-tuần thưa:
–Vì sao thế?
Phật bảo:
–Ngươi bị che ngăn do công đức thực hành việc quy y nơi chư Phật. Vì sao? Vì chính Đức Như Lai A-súc sẽ quán sát và ủng hộ những người kia.
Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất liền bạch Phật:
–Kính bạch Thế Tôn! Vì lẽ gì hôm nay ở trước Đức Như Lai, ma Ba-tuần muốn bắt chước gầm rống tiếng sư tử, chính là nhằm phá hoại tâm đạo chánh giác của chúng sinh chăng? Có những chúng sinh nào thọ trì danh hiệu của Đức Như Lai A-súc và danh hiệu của tất cả chư Phật khác, ma cũng đều có thể phá hoại được tâm chánh giác của những người ấy sao?

* Trang 458 *
device

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:
–Nay ta quán thấy các chúng sinh, người nào thọ trì danh hiệu của chư Phật, nếu có những kẻ mắng nhiếc, phỉ báng họ thì những kẻ đó chắc chắn đã tạo nghiệp cực ác, mắc vô lượng tội, bị đọa vào địa ngục A-tỳ chịu đủ các khổ.
Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:
–Kính bạch Thế Tôn! Có những kẻ hủy báng kinh, số đó nhiều chăng?
Phật bảo:
–Khi chư Phật trong mười phương giảng dạy giáo pháp cho các chúng sinh, trước hết các vị đều khen ngợi danh hiệu và công đức của Đức Như Lai A-súc. Chúng sinh được nghe công đức đó hoàn toàn không hề nhàm chán. Nếu có chúng sinh được gặp Đức Như Lai A-súc, được nghe công đức thì chưa từng có người nào hủy báng kinh này. Chư Phật Như Lai không xuất hiện ở thế gian trong thời có đủ năm thứ uế trược tệ ác như ta ngày nay thành Phật ở cõi Ta-bà, giữa những chúng sinh căn trí thấp kém này. Cõi nước của Phật A-súc nghiêm tịnh, hoàn mỹ không hề có những việc đó.
Tôn giả Xá-lợi-phất nên biết! Pháp luân tôn quý này theo thứ lớp phân bổ cùng khắp xóm làng, cõi nước. Nếu Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nào nhất tâm tin nhận và thực hành thì hãy nên truyền bá rộng rãi các kinh pháp ấy.
Xá-lợi-phất nên biết! Người nghe kinh này mà chê bai, hủy báng thì sẽ nhận lấy quả báo xấu ác. Ông hãy lắng nghe kỹ.
Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:
–Xin vâng, kính bạch Thế Tôn! Con xin lắng nghe.
Phật nói:
–Trong nước Kiền-đà-lê có hàng trăm ngàn người hủy báng kinh này. Người tạo nghiệp ác như vậy sẽ bị đọa trong đại địa ngục A-tỳ.
Lại nữa, phương Bắc có nước tên Kế Tân, nước đó có kinh pháp hưng thịnh lâu đời, nhưng ở đấy có đến năm trăm ngàn người hủy báng kinh pháp này. Những chúng sinh đó chết bị đọa trong đại

* Trang 459 *
device

địa ngục A-tỳ. Xá-lợi-phất! Trong các chúng ấy, giả sử có người cùng hủy báng kinh, tức có tám vạn người bị đọa trong đại địa ngục A-tỳ.
Phương Đông có ít người tin kinh này, phần nhiều tạo nghiệp nơi địa ngục A-tỳ, có trăm ngàn người chết bị đọa nơi đại địa ngục đó.
Phương Nam có hai trăm ngàn người hủy báng kinh này, chết bị đọa nơi đại địa ngục A-tỳ.
Phương Tây có trăm vạn người hủy báng kinh này, chết bị đọa vào đại địa ngục A-tỳ.
Xá-lợi-phất nên biết! Trí tuệ của hàng Duyên giác không thể so với trí tuệ của Như Lai, huống chi là trí tuệ của hàng Thanh văn và các chúng sinh chưa thành đạo quả. Người bị cuốn trôi trong dòng nước sinh tử mà muốn đạt được công đức trí tuệ Như Lai thì không thể có. Phàm là người thông tuệ hãy nên suy nghĩ: “Công đức của chư Phật không thể hạn lượng, trí tuệ của chư Phật là không thể nghĩ bàn. Chư Phật đã thành tựu Nhất thiết chủng trí, ba đạt vô ngại, còn chúng ta do vô minh tối tăm nên không có trí ấy. Chư Phật đã thành tựu Nhất thiết chủng trí, tự biết rõ những điều chúng ta chưa biết. Nếu chúng ta chưa biết thì không nên hủy báng một bài kệ bốn câu, huống chi là hủy báng kinh rất tôn quý này, tạo tội lớn, chứa nhóm các nghiệp ác thì vô số kiếp sẽ ở mãi trong đại địa ngục A-tỳ.”
Thế nên, này Tôn giả Xá-lợi-phất! Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nên khởi ý nghĩ: Ta nay được nghe kinh hết sức tôn quý này mà không hủy báng mới tránh khỏi một kiếp tội nơi A-tỳ. Chúng ta ngày nay nên tự vui mừng, hoan hỷ, do duyên ấy nên vô số kiếp sẽ thường được gặp gỡ pháp lớn này.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Diệu lạc ấy một vạn cõi Phật, có thế giới tên là Vô lượng, nơi đó có Phật hiệu là Đại Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng.

