LOGO VNBET
                       

                          SỐ 220


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA
      Hán dịch: Đời Đường, Tam tạng Pháp sư Huyền Trang.
 
    
                   QUYỂN 201→250

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

 
Đại Tập 22 - Bộ Bát Nhã V - Số 220 (Quyển 201- 250)