LOGO VNBET
SỐ 93
PHẬT NÓI KINH TÀ KIẾN
 
Hán dịch: Mất tên người dịch, nay phụ vào
dịch phẩm đời Đông Tấn
 
Nghe như vầy:
Một thời, khi Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn không lâu, Tôn giả A-nan ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thuộc thành La-duyệt-kỳ (Vương xá).
Bấy giờ có ngoại đạo Tà Mạng là bạn từ nhỏ của Tôn giả A-nan, sau bữa ăn trưa ung dung đi đến chỗ Tôn giả A-nan, chào hỏi, thăm viếng xong thì ngồi qua một bên, nói với Tôn giả A-nan:
­Tôi có điều muốn hỏi, nếu Tôn giả cho phép tôi mới dám hỏi.
­Hãy hỏi đi, Hiền giả!
­Này Tôn giả A-nan, Đức Sa-môn Cù-đàm dứt bỏ tà kiến, đoạn trừ tà kiến, tại sao Ngài không nói: “Thế gian hữu thường, thế gian vô thường, thế gian hữu biên, thế gian vô biên, mạng là thân, thân là mạng, hay mạng khác thân khác, có mạng chung như vậy, hay không có mạng chung?”. Này A-nan, Đức Sa-môn Cù-đàm biết tà kiến, vậy có biết những điều ấy chăng?
­Này Bà-la-môn, Đức Thế Tôn có trí tuệ, có tri kiến, là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, dứt bỏ tà kiến, đoạn trừ tà kiến, không có đề cập đến vấn đề: “Thế gian hữu thường, cho đến vấn đề không có mạng chung”. Này Bà-la-môn, Đức Thế Tôn có trí tuệ, có tri kiến, nên Đức Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác biết rõ như vậy.
­Này A-nan, Đức Sa-môn Cù-đàm dứt bỏ tà kiến, đoạn trừ tà kiến, không đề cập đến vấn đề: “Thế gian hữu thường, cho đến vấn đề

* Trang 479 *
device

không có mạng chung”. Tại sao, này A-nan, Đức Sa-môn Cù-đàm biết đó là tà kiến, điều đó làm sao biết?
­Này Bà-la-môn, Đức Thế Tôn có trí tuệ, có tri kiến, là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, dứt bỏ tà kiến, đoạn trừ tà kiến, không có đề cập đến vấn đề: “Thế gian hữu thường, cho đến vấn đề không có mạng chung”. Này Bà-la-môn, đó là tà kiến. Nó tương ưng, hướng tới như vậy, sanh khởi như vậy, cho đến đời sau. Này Bà-la-môn, nên Đức Thế Tôn biết như vậy, có trí, có kiến, Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác biết đó là tà kiến, nên biết như vậy.
­Cho nên, này A-nan, nay tôi xin quy y với Tôn giả.
­Này Bà-la-môn, chớ có quy y với tôi. Hãy như tôi đã quy y Đức Thế Tôn, ông cũng nên quy y với Ngài.
­Này A-nan, nay tôi xin quy y Đức Thế Tôn, Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Tôi xin làm Ưu-bà-tắc của Đức Thế Tôn, kể từ ngày hôm nay con xa lìa sát sanh, hôm nay xin quy y với Đức Thế Tôn.
Tôn giả A-nan nói như vậy, vị Tà Mạng kia nghe Tôn giả A-nan nói rồi hoan hỷ, vui mừng.

* Trang 480 *
device

 
Đại Tập V, Bộ A - Hàm V, Trung A - Hàm Biệt Dịch & Kinh Tạp A - Hàm Số 1