LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
Tập 57

* Trang 1035 *
device

Tổ chức và điều hành
Sa-môn Thích Tịnh Hạnh
 
Với sự cộng tác của:
  • Chư Hòa Thượng trong Hồi đồng chứng minh,
  • Ban dịch thuật Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh.
(Danh sách – mời tham khảo tổng mục lục Linh Sơn Pháp Bảo Đại tạng kinh).

* Trang 1036 *
device

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 57


 
BỘ KINH TẬP
IV
SỐ 490  --> 584


 
HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 1037 *
device

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 58
BỘ KINH TẬP
V

585-605


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 1038 *
device

NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

I- Viết hoa toàn bộ:
1. Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm...
2. Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan...
3. Tôn Xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác...
4. Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu  Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-Hàm...
II- Viết hoa chữ đầu:
1. Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi lợi...
2. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế...
3. Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác, Thái tử (nói về Phật, Bồ-tát thị hiện độ sanh; ví dụ: Thái tử Tỳ-bà-thi), Tôn giả...
4. Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành Vương xá...
III- Viết hoa chữ đầu + gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pàli)
1. Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất...
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ, cõi Diêm-phù-đề...
3. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà, Ba-la-đề-mục-xoa...
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di, A-la-hán...
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát, Càn-thát-bà....
IV- Gạch nối (danh từ chung được phiên âm từ Pàli)
ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần...

* Trang 1039 *
device

V- Số:
1. Viết thành chữ: (những số quá lớn nên chú thích thêm số)
ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)...
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
ví dụ: Đại I, trang 15, cht. 52...
VI- Đặc biệt:
- Âm "y" và "i": dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L,M,T,Q vẫn viết theo thói quen cũ.
ví dụ: kỹ cương, lý luận, hoàn mỹ, quy định, li ti, hoan hỷ ...
- viết là " Phạm" không viết là " Phạn" (phát âm theo chữ Brahma).
- viết là "Tuệ" không viết là "Huệ"
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
Sa môn Thích Tịnh Hạnh
 

* Trang 1040 *
device

MỤC LỤC
(KINH TẬP – bộ 4)
SỐ 490 – KINH TÁM VỊ ĐẠI BỒ-TÁT .......................................................................... 3
SỐ 491 – KINH SÁU BỒ-TÁT CŨNG NÊN TRÌ TỤNG ............................................... 5
SỐ 492 (A) – KINH A-NAN HỎI SỰ CÁT HUNG VIỆC THỜ PHẬT ........................ 9
SỐ 492 (B) – KINH A-NAN HỎI SỰ CÁT HUNG VIỆC THỜ PHẬT ....................... 17
SỐ 493 – KINH A-NAN TỨ SỰ ..................................................................................... 27
SỐ 494 – KINH A-NAN THẤT MỘNG........................................................................ 33
SỐ 495 – KINH A-NAN PHÂN BIỆT ........................................................................... 35
SỐ 496 – KINH ĐẠI CA-DIẾP BẢN ............................................................................ 45
SỐ 497 – KINH MA-HA CA-DIẾP ĐỘ BẦN MẪU .................................................... 51
SỐ 498 – KINH SƠ PHẦN THUYẾT ............................................................................ 59
QUYỂN THƯỢNG ......................................................................................................... 59
QUYỂN HẠ ..................................................................................................................... 69
SỐ 499 – KINH A-CHI-LA CA-DIẾP TỰ HÓA TÁC KHỔ ........................................ 81
SỐ 500 – KINH LA-VÂN NHẪN NHỤC ..................................................................... 85
SỐ 501 – KINH TỲ-KHEO SA-HẠT CÔNG ĐỨC ...................................................... 89
SỐ 502 – KINH PHẬT VỊ NIÊN THIẾU TỲ-KHEO THUYẾT CHÁNH SỰ ............ 93
SỐ 503 – KINH TỲ-KHEO TỊ NỮ Ố DANH DỤC TỰ SÁT ....................................... 97
SỐ 504 – KINH TỲ-KHEO THÍNH THÍ ....................................................................... 99
SỐ 505 – KINH TÙY DŨNG TÔN GIẢ ..................................................................... 105
SỐ 506 – KINH KIỀN-ĐÀ QUỐC VƯƠNG .............................................................. 111
SỐ 507 – KINH VỊ SINH OÁN ................................................................................... 115
SỐ 508 – KINH A-XÀ-THẾ VƯƠNG NGŨ NGHỊCH .............................................. 121
SỐ 509 – KINH VUA A-XÀ-THẾ ĐƯỢC THỌ KÝ .................................................. 129
SỐ 510 – KINH THÁI HOA VI VƯƠNG THƯỢNG PHẬT THỌ QUYẾT HIỆU DIỆU HOA             135

