LOGO VNBET

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
                                      Tập 7

* Trang 1032 *
device

Tổ chức và điều hành:
                           Sa môn Thích Tịnh Hạnh
 
Với sự cộng tác của:
         - Hòa thượng Thích Phổ Tuệ;
         - Hòa thượng Giáo sư Thích Quảng Độ;
         - Thượng tọa Giáo sư Thích Tuệ Sĩ;
         - Giáo sư Tiến sĩ Lê Mạnh Thát (Trí Siêu);
         - Giáo sư Tiến sĩ Lý Kim Hoa (Nguyên Hồng);
v.v...

* Trang 1033 *
device

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
                                  TẬP 7                             BỘ A- HÀM
                                    VII


                    KINH TẠP A- HÀM
                                  SỐ 3
                                    
                                    &
              TẠP A- HÀM BIỆT DỊCH


                HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
           LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 1034 *
device

* Trang 1035 *
device

                                                       NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
                                                     TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

I-Viết hoa toàn bộ:
1.Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm…
2.Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan…
3.Tôn xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác…
4.Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-hàm…
II-Viết hoa chữ đầu:
1.Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi Lợi….
2.Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế…
3.Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác,….
4.Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành vương xá…
III- Viết hoa chữ đầu+ gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pāli)
1.Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất…
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ,…
3. Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà,…
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di,…
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát,…
IV- Gạch nối: (danh từ chung được phiên âm từ Pāli)
Ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần…

* Trang 1036 *
device

V- Số:
1.Viết thành chữ: (những số qua lớn nên chú thích thêm số)
Ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)…
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
Ví dụ: Đại I, trang 15, cht.52…
VI- Đặc biệt:
Âm “y” và “i” dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L, M, T, Q vẫn viết theo thói quen cũ.
Ví dụ: kỷ cương, lý luận,…
梵: viết là “Phạm” không viết là “Phạn”(phát âm theo chữ Brahma)
慧: viết là “Tuệ” không viết là “Huệ”.
                                                                   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
                                                                                Sa môn THÍCH TỊNH HẠNH

* Trang 1037 *
device

                                          MỤC LỤC

                     TẠP A-HÀM (III) & TẠP A-HÀM BIỆT DỊCH

SỐ 99 – KINH TẠP A-HÀM (III).................................................. 1
TẠP A-HÀM Quyển 45................................................................... 3
Kinh 1198. A-lạp-tỳ........................................................................... 3
Kinh 1199. Tô-ma.............................................................................. 4
Kinh 1200. Cù-đàm-di....................................................................... 6
Kinh 1201. Liên Hoa Sắc................................................................... 7
Kinh 1202. Thi-la............................................................................... 9
Kinh 1203. Tỳ-la................................................................................ 10
Kinh 1204. Tỳ-xà-da ......................................................................... 12
Kinh 1205. Giá-la.............................................................................. 13
Kinh 1206. Ưu-ba-giá-la.................................................................... 15
Kinh 1207. Thi-lợi-sa-giá-la .............................................................. 17
Kinh 1208. Ao Yết-già ..................................................................... 18
Kinh 1209. Kiều-trần-như ................................................................. 19
Kinh 1210. Xá-lợi-phất...................................................................... 21
Kinh 1211. Na-già sơn....................................................................... 22
Kinh 1212. Tự tứ............................................................................... 23
Kinh 1213. Bất lạc............................................................................. 27
Kinh 1214. Tham dục........................................................................ 29
Kinh 1215. Xuất ly............................................................................ 30
Kinh 1216. Kiêu mạn......................................................................... 31
Kinh 1217. Bản dục cuồng hoặc........................................................ 32
Kinh 1218. Bốn pháp cú.................................................................... 34
Kinh 1219. Sườn núi Na-già.............................................................. 35
Kinh 1220. Nhổ tên........................................................................... 37
Kinh 1221. Ni-câu-luật Tưởng.......................................................... 38
TẠP A-HÀM Quyển 46................................................................... 42
Kinh 1222. Tổ chim........................................................................... 42
Kinh 1223. Người nghèo .................................................................. 43
Kinh 1224. Đại tế tự (1)..................................................................... 44
Kinh 1225. Đại tế tự (2)..................................................................... 47
Kinh 1226. Tam-bồ-đề....................................................................... 48
Kinh 1227. Mẹ................................................................................... 51

