LOGO VNBET
SỐ 88
PHẬT NÓI KINH ƯU-BÀ-DI ĐỌA-XÁ-CA
 
Hán dịch: Mất tên người dịch, phụ vào dịch
phẩm đời Tống
 
Nghe như vầy:
Một thời Đức Phật dừng chân ở thành phía Đông, thuộc nước Xá-vệ.
Bấy giờ, có một nữ nhân tên tự là Vu-da-lâu, người đời gọi là mẹ Vu-da-lâu. Đức Phật ngồi trên tòa cao trong điện riêng của nhà mẹ Vu-da-lâu. Có một người nữ phụng trì pháp giới tên là Đọa-xá-ca, vào lúc sáng sớm ngày mười lăm trong tháng, thức dậy tắm rửa, cùng bảy người con, nàng dâu, cũng đều khiến tắm rửa sạch sẽ, mặc áo mới, ăn điểm tâm, ăn xong rửa tay, dẫn bảy người con, nàng dâu đến trước Đức Phật đảnh lễ. Đức Phật bảo tất cả đều ngồi xuống. Đức Phật hỏi Ưu-bà-di Đọa-xá-ca:
–Tại sao hôm nay tất cả đều tắm rửa, mặc áo mới, cùng với con, dâu, đồng đến chỗ Phật.?
Đọa-xá-ca thưa:
–Hôm nay là ngày mười lăm, chúng con thọ trai giới. Con nghe một tháng phải trai giới sáu ngày, cho nên con cùng con, dâu, đồng trai giới, không dám biếng nhác, xem thường.
Đức Phật bảo Đọa-xá-ca:
–Pháp trai giới chân chánh của Phật có tám giới khiến con người được giải thoát khỏi thế gian, không đọa vào ba cõi ác, sanh ở đâu cũng thường có phước đức che chở, cũng nhờ nhân duyên từ tám

* Trang 457 *
device

giới gốc này mà đạt đến quả vị Phật.
Những gì là pháp trai giới chân chánh của Phật? Đó là có người hiền thiện giữ giới, một tháng với sáu ngày trai tịnh: ngày mồng tám, ngày mười bốn, ngày mười lăm, ngày hai mươi ba, ngày hai mươi chin và ngày ba mươi. Vào ngày trai tịnh, sáng sớm thức dậy bảo các người trong nhà:
–Ngày hôm nay ta trai tịnh, trong ngày này cả nhà chớ có uống rượu, chớ có tranh cãi, chớ có nói chuyện tiền tài. Cả nhà, ý nghĩ, miệng nói phải như bậc A-la-hán. A-la-hán không có ý sát sinh. Ngày trai tịnh giữ giới cũng phải như bậc A-la-hán, không có ý sát sinh, không có ý đánh đập, nghĩ thương xót cả loài súc sanh, côn trùng khiến thường phát sanh tâm ý như bậc A-la-hán.
Đó là giới thứ nhất. Ngày và đêm hôm nay giữ gìn ý sát, khiến không sát sanh, giữ ý như vậy là giới thứ nhất của Phật.
Đức Phật dạy:
–Ngày trai tịnh giữ ý phải như bậc A-la-hán không có tâm tham, không còn tham luyến đối với thế gian, không có ý tham dù đó là một sợi lông, cọng rau. Như vậy ngày trai tịnh giữ ý như bậc A-la-hán. Người giàu có thường nghĩ đến việc bố thí, người nghèo khó chẳng có gì, vẫn luôn luôn nghĩ đến việc bố thí. Đó là giới thứ hai.
Đức Phật dạy:
–Ngày trai tịnh phải giữ ý như bậc A-la-hán. A-la-hán không chấp chứa phụ nữ, không nghĩ đến chuyện vợ con, không ham thích nữ nhân, cũng không có ý tưởng dâm dục. Như vậy là ngày trai tịnh giữ ý như bậc A-la-hán. Đó là giới thứ ba.
Đức Phật dạy:
–Ngày trai tịnh, giữ ý phải như bậc A-la-hán, không nói dối, không có ý làm tổn hại người khác. Khi nói là nói kinh Phật, lúc im lặng chỉ nghĩ đến các điều thiện. Như vậy là ngày trai tịnh giữ ý như bậc A-la-hán. Đó là giới thứ tư.
Đức Phật dạy:
–Ngày trai tịnh phải giữ ý như bậc A-la-hán. A-la-hán không uống rượu, không nghĩ đến rượu, không nhớ đến rượu, xem rượu là xấu ác. Như vậy là ngày trai tịnh giữ ý như bậc A-la-hán. Đó là giới thứ năm.

