LOGO VNBET
SỐ 438  
 
KINH ĐẠI THỪA ĐẠI PHƯƠNG
QUẢNG PHẬT QUAN
 
Hán dịch: Đời Triệu Tống, Đại sư Thi Hộ,
người Tây Trúc. Quyển thượng
 
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Đức Phật ngự tại núi Linh thứu, thuộc thành Vương xá, cùng với đông đủ chúng Đại Bí-sô một ngàn hai trăm năm mươi vị, đều là các bậc A-la-hán đã dứt sạch các lậu. Lại có các chúng Đại Bồ-tát, Bồ-tát Từ Thị, Bồ-tát Diệu Cát Tường làm thượng thủ, cùng vô số chúng Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà và các chúng Thiên nữ Trì Minh Tiên…
Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Đại Ca-diếp:
–Này Tôn giả Ca-diếp! Nay ta vì khiến cho các Bồ-tát mới phát tâm thành thục tất cả căn lành nên có sự thuyết giảng này. Các ông hãy lắng nghe cho kỹ và khéo suy nghĩ.
Tôn giả Đại Ca-diếp bạch Phật:
–Lành thay! Kính bạch Thế Tôn! Chúng con xin lắng nghe lãnh thọ lời dạy bảo.
Phật nói:
–Này Ca-diếp! Ở phương Đông, cách cõi Phật này hơn một căng-già sa số thế giới, có thế giới tên Định nghiêm, cõi đó có Phật hiệu là Định Thủ Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh

* Trang 547 *
device

Đẳng Chánh Giác, hiện đang ở đó giáo hóa tạo mọi lợi lạc. Trong cõi Phật ấy có Đại Bồ-tát tên là Ly Trần Bộ, tiếp nối Đức Phật kia sẽ thành tựu đạo quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, hiệu là Thường Định Thủ Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở thế gian.
Này Ca-diếp! Nếu có các thiện nam, thiện nữ nào trụ nơi thừa Bồ-tát, nghe danh hiệu của Đức Như Lai Định Thủ Tối Thượng Cát Tường này và danh hiệu Đại Bồ-tát Ly Trần Bộ, thường xưng niệm thọ trì thì người này đời sau được trí túc mạng, trong trăm kiếp quay lưng với sinh tử và có thể thu nhận vô lượng phước, gần chứng đắc quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng.
Lại nữa, này Ca-diếp! Ở phương Đông, cách cõi Phật này hơn hai căng-già sa số thế giới, có thế giới tên Đại Bồ-đề tràng trang nghiêm diệu ái, cõi đó có Phật hiệu là Liên Hoa Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, hiện đang ở cõi kia giáo hóa tạo mọi lợi lạc. Trong cõi của Đức Phật ấy có Đại Bồ-tát tên là Liên Hoa Thủ, tiếp nối Đức Phật kia thành tựu quả vị Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, hiệu là Liên Hoa Thượng Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở thế gian.
Này Ca-diếp! Nếu có các thiện nam, thiện nữ nào trụ nơi thừa Bồ-tát, nghe danh hiệu của Đức Liên Hoa Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và danh hiệu Đại Bồ-tát Liên Hoa Thủ, thường xưng niệm, thọ trì thì người này đời sau được trí túc mạng, cho đến sinh ra thường được hóa sinh từ hoa sen, ở nơi thế gian không bị nhiễm đắm, vượt qua tất cả pháp bất thiện, giống như hoa sen không dính nước, được không thoái chuyển nơi đạo Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, trong ba mươi ngàn kiếp quay lưng với sinh tử, có thể thu nhận vô lượng phước, gần chứng đắc quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng.
Lại nữa, này Ca-diếp! Ở phương Đông, cách cõi Phật này hơn ba căng-già sa số thế giới, có thế giới tên Ly trần tạng, cõi đó có Phật hiệu là Nhật Luân Quang Minh Tối Thắng Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, hiện đang ở cõi ấy giáo hóa tạo mọi

