LOGO VNBET
   

        LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

                                     TẬP 6

* Trang 1061 *
device

Tổ chức và điều hành:
                           Sa môn Thích Tịnh Hạnh
 
Với sự cộng tác của:
         - Hòa thượng Thích Phổ Tuệ;
         - Hòa thượng Giáo sư Thích Quảng Độ;
         - Thượng tọa Giáo sư Thích Tuệ Sĩ;
         - Giáo sư Tiến sĩ Lê Mạnh Thát (Trí Siêu);
         - Giáo sư Tiến sĩ Lý Kim Hoa (Nguyên Hồng);
v.v...

* Trang 1062 *
device

                                                   LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
                                                                                  TẬP 6


                                                                          BỘ A- HÀM
                                                                                    VI                                                                     KINH TẠP A- HÀM
                                                                                   SỐ 2


                                                           HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
                                                      LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 1063 *
device

* Trang 1064 *
device

                                                       NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
                                                     TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

I-Viết hoa toàn bộ:
1.Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm…
2.Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan…
3.Tôn xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác…
4.Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-hàm…
II-Viết hoa chữ đầu:
1.Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi Lợi….
2.Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế…
3.Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác,….
4.Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành vương xá…
III- Viết hoa chữ đầu+ gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pāli)
1.Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất…
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ,…
3. Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà,…
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di,…
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát,…
IV- Gạch nối: (danh từ chung được phiên âm từ Pāli)
Ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần…

* Trang 1065 *
device

V- Số:
1.Viết thành chữ: (những số qua lớn nên chú thích thêm số)
Ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)…
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
Ví dụ: Đại I, trang 15, cht.52…
VI- Đặc biệt:
Âm “y” và “i” dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L, M, T, Q vẫn viết theo thói quen cũ.
Ví dụ: kỷ cương, lý luận,…
梵: viết là “Phạm” không viết là “Phạn”(phát âm theo chữ Brahma)
慧: viết là “Tuệ” không viết là “Huệ”.
                                                                           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
                                                                                        Sa môn THÍCH TỊNH HẠNH

* Trang 1066 *
device

                                                            MỤC LỤC
SỐ 99 – TẠP A- HÀM (II)..................................................................... 1
TẠP A- HÀM QUYỂN 16..................................................................... 3

Kinh 407. Tư duy (1).............................................................................. 3
Kinh 408. Tư duy (2) ............................................................................. 4
Kinh 409. Giác (1) .................................................................................. 5
Kinh 410. Giác (2)................................................................................... 6
Kinh 411. Luận thuyết............................................................................ 7
Kinh 412. Tranh...................................................................................... 7
Kinh 413. Vương lực.............................................................................. 8
Kinh 414. Túc mạng................................................................................ 9
Kinh 415. Đàn-việt.................................................................................. 10
Kinh 416. Thọ trì (1)............................................................................... 10
Kinh 417. Như như................................................................................. 11
Kinh 418. Thọ trì (2)............................................................................... 12
Kinh 419. Nghi (1).................................................................................. 13
Kinh 420. Nghi (2).................................................................................. 13
Kinh 421. Thâm hiểm.............................................................................. 14
Kinh 422. Đại nhiệt ................................................................................ 15
Kinh 423. Đại ám ................................................................................... 16
Kinh 424. Minh ám (1) ........................................................................... 16
Kinh 425. Minh ám (2)............................................................................ 17
Kinh 426. Minh ám (3)............................................................................ 18
Kinh 427. Thánh đế ................................................................................ 18
Kinh 428. Thiền tư.................................................................................. 19
Kinh 429. Tam-ma-đề.............................................................................. 19
Kinh 430. Trượng (1).............................................................................. 20
Kinh 431. Trượng (2).............................................................................. 20
Kinh 432. Ngũ tiết luân........................................................................... 21
Kinh 433. Tăng thượng thuyết pháp....................................................... 21
Kinh 434. Hiệt tuệ................................................................................... 22
Kinh 435. Tu-đạt..................................................................................... 23
Kinh 436. Điện đường (1)....................................................................... 24
Kinh 437. Điện đường (2)....................................................................... 25
Kinh 438. Chúng sanh............................................................................. 25
Kinh 439. Tuyết sơn................................................................................ 26

* Trang 1067 *
device

Kinh 440. Hồ trì đẳng............................................................................. 27
Kinh 441. Thổ......................................................................................... 28
Kinh 442. Trảo giáp................................................................................. 29
Kinh 443. Tứ Thánh đế dĩ sanh............................................................... 31
Kinh 444. Nhãn dược hoàn..................................................................... 32
Kinh 445. Bỉ tâm..................................................................................... 32
Kinh 446. Kệ (1)..................................................................................... 33
Kinh 447. Hành....................................................................................... 34
Kinh 448. Kệ (2)..................................................................................... 35
Kinh 449. Giới hòa hợp.......................................................................... 36
Kinh 450. Tinh tấn.................................................................................. 37
Kinh 451. Giới........................................................................................ 37
Kinh 452. Xúc (1)................................................................................... 38
Kinh 453. Xúc (2)................................................................................... 39
Kinh 454. Tưởng (1)............................................................................... 40
Kinh 455. Tưởng (2)............................................................................... 41
TẠP A- HÀM QUYỂN 17..................................................................... 43
Kinh 456. Chánh thọ............................................................................... 43
Kinh 457. Thuyết.................................................................................... 44
Kinh 458. Nhân....................................................................................... 46
Kinh 359. Tự tác..................................................................................... 48
Kinh 460. Cù-sư-la.................................................................................. 50
Kinh 461. Tam giới (1)............................................................................ 51
Kinh 462. Tam giới (2)............................................................................ 52
Kinh 463. Tam giới (3)............................................................................ 52
Kinh 464. Đồng pháp.............................................................................. 53
Kinh 465. Trước sử................................................................................. 55
Kinh 466. Xúc nhân................................................................................ 56
Kinh 467. Kiếm thích.............................................................................. 57
Kinh 468. Tam thọ.................................................................................. 58
Kinh 469. Thâm hiểm.............................................................................. 60
Kinh 470. Tiễn......................................................................................... 61
Kinh 471. Hư không............................................................................... 64
Kinh 472. Khách xá................................................................................ 65
Kinh 473. Thiền....................................................................................... 66
Kinh 474. Chỉ tức.................................................................................... 67
Kinh 475. Tiên trí ................................................................................... 70
Kinh 476. Thiền tư ................................................................................. 70
Kinh 477. A-nan sở vấn ......................................................................... 71

