LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 16
 BỘ BẢN DUYÊN
VII

 
SỐ 203 →211
 
  
HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 897 *
device

* Trang 898 *
device

NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

I- Viết hoa toàn bộ:
1. Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm...
2. Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan...
3. Tôn Xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác...
4. Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu  Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-Hàm...
II- Viết hoa chữ đầu:
1. Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi lợi...
2. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế...
3. Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác, Thái tử (nói về Phật, Bồ-tát thị hiện độ sanh; ví dụ: Thái tử Tỳ-bà-thi), Tôn giả...
4. Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành Vương xá...
III- Viết hoa chữ đầu + gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pàli)
1. Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất...
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ, cõi Diêm-phù-đề...
3. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà, Ba-la-đề-mục-xoa...
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di, A-la-hán...
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát, Càn-thát-bà....
IV- Gạch nối (danh từ chung được phiên âm từ Pàli)
ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-thuần...

* Trang 899 *
device

V- Số: 
1. Viết thành chữ: (những số quá lớn nên chú thích thêm số)
ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)...
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
ví dụ: Đại I, trang 15, cht. 52...
VI- Đặc biệt: 
Âm "y" và "i": dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L,M,T,Q vẫn viết theo thói quen cũ.
ví dụ: kỹ cương, lý luận, hoàn mỹ, quy định, li ti, hoan hỷ ...
- viết là " Phạm" không viết là " Phạn" (phát âm theo chữ Brahma).
- viết là "Tuệ" không viết là "Huệ"
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
Sa môn Thích Tịnh Hạnh

* Trang 900 *
device

MỤC LỤC
 
BẢN DUYÊN – BỘ 7 (SỐ 203 ->211)
 
SỐ 203 – KINH TẠP BẢO TẠNG ..................................................................................... 1
QUYỂN I ............................................................................................................................. 1
1- Chuyện Thập Xa Vương .................................................................................................. 1
2- Chuyện Vương Tử Dùng Thịt Của Mình Để Cứu Cha Mẹ ............................................. 5
3- Nhân Duyên Chim Anh Vũ Cúng Dường Cha Mẹ Mù ................................................... 10
4- Chuyện Khí Lão Quốc ...................................................................................................... 12
5- Chuyện Đức Phật Ở Trên Cõi Đao-Lợi Thuyết Pháp Cho Mẹ Là Bà Ma-Da .................. 17
6- Phật Kể Chuyện: Ngày Xưa Mẹ Ngài Là Bà Ca-Đán-Già-La .......................................... 18
7- Chuyện Từ Đồng Nữ ....................................................................................................... 20
8- Chuyện Phu Nhân Liên Hoa ............................................................................................. 25
9- Chuyện Phu Nhân Lộc Nữ ............................................................................................... 29
QUYỂN II............................................................................................................................. 35
10- Chuyện Con Voi Trắng Sáu Ngà ................................................................................... 36
11- Chuyện Con Thỏ Tự Thiêu Thân Để Cúng Dường Vị Đại Tiên ................................... 38
12- Chuyện Con Khỉ Thiện Và Con Khỉ Ác ........................................................................ 40
13- Chuyện Phật Dùng Nước Trí Tuệ Diệt Trừ Ba Thứ Lửa ............................................... 41
14- Chuyện Con Của Trưởng Giả Và Vị Thiên Thần Nước Ba-La-Nại Cảm Hóa Nhà Vua Thực Hành Hiếu Hạnh ............................................................................................................................................... 43
15- Chuyện Con Bạch Hương Tượng Của Quốc Vương Ca-Thi Nuôi Cha Mẹ Mù Và Làm Cho Hai Nước Hòa Thuận .................................................................................................................................... 46
16- Nước Ba-La-Nại, Em Khuyên Anh Bỏ Ác Pháp, Nhờ Thừa Tướng Khuyên Vua Giáo Hóa Thiên Hạ            49
17- Chuyện Vợ Của Phạm-Ma-Đạt Vì Đố Kị Mà Hại Con Là Pháp Hộ ............................. 51
18- Chuyện Tỳ-Kheo Đà-Phiếu Bị Hủy Báng ...................................................................... 52
19- Chuyện Ly Việt Bị Hủy Báng ........................................................................................ 53
20- Chuyện Người Con Gái Xấu Xí Tên Là Lạc-Đề, Con Vua Ba-Tư-Nặc ........................ 55
21- Chuyện Người Con Gái Tên Thiện Quang Con Vua Ba-Tư-Nặc ................................. 58
22- Chuyện Hai Anh Em Vương Tử Bị Đuổi Ra Khỏi Nước ............................................. 61
23- Vợ Của Trưởng Giả Tu-Đạt Cúng Dường Phật Được Quả Báo ................................... 63
24- Chuyện Tỳ-Kheo Sa-La-Na Bị Vua Ác Sinh Làm Khổ Não ......................................... 64
25- Chuyện Nội Quan Chuộc Lại Con Trâu Thiến Được Nam Căn .................................... 67
26- Chuyện Hai Nội Quan Tranh Đạo Lý ............................................................................ 67
QUYỂN III............................................................................................................................ 69

