LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
                             TẬP
22
 
                     


                         BỘ BÁT-NHÃ

                                5
 
                              
                          SỐ 220

 
                 (QUYỂN 201→250)
 

         HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
    LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 940 *
device

* Trang 941 *
device

                                       NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
                                    TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
I-Viết hoa toàn bộ:

1.Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm…
2.Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan…
3.Tôn xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác…
4.Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-hàm…
II-Viết hoa chữ đầu:
1.Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi Lợi….
2.Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế…
3.Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác,….
4.Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành vương xá…
III- Viết hoa chữ đầu+ gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pāli)
1.Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất…
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ,…
3. Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà,…
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di,…
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát,…
IV- Gạch nối: (danh từ chung được phiên âm từ Pāli)
Ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần…

* Trang 942 *
device

V- Số:
1.Viết thành chữ: (những số qua lớn nên chú thích thêm số)
Ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)…
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
Ví dụ: Đại I, trang 15, cht.52…
VI- Đặc biệt:
Âm “y” và “i” dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L, M, T, Q vẫn viết theo thói quen cũ.
Ví dụ: kỷ cương, lý luận,…
梵: viết là “Phạm” không viết là “Phạn”(phát âm theo chữ Brahma)
慧: viết là “Tuệ” không viết là “Huệ”.
                                                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
                                                             Sa môn THÍCH TỊNH HẠNH

* Trang 943 *
device

         MỤC LỤC
(BÁT- NHÃ- BỘ 5)

 
SỐ 220 – KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA
 (QUYỂN 201→250)............................................................ 1
QUYỂN 201......................................................................... 3
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (20)............................................ 3
QUYỂN 202......................................................................... 22
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (21)............................................ 22
QUYỂN 203......................................................................... 40
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (22)............................................ 40
QUYỂN 204......................................................................... 59
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (23)............................................ 59
QUYỂN 205......................................................................... 78
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (24)............................................ 78
QUYỂN 206......................................................................... 96
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (25)............................................ 96
QUYỂN 207......................................................................... 114
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (26)............................................ 114
QUYỂN 208......................................................................... 132
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (27)............................................ 132
QUYỂN 209......................................................................... 152
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (28)............................................ 152
QUYỂN 210......................................................................... 172
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (29)............................................ 172
QUYỂN 211 ........................................................................ 192
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (30)............................................ 192
QUYỂN 212......................................................................... 213
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (31)............................................ 213
QUYỂN 213......................................................................... 235
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (32).............................................235

* Trang 944 *
device

QUYỂN 214......................................................................... 254
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (33)............................................ 254
QUYỂN 215......................................................................... 273
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (34)............................................ 273
QUYỂN 216 ........................................................................ 291
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (35)............................................ 291
QUYỂN 217......................................................................... 309
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (36)............................................ 309
QUYỂN 218......................................................................... 328
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (37)............................................ 328
QUYỂN 219......................................................................... 348
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (38)............................................ 348
QUYỂN 220......................................................................... 368
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (39)............................................ 368
QUYỂN 221......................................................................... 385
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (40)............................................ 385
QUYỂN 222......................................................................... 402
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (41)............................................ 402
QUYỂN 223......................................................................... 421
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (42)............................................ 421
QUYỂN 224......................................................................... 438
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (43)............................................ 438
QUYỂN 225......................................................................... 455
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (44)............................................ 455
QUYỂN 226......................................................................... 476
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (45)............................................ 476
QUYỂN 227......................................................................... 493
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (46)............................................ 493
QUYỂN 228......................................................................... 512
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (47)............................................ 512
QUYỂN 229......................................................................... 530
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (48)............................................ 530

* Trang 945 *
device

QUYỂN 230......................................................................... 550
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (49)............................................ 550
QUYỂN 231......................................................................... 568
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (50)............................................ 568
QUYỂN 232......................................................................... 586
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (51)............................................ 586
QUYỂN 233......................................................................... 605
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (52)............................................ 605
QUYỂN 234......................................................................... 626
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (53)............................................ 626
QUYỂN 235......................................................................... 645
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (54)............................................ 645
QUYỂN 236......................................................................... 663
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (55)............................................ 663
QUYỂN 237......................................................................... 682
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (56)............................................ 682
QUYỂN 238......................................................................... 701
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (57)............................................ 701
QUYỂN 239......................................................................... 720
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (58)............................................ 720
QUYỂN 240......................................................................... 740
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (59)............................................ 740
QUYỂN 241......................................................................... 757
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (60)............................................ 757
QUYỂN 242......................................................................... 775
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (61)............................................ 775
QUYỂN 243......................................................................... 793
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (62)............................................ 793
QUYỂN 244......................................................................... 811
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (63)............................................ 811
QUYỂN 245......................................................................... 830
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (64)............................................ 830

* Trang 946 *
device

QUYỂN 246......................................................................... 848
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (65)............................................ 848
QUYỂN 247......................................................................... 865
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (66)............................................ 865
QUYỂN 248......................................................................... 883
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (67)............................................ 883
QUYỂN 249......................................................................... 901
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (68)............................................ 901
QUYỂN 250......................................................................... 921
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (69)............................................ 921

* Trang 947 *
device

 
Đại Tập 22 - Bộ Bát Nhã V - Số 220 (Quyển 201- 250)