* Trang 1068 *
device

Kinh 478. Tỳ-kheo.................................................................................. 72
Kinh 479. Giải thoát................................................................................ 72
Kinh 480. Sa-môn Bà-la-môn.................................................................. 73
Kinh 481. Nhất-xa-năng-già-la................................................................ 74
Kinh 482. Hỷ lạc..................................................................................... 76
Kinh 483. Vô thực lạc............................................................................. 78
Kinh 484. Bạt-đà-la................................................................................. 79
Kinh 485. Ưu-đà-di................................................................................. 81
Kinh 486. Nhất pháp (1)......................................................................... 83
Kinh 488. Nhất pháp (2)......................................................................... 84
Kinh 489. Nhất pháp (3)......................................................................... 84
TẠP A- HÀM QUYỂN 18..................................................................... 86
Kinh 490. Diêm-phù-xa........................................................................... 86
Kinh 491. Sa-môn xuất gia sở vấn.......................................................... 101
Kinh 492. Nê thủy................................................................................... 101
Kinh 493. Thừa thuyền nghịch lưu......................................................... 103
Kinh 494. Khô thọ.................................................................................. 104
Kinh 495. Giới........................................................................................ 105
Kinh 496. Tránh...................................................................................... 106
Kinh 497. Cử tội..................................................................................... 107
Kinh 498. Na-la-kiền-đà.......................................................................... 112
Kinh 499. Thạch trụ................................................................................ 114
Kinh 500. Tịnh khẩu................................................................................ 117
Kinh 501. Thánh mặc nhiên.................................................................... 119
Kinh 502. Vô minh.................................................................................. 120
Kinh 503. Tịch diệt................................................................................. 122
TẠP A- HÀM QUYỂN 19.................................................................... 124
Kinh 504. Xan cấu.................................................................................. 124
Kinh 505. Ái tận...................................................................................... 125
Kinh 506. Đế Thích................................................................................. 128
Kinh 507. Chư Thiên............................................................................... 131
Kinh 508. Đồ ngưu nhi........................................................................... 132
Kinh 509. Đồ ngưu giả............................................................................ 134
Kinh 510. Đồ dương giả......................................................................... 136
Kinh 511. Đồ dương đệ tử...................................................................... 137
Kinh 512. Đọa thai.................................................................................. 138
Kinh 513. Điều tương sĩ.......................................................................... 138
Kinh 514. Hiếu chiến ............................................................................. 139
Kinh 515. Liệp sư.................................................................................... 139

* Trang 1069 *
device

Kinh 516. Sát trư..................................................................................... 140
Kinh 517. Đoạn nhân đầu....................................................................... 141
Kinh 518. Đoàn đồng nhân..................................................................... 141
Kinh 519. Bổ ngư sư............................................................................... 142
Kinh 520. Bốc chiêm nữ......................................................................... 142
Kinh 521. Bốc chiêm sư.......................................................................... 143
Kinh 522. Háo tha dâm........................................................................... 143
Kinh 523. Mại sắc .................................................................................. 144
Kinh 524. Sân nhuế đăng du sái ............................................................. 145
Kinh 525. Tắng tật Bà-la-môn................................................................. 146
Kinh 526. Bất phân du............................................................................ 147
Kinh 527. Đạo thủ thất quả..................................................................... 147
Kinh 528. Đạo thực thạch mật................................................................ 148
Kinh 529. Đạo thủ nhị bính..................................................................... 148
Kinh 530. Tỳ-kheo.................................................................................. 149
Kinh 531. Giá thừa ngưu xa.................................................................... 150
Kinh 532. Ma-ma-đế............................................................................... 150
Kinh 533. Ác khẩu hình danh................................................................. 151
Kinh 534. Hảo khởi tranh tụng............................................................... 151
Kinh 535. Độc nhất (1)........................................................................... 152
Kinh 536. Độc nhất (2)........................................................................... 154
TẠP A- HÀM QUYỂN 20 ................................................................... 155
Kinh 537. Thủ thành dục trì.................................................................... 155
Kinh 538. Mục-liên sở vấn...................................................................... 156
Kinh 539. A-nan sở vấn.......................................................................... 157
Kinh 540. Sở hoạn (1)............................................................................. 158
Kinh 541. Sở hoạn (2)............................................................................. 159
Kinh 542. Hữu học lậu tận...................................................................... 160
Kinh 543. A-la-hán Tỳ-kheo................................................................... 161
Kinh 544. Hà cố xuất gia........................................................................ 161
Kinh 545. Hướng Niết-bàn..................................................................... 162
Kinh 546. Tháo quán trượng................................................................... 163
Kinh 547. Túc sĩ...................................................................................... 164
Kinh 548. Ma-thâu-la.............................................................................. 166
Kinh 549. Ca-lê....................................................................................... 170
Kinh 550. Ly........................................................................................... 173
Kinh 551. Ha-lê (1)................................................................................. 176
Kinh 552. Ha-lê (2)................................................................................. 179
Kinh 553. Ha-lê (3)................................................................................. 180

* Trang 1070 *
device

Kinh 554. Ha-lê (4)................................................................................. 181
Kinh 555. Ha-lê (5)................................................................................. 183
Kinh 556. Vô tướng tâm tam-muội......................................................... 184
Kinh 557. Xà-tri-la.................................................................................. 185
Kinh 558. A-nan...................................................................................... 186
TẠP A- HÀM QUYỂN 21.................................................................... 188
Kinh 559. Ca-ma..................................................................................... 188
Kinh 560. Độ lượng................................................................................ 189
Kinh 561. Bà-la-môn............................................................................... 190
Kinh 562. Cù-sư...................................................................................... 192
Kinh 563. Ni-kiền.................................................................................... 193
Kinh 564. Tỳ-kheo-ni.............................................................................. 196
Kinh 565. Bà-đầu.................................................................................... 198
Kinh 566. Na-già-đạt-đa (1).................................................................... 200
Kinh 567. Na-già-đạt-đa (2).................................................................... 203
Kinh 568. Già-ma.................................................................................... 205
Kinh 569. Lê-tê-đạt-đa (1)...................................................................... 208
Kinh 570. Lê-tê-đạt-đa (2)...................................................................... 209
Kinh 571. Ma-ha-ca................................................................................. 211
Kinh 572. Hệ .......................................................................................... 214
Kinh 573. A-kỳ-tỳ-ca.............................................................................. 215
Kinh 574. Ni-kiền.................................................................................... 217
Kinh 575. Bệnh tướng............................................................................ 218
TẠP A- HÀM QUYỂN 22.................................................................... 222
Kinh 576. Nan-đà lâm............................................................................. 222
Kinh 577. Câu tỏa .................................................................................. 223
Kinh 578. Tàm quý.................................................................................. 224
Kinh 579. Bất tập cận............................................................................. 224
Kinh 580. Thiện điều............................................................................... 225
Kinh 581. La-hán (1)............................................................................... 226
Kinh 582. La-hán (2)............................................................................... 228
Kinh 583. Nguyệt Thiên tử..................................................................... 229
Kinh 584. Tộc bản................................................................................... 231
Kinh 585. Độc nhất trụ........................................................................... 232
Kinh 586. Lợi kiếm................................................................................. 234
Kinh 587. Thiên nữ................................................................................. 234
Kinh 588. Tứ luân................................................................................... 236
Kinh 589. Đại phú................................................................................... 236
Kinh 590. Giác thụy miên....................................................................... 238