* Trang 901 *
device

27- Chuyện Hai Anh Em Đồng Xuất Gia ............................................................................. 69
28- Chuyện Cừu-Già-Ly Hủy Báng Ngài Xá-Lợi-Phất ........................................................ 72
29- Chuyện Bài Kệ Của Long Vương .................................................................................. 75
30- Chuyện Đề-Bà-Đạt-Đa Muốn Làm Đức Phật Bị Thương .............................................. 86
31- Chuyện Chim Cộng Mạng .............................................................................................. 88
32- Chuyện Bạch Nga Vương .............................................................................................. 88
33- Chuyện Con Rùa Lớn ..................................................................................................... 89
34- Chuyện Hai Phụ Tướng Sàm Tấu .................................................................................. 91
35.Chuyện Sơn Kê Vương ................................................................................................... 93
36.Chuyện Chim Cát Lợi ...................................................................................................... 94
37- Chuyện Vị Tiên Già ....................................................................................................... 95
38- Chuyện Hai Khách Buôn ............................................................................................... 97
39- Chuyện Tám Vị Trời Lần Lượt Hội Pháp ...................................................................... 98
QUYỂN IV .......................................................................................................................... 102
40- Chuyện Người Nghèo Cúng Bánh Bằng Bột Lúa Tiểu Mạch Hiện
Tại Được Quả Báo ............................................................................................................... 102
41- Chuyện Cô Gái Nghèo Cúng Hai Đồng Tiền Liền Được Quả Báo ............................... 106
42- Chuyện Người Họa Sĩ Tên Kế-Na Ở Nước Càn-Đà-Vệ Cúng Dường Trai
Phạn Được Quả Báo ............................................................................................................. 108
43- Chuyện Hai Vợ Chồng Kế-Di-La Tự Bán Mình Để Thiết Hội,
Hiện Tại Được Quả Báo ....................................................................................................... 110
44- Chuyện Sa-Di Cứu Bầy Kiến Khỏi Bị Nước Trôi Nên Được Sống Lâu ....................... 113
45- Chuyện Vua Nước Càn-Đà-Vệ Nhờ Sửa Chùa Tháp Cũ Được Sống Lâu ................... 113
46- Chuyện Tỳ-Kheo Tu Bổ Lỗ Hỏng Vách Chùa Được Sống Lâu .................................... 114
47- Chuyện Con Của Trưởng Giả Thấy Phật Cầu Được Trường Thọ ................................ 114
48- Chuyện Con Của Trưởng Giả Làm Thuê Thiết Hội Được Hiện Báo ............................ 115
49- Chuyện Phất-Na Cúng Phật Một Bát Cơm Được Hiện Báo .......................................... 118
50- Chuyện Đại Ái Đạo Cúng Đức Phật Y Bằng Vàng Và Người Thợ Xâu Ngọc ............ 119
QUYỂN V ............................................................................................................................ 125
51- Chuyện Thiên Nữ Dùng Tràng Hoa Cúng Dường Tháp Phật Ca-Diếp ......................... 126
52- Chuyện Thiên Nữ Dùng Hoa Sen Cúng Dường Tháp Phật Ca-Diếp ............................ 128
53- Chuyện Thiên Nữ Thọ Trì Tám Trai Giới Được Sinh Về Cõi Trời ............................... 129
54- Chuyện Thiên Nữ Nhờ Đốt Đèn Cúng Dường Được Sinh Ở Cõi Trời ........................ 131
55- Chuyện Người Nữ Đang Cỡi Xe Thấy Phật Hoan Hỷ Tránh Đường ........................... 132
56- Chuyện Thiên Nữ Dùng Hoa Rải Trên Phật Biến Thành Lọng Hoa ............................. 133
57- Chuyện Xá-Lợi-Phất-Ma-Đề Cúng Dường Tháp Của Phật ........................................... 134
58- Chuyện Vợ Chồng Trưởng Giả Xây Cất Chùa Tháp Được Sinh Ở Cõi Trời ............... 136

