LOGO VNBET
                        
                                  LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
                                                               TẬP 4

 

* Trang 957 *
device

Tổ chức và điều hành:
                           Sa môn Thích Tịnh Hạnh
 
Với sự cộng tác của:
         - Hòa thượng Thích Phổ Tuệ;
         - Hòa thượng Giáo sư Thích Quảng Độ;
         - Thượng tọa Giáo sư Thích Tuệ Sĩ;
         - Giáo sư Tiến sĩ Lê Mạnh Thát (Trí Siêu);
         - Giáo sư Tiến sĩ Lý Kim Hoa (Nguyên Hồng);
v.v...

* Trang 958 *
device

            LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
                                              TẬP 4


                                         BỘ A- HÀM
                                                 IV

                                               KINH
                                     TRUNG A- HÀM
                                               SỐ 2                              HỘI  VĂN HÓA GIÁO DỤC
                         LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 959 *
device

* Trang 960 *
device

                                                       NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
                                                     TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

I-Viết hoa toàn bộ:
1.Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm…
2.Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan…
3.Tôn xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác…
4.Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-hàm…
II-Viết hoa chữ đầu:
1.Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi Lợi….
2.Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế…
3.Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác,….
4.Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành vương xá…
III- Viết hoa chữ đầu+ gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pāli)
1.Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất…
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ,…
3. Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà,…
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di,…
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát,…
IV- Gạch nối: (danh từ chung được phiên âm từ Pāli)
Ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần… 

* Trang 961 *
device

V- Số:
1.Viết thành chữ: (những số qua lớn nên chú thích thêm số)
Ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)…
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
Ví dụ: Đại I, trang 15, cht.52…
VI- Đặc biệt:
Âm “y” và “i” dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L, M, T, Q vẫn viết theo thói quen cũ.
Ví dụ: kỷ cương, lý luận,…
梵: viết là “Phạm” không viết là “Phạn”(phát âm theo chữ Brahma)
慧: viết là “Tuệ” không viết là “Huệ”.
                                                                           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
                                                                                        Sa môn THÍCH TỊNH HẠNH

* Trang 962 *
device

                                                                             MỤC LỤC
                                                      SỐ 26- KINH TRUNG A- HÀM (II)


PHẨM THỨ 11: PHẨM ĐẠI (phần đầu)……………………..3
117. KINH NHU NHUYẾN…………………………………...5
118. KINH LONG TƯỢNG.................................................... 9
119. KINH THUYẾT XỨ...................................................... 13
120. KINH THUYẾT VÔ LƯỜNG........................................ 17
121. KINH THỈNH THỈNH.................................................... 21
122. KINH CHIÊM- BA.......................................................... 27
123. KINH SA-MÔN NHỊ THẬP ỨC.................................... 33
124. KINH BÁT NẠN.............................................................41
125. KINH BẦN CÙNG......................................................... 45
126. KINH HÀNH DỤC......................................................... 51
127. KINH PHƯỚC ĐIỀN...................................................... 55
128. KINH ƯU-BÀ-TẮC......................................................... 57
129. KINH OÁN GIA............................................................. 63
130.KINH GIÁO..................................................................... 69
131. KINH HÀNG MA........................................................... 79
132. KINH LẠI- TRA- HÒA- LA............................................ 91
133. KINH ƯU- BA- LY........................................................ 111
134. KINH THÍCH VẤN........................................................ 133
135. KINH THIỆN SANH...................................................... 163
136. KINH THƯƠNG NHÂN CẦU TÀI................................ 181
137. KINH THẾ GIAN............................................................ 193
138. KINH PHƯỚC................................................................ 197
139. KINH TỨC CHỈ ĐẠO..................................................... 203
140. KINH CHÍ BIÊN............................................................. 207
141. KINH DỤ........................................................................ 209
PHẨM THỨ 12: PHẨM PHẠM CHÍ (phần đầu)..................... 213
142. KINH VŨ THẾ................................................................ 215

