LOGO VNBET
KINH PHẬT THUYẾT HOA THỦ

                          QUYỂN 5

Phẩm 17: THẾ GIỚI CHÚNG TƯỚNG

 
Bấy giờ về phương Đông, trải qua một vạn một ngàn a-tăng-kỳ cõi, có thế giới tên là Chúng tướng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Lạc Vô Tướng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Phạm Âm Thanh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Từ thế giới Chúng tướng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô tướng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Diệu Hóa Âm, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Lạc Nhất Tướng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Vô tướng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô tướng hải, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoa Thượng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vũ Hoa thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Vô tướng hải đến khoảng giữa này có thế giới tên là Tạp tướng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tạp Đỉnh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Tạp tướng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Bảo sinh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hải Di Lâu, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Diệu Nhãn thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Bảo sinh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Quảng đại, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Cấu Ý, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Ni-dân-đà-la thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.

* Trang 755 *
device

Từ thế giới Quảng đại đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Hoa Sinh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thiện Uy Nghi thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Hoa đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hư không tịnh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Cực Cao Đức Tụ, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bảo Cái thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Hư không tịnh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô tướng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tịch Diệt, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Ưu-bát-la thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Vô tướng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Diệu lạc, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Ly Dục Tự Tại, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Định Ý thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Diệu lạc đến khoảng giữa này có thế giới tên là Kim cang cảnh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Diệt Chư Thú, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Chuyển Thai thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Kim cang cảnh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Đức tích, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bất Tư Nghì Đức Sinh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trì Thế thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Đức tích đến khoảng giữa này có thế giới tên là Đại an, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hỷ Sinh Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thắng Chúng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Đại an đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô thọ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Đáo Vô Úy, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Dũng Kiện thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Vô thọ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Tán xích liên hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Lưu Hương, hiện tại

* Trang 756 *
device

 đang vì Đại Bồ-tát Hương Di Lâu thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Từ thế giới Tán xích liên hoa đến khoảng giữa này có thế giới tên là A-kiệt lưu hương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Ngại Hương Quang, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Biên Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới A-kiệt lưu hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng quy, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vân Cổ Âm, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trì Địa thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chúng quy đến khoảng giữa này có thế giới tên là Công đức tích, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Công Đức Sinh Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tăng Trưởng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Công đức tích đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thuần lạc, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Hạnh Tự Tại, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Ca-diếp thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thuần lạc đến khoảng giữa này có thế giới tên là Diệu hương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tu-di Kiên, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đế Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề.Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Diệu hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hương tướng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thượng Hương Di Lâu, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Diệu Trang Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Hương tướng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Trợ hương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Quang, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Diệu Tánh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Trợ hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Điều ngự, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phổ Quán, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Biên Lực thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự

* Trang 757 *
device

việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Điều ngự đến khoảng giữa này có thế giới tên là Đại đảm, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Úy, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đại Lực thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Đại đảm đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ly bố úy, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Đắc Vô Úy, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Phương Văn thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Ly bố úy đến khoảng giữa này có thế giới tên là Nguyệt, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Nhật Nguyệt Đăng, hiện tại đang vì Đại
Bồ-tát Chúng Quy thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Nguyệt đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chiếu minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Minh Đăng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trí Minh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chiếu minh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Tác minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Chấn Uy Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thế Lưu Bố Vương thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Tác minh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Tùy đoạn, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Cực Cao Hạnh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tuệ Tông thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Tùy đoạn đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng hương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thiện Chúng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Diệu Ý thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chúng hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Kim cang, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Kim Cang Sinh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đức Tích thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Kim cang đến khoảng giữa này có thế giới tên là