* Trang 1041 *
device

SỐ 511 – KINH BÌNH-SA VƯƠNG NGŨ NGUYỆN ............................................... 139
SỐ 512 – KINH TỊNH PHẠN VƯƠNG BÁT-NIẾT-BÀN ......................................... 149
SỐ 513 – KNH LƯU LY VƯƠNG ............................................................................... 159
SỐ 514 – KINH GIÁN VƯƠNG .................................................................................. 169
SỐ 515 – KINH NHƯ LAI THỊ GIÁO THẮNG QUÂN VƯƠNG ............................ 175
SỐ 516 – KINH THẮNG QUÂN VƯƠNG SỞ VẤN ................................................. 185
SỐ 517 – KINH MẠT-LA VƯƠNG ............................................................................. 193
SỐ 518 – KINH CHIÊN-ĐÀ-VIỆT QUỐC VƯƠNG ................................................. 197
SỐ 519 – KINH MA-ĐẠT QUỐC VƯƠNG ................................................................ 203
SỐ 520 – KINH TÁT-LA QUỐC................................................................................. 205
SỐ 521 – KINH PHẠM-MA-NAN QUỐC VƯƠNG .................................................. 211
SỐ 522 – KINH PHỔ ĐẠT VƯƠNG ........................................................................... 215
SỐ 523 – KINH NGŨ VƯƠNG ................................................................................... 221
SỐ 524 – KINH PHẬT VỊ ƯU-ĐIỀN VƯƠNG THUYẾT VƯƠNG PHÁP CHÁNH LUẬN     229
SỐ 525 – KINH TRƯỞNG GIẢ TỬ ÁO NÃO TAM XỨ ........................................... 241
SỐ 526 – KINH TRƯỞNG GIẢ TỬ CHẾ ................................................................... 245
SỐ 527 – KINH THỆ ĐỒNG TỬ ................................................................................. 251
SỐ 528 – KINH BỒ-TÁT THỆ ..................................................................................... 257
SỐ 529 – KINH A-CƯU-LƯU ...................................................................................... 263
SỐ 530 – KINH TU-MA-ĐỀ TRƯỞNG GIẢ .............................................................. 269
SỐ 531 – KINH TRƯỞNG GIẢ ÂM DUYỆT ............................................................. 283
SỐ 532 – KINH TƯ-HA-MUỘI .................................................................................... 291
SỐ 533 – KINH BỒ-TÁT SINH ĐỊA ........................................................................... 313
SỐ 534 – KINH NGUYỆT QUANG ĐỒNG TỬ ........................................................ 319
SỐ 535 – KINH THÂN NHẬT ..................................................................................... 331
SỐ 536 – KINH THÂN NHẬT NHI BẢN ................................................................... 339
SỐ 537 – KINH VIỆT NAN ......................................................................................... 345
SỐ 538 – KINH HA-ĐIÊU A-NA-HÀM ..................................................................... 349
SỐ 539 – KINH LÔ-CHÍ TRƯỞNG GIẢ NHÂN DUYÊN ....................................... 353

* Trang 1042 *
device

SỐ 540 – KINH THỌ-ĐỀ-GIÀ ..................................................................................... 369
SỐ 541 – KINH PHẬT ĐẠI TĂNG ĐẠI ..................................................................... 379
SỐ 542 – KINH DA-KỲ ............................................................................................... 391
SỐ 543 – KINH CỰ LỰC TRƯỞNG GIẢ SỞ VẤN ĐẠI THỪA .............................. 395
QUYỂN THƯỢNG ....................................................................................................... 395
QUYỂN TRUNG........................................................................................................... 405
QUYỂN HẠ................................................................................................................... 420
SỐ 544 – KINH BIỆN Ý TRƯỞNG GIẢ TỬ SỞ VẤN .............................................. 435
SỐ 545 – KINH ĐỨC HỘ TRƯỞNG GIẢ.................................................................. 451
QUYỂN THƯỢNG ....................................................................................................... 451
QUYỂN HẠ ................................................................................................................... 468
SỐ 546 – KINH ĐỒNG TỬ KIM DIỆU ...................................................................... 495
SỐ 547 – KINH TRƯỞNG GIẢ ĐẠI HOA NGHIÊM HỎI PHẬT VỀ SỨC NA-LA-DIÊN      507
SỐ 548 – KINH ĐỒNG TỬ KIM QUANG VƯƠNG ................................................. 509
SỐ 549 – KINH NHÂN DUYÊN QUANG MINH ĐỒNG TỬ .................................. 515
QUYỂN 1 ....................................................................................................................... 515
QUYỂN 2 ....................................................................................................................... 525
QUYỂN 3 ....................................................................................................................... 535
QUYỂN 4 ....................................................................................................................... 546
SỐ 550 – KINH KIM SẮC ĐỒNG TỬ NHÂN DUYÊN ............................................ 557
QUYỂN 1....................................................................................................................... 557
QUYỂN 2 ....................................................................................................................... 566
QUYỂN 3 ....................................................................................................................... 573
QUYỂN 4 ....................................................................................................................... 581
QUYỂN 5 ....................................................................................................................... 588
QUYỂN 6 ....................................................................................................................... 598
QUYỂN 7 ....................................................................................................................... 607
QUYỂN 8 ....................................................................................................................... 617
QUYỂN 9 ....................................................................................................................... 628
QUYỂN 10 ..................................................................................................................... 636
QUYỂN 11 ..................................................................................................................... 648

