LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA
                         QUYỂN 302
Phẩm 39: CÔNG ĐỨC KHÓ LÃNH HỘI (6)
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy là một tập hợp của sự thanh tịnh.
Phật dạy:
–Đúng vậy! Này Thiện Hiện, vì sắc thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện, vì nhãn xứ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện, vì sắc xứ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện, vì nhãn giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện, vì nhĩ giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện, vì tỷ giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện, vì thiệt giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-

* Trang 20 *
device

đa thanh tịnh; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện, vì thân giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện, vì ý giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện, vì địa giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện, vì vô minh thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện, vì Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện, vì chân như thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.

* Trang 21 *
device

Này Thiện Hiện, vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện, vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện, vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-

* Trang 22 *
device

mật-đa thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì vậy, Bát-nhã ba-la-mật-đa được gọi là một tập hợp của sự thanh tịnh.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, rất kỳ diệu, đặc biệt! Bạch Thiện Thệ, rất hy hữu! Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy vì rất sâu xa nên có nhiều trở ngại, nhưng nay đã rộng nói thì trở ngại chẳng sinh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy! Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa có nhiều trở ngại, nhưng nhờ thần lực Phật, nên nay rộng nói mà trở ngại chẳng sinh. Vì vậy, các thiện nam, thiện nữ tu học pháp Đại thừa, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, nếu muốn sao chép thì nên sao chép ngay; nếu muốn đọc tụng thì nên đọc tụng ngay; nếu muốn thọ trì thì nên thọ trì ngay; nếu muốn tu tập thì nên tu tập ngay; nếu muốn tư duy thì nên tư duy ngay; nếu muốn tuyên thuyết thì nên tuyên thuyết ngay. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa có nhiều trở ngại nên chớ trì trệ để sự trở ngại phát khởi, khiến người sao chép, đọc tụng, thọ trì, tu tập, tư duy, vì người diễn nói chẳng được rốt ráo.
Này Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ ấy, nếu muốn, trong một tháng, hoặc hai, ba, bốn, năm, hoặc sáu, bảy tháng cho đến một năm, sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy được rốt ráo, phải nên siêng năng tinh tấn, gắn chặt tâm niệm vào việc sao chép kinh trong suốt thời gian ấy, thì sự việc mới đạt rốt ráo.
Này Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ ấy, nếu muốn, trong một tháng, hoặc hai, ba, bốn, năm, hoặc sáu, bảy tháng cho đến một năm, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói, để đạt được cứu cánh, phải nên chuyên cần

* Trang 23 *
device

 tinh tấn, gắn chặt tâm niệm vào việc thọ trì cho đến tuyên thuyết suốt thời gian ấy, thì sự việc mới đạt được rốt ráo. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa ấy là châu báu vô giá, có nhiều trở ngại.
Bấy giờ, Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, rất kỳ diệu! Bạch Thiện Thệ, rất hy hữu!
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa là châu báu vô giá, có nhiều trở ngại ấy, có người sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói; hẳn là có ác ma, đối với người ấy muốn gây trở ngại khiến không sao chép… cho đến diễn nói được.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, ác ma đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, tuy muốn gây trở ngại khiến không thể sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói được nhưng chúng không đủ sức có thể làm trở ngại cho việc sao chép, thọ trì, Bát-nhã của Đại Bồ-tát ấy.
Bấy giờ, Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, do thần lực của ai mà khiến cho ác ma kia không thể gây trở ngại đối với các Đại Bồ-tát trong việc sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa?
Phật dạy:
–Này Xá-lợi Tử, do thần lực của Phật nên khiến cho ác ma kia chẳng thể làm trở ngại đối với các Đại Bồ-tát trong việc sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, cũng do thần lực của tất cả chư Phật trong mười phương thế giới khiến ác ma kia chẳng thể làm trở ngại đối với các Đại Bồ-tát sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa.
Lại nữa Xá-lợi Tử, vì chư Phật Thế Tôn đều cùng hộ niệm các Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, khiến ác ma kia chẳng thể làm trở ngại tất cả chúng Đại Bồ-tát, khiến chẳng thể sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, vì người rộng nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. Vì sao? Này Xá-lợi Tử, vì chư Phật Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, tạo các nghiệp thiện khiến cho ác ma kia chẳng thể làm trở ngại.

