LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 98
 
LUẬN
NGŨ SỰ TỲ BÀ SA
 
SỐ 1555
( QUYỂN THƯỢNG & HẠ)
 
HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 691 *
device

* Trang 692 *
device

Đại Tập 98 - Bộ Tỳ Đàm X - Số 1550 ->1557