* Trang 963 *
device

143. KINH THƯƠNG- CA- LA.............................................. 227
144. KINH TOÁN SỐ MỤC- KIỀN- LIÊN............................. 235
145. KINH CÙ- MẶC MỤC- KIỀN- LIÊN............................ 243
146. KINH TƯỢNG TÍCH DỤ............................................... 255
147. KINH VĂN ĐỨC........................................................... 265
148. KINH HÀ KHỔ...............................................................271
149. KINH HÀ DỤC.............................................................. 277
150. KINH UẤT-SẤU- CA- LA............................................. 281
151. KINH PHẠM CHÍ A- NHIẾP- HÒA............................. .293
PHẨM THỨ 12: PHẨM PHẠM CHÍ (phần sau).................... .307
152. KINH ANH VŨ.............................................................. 309
153. KINH MAN- NHÀN- ĐỀ............................................... 325
154. KINH BÀ- LA- BÀ ĐƯỜNG......................................... 337
155. KINH TU- ĐẠT- ĐA.......................................................353
156. KINH PHẠM BA- LA DIÊN.......................................... 359
157. KINH HOÀNG LÔ VIÊN.............................................. 365
158. KINH ĐẦU- NA.............................................................. 371
159. KINH A- GIÀ- LA- HA- NA.......................................... 377
160. KINH A- LAN- NA......................................................... 381
161. KINH PHẠM- MA.......................................................... 391
PHẨM THỨ 13: PHẨM CĂN BỔN PHÂN BIỆT................. 411
162. KINH PHÂN BIỆT LỤC GIỚI...................................... 413
163. KINH PHÂN BIỆT LỤC XỨ......................................... 423
164. KINH PHÂN BIỆT QUÁN PHÁP................................. 431
165. KINH ÔN TUYỀN LÂM THIÊN................................... 441
166. KINH THÍCH TRUNG THIỀN THẤT TÔN................... 451
167. KINH A- NAN THUYẾT................................................ 457
168. KINH Ý HÀNH............................................................... 461
169. KINH CÂU- LÂU- SẤU VÔ TRÁNH............................. 465
170. KINH ANH VŨ............................................................... 475
171. KINH PHÂN BIỆT ĐẠI NGHIỆP .................................. 487
PHẨM THỨ 14: PHẨM TÂM................................................. 499
172. KINH TÂM...................................................................... 501
173. KINH PHÙ- DI................................................................ 505
174. KINH THỌ PHÁP (I)...................................................... 513
 

* Trang 964 *
device

175. KINH THỌ PHÁP (II)..................................................... 519
176. KINH HÀNH THIỀN...................................................... 525
177. KINH THUYẾT............................................................... 535
178. KINH LẠP SƯ................................................................. 543
179. KINH NGŨ CHI VẬT CHỦ........................................... 551
180. KINH CÙ-ĐÀM- DI........................................................ 559
181. KINH ĐA GIỚI............................................................... 565
PHẨM THỨ 15: PHẨM SONG.............................................. 573
182. KINH MÃ ẤP (I)............................................................. 575
183. KINH MÃ ẤP (II)............................................................ 581
184. KINH NGƯU GIÁC SA- LA LÂM (I) .......................... 587
185. KINH NGƯU GIÁC SA- LA LÂM (II)......................... 597
186. KINH CẦU GIẢI............................................................ 605
187. KINH THUYẾT TRÍ....................................................... 609
188. KINH A- DI- NA............................................................. 619
189. KINH THÁNH ĐẠO....................................................... 625
190. KINH TIỂU KHÔNG...................................................... 631
191. KINH ĐẠI KHÔNG....................................................... 637
PHẨM THỨ 16: PHẨM ĐẠI (phần sau)................................. 649
192. KINH CA- LÂU- Ô- ĐÀ- DI.......................................... 651
193. KINH MÂU- LÊ- PHÁ- QUẦN- NA............................. 665
194. KINH BẠT- ĐÀ- HÒA- LỢI.......................................... 675
195. KINH A- THẤP- BỐI...................................................... 689
196. KINH CHÂU- NA........................................................... 701
197. KINH ƯU- BA-LY.......................................................... 715
198. KINH ĐIỀU NGỰ ĐỊA.................................................. 721
199. KINH SI TUỆ ĐỊA.......................................................... 731
200. KINH A- LÊ- TRA.......................................................... 747
201. KINH TRÀ- ĐẾ............................................................... 763
PHẨM THỨ 17: PHẨM BÔ- ĐA- LỢI.................................. 779
202. KINH TRÌ THAI.............................................................. 781
203. KINH BÔ- LỊ- ĐA........................................................... 793
204. KINH LA- MA................................................................. 803
205. KINH NGŨ HẠ PHẦN KẾT.......................................... 815
206. KINH TÂM UẾ................................................................ 823

* Trang 965 *
device

207. KINH TIỄN MAO (I)...................................................... 829
208. KINH TIỄN MAO (II)..................................................... 837
209. KINH BỆ- MA- NA- TU................................................. 849
210. KINH TỲ- KHEO- NI PHÁP LẠC................................ 857
211. KINH ĐẠI CÂU- HY- LA.............................................. 867
PHẨM THỨ 18: PHẨM LỆ..................................................... 877
212. KINH NHẤT THIẾT TRÍ................................................ 879
213. KINH PHÁP TRANG NGHIÊM.................................... 893
214. KINH BỆ- HA- ĐỀ.......................................................... 903
215. KINH ĐỆ NHẤT ĐẮC................................................... 911
216. KINH ÁI SANH.............................................................. 919
217. KINH BÁT THÀNH........................................................ 925
218. KINH A- NA- LUẬT- ĐÀ (I)......................................... 929
219. KINH A- NA- LUẬT- ĐÀ (II)........................................ 931
220. KINH KIẾN..................................................................... 935
221. KINH TIỄN DỤ............................................................... 939
222. KINH LỆ.......................................................................... 945
 

* Trang 966 *
device

 
Đại Tập IV, Bộ A- Hàm IV, Kinh Trung A- Hàm Số 2