* Trang 24 *
device

Này Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói thì như thế đáng được vô lượng, vô số, vô biên Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp trong mười phương thế giới hộ niệm. Nếu được chư Phật hộ niệm thì đương nhiên ác ma chẳng thể gây trở ngại.
Này Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thường sao chép thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói, nên suy nghĩ thế này: “Ta nay sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người rộng nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, đều được thần lực của vô lượng, vô số, vô biên Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp trong mười phương hộ niệm.”
Khi ấy, Xá-lợi Tử lại bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam, thiện nữ nào, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói, tất thảy đều được thần lực của chư Phật Như Lai trong mười phương thế giới hộ niệm, khiến cho nghiệp thiện thù thắng của kẻ ấy tạo được, tất cả ác ma chẳng thể gây trở ngại.
Phật dạy:
–Này Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng như lời ông nói!
Này Xá-lợi Tử, nếu thiện nam, thiện nữ, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói, nên biết đều nhờ thần lực của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hộ niệm.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam, thiện nữ nào, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói, đều được vô lượng, vô số, vô biên Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp trong mười phương thế giới biết đến là thiện nam, thiện nữ ấy đã sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa; do nhân duyên này mà hoan hỷ hộ niệm.
–Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam, thiện nữ, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói, thì các thiện nam, thiện nữ ấy luôn được Phật nhãn của

* Trang 25 *
device

 tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đang thuyết pháp ở vô lượng, vô số, vô biên thế giới trong mười phương xem thấy; do nhân duyên này mà từ bi hộ niệm.
Phật dạy:
–Này Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng như lời ông nói!
Này Xá-lợi Tử, nếu thiện nam, thiện nữ nào sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, thì thiện nam, thiện nữ ấy, thường được Phật nhãn của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp ở vô lượng, vô số, vô biên thế giới trong mười phương xem thấy, biết đến, hộ niệm, khiến cho các ác ma chẳng thể gây trở ngại, các nghiệp thiện đang tu mau được thành tựu.
Này Xá-lợi Tử, các thiện nam, thiện nữ an trú Bồ-tát thừa, nếu đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói, nên biết thiện nam, thiện nữ ấy, đã gần đạt đến quả vị Giác ngộ cao tột; các ác ma tất sợ hãi, chẳng dám gây trở ngại.
Lại nữa Xá-lợi Tử, các thiện nam, thiện nữ an trú Bồ-tát thừa, nếu thường sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, dùng đủ thứ để trang nghiêm, thọ trì, đọc tụng, nên biết thiện nam, thiện nữ ấy, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, phát sinh lòng tin hiểu sâu xa. Nếu lại đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, dùng các loại hương hoa, cờ phướn, lọng báu, y phục, chuỗi báu, nhạc hay, đèn đuốc, cung kính, cúng dường, tôn trọng ngợi khen, nên biết thiện nam, thiện nữ ấy, thường được Phật nhãn của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác xem thấy, biết được, hộ niệm; do nhân  duyên ấy nhất định sẽ đạt được tài sản lớn, thắng lợi và thành quả lớn.
  Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy vì thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, cung kính, cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên do căn lành này mà cho đến khi đạt được địa vị không thoái chuyển, ở trong khoảng ấy, thường chẳng xa lìa Phật, chẳng đọa vào nẻo ác.
  Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy, do căn lành này cho đến khi đắc quả vị Giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa Bố thí ba-la-mật-đa, thường chẳng xa lìa Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa.

