LOGO VNBET
                                                             MỤC LỤC CHỈNH LÝ 2
Quốc Dịch
 
     Đại chánh
      Kinh số
Ấn Thuận Hội biên   Tương ưng
 
Quyển 1 Tụng.i. NGŨ UẨN… Tụng i. NGŨ ẤM
1.Tương ưng Ngũ uẩn………… Tương ưng Ấm
Phẩm 1
Phẩm 2
Phẩm 3
Phẩm 4
Phẩm 5
 
 
1- 7
8- 14
15-24
25-29
30-32
 
 
Quyển 2
Phẩm 5 (tt)
Phẩm 6
Phẩm 7
 
 
256-262
263-272
62-88
 
 
Quyển 3
 Phẩm 7 (tt)
 Phẩm 8
 Phẩm 9
 Phẩm 10
 
 
33-36
37-46
47-56
57-58
 
Quyển 4
Phẩm 11
Phẩm 12
Phẩm 13
Phẩm 14
 
59-64
65-68
69-71
72-81
 
 
Quyển 5
Phẩm 15
103-101
 
 
 

* Trang 1023 *
device

Quyển 6
2. Tương ưng La-đà………. 34. Tương ưng La-đà
Phẩm 1
Phẩm 2
Phẩm 3
Phẩm 4
Phẩm 5
Phẩm 6
3. Tương ưng Kiến………… 35. Tương ưng Kiến
Phẩm 1
 
 
111-120
121-127
không
128-129
130
131-132
 
133-138
 
 
 
Quyển 7
Phẩm 2
Phẩm 3
Phẩm 4
Phẩm 5
 Phẩm 6
 Phẩm 7
 
139-152
153-162
163-171
172-174
175-177
178-187
 
 
 
Quyển 8 Tụng ii. LỤC NHẬP Tụng ii. LỤC NHẬP XỨ
1.Lục nhập tương ưng……. 2. Tương ưng Nhập xứ
Phẩm 1
Phẩm 2
Phẩm 3
Phẩm 4
Phẩm 5
 
 
 
188-194
195-197
198-200
201-211
212-228
 
 
Quyển 9
Phẩm 6
Phẩm 7
 Phẩm 8
 
 
230-242
243-247
248-255
 
 
Quyển 10
Phẩm 9
273-282
 
 
 

* Trang 1024 *
device

Quyển 11
Phẩm 10
 Phẩm 11
 
304-131
314-342
 
 
Quyển 12
Phẩm12
 
1164-1177
 
 
Quyển 13
Tụng iii. NHÂN DUYÊN ……...Tụng iii. TẠP NHÂN
1. Tương ưng Nhân duyên…. 3. Tương ưng Nhân duyên
Phẩm 1
 Phẩm 2
 
 
 
 
 
 
283-292
293-303
 
Quyển 14
Phẩm 3
 Phẩm 4
 
 
343-354
355-364
 
Quyển 15
Phẩm 5
Phẩm 6
2. Tương ưng Tứ đế 4. Tương ưng Tứ đế
Phẩm 1
Quyển 16
Phẩm 2
3.Tương ưng  Giới…5. Tương ưng Giới
Phẩm 1
 
 
365-370
370-378
 
 
379-406
 
407-443
 
 
444-455
 
Quyển 17
Phẩm 2
4.Tương ưng Thọ … 6. Tương ưng Thọ
 
456-465
466-489
 
 
 
Quyển 18
Tụng iv. ĐỆ TỬ SỞ THUYẾT…….
 Tụng vi. ĐỆ TỬ SỞ THUYẾT
1. Tương ưng Xá-lợi- phất………
 28. Tương ưng Xá-lợi-phất
Phẩm 1. Diêm-phù-xa
 
 
 
 
 
 
490-491
 
 