* Trang 460 *
device

Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Đại Quang Minh mà thọ trì đọc tụng, hoan hỷ tin ưa, thì người đó sinh ra chỗ nào cũng được gặp chư Phật Thế Tôn, trụ nơi địa Không thoái chuyển, chắc chắn sẽ thành tựu đạo quả Chánh giác tối thượng.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Vô lượng này sáu vạn cõi Phật, có thế giới tên là Chúng hoa, ở đó có Phật hiệu là Vô Lượng Âm Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Vô Lượng Âm mà tâm tịnh tin ưa, ba lần thưa: “Con nay nhất tâm đảnh lễ Như Lai Vô Lượng Âm” thì người đó sẽ đạt được vô lượng âm thanh và được âm thanh của Đức Như Lai Tịnh Quang.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Chúng hoa này một vạn bốn ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Vô trần cấu, ở đó có Phật hiệu là Vô Lượng Âm Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Vô Lượng Âm mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, thì trừ được mười hai kiếp tội nơi sinh tử.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Vô trần cấu này hai vạn cõi Phật, có thế giới tên là Mạc năng thắng, ở đó có Phật hiệu là Đại Danh Xưng Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Đại Danh Xưng mà tâm tịnh tin ưa, đọc tụng không quên, nên quỳ thẳng chắp tay thưa: “Con nay xin đảnh lễ Đức Như Lai Đại Danh Xưng”. Nếu có người đem khối lượng bảy báu lớn như núi Tu-di để bố thí đầy đủ trong trăm năm thì công đức người đó đạt được có nhiều không?
Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:
–Rất nhiều. Kính bạch Thiên Trung Thiên!

* Trang 461 *
device

Phật nói:
–Nhưng không bằng người trì tụng danh hiệu Đức Như Lai Đại Danh Xưng, cùng cung kính đảnh lễ thì công đức của người này đạt được hơn gấp vạn ức lần so với công đức của người bố thí ở trên.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Mạc năng thắng này qua ba ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Quang minh, ở đó có Phật hiệu là Bảo Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Bảo Quang Minh mà hết lòng tin ưa, thọ trì đọc tụng thì sẽ trừ được mười kiếp tội nơi sinh tử, trụ nơi quả vị Không thoái chuyển, nhất định thành tựu đạo quả Chánh chân Vô thượng. Người nào không tin, người nào hủy báng, thì sẽ bị đọa một kiếp thọ sinh trong đại địa ngục A-tỳ.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Quang minh này một vạn năm ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Đa quang, ở đó có Phật hiệu là Đắc Đại An Ẩn Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Đại An Ẩn mà hoan hỷ tin ưa, đọc tụng không quên và nghĩ: “Với công đức do thọ trì danh hiệu Phật, sẽ khiến cho vô lượng chúng sinh đều được an ổn” thì người đó chắc chắn nhận được vô lượng công đức và có thể đem lại an ổn cho tất cả chúng sinh.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Đa quang này bảy ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Ma-ni quang, ở đó có Phật hiệu là Hỏa Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Hỏa Quang Minh mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, khen ngợi, thì người đó sẽ được mười diệu lực của Như Lai.

* Trang 462 *
device

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Ma-ni quang này tám ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Chánh trực, ở đó có Phật hiệu là Chánh Âm Thanh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Chánh Âm Thanh mà tâm tịnh tin vui, thọ trì đọc tụng, tán thán, thì người đó sẽ được pháp bốn Đế bình đẳng của Như Lai.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Chánh trực này hai vạn cõi Phật, có thế giới tên là Quang minh tôn, ở đó có Phật hiệu là Vô Hạn Tịnh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Vô Hạn Tịnh nên hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng. Nếu có người đem bảy báu đầy trong đại thiên thế giới để bố thí thì công đức của người đó đạt được có nhiều không?
Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:
–Rất nhiều. Kính bạch Thiên Trung Thiên!
Phật nói:
–Nhưng không bằng người thọ trì danh hiệu của Đức Như Lai Vô Hạn Tịnh. Công đức của người này đạt được hơn gấp trăm ngàn lần so với công đức của người bố thí ở trên. Người ít công đức, không được nghe danh hiệu của Đức Như Lai này. Người đã tạo lập công đức nơi ngàn Đức Phật mới có thể nghe danh hiệu tôn quý của Đức Phật ấy, trừ được bốn mươi tám kiếp tội nơi sinh tử.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Quang minh tôn này chín ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Âm hưởng, ở đó có Phật hiệu là Nguyệt Âm Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Nguyệt Âm mà tâm tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ thì người đó đạt được vô lượng công đức thanh