* Trang 1071 *
device

Kinh 591. ................................................................................................ 240
Kinh 592. Tu-đạt..................................................................................... 241
Kinh 593. Cấp Cô Độc ........................................................................... 246
Kinh 594. Thủ Thiên tử........................................................................... 248
Kinh 595. Đào sư ................................................................................... 249
Kinh 596. Thiên tử (1) ............................................................................ 252
Kinh 597. Thiên tử (2)............................................................................. 253
Kinh 598. Thụy miên............................................................................... 254
Kinh 599. Kết triền ................................................................................ 255
Kinh 600. Nan độ.................................................................................... 256
Kinh 601. Tiểu lưu ................................................................................. 257
Kinh 602. Lộc bác................................................................................... 258
Kinh 603. Chư lưu.................................................................................. 259
TẠP A- HÀM QUYỂN 23.................................................................... 260
Kinh 604. A-dục vương nhân duyên...................................................... 260
TẠP A HÀM QUYỂN 24 .................................................................... 304
Kinh 605. Niệm xứ (1)............................................................................ 304
Kinh 606. Niệm xứ (2)............................................................................ 304
Kinh 607. Tịnh........................................................................................ 305
Kinh 608. Cam lộ.................................................................................... 305
Kinh 609. Tập.......................................................................................... 306
Kinh 610. Chánh niệm............................................................................ 307
Kinh 611. Thiện tụ ................................................................................. 307
Kinh 612. Cung....................................................................................... 308
Kinh 613. Bất thiện tụ............................................................................. 309
Kinh 614. Đại trượng phu....................................................................... 310
Kinh 615. Tỳ-kheo-ni.............................................................................. 311
Kinh 616. Trù sĩ....................................................................................... 312
Kinh 617. Điểu ....................................................................................... 314
Kinh 618. Tứ quả.................................................................................... 316
Kinh 619. Tư-đà-già................................................................................ 316
Kinh 620. Di hầu..................................................................................... 317
Kinh 621. Niên thiếu tỳ-kheo.................................................................. 318
Kinh 622. Am-la nữ................................................................................ 319
Kinh 623. Thế gian.................................................................................. 321
Kinh 624. Uất-để-ca ............................................................................... 323
Kinh 625. Bà-hê-ca................................................................................. 325
Kinh 626. Tỳ-kheo.................................................................................. 325
Kinh 627. A-na-luật ............................................................................... 325

* Trang 1072 *
device

Kinh 628. Giới........................................................................................ 326
Kinh 629. Bất thoái chuyển.................................................................... 327
Kinh 630. Thanh tịnh.............................................................................. 327
Kinh 631. Độ bỉ ngạn.............................................................................. 328
Kinh 632. A-la-hán.................................................................................. 328
Kinh 633. Nhất thiết pháp....................................................................... 329
Kinh 634. Hiền thánh.............................................................................. 329
Kinh 635. Quang trạch............................................................................ 330
Kinh 636. Tỳ-kheo.................................................................................. 330
Kinh 637. Ba-la-đề-mộc-xoa................................................................... 332
Kinh 638. Thuần-đà................................................................................. 332
Kinh 639. Bố-tát..................................................................................... 334
TẠP A HÀM QUYỂN 25..................................................................... 336
Kinh 640. Pháp diệt tận tướng................................................................ 336
Kinh 641. A-dục vương thí bán a-ma-lặc quả nhân duyên kinh............. 347
TẠP A HÀM QUYỂN 26..................................................................... 357
Kinh 642. Tri........................................................................................... 357
Kinh 643. Tịnh........................................................................................ 358
Kinh 644. Tu-đà-hoàn............................................................................. 358
Kinh 645. A-la-hán.................................................................................. 359
Kinh 646. Đương tri................................................................................ 359
Kinh 647. Phân biệt................................................................................. 360
Kinh 648. Lược thuyết............................................................................ 361
Kinh 649. Lậu tận................................................................................... 361
Kinh 650. Sa-môn Bà-la-môn (1)............................................................ 362
Kinh 651. Sa-môn Bà-la-môn (2)............................................................ 362
Kinh 652. Hướng.................................................................................... 363
Kinh 653. Quảng thuyết.......................................................................... 364
Kinh 654. Tuệ căn (1).............................................................................. 365
Kinh 655. Tuệ căn (2).............................................................................. 366
Kinh 656. Tuệ căn (3).............................................................................. 366
Kinh 657. Tuệ căn (4).............................................................................. 367
Kinh 658. Tuệ căn (5).............................................................................. 367
Kinh 659. Tuệ căn (6).............................................................................. 368
Kinh 660. Khổ đoạn................................................................................ 369
Kinh 661. Nhị lực (1).............................................................................. 369
Kinh 662. Nhị lực (2).............................................................................. 370
Kinh 663. Nhị lực (3).............................................................................. 370
Kinh 664. Tam lực (1) ............................................................................ 371

