LOGO VNBET
SỐ 96
PHẬT NÓI KINH TRỊ Ý
Hán dịch: Mất tên người dịch, phụ vào
dịch phẩm đời Tây Tấn.
 
Đức Phật dạy:
­An Ban Thủ Ý đã thực hành đầy đủ đúng như pháp, muốn học theo thứ lớp như Đức Phật dạy thì ở tại thế gian được sáng suốt, như lúc không có mây thì trăng sáng rõ. Phải giữ vững thân, ý, cả trong lúc nằm, lúc ngồi cũng lại như vậy. Tỳ-kheo đã giữ vững ý rồi, trước sau hợp nhau như thế sẽ được lợi ích. Trước sau đã có lợi ích thì khiến cho hành giả không còn bị chướng ngại. Ý đã an tịnh thì phải canh giữ sáu thứ giặc (lục suy: sáu trần), phải luôn luôn phòng giữ, chớ bỏ nữa chừng, mới biết được thân vô vi giải thoát. Nếu luôn luôn có sự phòng giữ về ý, thân được đình chỉ, không mong cầu, cũng không nguyện được có, cũng chớ nghi sự có, cũng chớ nghi sự không có. Thứ lớp hành động, chỗ còn nghi sẽ sớm được thoát khỏi sanh tử. Nếu chế ngự ý, biết định, ưa thích sự thanh tịnh, quán pháp trong từng thời thì có thể thoát khỏi được già, bệnh. Như vậy có thể tinh tấn ngay khi với bệnh đáng sợ. Trong ý của người học đạo đối với sự trói buộc của sanh, già, bệnh, chết thì có thể đoạn trừ, đời hiện tại có thể chấm dứt được khổ đau. Đã kiểm soát được vấn đề ngủ nghỉ, đã chiến thắng được sự ưa nằm, nhờ cảnh tỉnh mà không còn sợ sệt. Lấy tinh tấn để chiến thắng ngủ nghỉ, ngày đêm luôn tỉnh giác, mong cầu cam lộ (chánh pháp) để được diệt khổ. Người đã có điều đó, có lợi ích quy y theo Phật thì vào lúc nửa đêm phải thường nhớ đến Phật, ai đã tỉnh giác thì được giác ngộ. Đệ tử của Phật phải luôn thực hành như thế. Vào lúc nửa đêm

* Trang 488 *
device

luôn niệm Pháp, niệm Tăng cũng lại như vậy, hành giới cũng như vậy, bố thí cũng như vậy, giữ gìn thân cũng như vậy, hành thiền cũng như vậy, không xâm phạm người cũng như vậy, định ý cũng như vậy, quán Không cũng như vậy, đã giác ngộ rồi thì có thể giác ngộ cho đệ tử của Phật cũng thế. Thực hành pháp ấy như vậy lúc nửa đêm sẽ không rơi vào vọng niệm.
Hỏi:
­Thế nào là biết thân vô vi giải thoát?
Sư đáp:
­Nê-hoàn là thân vô vi.
­Tu hành theo thứ lớp là thế nào?
­Đã đến đó rồi thì sẽ dần dần trừ bỏ. Đó là tu hành theo thứ lớp.
­Quán pháp trong mọi thời là thế nào?
­Khi Lục nhập đến thì liền kiểm soát. Đó là quán pháp trong mọi lúc.
­Thế nào là làm cho người học đạo được tự ý?
­Dạy cho người tinh tấn, trước hết phải tự ý hành, thân tự giữ gìn, ý tự giữ gìn, tự làm phước, vì phước ở cõi trời chưa đầy đủ thì tự giữ làm cho phước được đầy đủ, liền chứng đắc thiền.

* Trang 489 *
device

 
Đại Tập V, Bộ A - Hàm V, Trung A - Hàm Biệt Dịch & Kinh Tạp A - Hàm Số 1