* Trang 758 *
device

Âm thanh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Tự Tại Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Na-la-diên thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Âm thanh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hỷ sinh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Lực Lưu Bố, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Nguyệt Lưu Bố thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Hỷ sinh đến khoảng giữa này có thế giới tên là An sinh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thượng An, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Phát-sa thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới An sinh đến khoảng giữa này có thế giới tên là A-lâu-na, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Đức Vương Minh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đạo Sư thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới A-lâu-na đến khoảng giữa này có thế giới tên là A-lâu-na tích, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Diệu Nhãn, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trì Minh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới A-lâu-na tích đến khoảng giữa này có thế giới tên là Nhu nhuyễn, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Ta-la Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bảo Ta-la thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Nhu nhuyễn đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thiện lập, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tu-di Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tu-di Kiên thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thiện lập đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thanh tịnh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hư Di Lâu, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Nguyện Lưu Bố Vương thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thanh tịnh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Uy đức sinh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Uy đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thiện Tư Nguyện thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-

* Trang 759 *
device

đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Uy đức sinh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thiện tướng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thượng Thiện Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trạch Chúng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thiện tướng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phạm đức, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phạm Âm Thanh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bảo Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Phạm đức đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hoa đức, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Hoa, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bảo Quang thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Hoa đức đến khoảng giữa này có thế giới tên là Liên hoa đức, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Liên Hoa Sinh Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Liên Hoa Tạng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Liên hoa đức đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chiên-đàn-quật, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Chiên-đàn Hương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Chiên-đàn Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chiên-đàn-quật đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Như Tu-di, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thanh Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Hoa đến khoảng giữa này có thế giới tên là Kim hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thượng Nghiêm, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Kim Cang thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Kim hoa đến khoảng giữa này có thế giới tên là Bảo minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Cái, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bảo Hộ thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Bảo minh đến khoảng giữa này có thế giới tên là

* Trang 760 *
device

 Hương di lâu, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hương Tượng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Ngại Nhãn thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Hương di lâu đến khoảng giữa này có thế giới tên là Tạp tướng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Tự Tại Lực, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bất Hư Lực thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Tạp tướng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thanh tịnh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bất Hư Xưng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bất Hư Kiến thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thanh tịnh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Công đức xứ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bất Tư Nghị Công Đức Vương Minh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Minh Âm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Công đức xứ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hữu đức, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tạp Hoa, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trí Tinh Tấn thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Hữu đức đến khoảng giữa này có thế giới tên là An ẩn, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là An Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tác An thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới An ẩn đến khoảng giữa này có thế giới tên là Tối cao, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoa Cao Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Diệu Hoa thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Tối cao đến khoảng giữa này có thế giới tên là Động, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thường Bi, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thường Ưu thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Động đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thường động, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Dược Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đại Bi Trang Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng

* Trang 761 *
device

 Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thường động đến khoảng giữa này có thế giới tên là Kiên cố, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Cầu Lợi Thế, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trí Lực thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Kiên cố đến khoảng giữa này có thế giới tên là Bất động, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Tâm Hành, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thiện Trụ thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Bất động đến khoảng giữa này có thế giới tên là Phổ hư không, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Tự Tại Lực, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Chúng Trợ thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Phổ hư không đến khoảng giữa này có thế giới tên là Lưu ly minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Quang, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Lượng Tâm Trang Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Lưu ly minh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Kim minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Minh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Diệu Nhãn thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Kim minh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô tướng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Ngôn Âm Tự Tại, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Nan-đề thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Vô tướng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Liên hoa cái, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Hư Không, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Quán Định Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Liên hoa cái đến khoảng giữa này có thế giới tên là Cái hành liệt, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tú Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Liên Hoa Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.

* Trang 762 *
device

Từ thế giới Cái hành liệt đến khoảng giữa này có thế giới tên là Bảo võng phú, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thượng Hương Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Hoa Thủ thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Bảo võng phú đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chân kim, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hư Không Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tịnh Nhãn thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chân kim đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thanh tịnh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Cực Cao Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đức Nhãn thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thanh tịnh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vô ưu, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tác Phương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tác Minh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Từ thế giới Vô ưu đến khoảng giữa này có thế giới tên là Tinh tú, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Cực Cao Di Lâu, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát An Lập thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Từ thế giới Tinh tú đến khoảng giữa này có thế giới tên là Tạp tướng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Ngại Nhãn, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tạp Chúng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Từ thế giới Tạp tướng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hương lưu, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Sa-già-la, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tam-mâu-đà thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Từ thế giới Hương lưu đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng hương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trì Cự, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Phá Nghi thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Từ thế giới Chúng hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chiên-đàn hương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hỏa Tướng, hiện tại