* Trang 1073 *
device

Kinh 665. Tam lực (2)............................................................................. 371
Kinh 666. Tam lực (3) ............................................................................ 372
Kinh 667. Tứ lực (1)................................................................................ 372
Kinh 668. Tứ nhiếp sự............................................................................. 373
Kinh 669. Nhiếp ..................................................................................... 373
Kinh 670. Tứ lực (2) ............................................................................... 375
Kinh 671. Tứ lực (3)................................................................................ 375
Kinh 672. Tứ lực (4)................................................................................ 376
Kinh 673. Ngũ lực................................................................................... 376
Kinh 674. Ngũ lực đương thành tựu....................................................... 376
Kinh 675. Đương tri ngũ lực................................................................... 377
Kinh 676. Đương học ngũ lực................................................................ 377
Kinh 677. Ngũ học lực ........................................................................... 378
Kinh 678. Đương thành học lực (1)........................................................ 378
Kinh 679. Quảng thuyết học lực............................................................. 379
Kinh 680. Đương thành học lực (2)........................................................ 379
Kinh 681. Bạch pháp (1)......................................................................... 380
Kinh 682. Bạch pháp (2)......................................................................... 381
Kinh 683. Bất thiện pháp........................................................................ 381
Kinh 684. Thập lực.................................................................................. 382
Kinh 685. Nhũ mẫu................................................................................. 385
Kinh 686. Sư tử hống (1) ....................................................................... 386
Kinh 687. Sư tử hống (2) ....................................................................... 387
Kinh 688. Thất lực (1)............................................................................. 388
Kinh 689. Đương thành thất lực............................................................. 389
Kinh 690. Thất lực (2)............................................................................. 389
Kinh 691. Quảng thuyết thất lực............................................................ 389
Kinh 692. Bát lực.................................................................................... 390
Kinh 693. Quảng thuyết bát lực.............................................................. 391
Kinh 694. Xá-lợi-phất vấn...................................................................... 391
Kinh 695. Dị Tỳ-kheo vấn....................................................................... 392
Kinh 696. Vấn chư Tỳ-kheo.................................................................... 392
Kinh 697. Cửu lực .................................................................................. 392
Kinh 698. Quảng thuyết cửu lực............................................................. 392
Kinh 699. Thập lực ................................................................................. 393
Kinh 700. Quảng thuyết thập lực............................................................ 394
Kinh 701. Như Lai lực (1)....................................................................... 394
Kinh 702. Như Lai lực (2)....................................................................... 395
Kinh 703. Như Lai lực (3)....................................................................... 395
Kinh 704. Bất chánh tư duy.................................................................... 396

* Trang 1074 *
device

Kinh 705. Bất thoái................................................................................. 397
Kinh 706. Cái.......................................................................................... 397
Kinh 707. Chướng cái............................................................................. 398
Kinh 708. Thọ ........................................................................................ 400
Kinh 709. Thất giác chi........................................................................... 401
Kinh 710. Thính pháp.............................................................................. 401
Kinh 711. Vô Úy (1) .............................................................................. 402
TẠP A HÀM QUYỂN 27..................................................................... 405
Kinh 712. Vô úy (2)................................................................................ 405
Kinh 713. Chuyển thú............................................................................. 405
Kinh 714. Hỏa......................................................................................... 408
Kinh 715. Thực....................................................................................... 411
Kinh 716. Pháp (1).................................................................................. 415
Kinh 717. Pháp (2).................................................................................. 416
Kinh 718. Xá-lợi-phất ............................................................................ 416
Kinh 719. Ưu-ba-ma................................................................................ 417
Kinh 720. A-na-luật................................................................................ 418
Kinh 721. Chuyển luân vương (1).......................................................... 419
Kinh 722. Chuyển luân (2)...................................................................... 420
Kinh 723. Niên thiếu............................................................................... 424
Kinh 724. Quả báo phụng sự ................................................................. 425
Kinh 725. Bất thiện tụ............................................................................. 425
Kinh 726. Thiện tri thức.......................................................................... 426
Kinh 727. Câu-di-na................................................................................ 427
Kinh 728. Thuyết.................................................................................... 429
Kinh 729. Diệt ........................................................................................ 430
Kinh 730. Phân........................................................................................ 430
Kinh 731. Chi tiết.................................................................................... 430
Kinh 732. Khởi ...................................................................................... 431
Kinh 733. Thất đạo phẩm (1).................................................................. 431
Kinh 734. Quả báo (1)............................................................................. 432
Kinh 735. Quả báo (2)............................................................................. 433
Kinh 736. Thất chủng quả....................................................................... 433
Kinh 737. Thất đạo phẩm(2)................................................................... 434
Kinh 738. Quả báo (3) ............................................................................ 435
Kinh 739. Quả báo (4) ............................................................................ 435
Kinh 740. Quả báo (5)............................................................................. 436
Kinh 741. Bất tịnh quán.......................................................................... 436
Kinh 742. Niệm tử tướng........................................................................ 437

* Trang 1075 *
device

Kinh 743. Từ (1)...................................................................................... 437
Kinh 744. Từ (2)...................................................................................... 439
Kinh 745. Không..................................................................................... 439
Kinh 746. An-na-ban-na niệm (1)........................................................... 440
Kinh 747. Vô thường.............................................................................. 440
TẠP A HÀM QUYỂN 28..................................................................... 442
Kinh 748. Nhật xuất................................................................................ 442
Kinh 749. Vô minh (1)............................................................................ 442
Kinh 750. Vô minh (2) ........................................................................... 443
Kinh 751. Khởi ...................................................................................... 444
Kinh 752. Ca-ma..................................................................................... 445
Kinh 753. A-lê-sắt-tra............................................................................. 446
Kinh 754. Xá-lợi-phất............................................................................. 446
Kinh 755–757. Tỳ-kheo ......................................................................... 447
Kinh 758. Úy........................................................................................... 447
Kinh 759. Thọ......................................................................................... 449
Kinh 760. Tam pháp................................................................................ 450
Kinh 761. Học......................................................................................... 451
Kinh 762. Lậu tận .................................................................................. 451
Kinh 763. Tám Thánh đạo phần.............................................................. 452
Kinh 764. Tu (1)...................................................................................... 452
Kinh 765. Tu (2)...................................................................................... 452
Kinh 766. Thanh tịnh ............................................................................. 453
Kinh 767. Tụ........................................................................................... 453
Kinh 768. Bán......................................................................................... 454
Kinh 769. Bà-la-môn............................................................................... 454
Kinh 770. Tà ........................................................................................... 456
Kinh 771. Bỉ ngạn................................................................................... 456
Kinh 772–774.......................................................................................... 457
Kinh 775. Chánh bất chánh tư duy (1)................................................... 457
Kinh 776. Chánh bất chánh tư duy (2)................................................... 458
Kinh 777. Chánh bất chánh tư duy (3)................................................... 459
Kinh 778. Thiện ác tri thức (1)................................................................ 460
Kinh 779. Thiện tri thức.......................................................................... 461
Kinh 780. Thiện ác tri thức (2)................................................................ 461
Kinh 781. Chánh bất chánh tư duy (4)................................................... 462
Kinh 782. Phi pháp thị pháp.................................................................... 463
Kinh 783. Đoạn tham.............................................................................. 464
Kinh 784. Tà chánh................................................................................. 465