* Trang 902 *
device

59- Chuyện Vợ Chồng Trưởng Giả Tín Tâm Kính Lễ Đức Phật Được Sinh
Ở Cõi Trời ............................................................................................................................ 137
60- Chuyện Cô Gái Ngoại Đạo Bà-La-Môn Học Đệ Tử Của Đức Phật Thiết Lễ Trai Diên Được Sinh Ở Cõi Trời ............................................................................................................................................... 138
61- Chuyện Cô Gái Nghèo Cúng Tấm Dạ Cho Trưởng Giả Tu-Đạt Được Sinh
Ở Cõi Trời ............................................................................................................................ 139
62- Chuyện Con Gái Của Trưởng Giả Không Tin Tam Bảo, Cha Nàng Lấy Tiền Bạc Mướn Nàng Thọ Trì Năm Giới Được Sinh Ở Cõi Trời .......................................................................................................... 140
63- Chuyện Cô Gái Quét Dọn Thấy Phật Sinh Tâm Hoan Hỷ Nên
Được Sinh Ở Cõi Trời .......................................................................................................... 141
64- Chuyện Trưởng Giả Làm Nhà Thỉnh Phật Cúng Dường, Dùng Nhà Mới Để Bố Thí Được Sinh Ở Cõi Trời   141
65- Chuyện Người Phụ Nữ Lấy Nước Mía Cúng Dường Cho Vị A-La-Hán
Được Sinh Ở Cõi Trời .......................................................................................................... 142
66- Chuyện Cô Gái Dùng Hương Xoa Lên Chân Đức Phật Được Sinh Ở Cõi Trời ........... 143
67- Chuyện Nữ Tỳ Của Trưởng Giả Tu-Đạt Quy Y Tam Bảo Được Sinh Ở Cõi Trời ....... 144
68- Chuyện Cô Gái Nghèo Xin Thức Ăn Nơi Phật Được Sinh Ở Cõi Trời ........................ 145
69- Chuyện Nữ Tỳ Của Trưởng Giả Đem Cơm Cho Chủ, Gặp Được Phật Liền Cúng Dường Nên Được Quả Báo Sinh Ở Cõi Trời .................................................................................................................... 145
70- Chuyện Trưởng Giả Xây Cất Giảng Đường Cúng Dường Đức Phật Được
Sinh Ở Cõi Trời .................................................................................................................... 147
71- Chuyện Trưởng Giả Thấy Vua Xây Tháp, Oâng Cũng Xây Tháp Được
Quả Báo Sinh Ở Cõi Trời ..................................................................................................... 147
72- Chuyện Người Khách Buôn Xây Nhà Cúng Dường Đức Phật
Được Sinh Ở Cõi Trời .......................................................................................................... 148
QUYỂN VI .......................................................................................................................... 149
73- Chuyện Đế Thích Hỏi Việc ............................................................................................ 149
74- Chuyện Đức Phật Độ A-Nhã Kiều-Trần-Như Và Nhiều Người Trong Quá Khứ ......... 161
75- Chuyện Con Của Sai-Ma Bị Bệnh Mắt Quy Y Tam Bảo Được Nhãn Tịnh .................. 162
76- Chuyện Bảy Loại Pháp Bố Thí ....................................................................................... 164
77- Chuyện Vua Nước Ca-Bộ Lúc Trời Hạn Hán Tắm Phật Nên Được Mưa ..................... 165
78- Chuyện Trưởng Giả Thỉnh Xá-Lợi-Phất Và Ma-Ha-La ................................................. 166
QUYỂN VII ......................................................................................................................... 171
79- Chuyện Bà-La-Môn Dùng Ngọc Như Yù Cúng Dường Đức Phật, Xuất
Gia Được Đắc Đạo ............................................................................................................... 172