* Trang 1038 *
device

Kinh 1228. Thân yêu......................................................................... 53
Kinh 1229. Tự hộ.............................................................................. 55
Kinh 1230. Tài lợi ............................................................................. 56
Kinh 1231. Tham lợi ......................................................................... 57
Kinh 1232. Bỏn sẻn........................................................................... 58
Kinh 1233. Mệnh chung.................................................................... 61
Kinh 1234. Tế tự................................................................................ 64
Kinh 1235. Hệ phược........................................................................ 65
Kinh 1236. Chiến đấu (1).................................................................. 66
Kinh 1237. Chiến đấu (2).................................................................. 67
Kinh 1238. Không buông lung (1)..................................................... 68
Kinh 1239. Không buông lung (2)..................................................... 70
Kinh 1240. Ba pháp........................................................................... 72
TẠP A-HÀM Quyển 47................................................................... 74
Kinh 1241. Gia nhân.......................................................................... 74
Kinh 1242. Sống cung kính .............................................................. 76
Kinh 1243. Tàm quý.......................................................................... 77
Kinh 1244. Thiêu đốt......................................................................... 77
Kinh 1245. Ác hành........................................................................... 80
Kinh 1246. Luyện kim....................................................................... 80
Kinh 1247. Ba tướng......................................................................... 82
Kinh 1248. Chăn bò (1)..................................................................... 83
Kinh 1249. Chăn bò (2)..................................................................... 85
Kinh 1250. Na-đề-ca (1).................................................................... 88
Kinh 1251. Na-đề-ca (2).................................................................... 91
Kinh 1252. Mộc chẩm....................................................................... 93
Kinh 1253. Bách phủ......................................................................... 94
Kinh 1254. Gia đình.......................................................................... 94
Kinh 1255. Dao găm.......................................................................... 95
Kinh 1256. Móng tay......................................................................... 96
Kinh 1257. Cung thủ......................................................................... 96
Kinh 1258. A-năng-ha ...................................................................... 97
Kinh 1259. Hòn sắt ........................................................................... 99
Kinh 1260. Miêu ly............................................................................ 99
Kinh 1261. Chày gỗ........................................................................... 100
Kinh 1262. Dã hồ (1)......................................................................... 101
Kinh 1263. Phân tiểu......................................................................... 101
Kinh 1264. Dã hồ (2)......................................................................... 102
Kinh 1265.......................................................................................... 103

* Trang 1039 *
device

Kinh 1266. Xiển-đà........................................................................... 108
TẠP A-HÀM Quyển 48................................................................... 113
Kinh 1267. Sử lưu ............................................................................ 113
Kinh 1268. Giải thoát......................................................................... 114
Kinh 1269. Chiên-đàn........................................................................ 115
Kinh 1270. Câu-ca-ni (1)................................................................... 116
Kinh 1271. Câu-ca-ni (2)................................................................... 118
Kinh 1272. Câu-ca-ni (3)................................................................... 119
Kinh 1273. Câu-ca-ni (4)................................................................... 121
Kinh 1274. Câu-ca-ni (5)................................................................... 123
Kinh 1275. Xúc................................................................................. 125
Kinh 1276. An lạc.............................................................................. 127
Kinh 1277. Hiềm trách....................................................................... 128
Kinh 1278. Cù-ca-lê .......................................................................... 129
Kinh 1279. ........................................................................................ 133
Kinh 1280.......................................................................................... 136
Kinh 1281.......................................................................................... 136
Kinh 1282.......................................................................................... 137
Kinh 1283. ........................................................................................ 138
Kinh 1284.......................................................................................... 140
Kinh 1285.......................................................................................... 143
Kinh 1286.......................................................................................... 144
Kinh 1287.......................................................................................... 146
Kinh 1288.......................................................................................... 147
Kinh 1289.......................................................................................... 148
Kinh 1290.......................................................................................... 151
Kinh 1291.......................................................................................... 152
Kinh 1292.......................................................................................... 153
Kinh 1293.......................................................................................... 154
TẠP A-HÀM Quyển 49................................................................... 155
Kinh 1294. Sở cầu............................................................................. 155
Kinh 1295. Xe .................................................................................. 156
Kinh 1296. Sanh con......................................................................... 156
Kinh 1297. Số.................................................................................... 158
Kinh 1298. Vật gì.............................................................................. 159
Kinh 1299. Giới gì............................................................................. 159
Kinh 1300. Mạng............................................................................... 161
Kinh 1301. Trường Thắng ................................................................ 163
Kinh 1302. Thi-tì............................................................................... 163