* Trang 1076 *
device

Kinh 785. Quảng thuyết bát Thánh đạo.................................................. 466
Kinh 786. Hướng tà................................................................................ 470
Kinh 787. Tà kiến chánh kiến (1)............................................................ 470
Kinh 788. Tà kiến chánh kiến (2)............................................................ 471
Kinh 789. Sanh văn................................................................................. 473
Kinh 790. Tà kiến (1).............................................................................. 474
Kinh 791. Tà kiến (2).............................................................................. 474
Kinh 792. Tà kiến (3).............................................................................. 475
Kinh 793. Thuận lưu nghịch lưu............................................................. 475
Kinh 794. Sa-môn sa-môn pháp.............................................................. 476
Kinh 795. Sa-môn pháp sa-môn nghĩa.................................................... 476
Kinh 796. Sa-môn sa-môn quả ............................................................... 476
TẠP A HÀM QUYỂN 29..................................................................... 478
Kinh 797. Sa-môn pháp sa-môn quả....................................................... 478
Kinh 798. Sa-môn pháp sa-môn nghĩa.................................................... 478
Kinh 799. Sa-môn quả............................................................................. 479
Kinh 800. Bà-la-môn............................................................................... 479
Kinh 801. Ngũ pháp................................................................................ 479
Kinh 802. An-na-ban-na niệm (2)........................................................... 480
Kinh 803. An-na-ban-na niệm (3)........................................................... 481
Kinh 804. Đoạn giác tưởng..................................................................... 482
Kinh 805. A-lê-sắt-tra............................................................................ 483
Kinh 806. Kế-tân-na................................................................................ 484
Kinh 807. Nhất-xa-năng-già-la................................................................ 485
Kinh 808. Ca-ma..................................................................................... 487
Kinh 809. Kim cương............................................................................. 488
Kinh 810. A-nan ..................................................................................... 490
Kinh 811–812. Tỳ-kheo ......................................................................... 493
Kinh 813. Kim-tỳ-la ............................................................................... 493
Kinh 814. Bất bì ..................................................................................... 496
Kinh 815. Bố-tát..................................................................................... 497
Kinh 816. Học (1)................................................................................... 499
Kinh 817. Học (2) .................................................................................. 500
Kinh 818. Học (3) .................................................................................. 501
Kinh 819. Học (4) .................................................................................. 501
Kinh 820. Học (5) .................................................................................. 502
Kinh 821. Học (6)................................................................................... 503
Kinh 822. Niết-bàn (1)............................................................................ 504
Kinh 823. Niết-bàn (2) ........................................................................... 505

* Trang 1077 *
device

Kinh 824. Học (6)................................................................................... 507
Kinh 825. Học (7) .................................................................................. 508
Kinh 826. Học (8) .................................................................................. 508
Kinh 827. Canh ma ................................................................................ 510
Kinh 828. Lô .......................................................................................... 511
Kinh 829. Bạt-kỳ tử ............................................................................... 512
TẠP A HÀM QUYỂN 30..................................................................... 513
Kinh 830. Băng-già-xà............................................................................ 513
Kinh 831. Giới ....................................................................................... 515
Kinh 832. Học......................................................................................... 516
Kinh 833. Ly-xa ..................................................................................... 517
Kinh 834. Bất bần................................................................................... 518
Kinh 835. Chuyển luân vương................................................................ 518
Kinh 836. Tứ bất hoại tịnh...................................................................... 519
Kinh 837. Quá hoạn ............................................................................... 520
Kinh 838. Thực....................................................................................... 521
Kinh 839. Giới (1) .................................................................................. 522
Kinh 840. Giới (2)................................................................................... 522
Kinh 841. Nhuận trạch ........................................................................... 523
Kinh 842. Bà-la-môn............................................................................... 524
Kinh 843. Xá-lợi-phất (1) ....................................................................... 524
Kinh 844. Xá-lợi-phất (2)........................................................................ 526
Kinh 845. Khủng bố (1) ......................................................................... 527
Kinh 846. Khủng bố (2).......................................................................... 528
Kinh 847. Thiên đạo (1).......................................................................... 529
Kinh 948. Thiên đạo (2).......................................................................... 529
Kinh 849. Thiên đạo (3).......................................................................... 531
Kinh 850. Thiên đạo (4).......................................................................... 532
Kinh 851. Pháp kính (1).......................................................................... 533
Kinh 852. Pháp kính (2).......................................................................... 533
Kinh 853. Pháp kính (3) ......................................................................... 534
Kinh 854. Na-lê-ca.................................................................................. 535
Kinh 855. Nan-đề (1).............................................................................. 536
Kinh 856. Nan-đề (2).............................................................................. 537
Kinh 857. Nan-đề (3).............................................................................. 538
Kinh 858. Nan-đề (4).............................................................................. 539
Kinh 859. Lê-sư-đạt-đa........................................................................... 540
Kinh 860. Điền nghiệp............................................................................ 541
TẠP A HÀM QUYỂN 31..................................................................... 544

* Trang 1078 *
device

Kinh 861. Đâu-suất thiên........................................................................ 544
Kinh 862. Hóa lạc thiên.......................................................................... 544
Kinh 863. Tha hóa tự tại thiên................................................................ 545
Kinh 864. Sơ thiền.................................................................................. 545
Kinh 865. Giải thoát................................................................................ 546
Kinh 866. Trung Bát-niết-bàn................................................................. 546
Kinh 867. Đệ Nhị thiền thiên.................................................................. 547
Kinh 868. Giải thoát................................................................................ 548
Kinh 869. Đệ Tam thiền ......................................................................... 548
Kinh 870. Giải thoát ............................................................................... 549
Kinh 871. Phong vân thiên...................................................................... 550
Kinh 872. Tán cái phú đăng.................................................................... 550
Kinh 873. Tứ chủng điều phục ............................................................... 551
Kinh 874. Tam chủng tử ........................................................................ 552
Kinh 875. Tứ chánh đoạn (1).................................................................. 554
Kinh 876. Tứ chánh đoạn (2).................................................................. 554
Kinh 877. Tứ chánh đoạn (3).................................................................. 555
Kinh 878. Tứ chánh đoạn (4) ................................................................. 556
Kinh 879. Tứ chánh đoạn (5) ................................................................. 557
Kinh 880. Bất phóng dật......................................................................... 558
Kinh 881. Đoạn tam ............................................................................... 558
Kinh 882. Bất phóng dật căn bản........................................................... 559
Kinh 883. Tứ chủng thiền....................................................................... 563
Kinh 884. Vô học tam minh (1).............................................................. 566
Kinh 885. Vô học tam minh (2).............................................................. 567
Kinh 886. Tam minh................................................................................ 568
Kinh 887. Tín ......................................................................................... 570
Kinh 888. Tăng ích ................................................................................. 571
Kinh 889. Đẳng khởi .............................................................................. 571
Kinh 890. Vô vi pháp ............................................................................. 572
Kinh 891. Mao đoan ............................................................................... 572
Kinh 892. Lục nội xứ ............................................................................. 573
Kinh 893. Ngũ chủng chủng tử............................................................... 574
Kinh 894. Như thật tri............................................................................. 575
Kinh 895. Tam ái .................................................................................... 576
Kinh 896. Tam lậu................................................................................... 577
Kinh 897. La-hầu-la................................................................................ 577
Kinh 898. Nhãn dĩ đoạn.......................................................................... 578
Kinh 899. Nhãn sanh .............................................................................. 578
Kinh 900. Vị trước ................................................................................. 579