* Trang 903 *
device

80- Chuyện Thập Lực Ca-Diếp Dùng Lời Chân Thật Làm Chân Phật Hết
Chảy Máu ............................................................................................................................. 174
81- Chuyện Ma Vương Ba-Tuần Muốn Đến Não Loạn Đức Phật Dưới Cây Bồ-Đề .......... 175
82- Chuyện Đức Phật Nói Về Tai Họa Của Lợi Dưỡng Cho Các Tỳ-Kheo Nghe .............. 177
83- Chuyện Tên Giặc Sắp Bị Giết Từ Xa Trông Thấy Đức Phật, Hoan Hỷ
Nên Được Sinh Thiên ........................................................................................................... 178
84- Chuyện Người Sa Lưới Pháp Luật Bị Chặt Tay Chân, Cảm Niệm Ân Của Đức Phật Nên Được Sinh Ở Cõi Trời ............................................................................................................................................... 179
85- Chuyện Trưởng Giả Lấy Nước Mật Tốt Cúng Dường Cho Người Đi Đường Được Sinh Ở Cõi Trời 180
86- Chuyện Vua Ba-Tư-Nặc Sai Người Đi Thỉnh Phật, Nhờ Đó Người Ấy
 Sinh Ở Cõi Trời ................................................................................................................... 182
87- Chuyện Lúc Vua Ba-Tư-Nặc Khuyến Hóa Quyên Góp, Có Người Nghèo Lấy Tấm Dạ Thí Cho Vua Nên Được Sinh Ở Cõi Trời .................................................................................................................... 181
88- Chuyện Người Anh thường Khuyên, Người Em Phụng Tu Tam Bảo, Nhưng Người Em Không Kính Tín, Người Anh Được Sinh Ở Cõi Trời ...................................................................................... 182
89- Chuyện Người Cha Nghe Con Đắc Đạo Vui, Mừng Liền Được Sinh Ở Cõi Trời ........ 182
90- Chuyện Người Con Bị Cha Bắt Buộc Xuất Gia Được Sinh Ở Cõi Trời ....................... 183
91- Chuyện La-Hán Kỳ-Dạ-Đa Đuổi Ác Long Ra Biển ...................................................... 184
92- Chuyện Hai Tỳ-Kheo Thấy Tôn Giả Kỳ-Dạ-Đa Được Sinh Ở Cõi Trời ...................... 186
93- Chuyện Nước Nguyệt Thị Thấy Tôn Giả Kỳ-Dạ-Đa .................................................... 188
94- Chuyện Vua Nước Nguyệt Thị Kết Bạn Thân Với Ba Vị Quan Trí Tuệ ...................... 189
QUYỂN VIII ........................................................................................................................ 192
95- Chuyện Vợ Chồng Phụ Tướng Nước Câu-Thi-Di Ác Tâm Đối Với Đức Phật, Nhờ
Đức Phật Hóa Đạo Mà Chứng Quả Tu-Đà-Hoàn ...................................................................................................... 192
96- Chuyện Nan-Đà, Em Của Đức Phật Bị Đức Phật Bắt Buộc Xuất
Gia Được Đắc Đạo ............................................................................................................... 196
97- Chuyện Đại Lực Sĩ Cảm Hóa Nhóm Giặc Ở Đồng Hoang ............................................ 202
98- Chuyện Phụ Tướng Nghe Pháp Nên Ly Dục ................................................................. 206
99- Chuyện Ni-Kiền Tử Nhảy Vào Đống Lửa Được Phật Cứu Độ ..................................... 208
100- Chuyện Năm Trăm Con Chim Ưng Trắng Nghe Pháp Được Sinh
Cõi Lên Trời ......................................................................................................................... 210
101- Chuyện Đề-Bà-Đạt-Đa Thả Con Voi Say Tên Hộ Tài Muốn Hại Phật ....................... 211
Quyển IX............................................................................................................................... 214
102- Chuyện Ca-Chiên-Diên Giải Thích Tám Giấc Mộng Của Vua Ác Sinh ...................... 214
103- Chuyện Con Mèo Vàng ................................................................................................ 222

* Trang 904 *
device

104- Chuyện Vua Ác Sinh Được Năm Trăm Cái Bát .......................................................... 223
105- Chuyện Người Cầu Vị Trời Tỳ-Ma Mong Được Giàu Lớn ........................................ 225
106- Chuyện Quỷ Tử Mẫu Mất Con .................................................................................... 226
107- Chuyện Thiên Tự Chủ .................................................................................................. 227
108- Chuyện Thờ Thần Cây ................................................................................................. 228
109- Chuyện Cô Gái Nhàm Chán Dục Xuất Gia ................................................................. 229
110- Chuyện Đứa Con Bất Hiếu Nhận Quả Báo ................................................................. 230
111- Chuyện Luận Nghị Giữa Vua Nan-Đà Vương Cùng Với Na-Già-Tư-Na ................... 230
112- Chuyện Người Vợ Bất Hiếu Muốn Hại Mẹ Chồng Trở Lại Giết Chồng...................... 234
113- Chuyện Vua Nước Ba-La-Nại Nghe Tiếng Kêu Trong Gò Mả ................................... 234
114- Chuyện Tỳ-Kheo Già Được Bốn Quả ......................................................................... 237
115- Chuyện Cô Gái Chí Thành Được Đạo Quả ................................................................. 239
Quyển X ............................................................................................................................... 240
116- Chuyện Vua Ưu-Đà-Tiện ............................................................................................. 240
117- Chuyện La-Hầu-La ....................................................................................................... 247
118- Chuyện Vị Bà-La-Môn Già Dối Trá ............................................................................. 252
119- Chuyện Người Vợ Của Bà-La-Môn Muốn Hại Mẹ Chồng ......................................... 255
120- Chuyện Con Chim Kiêu Và Con Quạ Báo Oán ........................................................... 257
121- Chuyện Nô Tỳ Và Con Dê Đực Chiến Đấu ................................................................ 259
SỐ 204 – KINH TẠP THÍ DỤ ............................................................................................ 261
SỐ 205 – KINH TẠP THÍ DỤ ............................................................................................ 277
QUYỂN THƯỢNG ............................................................................................................. 277
QUYỂN HẠ ......................................................................................................................... 297
SỐ 206 – KINH CỰU TẠP THÍ DỤ .................................................................................. 319
QUYỂN THƯỢNG ............................................................................................................. 319
QUYỂN HẠ ......................................................................................................................... 361
SỐ 207 – KINH TẠP THÍ DỤ ............................................................................................ 393
SỐ 208 – CHÚNG KINH TUYỂN TẠP THÍ DỤ ............................................................. 439
QUYỂN I ............................................................................................................................. 439
QUYỂN II ............................................................................................................................ 469
SỐ 209 – KINH BÁCH DỤ ................................................................................................ 505
PHẦN DUYÊN KHỞI ........................................................................................................ 505
QUYỂN I ............................................................................................................................. 508
1- Người Ngu Ăn Muối ........................................................................................................ 509
2- Người Ngu Để Dành Sữa Bò ........................................................................................... 509