* Trang 548 *
device

lợi lạc. Trong cõi của Đức Phật đó có Đại Bồ-tát tên là Nhật Quang Minh, tiếp nối Đức Phật kia thành tựu đạo quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, hiệu là Chư Thánh Cát Tường Viên Mãn Tối Thượng Chúng Tướng Nghiêm Thân Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở thế gian.
Này Ca-diếp! Nếu có các thiện nam, thiện nữ nào trụ nơi thừa Bồ-tát, nghe danh hiệu của Đức Nhật Luân Quang Minh Tối Thắng Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và danh hiệu Đại Bồ-tát Nhật Quang Minh, thường xưng niệm, thọ trì thì người này đời sau được trí túc mạng, nhân nơi ánh sáng mặt trời chiếu khắp các pháp thiện, không còn sinh trở lại trong ba nẻo ác, ngu si, mê hoặc, sợ hãi, đạt được địa không thoái chuyển nơi đạo Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, trong một ngàn kiếp quay lưng với sinh tử, gần chứng đắc quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng.
Lại nữa, này Ca-diếp! Ở phương Đông, cách cõi Phật này hơn bốn căng-già sa số thế giới, có thế giới tên Đắc tự tại, cõi đó có Phật hiệu là Nhất Bảo Cái Tối Thượng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, hiện đang ở đó giáo hóa tạo mọi lợi ích.
Này Ca-diếp! Nếu có các thiện nam, thiện nữ nào trụ nơi thừa Bồ-tát, nghe danh hiệu của Đức Nhất Bảo Cái Tối Thượng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, thường xưng niệm, thọ trì thì người này đời sau được trí túc mạng, không sinh trong dòng họ thấp kém, bần cùng, thọ sinh ở bất cứ nơi đâu cũng đều sinh nơi cung vua. Ở chỗ sinh ra không chướng nạn nơi mẹ, cha, không chướng nạn nơi giàu sang, không chướng nạn nơi bệnh tật, được không thoái chuyển nơi đạo Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, trong ba mươi ngàn kiếp quay lưng với sinh tử, gần chứng đắc đạo quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng.
Lại nữa, này Ca-diếp! Ở phương Đông, cách cõi Phật này hơn năm căng-già sa số thế giới, có thế giới tên Thanh tịnh tạng, cõi đó có Phật hiệu là Định Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, hiện đang ở đó giáo hóa tạo mọi lợi ích.
Này Ca-diếp! Đức Định Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng

* Trang 549 *
device

Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác kia thuở xưa, khi tu đạo Bồ-tát đã phát thệ nguyện lớn: “Nguyện con đời sau, khi được thành Phật, nếu có các thiện nam và thiện nữ nào trụ nơi thừa Bồ-tát, nghe danh hiệu của con, thường xưng niệm, thọ trì, thì người này đời đời sinh ra thường được xuất gia, đều đạt được ngàn Tam-ma-địa, trong mỗi một Tam-ma-địa lại chứng được trăm ngàn câu-chi na-do-tha môn Tam-ma-địa. Các Tam-ma-địa mà vị kia chứng đắc được vĩnh viễn không mất, có thể ở nơi chỗ mười ngàn Đức Phật thời quá khứ đã nhập Niết-bàn, lại chiêm ngưỡng, lễ bái, nghe pháp, nên trong đời hiện tại và vị lai được thấy Phật, nghe pháp cũng lại như vậy, sẽ được không thoái lui nơi đạo Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, đời đời trong ngàn kiếp sinh ra quay lưng với sinh tử, gần chứng quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng.
Này Ca-diếp! Nếu có các thiện nam, thiện nữ nào trụ nơi thừa Bồ-tát, nghe danh hiệu của Đức Định Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh, có thể xưng niệm, thọ trì, thì người này nơi mọi hành tướng cầu mong đều đạt được.
Lại nữa, này Ca-diếp! Ở phương Đông, cách cõi Phật này sáu căng-già sa số thế giới, có thế giới tên Bảo trang nghiêm, cõi đó có Phật hiệu là Bảo Luân Quang Minh Cao Thắng Cát Tường Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, hiện đang ở đó giáo hóa tạo mọi lợi ích.
Này Ca-diếp! Nếu có các thiện nam, thiện nữ nào trụ nơi thừa Bồ-tát, nghe danh hiệu của Đức Bảo Luân Quang Minh Cao Thắng Cát Tường Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác này, có thể xưng niệm, thọ trì, thì người ấy đời sau được trí túc mạng, có niệm, có tuệ, các tướng viên mãn, sẽ được thành tựu lời nói tín thuận, đạt được ngôn ngữ biện tài không gián đoạn.
Này Ca-diếp! Người này có thể ở trong tất cả biện tài của thế gian, trời, người, không bị người khác làm cho gián đoạn, thoái lui, thường được lời nói biện tài lưu loát thông suốt.
Lại nữa, thiện nam và thiện nữ nào nếu thường hay xưng niệm danh hiệu của Đức Phật ấy thì những người này khi nghe pháp, được

* Trang 550 *
device

tướng Phật thánh hiện ngay trước mặt. Nếu đối với các pháp xưa chưa được nghe, thì tùy theo chỗ tu học tức thì đạt được vô biên câu-chi na-do-tha trăm ngàn Đà-la-ni Tùy chuyển. Lại ở trong cõi Diêm-phù này, theo chỗ ưa thích, nguyện cầu của tất cả hữu tình, người ấy đều có thể biết được và sau đó như chỗ tin hiểu, khéo vì họ thuyết pháp và được không thoái lui nơi đạo quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Trong a-tăng-kỳ câu-chi na-do-tha trăm ngàn kiếp quay lưng với sinh tử và có thể thu nhận vô lượng phước đức.

* Trang 551 *
device

 
Đại Tập 54 - Bộ Kinh Tập I - Số 425 -> 440