LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
                      TẬP 15
                       BỘ BẢN DUYÊN
                        VI

                 SỐ 199- 202

        HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
   LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 1086 *
device

* Trang 1087 *
device

                  NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
               TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
I-Viết hoa toàn bộ:

1.Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm…
2.Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan…
3.Tôn xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác…
4.Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-hàm…
II-Viết hoa chữ đầu:
1.Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi Lợi….
2.Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế…
3.Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác,….
4.Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành vương xá…
III- Viết hoa chữ đầu+ gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pāli)
1.Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất…
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ,…
3. Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà,…
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di,…
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát,…
IV- Gạch nối: (danh từ chung được phiên âm từ Pāli)
Ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần…

* Trang 1088 *
device

V- Số:
1.Viết thành chữ: (những số qua lớn nên chú thích thêm số)
Ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)…
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
Ví dụ: Đại I, trang 15, cht.52…
VI- Đặc biệt:
Âm “y” và “i” dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L, M, T, Q vẫn viết theo thói quen cũ.
Ví dụ: kỷ cương, lý luận,…
梵: viết là “Phạm” không viết là “Phạn”(phát âm theo chữ Brahma)
慧: viết là “Tuệ” không viết là “Huệ”.
                                                              Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
                                                                        Sa môn THÍCH TỊNH HẠNH

* Trang 1089 *
device

 
                                  MỤC LỤC
                        BẢN DUYÊN- BỘ 6 (SỐ 199- 202)

SỐ 199 – NĂM TRĂM VỊ ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC PHẬT TỰ NÓI
 VỀ BỔN KHỞI................................................................................ 1

Phẩm 1: ĐẠI CA-DIẾP (19 bài kệ)................................................... 2
Phẩm 2: XÁ-LỢI-PHẤT (12 bài kệ)................................................. 4
Phẩm 3: MA-HA MỤC-KIỀN-LIÊN (15 bài kệ).............................. 5
Phẩm 4: LUÂN-ĐỀ-ĐÀ (Tịnh Trừ - 17 bài kệ)................................ 7
Phẩm 5: TU-MAN (Thiện Niệm - 14 bài kệ)..................................... 9
Phẩm 6: LUÂN LUẬN (Minh Thính - 11 bài kệ)............................. 11
Phẩm 7: PHÀM KỲ (Thủ Thiện - 8 bài kệ)...................................... 12
Phẩm 8: TÂN-ĐẦU-LÔ (Khất Bế Môn - 11 bài kệ)......................... 13
Phẩm 9: HÓA KIỆT (Thiện Lai - 21 bài kệ)..................................... 15
Phẩm 10: NAN-ĐÀ (Hân Lạc - 12 bài kệ)........................................ 17
Phẩm 11: DẠ-DA (Danh Văn - 26 bài kệ)........................................ 19
Phẩm 12: THI-LỢI-LA (20 bài kệ).................................................... 22
Phẩm 13: BẠT-CÂU-LÔ (Họ Cổ - 12 bài kệ).................................. 24
Phẩm 14: MA-HA-TRỞ (Đại Trường - 12 bài kệ)............................ 26
Phẩm 15: ƯU-VI CA-DIẾP (8 bài kệ)............................................... 27
Phẩm 16: CA-DA (Tróc Thủ - 15 bài kệ).......................................... 28
Phẩm 17: THỌ-ĐỀ-CÙ (37 bài kệ)................................................... 30
Phẩm 18: LẠI-TRA-HÒA-LA (26 bài kệ)........................................ 33
Phẩm 19: HÓA-ĐỀ (27 bài kệ)......................................................... 39
Phẩm 20: THIỀN THỪA CA-DIẾP (11 bài kệ)............................... 40
Phẩm 21: CHÂU-LỢI-BÀN-ĐĂÏC (8 bài kệ).................................. 41
Phẩm 22: ĐỀ HỒ THÍ (27 bài kệ)..................................................... 42
Phẩm 23: A-NA-LUẬT (Vô Liệp - 9 bài kệ)..................................... 45
Phẩm 24: DI-CA-PHẤT (Lộc tử – 14 bài kệ).................................... 47
Phẩm 25: LA-VÂN (10 bài kệ).......................................................... 48
Phẩm 26: NAN-ĐỀ (14 bài kệ)......................................................... 50
Phẩm 27: BẠT-ĐỀ (19 bài kệ).......................................................... 51
Phẩm 28: LA-BÀN BẠT-ĐỀ (14 bài kệ).......................................... 54
Phẩm 29: MA-ĐẦU-HÒA-LUẬT-CHÍ (21 bài kệ).......................... 55
Phẩm 30: THẾ TÔN (50 bài kệ)........................................................ 58