* Trang 905 *
device

3- Dùng Gậy Đánh Vỡ Đầu ................................................................................................. 510
4- Người Vợ Giả Chết .......................................................................................................... 510
5- Người Khát Gặp Nước ..................................................................................................... 511
6- Con Chết Muốn An Táng Trong Nhà .............................................................................. 512
7- Nhận Người Làm Anh ...................................................................................................... 512
8- Chàng Nhà Quê Vào Kho Vua Ăn Trộm ......................................................................... 513
9- Khen Cha Đức Hạnh ........................................................................................................ 514
10- Nhà Lầu Ba Tầng ........................................................................................................... 515
11- Bà-La-Môn Giết Con ...................................................................................................... 516
12- Nấu Nước Đường .......................................................................................................... 517
13- Người Hay Sân Hận ....................................................................................................... 518
14- Giết Người Dẫn Đường Để Tế Trời .............................................................................. 518
15- Lương Y Bốc Thuốc Mau Lớn Cho Công Chúa Con Vua ............................................ 519
16- Tưới Mía ......................................................................................................................... 520
17- Nợ Năm Tiền .................................................................................................................. 521
18- Lên Lầu Mài Dao ............................................................................................................ 521
19- Đi Thuyền Rơi Chén Bạc ............................................................................................... 522
20- Phê Bình Vua Bạo Ngược .............................................................................................. 523
21- Người Phụ Nữ Cầu Con ................................................................................................. 524
QUYỂN II ............................................................................................................................ 525
22- Ra Biển Tìm Trầm .......................................................................................................... 526
23- Kẻ Trộm Dùng Gấm Bọc Áo Vải Thô ........................................................................... 526
24- Trồng Mè Rang .............................................................................................................. 527
25- Nước Và Lửa .................................................................................................................. 527
26- Bắt Chước Vua Nháy Mắt .............................................................................................. 527
27- Trị Thương ..................................................................................................................... 528
28- Đổi Mũi Cho Vợ ............................................................................................................ 529
29- Người Nghèo Đốt Áo Vải Thô ...................................................................................... 530
30- Người Nuôi Dê ............................................................................................................... 530
31- Mời Thợ Đúc Đồ Sứ ...................................................................................................... 531
32.Thương Gia Trộm Vàng .................................................................................................. 533
33- Đốn Cây Lấy Trái ........................................................................................................... 533
34- Dâng Nước Ngọt ............................................................................................................ 534
35- Tấm Gương Trong Rương Báu ...................................................................................... 535
36- Móc Mắt Tiên Nhân ....................................................................................................... 535
37- Giết Đàn Trâu ................................................................................................................. 536
38- Uống Nước Trong Khe .................................................................................................. 537
39- Bắt Chước Bạn Sơn Nhà ................................................................................................ 538
40- Trị Bệnh Hói Đầu ........................................................................................................... 538

* Trang 906 *
device

41- Quỷ Tỳ-Xá-Xà ............................................................................................................... 539
QUYỂN III ........................................................................................................................... 541
42- Con Lạc Đà Của Nhà Buôn Bị Chết .............................................................................. 542
43- Mài Đá ............................................................................................................................ 542
44- Muốn Ăn Nửa Cái Bánh ................................................................................................ 543
45- Đầy Tớ Giữ Cửa ............................................................................................................ 543
46- Trộm Trâu ....................................................................................................................... 544
47- Người Nghèo Giả Tiếng Chim Uyên Ương ................................................................... 546
48- Chó Rừng Bị Nhánh Cây Đập ....................................................................................... 546
49- Hai Đứa Bé Tranh Nhau Sợi Lông ................................................................................. 547
50- Thầy Thuốc Trị Tật Gù Lưng ......................................................................................... 547
51- Năm Người Mua Nữ Tỳ Cùng Sai Việc ........................................................................ 548
52- Kỹ Nữ Ca Hát ................................................................................................................ 548
53- Thầy Nhức Mỏi Đôi Chân Giao Cho Học Trò Chăm Sóc ............................................. 549
54- Đầu Và Đuôi Rắn Tranh Nhau Đi Trước ....................................................................... 549
55- Muốn Cạo Râu Cho Vua ................................................................................................ 550
56- Buộc Trả Cái “Không Có” ............................................................................................. 551
57- Đạp Mồm Trưởng Giả .................................................................................................... 552
58- Hai Người Con Phân Chia Tài Sản ................................................................................ 552
59- Xem Thợ Làm Đồ Gốm ................................................................................................. 554
60- Thấy Bóng Vàng Trong Nước ....................................................................................... 555
61- Đệ Tử Phạm Thiên Tạo Hình Người ............................................................................. 556
62- Người Bệnh Ăn Thịt Gà Con ......................................................................................... 556
63- Diễn Viên Mặc Đồ Diễn Quỷ La-Sát Khiến Mọi Người Kinh Hãi................................. 557
64- Mọi Người Đồn Có Ác Quỷ Trong Ngôi Nhà Cổ ......................................................... 558
65- Năm Trăm Viên Thuốc Bổ ............................................................................................. 559
QUYỂN IV .......................................................................................................................... 562
66- Mồm Lẩm Bẩm Cách Lái Thuyền, Tay Không Biết Lái ................................................. 563
67- Vợ Chồng Đánh Cuộc Ăn Bánh .................................................................................... 564
68- Ôm Hận Hại Nhau .......................................................................................................... 565
69- Noi Gương Tổ Tiên Ăn Nhanh ...................................................................................... 565
70- Nếm Trái Tần-Bà-Là ...................................................................................................... 566
71- Hư Mắt Vì Vợ ................................................................................................................ 567
72- Ngậm Gạo Chịu Mổ Miệng ............................................................................................ 567
73- Nói Dối Ngựa Chết ........................................................................................................ 568
74- Phàm Phu Xuất Gia Mong Cầu Lợi Dưỡng ................................................................... 569
75- Cả Lạc Đà Và Ghè Đều Mất .......................................................................................... 569
76- Nông Phu Mơ Tưởng Công Chúa .................................................................................. 570
77- Vắt Sữa Lừa .................................................................................................................... 571