* Trang 1025 *
device

Phẩm 2
2. Tương ưng Mục-kiền-liên…… 29. Tương ưng Mục-kiền-liên
Phẩm 1
 
492-500
 
 
501-503
Quyển 19
Phẩm 2
13.Tương ưng A-na-luật ………….
30. Tương ưng A-na-luật
 
 
504-507
508-534
 
535-536
 
Quyển 20
4. Tương ưng Đại Ca-chiên-diên…. 31. Tương ưng Đại Ca-chiên-diên
5.Tương ưng A-nan ……………….32. Tương ưng A-nan
 
537-545
546-555
 
556-558
 
Quyển 21
6.Tương ưng Chất-đa ………………33. Tương ưng Chất-đa
 
559-565
566-575
 
 
Quyển 22
Tụng v. ĐẠO PHẨM……………. Tụng iv. ĐẠO PHẨM
1.Tương ưng Niệm xứ……………… 7. Tương ưng Niệm xứ
PhẩmNiệm xứ
 
 
 
 
 
605-639
 
Quyển 23
2.Tương ưng Căn …………….. 10.Tương ưng Căn
Phẩm Căn
3.Tương ưng Lực…………………. 11. Tương ưng Lực
Phẩm Lực
4. Tương ưng Bồ-đề phần………… 12. Tương ưng Giác chi
Phẩm 1
 
 
 
 
 
642-660
 
 
661-703
 
 
704-711
Quyển 24
Phẩm 2
 
712-747
 
 
 

* Trang 1026 *
device

Quyển 25
5.Tương ưng Thánh đạo … 13. Tương ưng Thánh đạo phần
Phẩm 1
 
 
 
 
748-796
 
 
Quyển 26
Phẩm 2
6. Tương ưng An-na-ban-na  ……14. Tương ưng A-na-ban-na niệm
Phẩm An-ban
7. Tương ưng Học ………………15 Tương ưng Học
Phẩm 1
 
797-800
 
 
801-815
 
 
816-829
 
Quyển 27
Phẩm 2
 8. Tương ưng Bất hoại tịnh  …….. 16. Tương ưng Bất hoại tịnh
Phẩm 1
 
830-832
 
 
833-860
 
 
Quyển 28
Phẩm 2
9. Chư tương ưng………….. 37. Tương ưng Thiên
Phẩm 1
Phẩm 2
Phẩm 3
Phẩm 4
Phẩm 5
Phẩm 6
 Phẩm 7
Phẩm 8  .
Phẩm 9
Phẩm 10
 Phẩm 11
 Phẩm 12
 Phẩm 13
 
1121-1135
 
 
861-863
864-874
875-882
883
884-889
890
891
892
893
894
895-896
897
898-90440. Tương ưng Bất hoại tịnh Tụng iv.)
 
 
38. Tương ưng Tu chứng
 
 
 
 
39. Tương ưng Nhập giới ấm
Quyển 29
Tụng vi. BÁT CHÚNG……………… Tụng v. BÁT CHÚNG (2)
 
 
 

* Trang 1027 *
device

1. Tương ưng Bát chúng
Phẩm 1
 
980-992
 
Quyển 30
Phẩm 2
2. Tương ưng Thí dụ ……. 49. Tương ưng Thí dụ
(Tụng vii.)
Phẩm Thí dụ
 
 
1241-1244
 
 
 
1246-1264
 
Quyển 31
3. Tương ưng Bệnh……..50. Tương ưng Bệnh
Phẩm 1
Phẩm 2
4. Tương ưng Ứng báo… 51. Tương ưng Nghiệp báo
Ứng báo tâm
 
 
 
1265-1266
1023-1038
 
 
1039-1061
 
Quyển 32
Tụng vii. KỆ… Tụng v. BÁT CHÚNG (1)
1. Tương ưng Tỳ-kheo……. 17. Tương ưng Tỳ-kheo
Phẩm 1
Phẩm 2
 
 
 
 
1062-1072
1073-1080
 
Quyển 33
 
2.Tương ưng Ma……….18. Tương ưng Ma
Phẩm 1
Phẩm 2
 
 
 
1081-1083
 
1084-1093
1094-1103
 
Quyển 34
3. Tương ưng Đế Thích……..19. Tương ưng Đế Thích
Phẩm 1
Phẩm 2
 
 
 