* Trang 463 *
device

tịnh, thành tựu viên mãn như trăng tròn sáng, trụ nơi địa Không thoái chuyển, sẽ thành tựu đạo quả Chánh chân Vô thượng.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Âm hưởng này một vạn hai ngàn cõi Phật, có thế giới tên là An ẩn, ở đó có Phật hiệu là Vô Hạn Danh Xưng Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Vô Hạn Danh Xưng mà nhất tâm tin vui, thọ trì đọc tụng, quỳ thẳng chắp tay thưa: “Nay con đảnh lễ Đức Như Lai Vô Hạn Danh Xưng Chí Chân Đẳng Chánh Giác”, thì người ấy đạt được vô lượng công đức. Như có người dùng bảy báu như núi Tu-di đem bố thí trong một trăm năm, công đức của người này đạt được có nhiều không?
Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:
–Rất nhiều. Kính bạch Thiên Trung Thiên!
Phật nói:
–Nhưng không bằng người được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Vô Hạn Danh Xưng mà thọ trì đọc tụng, hoan hỷ kính lễ, thì phước đức của người này đạt được rất nhiều, hơn cả trăm ngàn lần so với công đức của người bố thí ở trên.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới An ẩn này một ngàn năm trăm cõi Phật, có thế giới tên là Nhật nguyệt, ở đó có Phật hiệu là Nhật Nguyệt Quang Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Nhật Nguyệt Quang mà cung kính hoan hỷ, hai gối quỳ sát đất, chắp tay thưa: “Con nay xin đảnh lễ Đức Như Lai Nhật Nguyệt Quang Chí Chân Đẳng Chánh Giác”, thì người đó sẽ mau được thành tựu đạo Chánh chân Vô thượng.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Nhật nguyệt này ba mươi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh tịnh, ở đó có Phật hiệu là Vô Cấu Quang Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh

* Trang 464 *
device

Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Vô Cấu Quang, hoặc Trời, Rồng và Dạ-xoa, hoặc các phi nhân hoan hỷ tin ưa, nhất tâm kính lễ, thì những người ấy đều được quả vị không thoái chuyển, thành tựu đạo Chánh chân Vô thượng, hoàn toàn không còn sợ đọa nơi ba đường ác.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Thanh tịnh này nửa đại thiên cõi Phật, có thế giới tên là Lưu ly quang, ở đó có Phật hiệu là Tịnh Quang Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Tịnh Quang mà tụng trì, hoan hỷ đảnh lễ, hoặc Trời, hoặc Rồng, Dạ-xoa cùng phi nhân… thì những người đó sau khi mạng chung sẽ được sinh lên cõi trời hoặc trong loài người, chưa từng lạc mất nẻo đường trời, người, thường được gặp giáo pháp, được nhiều lợi ích. Người có tâm ý tham lam, sân giận, ngu si, mau chóng được thanh tịnh. Nếu người nào không tin, hủy báng, thì bị quả báo ở mãi trong địa ngục Lô-lạp sáu vạn năm.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Lưu ly quang này ba trăm cõi Phật, có thế giới tên là Đắc đại phong, ở đó có Phật hiệu là Nhật Quang Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật này mà hoan hỷ tin ưa, ghi nhớ, thì những người ấy luôn sáng tỏ như vầng mặt trời, được đầy đủ pháp bạch tịnh, hàng phục chúng ma và các ngoại đạo, xa lìa bốn mươi kiếp tội khổ nơi sinh tử.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Đại phong này một vạn cõi Phật, có thế giới tên là Đắc lập chánh giác thị tùng, ở đó có Phật hiệu là Vô Lượng Bảo Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn),