* Trang 1079 *
device

Kinh 901. Thiện pháp kiến lập................................................................ 579
Kinh 902. Như Lai đệ nhất..................................................................... 579
Kinh 903. Ly tham pháp đệ nhất............................................................. 580
Kinh 904. Thanh văn đệ nhất.................................................................. 580
TẠP A HÀM QUYỂN 32..................................................................... 581
Kinh 905. Ngoại đạo............................................................................... 581
Kinh 906. Pháp tướng hoại..................................................................... 583
Kinh 907. Giá-la-châu-la......................................................................... 585
Kinh 908. Chiến đấu hoạt....................................................................... 587
Kinh 909. Điều mã.................................................................................. 589
Kinh 910. Hung ác.................................................................................. 591
Kinh 911. Ma-ni Châu Kế ...................................................................... 592
Kinh 912. Vương đảnh .......................................................................... 594
Kinh 913. Kiệt đàm ................................................................................ 598
Kinh 914. Đao sư thị (1)......................................................................... 602
Kinh 915. Đao sư thị (2)......................................................................... 604
Kinh 916. Đao sư thị (3) ........................................................................ 608
Kinh 917. Tam chủng điều mã................................................................ 612
Kinh 918. Thuận lương mã..................................................................... 613
TẠP A HÀM QUYỂN 33..................................................................... 615
Kinh 919.................................................................................................. 615
Kinh 920. Tam......................................................................................... 616
Kinh 921. Tứ........................................................................................... 617
Kinh 922. Tiên ảnh ................................................................................. 618
Kinh 923. Chỉ-thi.................................................................................... 619
Kinh 924. Hữu quá.................................................................................. 622
Kinh 925. Bát chủng đức........................................................................ 624
Kinh 926. Sằn-đà Ca-chiên-diên............................................................. 626
Kinh 927. Ưu-bà-tắc................................................................................ 628
Kinh 928. Thâm diệu công đức............................................................... 630
Kinh 929. Nhất thiết sự........................................................................... 631
Kinh 930. Tự khủng................................................................................ 634
Kinh 931. Tu tập trụ................................................................................ 635
Kinh 932. Thập nhất................................................................................ 638
Kinh 933. Thập nhị ................................................................................. 639
Kinh 934. Giải thoát................................................................................ 640
Kinh 935. Sa-đà ...................................................................................... 642
Kinh 936. Bách thủ................................................................................. 644
Kinh 937. Huyết...................................................................................... 646

* Trang 1080 *
device

Kinh 938. Lệ........................................................................................... 648
Kinh 939. Mẫu nhũ................................................................................. 650
TẠP A- HÀM QUYỂN 34.................................................................... 651
Kinh 940. Thảo mộc................................................................................ 651
Kinh 941. thổ hoàn liệp........................................................................... 651
Kinh 942. An lạc..................................................................................... 652
Kinh 943. Khổ não.................................................................................. 653
Kinh 944. Khủng bố................................................................................ 653
Kinh 945. Ái niệm................................................................................... 654
Kinh 946. Hằng hà ................................................................................. 654
Kinh 947. Lụy cốt .................................................................................. 655
Kinh 948. Thành trì................................................................................. 656
Kinh 949. Núi.......................................................................................... 657
Kinh 950. Quá khứ ................................................................................. 658
Kinh 951. Vô hữu nhất xứ...................................................................... 659
Kinh 952. Vô bất nhất xứ....................................................................... 659
Kinh 953. Bong bóng nước mưa............................................................. 660
Kinh 954. Cơn mưa trút.......................................................................... 660
Kinh 955. Ngũ tiết luân........................................................................... 661
Kinh 956. Tỳ-phú-la ............................................................................... 662
Kinh 957. Thân mạng.............................................................................. 664
Kinh 958. Mục-liên................................................................................. 667
Kinh 959. Kỳ tai...................................................................................... 668
Kinh 960. Kỳ đặc.................................................................................... 670
Kinh 961. Hữu ngã ................................................................................. 671
Kinh 962. Kiến........................................................................................ 672
Kinh 963. Vô tri ..................................................................................... 675
Kinh 964. Xuất gia.................................................................................. 676
Kinh 965. Uất-đê-ca................................................................................ 682
Kinh 966. Phú-lân-ni............................................................................... 684
Kinh 967. Câu-ca-na............................................................................... 685
Kinh 968. Cấp cô độc.............................................................................. 687
Kinh 969. Trường trảo............................................................................ 690
TẠP A- HÀM QUYỂN 35.................................................................... 694
Kinh 970. Xá-la-bộ.................................................................................. 694
Kinh 971. Thượng tọa............................................................................. 696
Kinh 972. Tam đế ................................................................................... 698
Kinh 973. Chiên-đà ................................................................................ 700
Kinh 974. Bổ-lũ-đê-ca (1).........................................................................702

* Trang 1081 *
device

Kinh 975. Bổ-lũ-đê-ca (2)....................................................................... 703
Kinh 976. Thi-bà (1)................................................................................ 705
Kinh 977. Thi-bà (2)................................................................................ 706
Kinh 978. Thương chủ............................................................................ 708
Kinh 979. Tu-bạt-đà-la............................................................................ 711
Kinh 980. Niệm Tam bảo ....................................................................... 714
Kinh 981. Cây phướn ............................................................................. 717
Kinh 982. A-nan Xá-lợi-phất (1) ............................................................ 718
Kinh 983. A-nan Xá-lợi-phất (2)............................................................. 720
Kinh 984. Ái (1)...................................................................................... 722
Kinh 985. Ái (2)...................................................................................... 724
Kinh 986. Hai sự khó đoạn..................................................................... 726
Kinh 987. Hai pháp ................................................................................ 727
Kinh 988. Đế Thích (1)........................................................................... 728
Kinh 989. Đế Thích (2)........................................................................... 729
Kinh 990. Lộc trú (1).............................................................................. 730
Kinh 991. Lộc trú (2).............................................................................. 733
Kinh 992. Phước điền............................................................................. 735
TẠP A- HÀM QUYỂN 36.................................................................... 736
Kinh 993. Tán thượng tọa....................................................................... 736
Kinh 994. Bà-kỳ-xá tán Phật................................................................... 739
Kinh 995. A-luyện-nhã............................................................................ 745
Kinh 996. Kiêu mạn................................................................................ 746
Kinh 997. Công đức tăng trưởng............................................................ 747
Kinh 998. Cho gì được sức lớn............................................................... 748
Kinh 999. Hoan hỷ.................................................................................. 749
Kinh 1000. Viễn du................................................................................. 752
Kinh 1001. Xâm bức............................................................................... 753
Kinh 1002. Đoạn trừ............................................................................... 754
Kinh 1003. Tỉnh ngủ .............................................................................. 755
Kinh 1004. Hỗ tương hoan hỷ ............................................................... 756
Kinh 1005. Người vật............................................................................. 757
Kinh 1006. Yêu ai hơn con..................................................................... 758
Kinh 1007. Sát-lợi................................................................................... 759
Kinh 1008. Chủng tử.............................................................................. 760
Kinh 1009. Tâm ...................................................................................... 762
Kinh 1010. Phược .................................................................................. 763
Kinh 1011. Yểm...................................................................................... 764
Kinh 1012. Vô minh................................................................................ 765