* Trang 763 *
device

 đang vì Đại Bồ-tát Chúng Xưng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chiên-đàn hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thiện hỷ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thiện Tịnh Đức Quang, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Phá Tặc Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thiện hỷ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hỷ sinh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Trí Tụ, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Lợi Ý thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Hỷ sinh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Lưu bố, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Lưu Bố Lực Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Dũng Kiện thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Lưu bố đến khoảng giữa này có thế giới tên là Đại đức, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Công Đức Vương Nhãn, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Lợi Ý thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Đại đức đến khoảng giữa này có thế giới tên là Kiên cố, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hiện Trí, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Hành Tinh Tấn thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Kiên cố đến khoảng giữa này có thế giới tên là Bất thoái, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoa Cao Sinh đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đức Niệm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Bất thoái đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thiện phân biệt, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bảo Hỏa, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Dũng Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Thiện phân biệt đến khoảng giữa này có thế giới tên là Ưu-bát-la, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Xích Liên Hoa Đức, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đức Thủ thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.

* Trang 764 *
device

Từ thế giới Ưu-bát-la đến khoảng giữa này có thế giới tên là Nghi cái, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Hoại Nhất Thiết Nghi, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Úy thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Nghi cái đến khoảng giữa này có thế giới tên là Diệu, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thiện Chúng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đắc Thanh thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Diệu đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chúng đức, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Câu Lưu Tôn, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Trì Cự thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Chúng đức đến khoảng giữa này có thế giới tên là Diệu thiện, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tướng Vương, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Cần Tâm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trên.
Từ thế giới Diệu thiện đến khoảng giữa này có thế giới tên là Diệu hương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Liên Hoa Đức Sinh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thượng Trí thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Từ thế giới Diệu hương đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thiện tướng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Phóng Quang, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Từ Chúng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Từ thế giới Thiện tướng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Vân âm, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Di-lặc, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Hoa thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Từ thế giới Vân âm đến khoảng giữa này có thế giới tên là Quang minh, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Liên Hoa Quang Minh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Pháp Thượng thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Từ thế giới Quang minh đến khoảng giữa này có thế giới tên là Danh xưng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thượng Pháp Vương

* Trang 765 *
device

 Tướng, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát A Trù Na thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Từ thế giới Danh xưng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Đế thích, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Lực, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Danh Văn Từ thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Từ thế giới Đế thích đến khoảng giữa này có thế giới tên là Liên hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thắng Sơn Hải, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Bảo Tích thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Từ thế giới Liên hoa đến khoảng giữa này có thế giới tên là Hỷ, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thích-ca Văn, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Đế Vương thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Từ thế giới Hỷ đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thường nghiêm, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bất Hư Kiến, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Dũng Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Từ thế giới Thường nghiêm đến khoảng giữa này có thế giới tên là Lưu bố, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Ngại Âm Thanh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Thiện Trụ thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Từ thế giới Lưu bố đến khoảng giữa này có thế giới tên là Thường ngôn, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Lượng Danh đức Minh, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Hoan Hỷ thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Từ thế giới Thường ngôn đến khoảng giữa này có thế giới tên là Bạch tướng, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Phân Biệt Nghiêm, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Vô Ngại Nghiêm thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Mọi sự việc tiếp theo giống như đã nêu ở trước.
Từ thế giới Bạch tướng đến khoảng giữa này có thế giới tên là Chiên-đàn hương, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Quang, hiện tại đang vì Đại Bồ-tát Tịnh Đức thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ-

* Trang 766 *
device

Đại Tập 62- Bộ Kinh Tập IX- Số 656-> 657