* Trang 907 *
device

78- Dặn Con Đi Sớm ............................................................................................................ 572
79- Gánh Ghế Cho Vua ........................................................................................................ 572
80- Rửa Ruột ........................................................................................................................ 573
81- Bị Gấu Quào ................................................................................................................... 574
82- Gieo Lúa ......................................................................................................................... 574
83- Con Khỉ .......................................................................................................................... 575
84- Vì Nguyệt Thực Đánh Chó ............................................................................................ 576
85- Người Phụ Nữ Bị Bệnh Mắt .......................................................................................... 576
86- Cha Giữ Khuyên Tai Cho Con ....................................................................................... 577
87- Bọn Cướp Chia Của ....................................................................................................... 578
88- Nắm Đậu Của Chú Khỉ .................................................................................................. 578
89- Chuột Vàng Và Rắn Độc ............................................................................................... 579
90- Lượm Được Tiền ............................................................................................................ 579
91- Người Nghèo So Của ..................................................................................................... 580
92- Đứa Trẻ Được Kẹo ........................................................................................................ 580
93- Bà Lão Đánh Cọp ........................................................................................................... 581
94- Ngọc Ma-Ni Hay Lỗ Thoát Nước .................................................................................. 581
95- Vợ Chồng Chim Bồ Câu ................................................................................................ 582
96- Nói Dối Mắt Mù ............................................................................................................. 583
97- Bị Cướp Đoạt Mất Áo Lông ........................................................................................... 584
98- Đứa Trẻ Được Rùa ......................................................................................................... 584
KỆ CUỐI QUYỂN .............................................................................................................. 585
SỐ 210 – kINH PHÁP CÚ .................................................................................................. 587
QUYỂN THƯỢNG ............................................................................................................. 587
Phẩm 1: VÔ THƯỜNG (Có 21 bài) ..................................................................................... 587
Phẩm 2: GIÁO HỌC (Có 29 bài) ......................................................................................... 591
Phẩm 3: ĐA VĂN (Có 19 bài) ............................................................................................. 596
Phẩm 4: ĐỐC TÍN (Có 18 bài) ............................................................................................. 599
Phẩm 5: GIỚI THẬN (Có 16 bài) ........................................................................................ 602
Phẩm 6: DUY NIỆM (Có 12 bài) ......................................................................................... 605
Phẩm 7: TỪ NHÂN (Có 18 bài) ........................................................................................... 607
Phẩm 8: NGÔN NGỮ (Có 12 bài) ....................................................................................... 610
Phẩm 9: SONG YẾU (Có 22 bài) ........................................................................................ 612
Phẩm 10: PHÓNG DẬT (Có 20 bài) ................................................................................... 616
Phẩm 11: TÂM Ý (Có 12 bài) .............................................................................................. 620
Phẩm 12: HOA HƯƠNG (Có 17 bài) .................................................................................. 622
Phẩm 13: NGU ÁM (Có 21 bài) ........................................................................................... 625
Phẩm 14: MINH TRIẾT (Có 17 bài) .................................................................................... 628
Phẩm 15: LA HÁN (Có 10 bài) ............................................................................................ 631