* Trang 26 *
device

  Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy do căn lành này cho đến khi đắc quả giác ngộ cao tột, thường chẳng xa lìa pháp không bên trong, thường chẳng xa lìa pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh.
   Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy, do căn lành này cho đến khi đắc quả vị Giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa chân như, thường chẳng xa lìa pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn.
  Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy, do căn lành này cho đến khi đắc quả vị Giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa Thánh đế khổ, thường chẳng xa lìa Thánh đế tập, diệt, đạo.
  Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy, do căn lành này cho đến khi đắc quả vị Giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa bốn Tĩnh lự, thường chẳng xa lìa bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc.
  Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy, do căn lành này cho đến khi đắc quả vị Giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa tám Giải thoát, thường chẳng xa lìa tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 
   Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy, do căn lành này cho đến khi đắc quả vị Giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa bốn Niệm trụ, thường chẳng xa lìa bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo.
  Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy, do căn lành này cho đến khi đắc quả vị Giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa năm loại mắt, thường chẳng xa lìa sáu phép thần thông.
Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy, do căn lành này cho đến khi đắc quả vị Giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa mười lực của Phật, thường chẳng xa lìa bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng.

* Trang 27 *
device

Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy, do căn lành này cho đến khi đắc quả vị Giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa pháp không quên mất, thường chẳng xa lìa tánh luôn luôn xả.
Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy, do căn lành này cho đến khi đắc quả vị Giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa trí Nhất thiết, thường chẳng xa lìa trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng.
Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy, do căn lành này cho đến khi đắc quả vị Giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa tất cả pháp môn Đà-la-ni, thường chẳng xa lìa tất cả pháp môn Tam-ma-địa.
Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy, do căn lành này cho đến khi đắc quả vị Giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa quả Dự lưu, thường chẳng xa lìa quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán.
Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy, do căn lành này cho đến khi đắc quả vị Giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa quả vị Độc giác.
Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy, do căn lành này cho đến khi đắc quả vị Giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa thần thông diệu dụng tự tại của Đại Bồ-tát từ cõi Phật này, đến cõi Phật khác cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn và các chúng Đại Bồ-tát.
Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy, do căn lành này cho đến khi đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thường chẳng xa lìa việc làm nghiêm tịnh cõi Phật, đem lại sự thành tựu trọn vẹn cho hữu tình.
Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy, do căn lành này cho đến khi đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thường chẳng xa lìa thần thông tự tại, du hóa các cõi Phật, khuyến thỉnh chư Phật chuyển pháp luân nhiệm mầu, độ vô lượng chúng.
Này Xá-lợi Tử, do nhân duyên này, các thiện nam, thiện nữ trụ Bồ-tát thừa, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, nên siêng năng sao chép, thọ trì đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người rộng nói.
Bấy giờ, Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, sau khi Phật diệt độ, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa sẽ hưng thịnh ở phương nào?
Phật dạy:
–Này Xá-lợi Tử, sau khi Ta diệt độ, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa sẽ đến phương Đông nam, dần dần hưng thạnh. Phương ấy sẽ có