* Trang 465 *
device

độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Vô Lượng Bảo mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng thì những người này sẽ được pháp báu bảy Giác chi, có thể làm cho chúng sinh được ở nơi chốn tôn quý, gom chứa các đức ngày thêm lớn.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Lập chánh giác này năm ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Liên hoa quang, ở đó có Phật hiệu là Liên Hoa Tối Tôn Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Liên Hoa Tối Tôn mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng thì cũng giống như hoa đẹp được đặt trong nhà pháp tôn quý, công đức trí tuệ ngày càng tăng trưởng. Ví như hoa sen từ nước vượt lên, diệt được tội của năm ngàn kiếp nơi sinh tử.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Liên hoa quang này mười vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Phổ độ chúng nạn, ở đó có Phật hiệu là Thân Tôn Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Thân Tôn mà hết lòng tin ưa, thọ trì đọc tụng thì người đó mau vượt qua biển sinh tử, trừ được những đói khát về ái dục của chúng sinh, sẽ làm bậc an lạc, làm ruộng phước cho thế gian, có thể thọ nhận tất cả sự cúng dường trong ba cõi. Người nào được gặp Đức Như Lai ấy mà hoan hỷ tin ưa thì sẽ làm đại Pháp sư cho thế gian, được sức kim cang, trụ nơi quả vị Không thoái chuyển, sẽ thành tựu đạo Chánh chân Vô thượng. Người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Thân Tôn mà hoan hỷ tin ưa, tận tâm tịnh ý, nhàm chán thân nữ nhiều cấu uế, thì từ đấy trở về sau không còn thọ lại thân nữ, trừ được sáu mươi kiếp tội khổ nơi sinh tử.
Như vậy, này Tôn giả Xá-lợi-phất! Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Thân Tôn, những người đó được phước đức vô tận, cho nên phải cầu đạo Chánh giác, cứu giúp khắp tất cả chúng sinh khiến lìa các khổ.

* Trang 466 *
device

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Độ chúng nạn này hai mươi cõi Phật, có thế giới tên là Kiên cố, ở đó có Phật hiệu là Kim Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Kim Quang Minh mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ thì những người này đều được hào quang của Phật hộ trì.
Các Đức Như Lai khi thành Phật, hào quang tỏa chiếu xa rộng, được tự tại và có đầy đủ tất cả công đức của Đấng Như Lai. Thế nên, cần phải chí tâm tin ưa tôn hiệu của Phật thì được trí tuệ biện tài vô ngại, hoàn toàn không ưa thọ trì pháp thấp kém, các hạnh nguyện sẽ mau thành tựu viên mãn. Người nào được nghe danh hiệu của các Đức Như Lai này sẽ tự khuyến khích phát khởi ý chí tôn quý, chí kim cang cầu đạo Vô thượng. Những người ấy sẽ trừ được tội của mười hai kiếp nơi sinh tử.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Kiên cố này mười cõi Phật, có thế giới tên là Vô tế, ở đó có Phật hiệu là Phạm Tự Tại Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Phạm Tự Tại Vương mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, chắp tay đảnh lễ thì người đó chắc chắn sẽ được gặp Đức Phật ấy, được làm Chuyển luân thánh vương, trụ nơi địa Không thoái chuyển và sẽ thành tựu đạo Chánh chân Vô thượng.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Vô tế này hai ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Vi Nguyệt, ở đó có Phật hiệu là Kim Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Kim Quang Minh mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ thì những người này đời sau sẽ thường thuyết giảng rộng những kinh pháp cho tất cả chúng

* Trang 467 *
device

sinh, phân biệt các pháp như huyễn hóa, như mộng, như trăng trong nước, để thức tỉnh chúng sinh. Từ đây trở về sau hoàn toàn không còn rơi vào đường ác, sẽ cùng với Thánh chúng tụ họp và thường vui vẻ, có thể làm cho chúng sinh được an lạc. Về sau, khi thành Phật dùng toàn pháp Đại thừa tạo sự hưng thịnh rực rỡ nơi đời, không có hai đạo.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Vi nguyệt này một ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Hỏa quang, ở đó có Phật hiệu là Kim Hải Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Kim Hải mà hết lòng tin ưa, thọ trì đọc tụng, thì sẽ được quả vị Không thoái chuyển, chắc chắn thành Chánh giác. Vì sao? Vì Đức Phật Như Lai đó khi hành đạo Bồ-tát có phát thệ nguyện: “Như có người nào sinh trong cõi nước của tôi và ở quốc độ của chư Phật nơi phương khác nghe danh hiệu tôi, những người đó sẽ trụ nơi địa Không thoái chuyển, thành Tối chánh giác. Tôi sẽ thực hiện viên mãn lời nguyện vô thượng của Như Lai.”
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Hỏa quang này mười tám cõi Phật, có thế giới tên là Chánh giác, ở đó có Phật hiệu là Long Tự Tại Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Long Tự Tại Vương nên hết lòng tin ưa, thọ trì đọc tụng. Giả sử trong xóm làng, quận huyện, khi bị nạn sương muối, mưa đá, thì những người kính tin ấy nên quỳ gối sát đất, chắp tay làm lễ thưa: “Đức Như Lai Long Tự Tại Vương khi hành đạo Bồ-tát, có vô số các rồng gặp phải nguy ách đều được độ thoát. Nhờ công đức ấy nên tự đạt thành quả Phật và phát thệ nguyện: “Nếu trong cõi của tôi và nơi các cõi Phật khác, khi tôi còn tại thế, hay sau khi nhập Niết-bàn, nếu có các rồng tạo sấm sét, mưa đá để khủng bố chúng sinh thì tôi sẽ dùng oai thần của mình để xử trị, bảo vệ.” Do công đức trí lực của Như Lai Long Tự Tại