* Trang 1040 *
device

Kinh 1303. Nguyệt Tự Tại................................................................ 164
Kinh 1304. Vi-nựu............................................................................. 165
Kinh 1305. Ban-xà-la-kiện ................................................................ 166
Kinh 1306. Tu-thâm........................................................................... 166
Kinh 1307. Xích Mã.......................................................................... 168
Kinh 1308. Ngoại đạo........................................................................ 170
Kinh 1309. Ma-già............................................................................. 174
Kinh 1310. Di-kì-ca........................................................................... 175
Kinh 1311. Đà-ma-ni......................................................................... 176
Kinh 1312. Đa-la-kiền-đà ................................................................. 177
Kinh 1313. Ca-ma (1)........................................................................ 178
Kinh 1314. Ca-ma (2)........................................................................ 179
Kinh 1315. Chiên-đàn (1).................................................................. 180
Kinh 1316. Chiên-đàn (2).................................................................. 181
Kinh 1317. Ca-diếp (1)...................................................................... 182
Kinh 1318. Ca-diếp (2)...................................................................... 183
Kinh 1319. Khuất-ma........................................................................ 184
Kinh 1320. Ma-cưu-la........................................................................ 185
Kinh 1321. Tất-lăng-già quỷ.............................................................. 187
Kinh 1322. Phú-na-bà-tẩu.................................................................. 188
Kinh 1323. Ma-ni-giá-la..................................................................... 190
Kinh 1324. Châm Mao quỷ............................................................... 192
TẠP A-HÀM Quyển 50................................................................... 195
Kinh 1325. Quỷ ám........................................................................... 195
Kinh 1326. A-lạp quỷ........................................................................ 197
Kinh 1327. Thúc-ca-la ...................................................................... 201
Kinh 1328. Tỳ-la................................................................................ 202
Kinh 1329. Hê-ma-ba-đê................................................................... 203
Kinh 1330. Ưu-ba-già-tra................................................................... 211
Kinh 1331. Chúng đa......................................................................... 213
Kinh 1332. Ham ngủ......................................................................... 214
Kinh 1333. Viễn ly............................................................................ 215
Kinh 1334. Bất chánh tư duy............................................................. 217
Kinh 1335. Giữa trưa......................................................................... 218
Kinh 1336. A-na-luật......................................................................... 219
Kinh 1337. Tụng kinh........................................................................ 220
Kinh 1338. Bát-đàm-ma..................................................................... 221
Kinh 1339. Thợ săn........................................................................... 223
Kinh 1340. Kiêu-mâu-ni.................................................................... 224

* Trang 1041 *
device

Kinh 1341. Chỉ trì giới ...................................................................... 225
Kinh 1342. Na-ca-đạt-đa.................................................................... 225
Kinh 1343. Phóng túng...................................................................... 226
Kinh 1344. Gia phụ........................................................................... 227
Kinh 1345. Kiến-đa .......................................................................... 229
Kinh 1346. Ham ngủ......................................................................... 229
Kinh 1347. Bình rượu ....................................................................... 232
Kinh 1348. Dã can............................................................................. 232
Kinh 1349. Chim Ưu-lâu .................................................................. 233
Kinh 1350. Hoa Ba-tra-lợi ................................................................ 233
Kinh 1351. Khổng tước..................................................................... 234
Kinh 1352. Doanh sự......................................................................... 235
Kinh 1353. Núi Tần-đà...................................................................... 236
Kinh 1354. Theo dòng trôi................................................................. 236
Kinh 1355. Trăng sang...................................................................... 237
Kinh 1356. Phướn............................................................................. 237
Kinh 1357. Bát sành.......................................................................... 238
Kinh 1358. Người nghèo................................................................... 239
Kinh 1359. Kiếp-bối.......................................................................... 240
Kinh 1360. Vũng sình........................................................................ 241
Kinh 1361. Bên bờ sông.................................................................... 242
Kinh 1362. ........................................................................................ 242
SỐ 100 – bIỆT DỊCH KINH TẠP A-HÀM.................................. 247
QUYỂN I.......................................................................................... 247
TỤNG 1: Phần 1................................................................................ 247
QUYỂN II......................................................................................... 281
TỤNG 1: Phần 2................................................................................ 281
QUYỂN III........................................................................................ 312
TỤNG 1: Phần 3................................................................................ 312
QUYỂN IV....................................................................................... 346
TỤNG 1: Phần 4................................................................................ 346
QUYỂN V......................................................................................... 380
TỤNG 1: Phần 5................................................................................ 380
QUYỂN VI....................................................................................... 421
TỤNG 1: Phần 6................................................................................ 421
TỤNG 2: Phần 1................................................................................ 431