* Trang 1082 *
device

Kinh 1013. Tín........................................................................................ 766
Kinh 1014. Đệ Nhị.................................................................................. 767
Kinh 1015. Trì giới ................................................................................. 768
Kinh 1016. Chúng sanh (1)..................................................................... 769
Kinh 1017. Chúng sanh (2)..................................................................... 770
Kinh 1018. Chúng sanh (3)..................................................................... 771
Kinh 1019. Phi đạo.................................................................................. 772
Kinh 1020. Vô thượng ........................................................................... 773
Kinh 1021. Kệ nhân ............................................................................... 774
Kinh 1022. Biết xe.................................................................................. 775
TẠP A-HÀM QUYỂN 37..................................................................... 776
Kinh 1023. Phả-cầu-na............................................................................ 776
Kinh 1024. A-thấp-ba-thệ ...................................................................... 778
Kinh 1025. Tật bệnh (1).......................................................................... 780
Kinh 1026. Tật bệnh (2).......................................................................... 783
Kinh 1027. Tỳ-kheo bệnh........................................................................ 783
Kinh 1028. Tật bẹânh (3)........................................................................ 784
Kinh 1029. Tật bệnh (4).......................................................................... 787
Kinh 1030. Cấp Cô Độc (1).................................................................... 788
Kinh 1031. Cấp Cô Độc (2).................................................................... 789
Kinh 1032. Cấp Cô Độc (3).................................................................... 790
Kinh 1033. Đạt-ma-đề-ly........................................................................ 791
Kinh 1034. Trường thọ........................................................................... 792
Kinh 1035. Bà-tẩu................................................................................... 794
Kinh 1036. Sa-la...................................................................................... 794
Kinh 1037. Da-thâu................................................................................. 795
Kinh 1038. Ma-na-đề-na......................................................................... 795
Kinh 1039. Thuần-đà............................................................................... 798
Kinh 1040. Xả hành ............................................................................... 801
Kinh 1041. Sanh Văn ............................................................................. 803
Kinh 1042. Bề-la-ma (1).......................................................................... 805
Kinh 1043. Bề-la-ma (2) ......................................................................... 807
Kinh 1044. Bề-nữu-đa-la ........................................................................ 807
Kinh 1045. Tùy loại................................................................................. 809
Kinh 1046. Xà hành................................................................................ 809
Kinh 1047. Viên châu (1)........................................................................ 810
Kinh 1048. Viên châu (2.......................................................................... 811
Kinh 1049. Na nhân................................................................................ 813
Kinh 1050. Pháp xuất không xuất .......................................................... 813

* Trang 1083 *
device

Kinh 1051. Bờ kia bờ này....................................................................... 814
Kinh 1052. Chân thật.............................................................................. 815
Kinh 1053. Ác pháp ............................................................................... 815
Kinh 1054. Pháp chân nhân.................................................................... 816
Kinh 1055. Mười pháp (1)...................................................................... 816
Kinh 1056. Mười pháp (2) ..................................................................... 817
Kinh 1057. Hai mươi pháp...................................................................... 818
Kinh 1058. Ba mươi pháp....................................................................... 818
Kinh 1059. Bốn mươi............................................................................. 819
Kinh 1060. Pháp phi pháp khổ................................................................ 820
Kinh 1061. Phi luật chánh luật................................................................ 820
TẠP A- HÀM QUYỂN 38.................................................................. 822
Kinh 1062. Thiện Sanh............................................................................ 822
Kinh 1063. Xú lậu................................................................................... 823
Kinh 1064. Đề-bà ................................................................................... 824
Kinh 1065. Tượng Thủ............................................................................ 826
Kinh 1066. Nan-đà (1)............................................................................ 827
Kinh 1067. Nan-đà (2)............................................................................ 827
Kinh 1068. Đê-sa.................................................................................... 828
Kinh 1069. Tỳ-xá-khư............................................................................. 830
Kinh 1070. Niên thiếu............................................................................. 831
Kinh 1071. Trưởng lão............................................................................ 832
Kinh 1072. Tăng-ca-lam ......................................................................... 834
Kinh 1073. A-nan ................................................................................... 835
Kinh 1074. Bện tóc ................................................................................ 837
Kinh 1075. Đà-phiêu (1) ........................................................................ 840
Kinh 1076. Đà-phiêu (2)......................................................................... 844
Kinh 1077. Giặc ..................................................................................... 845
Kinh 1078. Tán-đảo-tra........................................................................... 849
Kinh 1079. Bạt-chẩn............................................................................... 853
Kinh 1080. Tàm quý................................................................................ 855
TẠP A- HÀM QUYỂN 39.................................................................... 857
Kinh 1081. Khổ chúng............................................................................ 857
Kinh 1082. Ung nhọt.............................................................................. 859
Kinh 1083. Ăn củ rễ ............................................................................... 861
Kinh 1084. Trường thọ........................................................................... 863
Kinh 1085. Thọ mạng.............................................................................. 864
Kinh 1086. Ma trói.................................................................................. 865
Kinh 1087. Ngủ nghỉ............................................................................... 866

