LOGO VNBET
SỐ 38
PHẬT NÓI KINH LUÂN VƯƠNG THẤT BẢO
 
Hán dịch: Đời Tống, Đại sư Thi Hộ.
Tôi nghe như vầy:
Một thời Phật ở tại nước Xá-vệ cùng đông đủ chúng đại Bí-sô. Bấy giờ Đức Phật bảo các Bí-sô:
–Các vị nên biết, có đại vương Quán Đảnh thuộc dòng Sát-đế-lợi, đã thọ pháp quán đảnh, được ngôi vị Luân vương, oai đức tự tại, mọi người tôn trọng, xuất hiện ở đời. Lúc vua xuất hiện, thì có bảy báu xuất hiện. Những gì là bảy báu?
­Đó là xe báu, voi báu, ngựa báu, quan chủ báu, quan chủ binh báu, Ma-ni báu, nữ báu. Bảy báu như vậy đã theo vua xuất hiện.
Sao gọi là xe báu?
–Đó là bánh xe bằng vàng có một ngàn căm, tuyệt diệu không gì hơn, các tướng viên mãn, oai lực lớn lao. Kim luân báu này từ không trung hạ xuống, đứng trước cửa cung vua. Lúc ấy vua Sát-đế-lợi Đại Quán Đảnh Luân vương thấy xe báu kia xuất hiện, trong lòng hết sức vui mừng, liền bảo quan hầu:
–Ngươi hãy mau chuẩn bị bốn loại binh để ta du hành.
Quan hầu vâng lệnh, chuẩn bị bốn loại binh xong liền đến chỗ vua tâu:
–Bốn thứ binh đã chuẩn bị sẵn sàng, mong đức vua hãy du hành, nay đã đúng lúc.

* Trang 52 *
device

Bấy giờ vua Chuyển luân Sát-đế-lợi Đại Quán Đảnh liền từ tòa đứng dậy, sửa lại y phục, đi ra cửa cung, chiếc xe báu ngàn căm ấy đến trước nhà vua theo phía tay mặt của vua lần lượt chuyển bánh. Khi ấy vua du hành bốn biển, chỉ trong nháy mắt đã trở về cung, chính nhờ công năng thù thắng của xe báu. Này các Bí-sô, đấy gọi là khi vua Chuyển luân Sát-đế-lợi Đại Quán Đảnh xuất hiện thì thứ nhất là xe báu xuất hiện. Lại nữa, này các Bí-sô, khi Sát-đế-lợi Đại Quán Đảnh Luân vương xuất hiện, lại có voi báu xuất hiện. Voi báu có thân tướng đẹp đẽ đặc biệt, thuần một màu trắng, giống như rồng lớn có bảy chỗ đầy đặn viên mãn để an trụ. Voi báu từ phương Bắc từ hư không lướt đến, đứng trước cung vua. Các quan viện trông thấy voi báu xuất hiện liền tâu lại đầy đủ cho vua. Vua Chuyển luân Đại Quán Đảnh thấy voi báu này xuất hiện, trong long rất vui mừng, tự nghĩ: “Hết sức tốt lành, vô cùng thù thắng! Nếu ta cần dùng thì nên giữ lấy voi báu này mà dùng”.
Vua bảo các quan:
–Voi báu xuất hiện, các ngươi hãy nên hết lòng bảo vệ để phòng lúc ta cần đến.
Quan hầu vâng lệnh vua, luôn siêng năng giữ gìn, khéo tập luyện voi báu, không để sơ sót, phòng lúc vua dùng tới.
Đức Phật bảo các Tỳ-kheo:
­Ngày xưa vua Chuyển luân Sát-đế-lợi Đại Quán Đảnh xuất hiện ở đời, bấy giờ cũng có voi báu xuất hiện. Nhà vua vào lúc sáng sớm cưỡi voi báu ấy du hành bốn biển, ngay tức khắc liền trở về cung. Các vị nên biết, voi báu có công năng thắng diệu như vậy.
Này các Bí-sô, đó gọi là khi Luân vương Đại Quán Đảnh xuất hiện thì có món báu thứ hai là voi báu xuất hiện.
Lại nữa, này các Bí-sô, khi Luân vương Đại Quán Đảnh xuất hiện, lại có bốn con ngựa báu xuất hiện. Các bộ phận trên thân chúng đều đầy đủ sắc tướng cực đẹp, gồm các màu xanh, vàng, đỏ, trắng, trước cổ sau cổ đều đẹp, giống như Mộ la, bước đi nhanh nhẹn, lại khéo được điều phục. Bốn ngựa báu này đã xuất hiện ở cung vua. Khi ấy các quan thấy ngựa báu đẹp đẽ, hiếm có, liền tâu với vua. Vua Đại Quán Đảnh thấy bốn ngựa báu ấy, lòng rất vui, tự nghĩ: “Ngựa báu xuất hiện là hết sức tốt đẹp, nếu ta cần dùng, chắc chắn sẽ được như ý”.