* Trang 468 *
device

Vương nên nay chí thành nhắc lại lời thệ nguyện như vậy, đầu mặt đảnh lễ tất mau được độ thoát.
Tôn giả Xá-lợi-phất nên biết! Những người như vậy mau được thoát khỏi hoạn nạn, chỉ trừ người tạo nghiệp tội nặng ở đời trước thì không thể thoát khỏi. Tất cả các rồng nếu ở chỗ nguy ách, được nghe danh hiệu của Phật ấy sẽ mau thoát khỏi các hiểm nạn. Người nào thọ trì danh hiệu Phật, lại khuyên người khác thọ trì đọc tụng, thì công đức càng thêm lớn, chắc chắn sẽ sinh về cõi Phật. Người cầu Tối chánh giác không lâu sẽ mau thành tựu quả vị Không thoái chuyển.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Chánh giác này mười ức cõi Phật, có thế giới tên là Dụ nguyệt, nơi đó có Phật hiệu là Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương mà tâm tịnh tin vui, thọ trì đọc tụng, thì những người ấy sinh ra ở đâu cũng sẽ được đầy đủ hằng sa giới hương. Tất cả mùi thơm của các loại hương tốt luôn xông khắp, gồm đủ giới luật nơi cảnh giới của chư Phật và luôn phụng trì không thiếu, phạm.
Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:
–Kính bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà có thể được như vậy?
Phật nói:
–Đức Phật đó khi hành đạo Bồ-tát có phát thệ nguyện: “Nguyện lúc tôi còn tại thế hay sau khi nhập Niết-bàn, nếu có chúng sinh thọ trì danh hiệu của tôi mà nhất tâm tin vui thì đều được giới hương như vậy.” Cho nên, này Tôn giả Xá-lợi-phất! Phải thường nên phát tâm kính tín hết mực đối với các Đức Như Lai, thì chư Như Lai sẽ ủng hộ người ấy, làm cho đạt được công đức không thể tính kể. Nếu người nào thọ trì danh hiệu của Đức Phật ấy thì tùy theo sở nguyện, đều được đầy đủ trí tuệ của chư Phật, được địa Không thoái

* Trang 469 *
device

chuyển. Người đó nên quỳ gối chắp tay thưa: “Con nay đảnh lễ Như Lai Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương và thường niệm không quên” thì sẽ trừ được mười bốn kiếp tội nơi sinh tử.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Dụ nguyệt này hai ngàn một ức cõi Phật, có thế giới tên là Tinh vương, ở đó có Phật hiệu là Thọ Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Thọ Vương mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, thì những người đó sẽ được các thứ pháp lạc, sẽ phá trừ lưới ma, quân ma. Nếu người nào nghe kinh này mà khinh chê, hủy báng, tỏ vẻ xem thường, thì bị quả báo ở trong địa ngục Tăng-ca sáu vạn năm. Nếu có người nói: “Tôi không tin kinh này” thì bảy vạn năm thường ở trong loài ngạ quỷ, không nghe tên gọi về cơm ăn, nước uống.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Tinh vương này năm mươi lăm cõi Phật, có thế giới tên là Nguyên vô, ở đó có Phật hiệu là Dõng Mãnh Chấp Trì Lao Trượng Khí Xả Đấu Chiến Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Dũng Mãnh Chấp Trì Lao Trượng Khí Xả Đấu Chiến mà hoan hỷ tin ưa, thọ trì đọc tụng, cho đến chỉ trong giấc mộng, thì những chúng sinh này ví như Kim cang, dẹp tan binh chúng ma, dùng mọi thứ trí tuệ diệt trừ các dục. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật ấy, một lòng tin thấu suốt, tức tự biết đời trước của mình, vì đã từng gặp Đức Phật Thế Tôn ấy hành hóa nơi đạo Bồ-tát không hề nghi ngại. Vì thế, những người kính tin nên phát hoằng thệ nguyện, không thể thoái chuyển nơi Đại thừa, phải tự mình hoan hỷ, dũng mãnh, tinh tấn tiến theo đường đại pháp, được nghe danh hiệu, chủng tánh của Như Lai, chư Phật luôn vì lợi ích đối với khắp tất cả chúng sinh, không bỏ một người nào để nhận diệt độ.
Chư Phật đại Từ thương xót nên luôn rưới mưa pháp khắp chúng

