LOGO VNBET
SỐ 99
KINH TẠP A-HÀM (i)

 
雜阿含經


 
Hán dịch: Tống, Tam tạng Cầu-na-bạt-đà-la.
Việt dịch: Thích Đức Thắng.
Hiệu đính & Chú thích: TUỆ SỸ.

* Trang 519 *
device

* Trang 520 *
device

 
Đại Tập V, Bộ A - Hàm V, Trung A - Hàm Biệt Dịch & Kinh Tạp A - Hàm Số 1