* Trang 1042 *
device

QUYỂN VII...................................................................................... 454
TỤNG 2: Phần 2................................................................................ 454
QUYỂN VIII..................................................................................... 479
QUYỂN IX....................................................................................... 516
QUYỂN X ........................................................................................ 553
QUYỂN XI....................................................................................... 572
QUYỂN XII...................................................................................... 597
QUYỂN XIII..................................................................................... 632
QUYỂN XIV.................................................................................... 663
QUYỂN XV...................................................................................... 701
QUYỂN XVI.................................................................................... 746
SỐ 101 – KINH TẠP A-HÀM ........................................................ 776
Số 102 – PHẬT NÓI KINH NĂM UẨN ĐỀU KHÔNG................ 805
SỐ 103 – PHẬT NÓI KINH THÁNH PHÁP ẤN........................... 807
SỐ 104 – PHẬT NÓI KINH PHÁP ẤN.......................................... 809
SỐ 105 – KINH NGŨ ẤM THÍ DỤ................................................ 811
SỐ 106 – PHẬT NÓI KINH BỌT NƯỚC....................................... 814
SỐ 107 – PHẬT NÓI KINH BẤT TỰ THỦ Ý............................... 817
SỐ 108 – PHẬT NÓI KINH MÃN NGUYỆN TỬ......................... 819
SỐ 109 – PHẬT NÓI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN................... 822
SỐ 110 – PHẬT NÓI KINH TAM CHUYỂN PHÁP LUÂN......... 825
SỐ 111 – PHẬT nói KINH TƯƠNG ƯNG KHẢ........................... 828
SỐ 112 – PHẬT NÓI KINH BÁT CHÁNH ĐẠO.......................... 830
SỐ 113 – KINH NAN-ĐỀ-THÍCH.................................................. 833
SỐ 114 – PHẬT NÓI KINH NGỰA CÓ BA TƯỚNG................... 837
SỐ 115 – PHẬT NÓI KINH NGỰA CÓ TÁM THÁI ĐỘ, VÍ CHO
 NGƯỜI............................................................................................. 839
SỐ 116 – PHẬT NÓI KINH HƯƠNG CỦA GIỚI ĐỨC................ 841
SỐ 117 – PHẬT NÓI KINH HƯƠNG CỦA GIỚI......................... 844
SỐ 118 – PHẬT NÓI KINH ƯƠNG-QUẬT-MA........................... 846

* Trang 1043 *
device

SỐ 119 – PHẬT NÓI KINH ƯƠNG-QUẬT-MAN........................ 855
SỐ 120 – KINH ƯƠNG-QUẬT-MA-LA......................................... 863
QUYỂN I.......................................................................................... 863
QUYỂN II......................................................................................... 910
QUYỂN III........................................................................................ 952
QUYỂN IV....................................................................................... 975
SỐ 121 – PHẬT NÓI KINH NGUYỆT DỤ.................................... 1001
SỐ 122 – PHẬT NÓI KINH THÂN VUA BA-TƯ-NẶC DÍNH BỤI
 VÌ THÁI HẬU QUA ĐỜI............................................................... 1004
SỐ 123 – PHẬT NÓI KINH PHÓNG NGƯU................................ 1008
SỐ 124 – KINH DUYÊN KHỞI...................................................... 1014
MỤC LỤC CHỈNH LÝ (Số 99 – Kinh Tạp A-hàm)......................... 1017
MỤC LỤC CHỈNH LÝ 1 (Số 99 – Kinh Tạp A-hàm)...................... 1019
MỤC LỤC CHỈNH LÝ 2 (Số 99 – Kinh Tạp A-hàm)...................... 1022

* Trang 1044 *
device

 
Đại Tập 7 - Bộ A-Hàm VII - Kinh Tạp A-Hàm Số 3