* Trang 1084 *
device

Kinh 1088. Kinh hành............................................................................. 867
Kinh 1089. Đại long................................................................................ 868
Kinh 1090. Ngủ yên................................................................................ 869
Kinh 1091. Cù-đề-ca............................................................................... 870
Kinh 1092. Ma nữ................................................................................... 873
Kinh 1093. Tịnh bất tịnh......................................................................... 879
Kinh 1094. Khổ hành.............................................................................. 879
Kinh 1095. Khất thực............................................................................. 880
Kinh 1096. Sợi dây................................................................................. 881
Kinh 1097. Thuyết pháp.......................................................................... 882
Kinh 1098. Làm vua................................................................................ 884
Kinh 1099. Số đông................................................................................ 885
Kinh 1100. Thiện giác............................................................................. 887
Kinh 1101. Sư tử..................................................................................... 888
Kinh 1102. Bát ....................................................................................... 889
Kinh 1103. Nhập xứ................................................................................ 890
TẠP A- HÀM QUYỂN 40.................................................................... 892
Kinh 1104................................................................................................ 892
Kinh 1105. Ma-ha-ly............................................................................... 893
Kinh 1106. Do nhân gì ........................................................................... 894
Kinh 1107. Dạ-xoa ................................................................................. 896
Kinh 1108. Được mắt............................................................................. 898
Kinh 1109. Được Thiện Thắng............................................................... 899
Kinh 1110. Cột trói................................................................................. 902
Kinh 1111. Kính Phật............................................................................. 904
Kinh 1112. Kính Pháp............................................................................. 906
Kinh 1113. Kính Tăng............................................................................. 908
Kinh 1114. Tú-tỳ-lê ................................................................................ 910
Kinh 1115. Tiên nhân ............................................................................. 914
Kinh 1116. Diệt sân ............................................................................... 917
Kinh 1117. Ngày mồng tám.................................................................... 918
Kinh 1118. Bệnh..................................................................................... 920
Kinh 1119. Bà-trĩ ................................................................................... 922
Kinh 1120. Thệ ước................................................................................ 923
TẠP A- HÀM QUYỂN 41.................................................................... 926
Kinh 1121. Thích thị .............................................................................. 926
Kinh 1122. Tật bệnh ............................................................................... 928
Kinh 1123. Bồ-đề.................................................................................... 930
Kinh 1124. Vãng sanh............................................................................. 931

* Trang 1085 *
device

Kinh 1125. Tu-đà-hoàn (1)...................................................................... 931
Kinh 1126. Tu-đà-hoàn (2) ..................................................................... 932
Kinh 1127. Bốn pháp ............................................................................. 932
Kinh 1128. Bốn quả (1)........................................................................... 933
Kinh 1129. Bốn quả (2)........................................................................... 933
Kinh 1130. Hàn xứ.................................................................................. 934
Kinh 1131. Bốn thức ăn ......................................................................... 934
Kinh 1132. Nhuận trạch (1) ................................................................... 935
Kinh 1133. Nhuận trạch (2).................................................................... 935
Kinh 1134. Nhuận trạch (3) ................................................................... 936
Kinh 1135. Bốn mươi thiên tử ............................................................... 936
Kinh 1136. Nguyệt dụ ........................................................................... 937
Kinh 1137. Thí dữ................................................................................... 940
Kinh 1138. Thắng.................................................................................... 941
Kinh 1139. Vô tín .................................................................................. 943
Kinh 1140. Phật là căn bản..................................................................... 944
Kinh 1141. Quá già ................................................................................ 947
Kinh 1142. Nạp y nặng .......................................................................... 948
Kinh 1143. Khi ấy .................................................................................. 950
Kinh 1144. Chúng giảm thiểu................................................................. 952
TẠP A- HÀM QUYỂN 42 ................................................................... 957
Kinh 1145. Ưng thí ................................................................................ 957
Kinh 1146. Sáng tối ............................................................................... 960
Kinh 1147. Núi đá................................................................................... 963
Kinh 1148. Xà-kỳ-la ............................................................................... 966
Kinh 1149. Bảy vua ............................................................................... 968
Kinh 1150. Thở suyển............................................................................. 970
Kinh 1151. A-tu-la.................................................................................. 971
Kinh 1152. Tân-kỳ-ca ............................................................................. 972
Kinh 1153. Mạ lỵ (1) .............................................................................. 974
Kinh 1154. Mạ lỵ (2)............................................................................... 975
Kinh 1155. Trái nghĩa.............................................................................. 976
Kinh 1156. Bất hại ................................................................................. 977
Kinh 1157. Hỏa Dữ ................................................................................ 977
Kinh 1158. Bà-tứ-tra .............................................................................. 980
Kinh 1159. Ma-cù .................................................................................. 983
Kinh 1160. Cầm lọng vàng .................................................................... 985
Kinh 1161. La-hán pháp ......................................................................... 986
Kinh 1162. Vợ chồng già ....................................................................... 987

* Trang 1086 *
device

Kinh 1163. Già chết................................................................................ 989
TẠP A-HÀM QUYỂN 43..................................................................... 990
Kinh 1164. Bà-la-diên............................................................................. 990
Kinh 1165. Tân-đầu lô ............................................................................ 992
Kinh 1166. Ví dụ tay chân ..................................................................... 995
Kinh 1167. Con rùa ................................................................................ 995
Kinh 1168. Lúa ...................................................................................... 996
Kinh 1169. Cây đàn................................................................................ 999
Kinh 1170. Cùi hủi ................................................................................. 1000
Kinh 1171. Sáu chúng sanh..................................................................... 1001
Kinh 1172. Rắn độc................................................................................ 1003
Kinh 1173. Khổ pháp ............................................................................. 1005
Kinh 1174. Khúc gỗ trôi ........................................................................ 1008
Kinh 1175. Khẩn-thú dụ......................................................................... 1011
Kinh 1176. Lậu pháp .............................................................................. 1014
Kinh 1177. Sông tro................................................................................ 1017
TẠP A- HÀM QUYỂN 44.................................................................... 1020
Kinh 1178. Bà-tứ-tra .............................................................................. 1020
Kinh 1179. Mất bò.................................................................................. 1024
Kinh 1180. Trí giả................................................................................... 1028
Kinh 1181. Thiên tác .............................................................................. 1029
Kinh 1182. Nghề ruộng........................................................................... 1031
Kinh 1183. Nhặt củi................................................................................ 1032
Kinh 1184. Tôn-đà-lợi (1)....................................................................... 1035
Kinh 1185. Tôn-đà-lợi (2)....................................................................... 1038
Kinh 1186. Búi tóc (1)............................................................................ 1039
Kinh 1187. Búi tóc (2)............................................................................ 1040
Kinh 1188. Tôn trọng ............................................................................. 1041
Kinh 1189. Phạm thiên (1) ..................................................................... 1043
Kinh 1190. Phạm chúa............................................................................ 1045
Kinh 1191. Không nhàn xứ..................................................................... 1045
Kinh 1192. Tập hội ................................................................................. 1047
Kinh 1193. Cù-ca-lê................................................................................ 1049
Kinh 1194. Phạm thiên (2)...................................................................... 1051
Kinh 1195. Bà-cú phạm.......................................................................... 1054
Kinh 1196. Tà kiến.................................................................................. 1056
Kinh 1197. Nhập diệt.............................................................................. 1058
 

* Trang 1087 *
device

* Trang 1088 *
device

 
Đại Tập 6 - Bộ A-Hàm VI - Kinh Tạp A-Hàm Số 2