* Trang 470 *
device

sinh. Người nào được nghe danh hiệu của Như Lai ấy hoan hỷ tín thọ thì sẽ đạt được vô lượng công đức. Ta sẽ nêu một ví dụ nhỏ cho ông rõ: Quốc độ của chư Phật nhiều như cát sông Hằng, nếu có người dùng bảy báu cúng dường cùng khắp trong đó thì công đức của người ấy đạt được có nhiều không?
Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:
–Rất nhiều, không thể nghĩ bàn. Kính bạch Thế Tôn!
Phật nói:
–Cứ một giọt nước biển là một phần thì công đức của việc bố thí ấy chỉ như một giọt nước biển, còn công đức của việc thọ trì danh hiệu của Phật thì như nước trong biển. Người ít công đức không thể nghe, nhận kinh điển này. 
Giả sử có người vun trồng gốc đức từ lâu nên được nghe pháp này thì tin nhận không nghi. Giả sử nơi các cõi Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh và Trường Thọ thiên nghe kinh này còn được phước lớn huống chi là người đã gieo trồng gốc đức, thì công đức đạt được do nghe kinh pháp này là không thể ví dụ.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách cõi Phật này hai mươi cõi Phật, có thế giới tên là Phong nhiêu, ở đó có Phật hiệu là Nội Phong Châu Quang Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Nội Phong Châu Quang mà nhất tâm tin vui, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì những người ấy sẽ được công đức lớn, hoàn toàn không còn sợ bị đọa nơi ba đường ác, thệ lớn đã phát thì được hoàn nguyện nơi như ý Đại thừa. Hoặc ngay hiện đời, hoặc sau khi Phật nhập Niết-bàn, người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Nội Phong Châu Quang mà tin ưa, thọ trì, ghi nhớ, thì những người này đều được pháp lạc của Đại thừa để tự an vui, luôn nhận được các niềm vui trong nhân gian, thiên thượng, thường được sinh nơi cõi Phật thanh tịnh, đầy đủ các nguyện nơi các cõi Phật. Đối với pháp của ba thừa, tùy theo ý muốn mà được diệt độ, trong thời gian giữa đó, thâu nhóm được công đức hết sức rộng lớn từ

* Trang 471 *
device

cõi Phật ấy. Các tội đã tạo trong hằng sa kiếp sẽ trừ bỏ hết không còn nhận chịu, chỉ trừ tội nghịch khởi ý sân hận đến các bậc an lạc. Những kẻ tạo tội này đã lâu đời thọ nhận tội báo trong địa ngục, chịu tội xong nhờ được nghe danh hiệu và công đức của Phật nên sau đó mới ở nơi ba thừa như nguyện mà được giải thoát.
Xá-lợi-phất nên biết! Phải luôn cẩn thận chớ tạo các nghiệp ác. Như ta đã nói trong chương đầu của kinh này: “Không nên nổi giận hướng đến cây cột cháy, huống là mang tâm độc ác hướng đến chúng sinh và người đã lập tín tâm hướng tới bậc thành đạo, huống chi lại koi tâm sân giận hủy báng hướng đến các Đấng Như Lai trí tuệ vô lượng.” Người như vậy thì vô số kiếp sẽ ở mãi trong địa ngục, chịu đủ vô lượng khổ mới được ra khỏi. Ta vì những người mong cầu, tin hiểu Đại thừa mà giảng nói pháp này. Người nào phá hoại pháp Đại thừa, chắc chắn sẽ chịu đủ vô lượng khổ. Người tin ưa chắc chắn sẽ được trụ nơi địa Không thoái chuyển, nhất định thành Chánh giác.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Phong nhiêu này qua tám mươi cõi Phật, có thế giới tên là Tối hương huân, ở đó có Phật hiệu là Vô Lượng Hương Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Vô Lượng Hương Quang Minh mà thọ trì đọc tụng, ghi nhận, nhất tâm tin ưa, luôn luôn nghĩ nhớ, thì những người đó sẽ được quả vị Không thoái chuyển, thành tựu đạo quả Chánh giác. Thành Chánh giác rồi, nơi các lỗ chân lông trên thân luôn tỏa ra hương thơm vi diệu bay khắp mười phương, giống như mây nổi. Không phải những kẻ trí tuệ kém cỏi, người hiểu giáo pháp cạn cợt mà có thể hiểu được kinh này. Ta cũng dùng đạo nhãn quán sát các loại chúng sinh ấy, người nào tin ưa kinh pháp này, nơi vô số kiếp trong đời quá khứ đã từng theo chư Phật tu học các pháp tuệ, tạo các công đức, nay mới được nghe diệu pháp tôn quý ấy. Nơi đời sau cùng, người được nghe kinh pháp này mà tin nhận và thọ trì, không sinh tâm hủy báng, tuy trước đây chưa từng hiểu pháp, nhưng vẫn trừ được bốn mươi kiếp tội