* Trang 1090 *
device

SỐ 200 – SOẠN TẬP KINH MỘT TRĂM TRUYỆN NHÂN
DUYÊN............................................................................................. 65
QUYỂN I.......................................................................................... 65
Phẩm 1: BỒ-TÁT THỌ KÝ.............................................................. 65
QUYỂN II......................................................................................... 88
Phẩm 2: BÁO ỨNG THỌ CÚNG DƯỜNG.................................... 88
QUYỂN III........................................................................................ 108
Phẩm 3: THỌ KÝ BÍCH-CHI-PHẬT............................................... 108
QUYỂN IV....................................................................................... 124
Phẩm 4: BỒ-TÁT XUẤT SINH....................................................... 124
QUYỂN V......................................................................................... 146
Phẩm 5: NGẠ QUỶ.......................................................................... 146
QUYỂN VI....................................................................................... 168
Phẩm 6: CHƯ THIÊN XUỐNG TRẦN GIAN CÚNG DƯỜNG... 168
QUYỂN VII...................................................................................... 193
Phẩm 7: HIỆN HÓA......................................................................... 193
QUYỂN VIII..................................................................................... 210
Phẩm 8: TỲ-KHEO-NI..................................................................... 210
QUYỂN IX....................................................................................... 233
Phẩm 9: THANH VĂN .................................................................... 233
QUYỂN X......................................................................................... 256
Phẩm 10: CÁC DUYÊN................................................................... 256
SỐ 201 – ĐẠI TRANG NGHIÊM KINH LUẬN............................ 285
QUYỂN I ......................................................................................... 285
CHƯƠNG 1...................................................................................... 286
CHƯƠNG 2...................................................................................... 293
CHƯƠNG 3...................................................................................... 302
QUYỂN II......................................................................................... 310
CHƯƠNG 4...................................................................................... 310
CHƯƠNG 5 ..................................................................................... 314
CHƯƠNG 6 ..................................................................................... 317
CHƯƠNG 7 ..................................................................................... 321
CHƯƠNG 8 ..................................................................................... 326
CHƯƠNG 9 ..................................................................................... 332
CHƯƠNG 10 ................................................................................... 336
QUYỂN III........................................................................................ 340
CHƯƠNG 11 ................................................................................... 340