* Trang 908 *
device

Phẩm 16: THUẬT THIÊN (Có 16 bài) ................................................................................ 633
Phẩm 17: ÁC HÀNH (Có 22 bài) ........................................................................................ 636
Phẩm 18: ĐAO TRƯỢNG (Có 14 bài) ................................................................................ 640
Phẩm 19: LÃO MẠO (Có 14 bài) ........................................................................................ 643
Phẩm 20: ÁI THÂN (Co ù 13 bài) ....................................................................................... 645
Phẩm 21: THẾ TỤC (Có 14 bài) .......................................................................................... 648
BÀI TỰA KINH PHÁP CÚ ................................................................................................ 651
QUYỂN HẠ ......................................................................................................................... 653
Phẩm 22: THUẬT PHẬT (Có 21 bài) ................................................................................. 653
Phẩm 23: AN NINH (Có 14 bài) .......................................................................................... 656
Phẩm 24: HIẾU HỶ (Có 12 bài) .......................................................................................... 659
Phẩm 25: PHẪN NỘ (Có 26 bài).......................................................................................... 661
Phẩm 26: TRẦN CẤU (Có 19 bài) ...................................................................................... 665
Phẩm 27: PHỤNG TRÌ (Có 17 bài) ..................................................................................... 668
Phẩm 28: ĐẠO HẠNH (Có 28 bài) ..................................................................................... 671
Phẩm 29: QUẢNG DIỄN (Có 14 bài) ................................................................................. 676
Phẩm 30: ĐỊA NGỤC (Có 16 bài) ....................................................................................... 679
Phẩm 31: TƯỢNG DỤ (Có 18 bài) ...................................................................................... 682
Phẩm 32: ÁI DỤC (Có 32 bài) ............................................................................................. 685
Phẩm 33: LỢI DƯỠNG (Có 20 bài) ..................................................................................... 690
Phẩm 34: SA-MÔN (Có 32 bài) ........................................................................................... 694
Phẩm 35: PHẠM CHÍ (Có 40 bài) ....................................................................................... 699
Phẩm 36: NÊ-HOÀN (Có 36 bài) ........................................................................................ 706
Phẩm 37: SINH TỬ (Có 18 bài) ........................................................................................... 712
Phẩm 38: ĐẠO LỢI (Có 19 bài) ........................................................................................... 716
Phẩm 39: KIẾT TƯỜNG (Có 19 bài) .................................................................................. 719
SỐ 211 – kINH PHÁP CÚ THÍ DỤ .................................................................................... 723
QUYỂN 1 ............................................................................................................................. 723
Phẩm 1: VÔ THƯỜNG ........................................................................................................ 723
Thí dụ 1: ................................................................................................................................ 723
Thí dụ 2: ................................................................................................................................ 724
Thí dụ 3: ................................................................................................................................ 725
Thí dụ 4: ................................................................................................................................ 727
Thí dụ 5: ................................................................................................................................ 728
Thí dụ 6: ................................................................................................................................ 730
Phẩm 2: GIÁO HỌC ............................................................................................................ 732
Thí dụ 7: ................................................................................................................................ 732
Thí dụ 8: ................................................................................................................................ 734
Thí dụ 9: ................................................................................................................................ 735

* Trang 909 *
device

Phẩm 3: HỘ GIỚI ................................................................................................................. 737
Thí dụ 10: .............................................................................................................................. 737
Phẩm 4: ĐA VĂN ................................................................................................................ 739
Thí dụ 11: .............................................................................................................................. 739
Thí dụ 12: .............................................................................................................................. 741
Thí dụ 13: .............................................................................................................................. 743
Thí dụ 14: .............................................................................................................................. 746
Phẩm 5: ĐỐC TÍN ................................................................................................................ 747
Thí dụ 15: .............................................................................................................................. 747
Thí dụ 16: .............................................................................................................................. 749
Phẩm 6: GIỚI THẬN ........................................................................................................... 751
Thí dụ 17: .............................................................................................................................. 751
Phẩm 7: DUY NIỆM ............................................................................................................ 752
Thí dụ 18: .............................................................................................................................. 752
Phẩm 8: TỪ NHÂN .............................................................................................................. 755
Thí dụ 19: .............................................................................................................................. 755
Thí dụ 20: .............................................................................................................................. 757
Phẩm 9: NGÔN NGỮ .......................................................................................................... 759
Thí dụ 21: .............................................................................................................................. 759
Phẩm 10: SONG YẾU ......................................................................................................... 761
Thí dụ 22: .............................................................................................................................. 761
Thí dụ 23: .............................................................................................................................. 764
Thí dụ 24: .............................................................................................................................. 766
Phẩm 11: PHÓNG DẬT ...................................................................................................... 769
Thí dụ 25: .............................................................................................................................. 769
Phẩm 12: TÂM Ý ................................................................................................................. 771
Thí dụ 26: .............................................................................................................................. 771
Phẩm 13: HOA HƯƠNG ..................................................................................................... 772
Thí dụ 27: .............................................................................................................................. 772
QUYỂN 2 ............................................................................................................................. 776
Phẩm 14: DỤ HOA HƯƠNG .............................................................................................. 776
Thí dụ 28: .............................................................................................................................. 776
Thí dụ 29: .............................................................................................................................. 779
Phẩm 15: NGU ÁM .............................................................................................................. 781
Thí dụ 30: .............................................................................................................................. 781
Thí dụ 31:................................................................................................................................. 783
Phẩm 16: MINH TRIẾT ....................................................................................................... 786
Thí dụ 32: .............................................................................................................................. 786
Thí dụ 33: .............................................................................................................................. 789