* Trang 472 *
device

nơi sinh tử. Công đức của người đó như trăng sáng, là bậc đem lại an lạc cho thế gian, nên đáng được thọ nhận tất cả sự cung kính và làm ruộng phước tốt cho tất cả chúng sinh.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Hương huân này năm mươi cõi Phật, có thế giới tên là Long châu quán, ở đó có Phật hiệu là Sư Tử Hưởng Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Sư Tử Hưởng mà thọ trì đọc tụng, nhất tâm tin ưa, nhớ nghĩ nơi giới hạnh, thì những người này đều trụ nơi địa Không thoái chuyển, thành Tối chánh giác, làm xe đầy đủ công đức chở pháp Bạch tịnh chuyển khắp thế gian, vượt hẳn thế gian, trừ hai mươi kiếp tội nơi sinh tử. Hoặc Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ, Nhân phi nhân, người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đó thì mau được thoát khỏi các ách nạn. Ngay đời hiện tại, người nào được nghe danh hiệu Phật ấy thì người đó cũng như tháp tôn quý ở thế gian.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Long châu quán này ba mươi cõi Phật, có thế giới tên là Tu hành, ở đó có Phật hiệu là Đại Cường Tinh Tấn Dũng Lực Hưởng Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Đại Cường Tinh Tấn Dũng Lực mà hết lòng tin ưa, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, gối phải quỳ sát đất, chắp tay làm lễ, thưa: “Con nay xin cung kính đảnh lễ Như Lai Đại Cường Tinh Tấn Dũng Lực là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác” thì những người này sẽ qua lại trong sinh tử tạo nhiều lợi ích, được sức chiến đấu lớn, đẩy lui các ma, hàng phục chúng ngoại đạo, trừ được hai mươi lăm kiếp tội nơi sinh tử.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Tu hành này bốn mươi cõi Phật, có thế giới tên là Kiên trụ, ở đó có Phật hiệu là Quá Xuất Kiên Trụ Hưởng Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ,

* Trang 473 *
device

Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Quá Xuất Kiên Trụ mà tâm tịnh tin vui, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì những người này sẽ được trụ vững nơi Đại thừa, được của cải bền chắc nơi các pháp tôn quý, thêm nhiều phước lớn, công đức ngày đêm tăng trưởng.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Kiên trụ này ba mươi sáu cõi Phật, có thế giới tên là Quang minh, ở đó có Phật hiệu là Cổ Âm Vương Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Cổ Âm Vương mà tận tâm tin vui, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, quỳ gối chắp tay thưa: “Con nay xin cung kính đảnh lễ Đức Như Lai Cổ Âm Vương là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác” thì công đức của người này đạt được là vô lượng. Như nơi tất cả tam thiên đại thiên thế giới, nếu có người dùng châu báu đầy khắp trong đó đem bố thí thì công đức người ấy đạt được có nhiều không?
Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:
–Rất nhiều. Kính bạch Thiên Trung Thiên!
Phật nói:
–Nhưng không bằng người thọ trì danh hiệu của Đức Phật ấy thì công đức của người này rất nhiều, hơn cả trăm ngàn vạn lần so với công đức của người bố thí ở trên.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Quang minh này một trăm năm mươi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng đức thất, ở đó có Phật hiệu là Nguyệt Anh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Nguyệt Anh mà tận tâm tin vui, hoặc trời, người, rồng và phi nhân được nghe danh hiệu của Đức Phật ấy rồi thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, thì những người này đều được nhập vào hàng Thánh chúng, giống như

* Trang 474 *
device

hoa sen không dính nước bùn, không phạm tất cả các điều ác. Nếu có người nữ được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Nguyệt Anh mà tâm tịnh tin ưa, không dua nịnh, thì từ đấy về sau không còn thọ lại thân nữ. Nếu người nào không tin, khinh chê, hủy báng, thì sẽ chịu các khổ trong hai mươi kiếp nơi đại địa ngục A-tỳ. Giả sử có người tận tâm tin ưa, hết lòng cung kính thì trừ được hai mươi mốt kiếp tội nơi sinh tử.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Chúng đức thất này mười vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Trụ chiên-đàn địa, ở đó có Phật hiệu là Siêu Xuất Chúng Hoa Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng.
Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:
–Phật đó xưa kia lúc hành đạo Bồ-tát, tự nói: “Khi ta xuất hiện nơi thế gian, thành Chánh giác, trong quốc độ của ta không có tám nạn.” Do thệ nguyện này nên cõi Phật ấy tự thanh tịnh. Nếu có người được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Siêu Xuất Chúng Hoa mà tận tâm tin vui, thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, thì các Đại sĩ này như những Đại Dược vương tạo lợi ích rất nhiều cho thế gian.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Chiên-đàn này hai mươi ức cõi Phật, có thế giới tên là Thiện trụ, ở đó có Phật hiệu là Thế Đăng Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Thế Đăng Minh mà tận tâm tin vui, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì những người này sẽ thoát khỏi nguy ách trong ba đường dữ. Chỉ trừ những người tạo tội nghịch, sân giận đến các bậc Đại sĩ. Người nào thọ trì danh hiệu của Đức Như Lai này thì sẽ đạt được pháp bảo vi diệu, tôn quý, trừ được hai mươi kiếp tội nơi sinh tử.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Thiện trụ này tám mươi ức cõi Phật, có thế giới tên là Quang minh, ở đó có