* Trang 1091 *
device

CHƯƠNG 12 ................................................................................... 345
CHƯƠNG 13 ................................................................................... 348
CHƯƠNG 14.................................................................................... 356
CHƯƠNG 15.................................................................................... 360
CHƯƠNG 16 ................................................................................... 366
QUYỂN IV ......................................................................................... 372
CHƯƠNG 17.................................................................................... 372
CHƯƠNG 18.................................................................................... 374
CHƯƠNG 19.................................................................................... 378
CHƯƠNG 20.................................................................................... 379
CHƯƠNG 21.................................................................................... 389
CHƯƠNG 22.................................................................................... 392
QUYỂN V ......................................................................................... 396
CHƯƠNG 23.................................................................................... 396
CHƯƠNG 24.................................................................................... 399
CHƯƠNG 25.................................................................................... 404
CHƯƠNG 26.................................................................................... 408
CHƯƠNG 27.................................................................................... 410
CHƯƠNG 28.................................................................................... 416
CHƯƠNG 29.................................................................................... 418
CHƯƠNG 30.................................................................................... 421
QUYỂN VI ......................................................................................... 429
CHƯƠNG 31.................................................................................... 429
CHƯƠNG 32 ................................................................................... 433
CHƯƠNG 33.................................................................................... 438
CHƯƠNG 34 ................................................................................... 440
CHƯƠNG 35 ................................................................................... 443
CHƯƠNG 36.................................................................................... 446
CHƯƠNG 37.................................................................................... 448
CHƯƠNG 38.................................................................................... 450
CHƯƠNG 39.................................................................................... 452
CHƯƠNG 40.................................................................................... 453
QUYỂN VII......................................................................................... 456
CHƯƠNG 41.................................................................................... 456
CHƯƠNG 42.................................................................................... 459
CHƯƠNG 43.................................................................................... 461
CHƯƠNG 44.................................................................................... 477
QUYỂN VIII.......................................................................................481
CHƯƠNG 45.................................................................................... 481

* Trang 1092 *
device

CHƯƠNG 46.................................................................................... 484
CHƯƠNG 47.................................................................................... 489
CHƯƠNG 48.................................................................................... 496
CHƯƠNG 49.................................................................................... 501
CHƯƠNG 50 ................................................................................... 504
QUYỂN IX......................................................................................... 511
CHƯƠNG 51.................................................................................... 511
CHƯƠNG 52.................................................................................... 517
CHƯƠNG 53.................................................................................... 522
CHƯƠNG 54 ................................................................................... 526
QUYỂN X........................................................................................ 536
CHƯƠNG 55 ................................................................................... 536
CHƯƠNG 56 ................................................................................... 540
CHƯƠNG 57.................................................................................... 545
CHƯƠNG 58 ................................................................................... 549
CHƯƠNG 59.................................................................................... 560
CHƯƠNG 60 ................................................................................... 562
QUYỂN XI........................................................................................ 569
CHƯƠNG 61 ................................................................................... 569
CHƯƠNG 62 ................................................................................... 574
CHƯƠNG 63.................................................................................... 582
QUYỂN XII....................................................................................... 592
CHƯƠNG 64.................................................................................... 592
CHƯƠNG 65.................................................................................... 603
QUYỂN XIII...................................................................................... 616
CHƯƠNG 66.................................................................................... 616
CHƯƠNG 67.................................................................................... 622
QUYỂN XIV...................................................................................... 646
CHƯƠNG 68.................................................................................... 646
CHƯƠNG 69.................................................................................... 660
CHƯƠNG 70.................................................................................... 668
QUYỂN XV....................................................................................... 674
CHƯƠNG 71 ................................................................................... 674
CHƯƠNG 72.................................................................................... 678
CHƯƠNG 73.................................................................................... 680
CHƯƠNG 74.................................................................................... 682
CHƯƠNG 75.................................................................................... 686
CHƯƠNG 76.................................................................................... 690

* Trang 1093 *
device

CHƯƠNG 77 ................................................................................... 693
CHƯƠNG 78.................................................................................... 697
CHƯƠNG 79.................................................................................... 699
CHƯƠNG 80.................................................................................... 701
CHƯƠNG 81 ................................................................................... 704
CHƯƠNG 82 ................................................................................... 705
CHƯƠNG 83.................................................................................... 705
CHƯƠNG 84.................................................................................... 707
CHƯƠNG 85.................................................................................... 708
CHƯƠNG 86.................................................................................... 709
CHƯƠNG 87.................................................................................... 710
CHƯƠNG 88.................................................................................... 712
CHƯƠNG 89.................................................................................... 712
CHƯƠNG 90.................................................................................... 714
SỐ 202 – KINH HIỀN NGU............................................................ 717
QUYỂN I.......................................................................................... 717