* Trang 28 *
device

các Bí-sô, Bí-sô-ni, Ô-ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca, quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ trụ Bồ-tát thừa, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy phát sinh tâm tin hiểu sâu xa, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói; lại dùng các thứ tràng hoa thượng diệu, các loại hương xoa, hương bột, y phục, chuỗi báu, cờ phướn, lọng báu, nhạc hay, đèn đuốc, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy. Do những căn lành thù thắng như thế, nên họ hoàn toàn chẳng bị đọa vào các nẻo hiểm ác, thường sinh nơi cõi trời, người được hưởng giàu sang, an lạc; do thế lực này, sáu pháp Ba-la-mật-đa tăng thêm lợi ích, khiến mau viên mãn. Nhân đó lại thêm cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi chư Phật Thế Tôn, về sau tùy theo sự thích hợp, nương theo pháp của ba thừa, lần lượt tu tập hạnh giải thoát.
   Này Xá-lợi Tử, sau khi Ta diệt độ, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, từ phương Đông nam chuyển đến phương Nam, sẽ dần dần hưng thạnh. Ở phương đó sẽ có Bí-sô, Bí-sô-ni, Ô-ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca, quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ trụ Bồ-tát thừa, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy thường sinh sự tin hiểu sâu xa, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói. Lại dùng các thứ tràng hoa thượng diệu, các loại hương xoa, hương bột, y phục, chuỗi báu, cờ phướn, lọng báu, nhạc hay, đèn đuốc, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy. Do các căn lành thù thắng ấy nên họ hoàn toàn chẳng bị đọa vào các nẻo hiểm ác, thường sinh vào cõi trời, người hưởng thọ giàu sang, an lạc; do diệu lực ấy, sáu pháp Ba-la-mật-đa tăng thêm lợi ích, khiến mau được viên mãn. Nhân đó lại thường cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi chư Phật Thế Tôn. Về sau tùy theo sự thích hợp, nương nơi pháp của ba thừa, lần lượt tu tập hạnh giải thoát.
   Này Xá-lợi Tử, sau khi Ta diệt độ, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, từ phương Nam đến phương Tây nam, sẽ dần dần hưng thạnh. Ở phương đó sẽ có Bí-sô, Bí-sô-ni, Ô-ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca, quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ trụ Bồ-tát thừa, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy thường sinh sự tin hiểu sâu xa, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói. Lại dùng các thứ tràng hoa thượng diệu, các loại hương xoa, hương bột, y phục, chuỗi báu, cờ

* Trang 29 *
device

phướn, lọng báu, nhạc hay, đèn đuốc, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy. Do các căn lành thù thắng ấy nên họ hoàn toàn chẳng bị đọa vào các nẻo hiểm ác, thường sinh vào cõi trời, người thọ hưởng giàu sang, an lạc; do diệu lực ấy, sáu háp Ba-la-mật-đa tăng thêm lợi ích, khiến mau được viên mãn. Nhân đó lại thường cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi chư Phật Thế Tôn. Về sau tùy theo sự thích hợp, nương nơi pháp của ba thừa, lần lượt tu tập hạnh giải thoát.
   Này Xá-lợi Tử, sau khi Ta diệt độ, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, từ phương Tây nam đến phương Tây bắc, sẽ dần dần hưng thạnh. Ở phương đó sẽ có Bí-sô, Bí-sô-ni, Ô-ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca, quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ trụ Bồ-tát thừa, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy thường sinh sự tin hiểu sâu xa, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói. Lại dùng các thứ tràng hoa thượng diệu, các loại hương xoa, hương bột, y phục, chuỗi báu, cờ phướn, lọng báu, nhạc hay, đèn đuốc, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy. Do các căn lành thù thắng ấy nên họ hoàn toàn chẳng bị đọa vào các nẻo hiểm ác, thường sinh vào cõi trời, người hưởng thọ giàu sang, an lạc; do diệu lực ấy, sáu pháp Ba-la-mật-đa tăng thêm lợi ích, khiến mau được viên mãn. Nhân đó lại thường cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi chư Phật Thế Tôn. Về sau tùy theo sự thích hợp, nương nơi pháp của ba thừa, lần lượt tu tập hạnh giải thoát.
   Này Xá-lợi Tử, sau khi Ta diệt độ, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, từ phương Tây bắc đến phương Bắc, sẽ dần dần hưng thạnh. Ở phương đó sẽ có Bí-sô, Bí-sô-ni, Ô-ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca, quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ trụ Bồ-tát thừa, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy thường sinh sự tin hiểu sâu xa, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói. Lại dùng các thứ tràng hoa thượng diệu, các loại hương xoa, hương bột, y phục, chuỗi báu, cờ phướn, lọng báu, nhạc hay, đèn đuốc, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy. Do các căn lành thù thắng ấy nên họ hoàn toàn chẳng bị đọa vào các nẻo hiểm ác, thường sinh vào cõi trời, người hưởng thọ giàu sang, an lạc; do diệu lực ấy, sáu pháp Ba-la-mật-đa tăng thêm lợi ích, khiến mau được viên mãn.