* Trang 475 *
device

Phật hiệu là Hưu-đa-dị-ninh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng. Sở dĩ thế giới ấy tên Quang Minh là vì mặt đất nơi cõi Phật đó bằng phẳng như bàn tay, dùng vô số hoa sen trải khắp cảnh giới, ánh sáng của Đức Như Lai chiếu soi rực rỡ giống như ngọn lửa lớn tỏa sáng suốt ngày đêm. Quốc độ của Đức Phật đó có ánh sáng rực rỡ, tối tôn bậc nhất. Phật thường chuyển pháp luân tôn quý cho đại chúng. Giả sử có người dùng vàng trải trên đất khắp tam thiên thế giới, lại dùng y đẹp trang trí trên đất đó, cũng đầy khắp tam thiên thế giới, rồi đem bố thí thì công đức của người ấy đạt được có nhiều không?
Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:
–Rất nhiều. Kính bạch Thiên Trung Thiên!
Phật nói:
–Nhưng không bằng như có người nghe danh hiệu của Đức Như Lai Hưu-đa-dị-ninh mà tận tâm tin vui, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, thì phước của người này đạt được gấp vài trăm ngàn lần so với công đức của người bố thí ở trên. Những chúng sinh ấy do tự phát nguyện được như ý, trừ được sáu mươi kiếp tội nơi sinh tử. Sau khi thành tựu đạo Chánh chân Vô thượng, cõi nước Phật đó nghiêm tịnh, an lạc, tôn quý không đâu bằng.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Quang minh này có cõi nước tên là Vi nhiễu nguyệt, ở đó có Phật hiệu là Bảo Luân Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Vi nhiễu nguyệt này có cõi nước tên là Độ giác, ở đó có Phật hiệu là Thường Diệt Độ Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang

* Trang 476 *
device

chuyển pháp luân vô thượng không thoái chuyển.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Độ giác này có cõi nước tên là Tu-di-hiếp, ở đó có Phật hiệu là Tịnh Giác Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết giảng rộng về kinh pháp.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Tu-di-hiếp này có cõi nước tên là Danh xưng, ở đó có Phật hiệu là Vô Lượng Bảo Hoa Quang Minh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết giảng diệu pháp.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Danh xưng này có cõi nước tên là Diệu nhuyễn, ở đó có Phật hiệu là Tu-di-bộ Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang ở trong đại chúng thuyết giảng kinh pháp.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Diệu nhuyễn này có cõi nước tên là Phong dưỡng, ở đó có Phật hiệu là Bảo Liên Hoa Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết giảng kinh pháp cho đại chúng.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Phong dưỡng này có cõi nước tên là Liên hoa dũng xuất, ở đó có Phật hiệu là Nhất Thiết Chúng Bảo Phổ Tập Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Liên hoa dũng xuất này có cõi nước tên là Kim quang, ở đó có Phật hiệu là Thọ

* Trang 477 *
device

Vương Phong Trưởng Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, hiện đang thuyết pháp.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Kim quang này có cõi nước tên là Thanh tịnh, ở đó có Phật hiệu là Chuyển Không Thoái Chuyển Pháp Luân Chúng Bảo Phổ Tập Phong Dinh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng, cùng với vô số các chúng Bồ-tát vây quanh trước sau, chuyển pháp luân vô thượng không thoái chuyển.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Phương Đông cách thế giới Thanh tịnh này có cõi nước tên là Tịnh trụ, ở đó có Phật hiệu là Vi Nhiễu Đặc Tôn Thanh Tịnh Như Lai là Bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Chúng Hựu (Thế Tôn), độ người vô lượng.
Chư Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác này hiện đang ở phương Đông. Người nào nêu bày tán dương danh hiệu các Đức Như Lai ấy thì cần phải phân biệt rộng nói, làm cho người khác cũng thọ trì. Lại không thể tính kể các Đức Như Lai khác hiện đang thuyết pháp vô thượng. Người nào được nghe danh hiệu của chư Phật ấy mà tận tâm tin ưa, gối phải quỳ sát đất, chắp tay làm lễ khắp tất cả chư Phật ở phương Đông rồi thọ trì, xưng niệm danh hiệu của chư Phật ba lần và thưa: “Con nay xin đảnh lễ khắp tất cả chư Phật Thế Tôn ở phương Đông”, thì người đó đạt được phàm phu không thể hạn lượng.

* Trang 478 *
device

 
Đại Tập 54 - Bộ Kinh Tập I - Số 425 -> 440