Phẩm 1: PHẠM THIÊN THỈNH PHÁP........................................... 717
Phẩm 2: MA-HA-TÁT-ĐỎA BỐ THÍ THÂN CHO CỌP.............. 732
Phẩm 3: HAI VỊ PHẠM CHÍ THỌ TRAI GIỚI ............................. 736
Phẩm 4: MỘT NGƯỜI NGHÈO Ở XỨ BA-LA-NẠI CÚNG DƯỜNG
ĐỨC PHẬT....................................................................................... 739
Phẩm 5: THẦN BIỂN VẤN NẠN CÁC THUYỀN KHÁCH........ 741
Phẩm 6: HẰNG-GIÀ-ĐẠT............................................................... 744
Phẩm 7: THÁI TỬ TU-XÀ-ĐỀ........................................................ 748
QUYỂN II....................................................................................... 753
Phẩm 8: NÀNG KIM CƯƠNG, CON GÁI VUA BA-TƯ- NẶC... 753
Phẩm 9: NHÂN DUYÊN KIM TÀI................................................. 757
Phẩm 10: NHÂN DUYÊN HOA THIÊN........................................ 759
Phẩm 11: NHÂN DUYÊN BẢO THIÊN......................................... 760
Phẩm 12: SẠN-ĐỀ-BA-LÊ............................................................... 762
Phẩm 13: VUA TỪ LỰC HIẾN MÁU............................................. 765
Phẩm 14: HÀNG PHỤC LỤC SƯ.................................................... 766
QUYỂN III...................................................................................... 789
Phẩm 15: CỨ-ĐÀ BỐ THÍ THÂN................................................... 789
Phẩm 16: TỲ-KHEO-NI VI DIỆU .................................................. 793
Phẩm 17: A-THÂU-CA CÚNG DƯỜNG ĐẤT.............................. 798
Phẩm 18: CÚNG DƯỜNG BẢY BÌNH VÀNG.............................. 800
Phẩm 19: PHƯỚC BÁO TRONG HIỆN TẠI CỦA SAI-MA ........ 803
Phẩm 20: CÔ GÁI NGHÈO NAN-ĐÀ............................................ 807

* Trang 1094 *
device

Phẩm 21: NHÂN DUYÊN VUA ĐẠI QUANG MINH PHÁT TÂM
ĐẠO.................................................................................................. 811
QUYỂN IV.......................................................................................... 817
Phẩm 22: ƯU-BÀ-DI MA-HA TƯ-NA............................................ 817
Phẩm 23: XUẤT GIA CÔNG ĐỨC THI-LỢI-BẬT-ĐỀ................. 829
QUYỂN V.......................................................................................... 844
Phẩm 24: SA-DI GIỮ GIỚI TỰ SÁT............................................... 844
Phẩm 25: TRƯỞNG GIẢ KHÔNG MẮT, TAI, LƯỠI................... 850
Phẩm 26: HAI VỢ CHỒNG NGHÈO THÍ VẢI ĐƯỢC HIỆN BÁO
...........................................................................................................  855
Phẩm 27: NGÀI CA-CHIÊN-DIÊN DẠY BÀ LÃO BÁN NGHÈO          
........................................................................................................  859
Phẩm 28: KIM THIÊN...................................................................... 861
Phẩm 29: TRỌNG TÁNH................................................................ 864
Phẩm 30: TÁN ĐÀN NINH............................................................. 867
QUYỂN VI...................................................................................... 872
Phẩm 31: VUA NGUYỆT QUANG BỐ THÍ ĐẦU........................ 872
Phẩm 32: VUA KHOÁI MỤC BỐ THÍ MẮT................................. 882
Phẩm 33: CHUYỆN NĂM TRĂM NGƯỜI MÙ THEO PHẬT..... 891
Phẩm 34: PHÚ-NA-KỲ.................................................................... 894
Phẩm 35: NHÂN DUYÊN ĐỘ NI-ĐỀ ............................................ 907
QUYỂN VII.................................................................................... 911
Phẩm 36: CHUYỆN ĐẠI KIẾP-TÂN-NINH.................................. 911
Phẩm 37: CHUYỆN BẢY NGƯỜI CON TRAI CỦA LÊ-KỲ-DI. 914
Phẩm 38: CHUYỆN THIẾT-ĐẦU-LA-KIỆN-NINH...................... 924
QUYỂN VIII................................................................................... 927
Phẩm 39: NHÂN DUYÊN CÁI SỰ................................................. 927
Phẩm 40: ĐẠI THÍ TÁT BIỂN......................................................... 933
QUYỂN IX...................................................................................... 952
Phẩm 41: TRỜI TỊNH-CƯ THỈNH PHẬT TẮM ........................... 952
Phẩm 42: THÁI TỬ THIỆN SỰ ĐI BIỂN........................................ 953
Phẩm 43: CHUYỆN MA-HA LINH-NÔ......................................... 972
Phẩm 44: CHUYỆN ÁC CẦU, THIỆN CẦU................................. 975
QUYỂN X........................................................................................978
Phẩm 45: A-NAN TỔNG TRÌ.......................................................... 978
Phẩm 46: ƯU-BÀ-TƯ....................................................................... 979
Phẩm 47: CON LỠ TAY GIẾT CHA............................................... 981
Phẩm 48: ÔNG TU-ĐẠT LÀM TINH XÁ...................................... 983
Phẩm 49: ĐẠI QUANG MINH BẮT ĐẦU PHÁT TÂM VÔ THƯỢNG
...........................................................................................................  995
Phẩm 50: LẶC-NA-XÀ-DA............................................................. 997
Phẩm 51: CA-TỲ-LÊ TRĂM ĐẦU.................................................. 999