* Trang 30 *
device

Nhân đó lại thường cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi chư Phật Thế Tôn. Về sau tùy theo sự thích hợp, nương nơi pháp của ba thừa, lần lượt tu tập hạnh giải thoát.
  Này Xá-lợi Tử, sau khi Ta diệt độ, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, từ phương Bắc đến phương Đông bắc, sẽ dần dần hưng thạnh. Ở phương đó sẽ có Bí-sô, Bí-sô-ni, Ô-ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca, quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ trụ Bồ-tát thừa, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy thường sinh sự tin hiểu sâu xa, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói. Lại dùng các thứ tràng hoa thượng diệu, các loại hương xoa, hương bột, y phục, chuỗi báu, cờ phướn, lọng báu, nhạc hay, đèn đuốc, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy. Do các căn lành thù thắng ấy nên họ hoàn toàn chẳng bị đọa vào các nẻo hiểm ác, thường sinh vào cõi trời, người hưởng thọ giàu sang, an lạc; do diệu lực ấy, sáu pháp Ba-la-mật-đa tăng thêm lợi ích, khiến mau được viên mãn. Nhân đó lại thường cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi chư Phật Thế Tôn. Về sau tùy theo sự thích hợp, nương nơi pháp của ba thừa, lần lượt tu tập hạnh giải thoát.
  Này Xá-lợi Tử, sau khi Ta diệt độ, vào thời kỳ sau cùng của năm trăm năm sau, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa ở phương Đông bắc, sẽ đảm đương Phật sự lớn lao. Vì sao? Này Xá-lợi Tử, vì pháp mà tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác luôn tôn trọng là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy, tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đều cùng hộ niệm.
  Này Xá-lợi Tử, pháp nào chẳng phải là Chánh pháp luật vô thượng mà Phật chứng đắc thì có tướng diệt mất. Còn Chánh pháp luật vô thượng, pháp mà chư Phật chứng đắc, tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa.
   Này Xá-lợi Tử, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở phương Đông bắc ấy, nếu thường đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, tìm hiểu, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói, thì ta thường hộ niệm các thiện nam, thiện nữ ấy, khiến không bị não hại.
   Này Xá-lợi Tử, các thiện nam, thiện nữ ở phương Đông bắc ấy, nếu thường sao chép Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, lại dùng các loại tràng hoa thượng diệu, hương xoa, hương bột, y phục, chuỗi báu, cờ

* Trang 31 *
device

phướn, lọng báu, nhạc hay đèn đuốc cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa thì Ta nói nhất định các thiện nam, thiện nữ ấy do căn lành này, rốt ráo chẳng đọa vào các nẻo hiểm ác, thường sinh nơi cõi trời, người thường thọ hưởng niềm an lạc, và do diệu lực ấy, sáu pháp Ba-la-mật-đa tăng thêm lợi ích, nhân đấy, lại cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, về sau, tùy theo sự thích hợp, nương nơi pháp của ba thừa,  dần dần tu tập, rồi nhập Niết-bàn. Vì sao? Này Xá-lợi Tử, vì Ta dùng Phật nhãn, xem thấy,  chứng biết, nên xưng dương tán thán công đức đạt được của thiện nam, thiện nữ ấy. Tất cả Như  Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác an ổn trú trì, hiện đang thuyết pháp ở các phương Đông, Nam, Tây, Bắc, bốn hướng trên dưới, trong vô lượng, vô số, vô biên thế giới, cũng dùng Phật nhãn xem thấy, chứng biết, xưng dương tán thán công đức đã đạt được của thiện nam, thiện nữ ấy.
Bấy giờ, Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, sau khi Phật diệt độ, thời kỳ sau của năm trăm năm sau, ở phương Đông bắc có lưu bố rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa chăng?
Phật dạy:
–Này Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Sau khi Ta diệt độ, vào thời kỳ sau cùng của năm trăm năm sau, ở phương Đông bắc sẽ lưu hành rộng rãi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Xá-lợi Tử, sau khi Ta diệt độ, vào thời kỳ sau cùng của năm trăm năm sau, ở phương Đông bắc, các thiện nam, thiện nữ nếu thường nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, phát sinh sự tin hiểu sâu xa, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói, nên biết thiện nam, thiện nữ ấy từ lâu đã phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột, từ lâu đã tu hạnh Đại Bồ-tát, cúng dường nhiều Đức Phật, phụng sự nhiều thiện hữu, căn lành gieo trồng đều đã thành thục. Do phước lực ấy được nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thế, phát sinh sự tin hiểu sâu xa. Lại thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người rộng nói.
Xá-lợi Tử lại bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, sau khi Phật diệt độ, vào thời kỳ sau cùng của năm trăm năm sau, ở phương Đông bắc, sẽ có bao nhiêu thiện nam,