* Trang 910 *
device

Phẩm 17: A-LA-HÁN .......................................................................................................... 791
Thí dụ 34: .............................................................................................................................. 791
Phẩm 18: THUẬT THIÊN ................................................................................................... 794
Thí dụ 35: .............................................................................................................................. 794
Thí dụ 36: .............................................................................................................................. 797
Thí dụ 37: .............................................................................................................................. 799
Phẩm 19: ÁC HẠNH ........................................................................................................... 801
Thí dụ 38: .............................................................................................................................. 801
Thí dụ 39: .............................................................................................................................. 804
Phẩm 20: ĐAO TRƯỢNG ................................................................................................... 806
Thí dụ 40: .............................................................................................................................. 806
Thí dụ 41: .............................................................................................................................. 808
QUYỂN 3 ............................................................................................................................. 812
Phẩm 21: LÃO MẠO ........................................................................................................... 812
Thí dụ 42: .............................................................................................................................. 812
Thí dụ 43: .............................................................................................................................. 813
Phẩm 22: ÁI THÂN ............................................................................................................. 816
Thí dụ 44: .............................................................................................................................. 816
Thí dụ 45: .............................................................................................................................. 819
Phẩm 23: THẾ TỤC ............................................................................................................. 820
Thí dụ 46: .............................................................................................................................. 820
Phẩm 24: THUẬT PHẬT .................................................................................................... 822
Thí dụ 47: .............................................................................................................................. 822
Phẩm 25: AN NINH ............................................................................................................. 824
Thí dụ 48: .............................................................................................................................. 824
Thí dụ 49: .............................................................................................................................. 826
Phẩm 26: HIẾU HỶ ............................................................................................................. 828
Thí dụ 50: .............................................................................................................................. 828
Phẩm 27: PHẪN NỘ ............................................................................................................ 831
Thí dụ 51: .............................................................................................................................. 831
Phẩm 28: TRẦN CẤU ......................................................................................................... 834
Thí dụ 52: .............................................................................................................................. 834
Phẩm 29: PHỤNG TRÌ ........................................................................................................ 836
Thí dụ 53: .............................................................................................................................. 836
Phẩm 30: ĐẠO HẠNH ........................................................................................................ 839
Thí dụ 54: .............................................................................................................................. 839
Phẩm 31: QUẢNG DIỄN .................................................................................................... 842
Thí dụ 55: .............................................................................................................................. 842
Phẩm 32: ĐỊA NGỤC .......................................................................................................... 844

* Trang 911 *
device

Thí dụ 56: .............................................................................................................................. 844
Thí dụ 57: .............................................................................................................................. 848
Phẩm 33: TƯỢNG ................................................................................................................ 849
Thí dụ 58: .............................................................................................................................. 849
Thí dụ 59: .............................................................................................................................. 852
Phẩm 34: ÁI DỤC ................................................................................................................ 855
Thí dụ 60: .............................................................................................................................. 855
Thí dụ 61: .............................................................................................................................. 857
QUYỂN 4 ............................................................................................................................. 861
Phẩm 35: DỤ ÁI DỤC ......................................................................................................... 861
Thí dụ 62: .............................................................................................................................. 861
Thí dụ 63: .............................................................................................................................. 863
Thí dụ 64: .............................................................................................................................. 864
Thí dụ 65: .............................................................................................................................. 867
Phẩm 36: LỢI DƯỠNG ........................................................................................................ 869
Thí dụ 66: .............................................................................................................................. 869
Phẩm 37: SA-MÔN .............................................................................................................. 872
Thí dụ 67: .............................................................................................................................. 872
Phẩm 38: PHẠM CHÍ .......................................................................................................... 874
Thí dụ 68: .............................................................................................................................. 874
Phẩm 39: NÊ-HOÀN ........................................................................................................... 877
Thí dụ 69: .............................................................................................................................. 877
Phẩm 40: SINH TỬ .............................................................................................................. 879
Thí dụ 70: .............................................................................................................................. 879
Phẩm 41: ĐAO-LỢI ............................................................................................................. 882
Thí dụ 71: .............................................................................................................................. 882
Thí dụ 72: .............................................................................................................................. 885
Thí dụ 73: .............................................................................................................................. 886
Thí dụ 74: .............................................................................................................................. 889
Phẩm 42: KIẾT TƯỜNG ..................................................................................................... 891
Thí dụ 75:............................................................................................................................... 891

* Trang 912 *
device

Đại Tập XVI, Bộ Bản Duyên VII (Số 203 - 211)