* Trang 1095 *
device

QUYỂN XI........................................................................................ 1003
Phẩm 52: VÔ NÃO........................................................................... 1003
Phẩm 53: ĐÀN-NHỊ-KỲ.................................................................. 1021
QUYỂN XII...................................................................................... 1029
Phẩm 54: MA-ĐẦU-LA-THẾ-CHẤT, CON CỦA ÔNG SƯ CHẤT
........................................................................................................... 1029
Phẩm 55: ĐÀN-DI-LY...................................................................... 1032
Phẩm 56: TƯỢNG HỘ ..................................................................... 1037
Phẩm 57: BA-BÀ-LÊ........................................................................ 1040
Phẩm 58: ANH VŨ NGHE TỨ ĐẾ.................................................. 1054
Phẩm 59: CHIM NGHE VỊ TỲ-KHEO THUYẾT PHÁP ĐƯỢC SINH
LÊN CÕI TRỜI................................................................................. 1057
QUYỂN XIII..................................................................................... 1059
Phẩm 60: NĂM TRĂM CHIM NHẠN NGHE PHẬT PHÁP ĐƯỢC SINH
CÕI TRỜI ......................................................................................... 1059
Phẩm 61: SƯ TỬ KIÊN THỆ............................................................ 1060
Phẩm 62: PHẠM CHÍ CÚNG THÍ PHẬT Y VÁ ĐƯỢC THỌ KÝ
...........................................................................................................1063
Phẩm 63: ĐỨC PHẬT BẮT ĐẦU KHỞI TÂM TỪ........................ 1065
Phẩm 64: VUA ĐẢNH SINH........................................................... 1065
Phẩm 65: MƯỜI ĐỨA CON CỦA NÀNG TÔ-MAN..................... 1070
Phẩm 66: BÀ-THẾ-CHẤT................................................................ 1073
Phẩm 67: ƯU-BA-CÚC-ĐỀ.............................................................. 1076
Phẩm 68: CÔN TRÙNG TRONG VŨNG NƯỚC.......................... 1081
Phẩm 69: SA-DI QUÂN-ĐỀ............................................................. 1083

* Trang 1096 *
device

Đại Tập XV, Bộ Bản Duyên VI (Số 199- 202)