* Trang 53 *
device

Đại Luân vương lại nói: “Này các quan, hãy hết lòng giữ gìn, khéo luyện tập ngựa báu này trong mọi lúc, khi ta cần dùng thì ta sẽ sử dụng”. Các viên quan vâng lệnh, luôn chăm sóc, bảo vệ ngựa báu, chờ lúc vua dùng.
Này các Bí-sô, ngày xưa có vua Đại Quán Đảnh xuất hiện ở đời, khi ấy cũng có ngựa báu xuất hiện. Nhà vua vào lúc sáng sớm cưỡi ngựa báu này chu du bốn biển, ngay tức khắc liền trở về cung. Các vị nên biết, ngựa báu ấy có công năng thù thắng như vậy. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là khi Luân vương Đại Quán Đảnh xuất hiện thì điều báu thứ ba là ngựa báu cũng xuất hiện.
Lại nữa, này các Bí-sô, khi Luân vương xuất hiện, lại có quan chủ kho tàng báu xuất hiện. Kho tàng báu ấy to lớn vững chắc, có nhiều tiền của dồi dào, do quan báu làm chủ. Vị quan chủ kho tàng báu liền đi đến chỗ vua tâu:
–Có một kho tàng lớn, quý giá, đầy đủ các thứ châu báu vô giá, đặc biệt, đó là tất cả vật báu như vàng… Nếu vua cần dùng, thần sẽ dâng lên theo như ý ngài, không thiếu vật gì.
Bấy giờ Luân vương thấy quan chủ kho tàng báu xuất hiện, trong lòng rất vui, lại nghe nói về: “Các thứ châu báu như vàng… luôn đầy đủ, muốn sử dụng bao nhiêu tùy ý”, nhà vua liền bảo thần chủ kho tàng báu:
–Nay ngươi có đủ oai lực, sắc tướng, thần thông như vậy, có thể làm chủ những kho tàng lớn ẩn chứa trong đất, gồm… các thứ báu vàng… tất cả đều đầy đủ. Những việc như thế là hết sức hy hữu, vô cùng tốt đẹp, ngươi hãy khéo giữ gìn cai quản, khi nào ta cần, ngươi sẽ cung cấp.
Này các Bí-sô, các vị nên biết, những kho tàng ẩn chứa dưới đất này, con người không thấy, nhưng hàng phi nhân thì thấy. Khi Luân vương xuất hiện, có vị quan chủ kho tàng tự xuất hiện, giữ gìn và cung cấp tất cả cho vua. Đó là khi Luân vương xuất hiện thì có điều báu thứ tư là quan chủ kho tàng báu xuất hiện.
Lại nữa, này các Bí-sô, khi Luân vương xuất hiện, lại có quan chủ binh báu xuất hiện. Vị chủ binh này là bậc đại trí, thao lược, dõng mãnh, oai đức, sắc tướng và sức lực lớn, tất cả đều đầy đủ, khéo huấn luyện quân binh, phòng thủ bờ cõi của vương quốc, nên không bị quân