* Trang 458 *
device

Đức Phật dạy:
–Ngày trai tịnh phải giữ ý như bậc A-la-hán. Ý A-la-hán không thích ca múa, dù có nghe cũng không ham thích âm nhạc, cũng không thích mùi hương hoa. Ngày trai tịnh giữ ý như vậy giống như bậc A-la-hán. Đó là giới thứ sáu.
Đức Phật dạy:
–Ngày trai tịnh phải giữ ý như bậc A-la-hán. A-la-hán không nằm giường cao đẹp, ý cũng không nghĩ đến việc nằm trên giường cao đẹp. Ngày trai tịnh giữ ý như vậy giống như bậc A-la-hán. Đó là giới thứ bảy.
Đức Phật dạy:
–Ngày trai tịnh phải giữ ý như bậc A-la-hán. A-la-hán ăn đúng ngọ, sau giờ ngọ, đến sáng không được ăn lại. Được phép uống nước mật đường. Ngày trai tịnh giữ ý như vậy giống như bậc A-la-hán. Đó là giới thứ tám.
Đức Phật lại bảo Ưu-bà-di Đọa-xá-ca:
–Thế gian có người đầu tóc dơ dáy, phải tự mình gội rửa đầu tóc. Gội rồi người đó liền vui mừng, nói: “ Đầu của ta đã hết cáu bẩn”. Có người giữ tám giới này trong một ngày một đêm, sang hôm sau vui mừng, liền nghĩ đến giới kinh của Phật như vậy, nên ý ác trong tâm người ấy liền bỏ, ý thiện được sanh.
Đức Phật dạy:
–Có người thân thể dơ bẩn phải vào nước để tắm rửa, thân thể đã được sạch sẽ, ra khỏi nước, vui vẻ nói: “Thân ta hết bụi được nhẹ nhàng”. Nếu có người thọ trai giới trong một ngày một đêm, sáng hôm sau liền vui mừng nghĩ đến lời chân chánh của Phật, tự nghĩ khi nào được đắc đạo, khiến cho tâm ta được an định không còn dong ruổi nữa, khiến tâm chí ta dốc đạt được đạo giải thoát.
Đức Phật dạy:
–Có người áo bị nhiều dơ bẩn, dùng nước tro để tẩy giặt sạch, người đó liền vui mừng. Nếu có người thọ trì trai giới trong một ngày một đêm, sáng hôm sau liền vui mừng, bèn nghĩ đến chúng Tỳ-kheo Tăng: “Trong Tỳ-kheo Tăng có các bậc Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán”. Niệm Tỳ-kheo Tăng là như vậy.
Đức Phật dạy:

* Trang 459 *
device

–Như người có tấm gương bị dơ bẩn, lau chùi chất dơ bẩn đi thì gương liền sáng ra. Có người thọ trì trai giới trong một ngày một đêm, có tâm từ bi đối với chúng sanh, tâm được mở ra như mặt trời, như gương sáng, không còn ý sân hận. Nếu có người thọ trì trai giới trong một ngày một đêm, xót thương muôn loài, lắng lòng tự suy nghĩ, tự giữ ý ngay thẳng, tự nhớ nghĩ những điều xấu ác ở trong thân như vậy. Như là không còn sân hận nữa.
Đức Phật bảo Ưu-bà-di Đọa-xá-ca:
–Giữ tám giới tịnh này đầy đủ trong một ngày một đêm còn hơn là đem vàng bạc châu báu cúng dường cho Tỳ-kheo Tăng. Trong thiên hạ có mười sáu nước:
1.Ương-ca.
2.Ma-kiệt.
3.Ca-di.
4.Câu-tiết-la.
5.Cưu-lưu.
6.Bát-xà-đồ.
7.A-ba-da.
8.A-hoan-đề-du.
9.Chi-đề-du.
10.Việt-kỳ-du.
11.Tốc-ma.
12.Tốc-lại-tra.
13.Việt-ta.
14.Mạt-la.
15.Du-nặc.
16.Kiếm thiện đề.
Nếu đem tất cả châu báu của mười sáu nước này cúng dường cho chúng Tỳ-kheo Tăng cũng không bằng giữ trai giới trong một ngày một đêm. Giữ trai giới khiến cho người được giải thoát khỏi cuộc đời, còn đem tài vật bố thí thì không thể khiến cho người ta đắc đạo. Nay Ta được Phật đạo cũng nhờ nơi gốc là tám giới này.
Đức Phật bảo Đọa-xá-ca:
–Người trong cõi đời phần nhiều bận bịu lo việc gia đình, vì vậy Ta đem pháp môn này khiến cho họ trong một tháng, sáu ngày trai tịnh

* Trang 460 *
device

giữ tám giới. Như có người hiền thiện muốn mau được đạo quả A-la-hán, nếu muốn mau đạt đạo quả của Phật, nếu muốn được sanh lên cõi trời, thì phải tự làm cho tâm mình luôn chân chính ngay thẳng, giữ ý cho chuyên nhất, một tháng mười lăm ngày trai tịnh cũng tốt, hai mươi ngày trai tịnh cũng tốt. Nhiều người vì bận lo việc gia đình nên mỗi tháng giữ sáu ngày trai tịnh, sáu ngày trai tịnh ấy, ví như nước biển không thể đong lường được. Nếu ai giữ trai giới trong một ngày một đêm, phước đức người đó cũng không thể lường tính được.
Đức Phật bảo Đọa-xá-ca:
–Hãy đưa dâu, con trở về, tụng niệm tám giới của pháp trai giới chân chánh này.
Ưu-bà-di Đọa-xá-ca liền đến trước Đức Phật đảnh lễ rồi lui ra.

* Trang 461 *
device

 
Đại Tập V, Bộ A - Hàm V, Trung A - Hàm Biệt Dịch & Kinh Tạp A - Hàm Số 1