* Trang 1043 *
device

QUYỂN 12 ..................................................................................................................... 662
SỐ 551 – KINH NỮ MA-ĐẶNG .................................................................................. 673
SỐ 552 – KINH MA-ĐĂNG NỮ GIẢI HÌNH TRONG SÁU VIỆC ......................... 679
SỐ 553 – KINH NHÂN DUYÊN NẠI NỮ VÀ KỲ-VỰC ......................................... 685
SỐ 554 – KINH NẠI NỮ VÀ KỲ-BÀ ......................................................................... 711
SỐ 555 – KINH NGŨ MẪU TỬ ................................................................................... 729
SỐ 556 – KINH THẤT NỮ ........................................................................................... 735
SỐ 557 – KINH LONG THÍ NỮ .................................................................................. 745
SỐ 558 – KINH LONG THÍ BỒ-TÁT BẢN KHỞI .................................................... 749
SỐ 559 – KINH LÃO NỮ NHÂN ................................................................................ 757
SỐ 560 – KINH LÃO MẪU NỮ LỤC ANH ............................................................... 761
SỐ 561 – KINH LÃO MẪU ......................................................................................... 763
SỐ 562 – KINH VÔ CẤU HIỀN NỮ ........................................................................... 767
SỐ 563 – KINH BÉ GÁI TRONG BỤNG NGHE KINH ........................................... 773
SỐ 564 – KINH CHUYỂN THÂN NỮ ........................................................................ 777
SỐ 565 – KINH THUẬN QUYỀN PHƯƠNG TIỆN .................................................. 807
QUYỂN THƯỢNG ....................................................................................................... 807
PHẨM 1: PHÁP SA-MÔN ............................................................................................ 807
PHẨM 2: CHỨNG NGỘ CHÂN LÝ ........................................................................... 813
PHẨM 3: KHẤT THỰC ................................................................................................ 821
QUYỂN HẠ ................................................................................................................... 828
PHẨM 4: TÊN GỌI GIẢ ............................................................................................... 828
SỐ 566 – KINH LẠC ANH LẠC TRANG NGHIÊM PHƯƠNG TIỆN .................... 849
SỐ 567 – KINH PHẠM CHÍ NỮ THỦ Ý .................................................................... 887
SỐ 568 – KINH HỮU ĐỨC NỮ SỞ VẤN ĐẠI THỪA .............................................. 895
SỐ 569 – KINH TÂM MINH ........................................................................................ 901
SỐ 570 – KINH HIỀN THỦ ......................................................................................... 907
SỐ 571 – KINH PHỤ NHÂN NGỘ CÔ ...................................................................... 913
SỐ 572 – KINH VỢ TRƯỞNG GIẢ PHÁP CHÍ ........................................................ 915
SỐ 573 – KINH THỌ KÝ SAI-MA-BÀ-ĐẾ ................................................................ 921

* Trang 1044 *
device

SỐ 574 – KINH NỮ KIÊN CỐ ..................................................................................... 927
SỐ 575 – KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG TU-ĐA-LA VƯƠNG ................................. 935
SỐ 576 – KINH CHUYỂN HỮU ................................................................................. 939
SỐ 577 – KINH ĐẠI THỪA LƯU CHUYỂN CHƯ HỮU ......................................... 943
SỐ 578 – KINH ƯU-BÀ-DI VÔ CẤU VẤN ............................................................... 947
SỐ 579 – KINH ƯU-BÀ-DI TỊNH HẠNH PHÁP MÔN ............................................ 951
QUYỂN THƯỢNG ....................................................................................................... 951
PHẨM 1: TU HÀNH ..................................................................................................... 951
PHẨM 2: TU HỌC (PHẦN 1) ....................................................................................... 964
QUYỂN HẠ ................................................................................................................... 977
PHẨM 2: TU HỌC (PHẦN 2) ....................................................................................... 977
PHẨM 3: ĐIỀM LÀNH ................................................................................................ 995
SỐ 580 – KINH TRƯỞNG GIẢ NỮ YÊM-ĐỀ-GIÀ SƯ TỬ HỐNG LIỄU NGHĨA 1005
SỐ 581 – KINH BÁT SƯ ............................................................................................ 1015
SỐ 582 – KINH TÔN-ĐA-DA-TRÍ ............................................................................ 1021
SỐ 583 – KINH HẮC THỊ PHẠM CHÍ ..................................................................... 1025
SỐ 584 – KINH TRƯỜNG TRẢO PHẠM CHÍ THỈNH VẤN ................................. 1031

* Trang 1045 *
device

* Trang 1046 *
device

Đại Tập 57 - Bộ Kinh Tập IV - Số 490->584