* Trang 54 *
device

địch xâm lấn quấy phá. Bấy giờ vị quan chủ binh báu đi đến chỗ vua, thưa như vầy:
–Đại vương nên biết, tôi là chủ binh đầy đủ năng lực để gìn giữ đất nước của vua. Bất cứ lúc nào, có làm việc gì đều theo đúng ý của vua, không hề sai sót.
Nhà vua thấy quan chủ binh này xuất hiện, trong lòng rất vui, liền bảo:
–Nay ngươi có đủ mưu trí lớn, dõng mãnh, oai đức, sức mạnh, sắc tướng, có thể thi thố tài ba trong mọi trường hợp, hoàn cảnh, khéo điều khiển quân binh để giữ gìn biên giới của đất nước, thật là một bậc hiền thiện! Ngươi hãy luôn luôn phụ tá cho ta, tất cả các việc ngươi hãy khéo tạo phương tiện. Nay ngươi chính là người bảo vệ vững chắc cho vua.
Này các Bí-sô, đấy gọi là khi Luân vương xuất hiện thì có điều báu thứ năm là quan chủ binh báu xuất hiện.
Lại nữa, này các Bí-sô, khi Luân vương xuất hiện, lại có Đại Ma-ni báu xuất hiện. Ngọc Ma-ni báu này, sắc màu tốt đẹp lạ thường là vật báu tối thượng, có đầy đủ ánh sáng, viên mãn, ánh sáng ấy tỏa rộng, chiếu soi tất cả, với công năng lớn lao. Trong cung vua, nếu có ngọc báu này, dù cho đêm tối, không đèn đuốc, ngọc ấy phát ra ánh sáng tự nhiên chiếu tỏa, giống như ánh sáng mặt trời. Này các Bí-sô, xưa kia có vị Đại Luân vương xuất hiện ở thế gian, thì khi ấy cũng có ngọc Đại Ma-ni báu với ánh sáng lớn xuất hiện. Lúc ấy nhà vua muốn thử xem công năng của viên ngọc, liền bảo quan hầu cận chuẩn bị gấp bốn thứ binh, vào lúc ban đêm du hành trong khu rừng. Quan hầu cận vâng lệnh vua liền chuẩn bị gấp bốn loại binh, rồi đi đến chỗ vua, tâu:
–Bốn thứ binh chủng đã tập hợp, nay đã đến lúc, xin vua khởi hành.
Nhà vua nghe tâu xong liền lấy viên ngọc Đại Ma-ni báu đặt trên ngọn cờ. Nhà vua đi đầu trong đêm tối dẫn quân binh du ngoạn nơi khu rừng. Ánh sáng của viên ngọc chiếu tỏa cả một do-tuần, bốn thứ binh chủng kia đều được ánh sáng chiếu soi, giống như ánh sáng trên trời không khác. Này các Bí-sô, đó gọi là khi Luân vương xuất hiện thì có điều báu thứ sáu là Đại Ma-ni báu xuất hiện.
Lại nữa, này các Bí-sô, khi Luân vương xuất hiện, lại có nữ báu

* Trang 55 *
device

cũng xuất hiện. Sắc tướng của nữ báu tuyệt đẹp, thân thể tròn đầy xinh xắn bậc nhất, các người trong thế gian không ai sánh bằng. Nàng uyển chuyển, nhẹ nhàng, mềm mại như cây Cán-tức-lê. Các lỗ chân lông trên người nàng đều tỏa ra mùi hương vi diệu, giống như bình báu chứa đầy hương thơm, lúc nào cũng phảng phất mùi thơm. Lại nữa, hơi thở ra vào của nữ báu đều luôn luôn có mùi thơm như hương của hoa sen xanh, mọi người đều yêu thích. Như lúc vua đi đâu thì nữ báu theo sau. Những điều nàng làm đều thích hợp, tự tại, tánh hạnh thì trinh chánh, không nhiễm chút tà vạy. Lời nói luôn khả ái, ai cũng thích nghe, thân tướng tươi sáng ai cũng thích nhìn. Này các Bí-sô, đó gọi là khi Luân vương xuất hiện thì có điều báu thứ bảy là Nữ báu xuất hiện.
Đức Phật bảo các Bí-sô:
–Như vậy gọi là khi Luân vương xuất hiện thì có bảy báu xuất hiện. Các vị nên biết, khi Như Lai, Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác xuất hiện, giảng nói pháp bảy giác chi. Những gì là bảy?
–Đó là Niệm giác chi, Trạch pháp giác chi, Tinh tấn giác chi, Hỷ giác chi, Khinh an giác chi, Định giác chi, Xả giác chi. Như vậy gọi là Bảy pháp giác chi. Pháp này chỉ có Như Lai, Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác lúc xuất hiện nơi thế gian mới nêu giảng rõ, cũng giống như bảy báu đã nêu ở trước, chỉ khi nào vua Luân vương Đại Quán Đảnh xuất hiện thì bảy báu mới xuất hiện mà thôi.
Các vị nên biết, Như Lai đã giảng nói Bảy pháp giác chi khiến cho các chúng sanh theo đúng như lý tu hành, tất cả đều được lợi ích, an lạc. Các vị hãy nên siêng năng tu học như vậy.

* Trang 56 *
device

 
Đại Tập V, Bộ A - Hàm V, Trung A - Hàm Biệt Dịch & Kinh Tạp A - Hàm Số 1