1104-1113
1114-1120
 
 
Quyển 35
4. Tương ưng Câu-tát-la …20. Tương ưng Sát-lợi
Phẩm 1
 
1222-1225
 
1226-1235
 
 
 

* Trang 1028 *
device

Phẩm 2
1236-1240
 
Quyển 36
5. Tương ưng Bà-la-môn………………. 21. Tương ưng Bà-la-môn
Phẩm 1
Phẩm 2
1145-1150
 
 
1151-1160
1162-1163
 
 
Quyển 37
 
Phẩm 3
Phẩm 4
 
88-91
92-101
102
 
 
Quyển 38
6. Tương ưng Phạm thiên……………… 22. Tương ưng Phạm thiên
Phẩm Phạm thiên
 
1178-1187
 
1188-1197
 
 
Quyển 39
7. Tương ưng Tỳ-kheo-ni……………… 23. Tương ưng Tỳ-kheo-ni
Phẩm Tỳ-kheo-ni
8. Tương ưng Bà-kỳ-xá………………... 24. Tương ưng Bà-kỳ-xá
Phẩm 1
Phẩm 2
 
 
 
1198-1207
 
 
1208-1216
1217-1221
 
 
Quyển 40
9. Tương ưng Chư thiên……………….. 25. Tương ưng Chư thiên
Phẩm 1
Phẩm 2
Phẩm 3
 
 
993-994
 
995-1003
1004-1012
1013-1022
 
Quyển 41
Phẩm 4
Phẩm 5
Phẩm 6
 
576-585
586-595
596-603
 
 
 

* Trang 1029 *
device

Quyển 42
 
Phẩm 7
Phẩm 8
 Phẩm 9
 
1267-1269
1270-1279
1280-1289
1290-1293
 
 
Quyển 43
26. Tương ưng Dạ-xoa….. 10. Tương ưng Thiên tử 26. nt.
Phẩm 1
 Phẩm 2
11. Tương ưng Dạ-xoa……. 26. nt.
Phẩm Dạ-xoa
 
1294-1299
 
 
1300-1308
1309-1318
 
1319-1324
 
 
Quyển 44
27. Tương ưng Lâm……12. Tương ưng Lâm 27. nt.
Phẩm 1
Phẩm 2
Phẩm 3
 
1325-1330
 
 
1331-1339
1340-1350
1351-1362
 
 
Quyển 45
Tụng viii. NHƯ LAI….. Tụng vii. NHƯ LAI SỞ THUYẾT
1. Tương ưng Đại Ca-diếp
Phẩm Đại Ca-diếp
2.Tương ưng Tụ lạc chủ……. 42. Tương ưng Tụ lạc chủ
Phẩm Tụ lạc chủ
 
 
 
1136-1144
905-906
 
 
907-916
 
 
Quyển 46
3. Tương ưng Mã……. 43. Tương ưng Mã
Phẩm Mã
4. Tương ưng Ma-ha-nam….44. Tương ưng Ma-ha-nam
Phẩm Ma-ha-nam
 
 
917-926
 
 
927-936
 
 
 

* Trang 1030 *
device

Quyển 47
5. Tương ưng Vô thủy……………. 45. Tương ưng Vô thủy
Phẩm 1
Phẩm 2
 
 
 
937-947
948-956
 
 
Quyển 48
6. Tương ưng Bà-sa chủng…………. 46. Tương ưng Bà-sa xuất gia
Phẩm Bà-sa chủng
7. Tương ưng Ngoại đạo……………. 47. Tương ưng Ngoại đạo xuất gia
Phẩm Ngoại đạo
 
 
 
 
957-964
 
 
965-979
 
Quyển 49
A-dục vương nhân duyên
 
604
 
 
Quyển 50
 
640-641
 
 
 

* Trang 1031 *
device

 
Đại Tập VII, Bộ A- Hàm VII, Kinh Tạp A- Hàm Số 3