* Trang 32 *
device

 thiện nữ trụ Bồ-tát thừa được nghe và phát sinh sự tin hiểu sâu xa Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thế và lại thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người rộng nói?
Phật dạy:
–Này Xá-lợi Tử, sau khi Ta diệt độ, vào thời kỳ sau cùng của năm trăm năm sau, ở phương Đông bắc, tuy có vô lượng thiện nam, thiện nữ trụ Bồ-tát thừa, nhưng ít người được nghe và phát sinh sự tin hiểu Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa mà tâm họ chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi, cũng không âu lo, và thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người rộng nói.
Này Xá-lợi Tử, các thiện nam, thiện nữ ấy nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa này, tâm họ chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi, cũng không lo âu, phát sinh sự tin hiểu sâu xa, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói rất là hy hữu. Vì sao? Này Xá-lợi Tử, vì thiện nam, thiện nữ ấy đã từng thân cận cúng dường, tôn trọng ngợi khen vô lượng Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các chúng Đại Bồ-tát, thưa hỏi ý nghĩa tương ưng Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thế.
Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy chẳng bao lâu nhất định sẽ tu tập viên mãn Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng bao lâu nhất định sẽ tu tập viên mãn Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy chẳng bao lâu nhất định sẽ tu tập viên mãn pháp không bên trong, chẳng bao lâu nhất định sẽ tu tập viên mãn pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi,  pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh.
Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy, chẳng bao lâu nhất định sẽ tu tập viên mãn chân như, chẳng bao lâu nhất định sẽ tu tập viên mãn pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư

* Trang 33 *
device

 không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn.
Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy, chẳng bao lâu nhất định sẽ tu tập viên mãn Thánh đế khổ, chẳng bao lâu nhất định sẽ tu tập viên mãn Thánh đế tập, diệt, đạo.
Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy, chẳng bao lâu nhất định sẽ tu tập viên mãn bốn Tĩnh lự, chẳng bao lâu nhất định sẽ tu tập viên mãn bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc.
Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy, chẳng bao lâu nhất định sẽ tu tập viên mãn tám Giải thoát, chẳng bao lâu nhất định sẽ tu tập viên mãn tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ.
Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy, chẳng bao lâu nhất định sẽ tu tập viên mãn bốn Niệm trụ, chẳng bao lâu nhất định sẽ tu tập viên mãn bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo.
Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy, chẳng bao lâu nhất định sẽ tu tập viên mãn năm loại mắt, chẳng bao lâu nhất định sẽ tu tập viên mãn sáu phép thần thông.
Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy, chẳng bao lâu nhất định sẽ tu tập viên mãn mười lực của Phật, chẳng bao lâu nhất định sẽ tu tập viên mãn bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng.
Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy, chẳng bao lâu nhất định sẽ tu tập viên mãn pháp không quên mất, chẳng bao lâu nhất định sẽ tu tập viên mãn tánh luôn luôn xả.
Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy, chẳng bao lâu nhất định sẽ tu tập viên mãn trí Nhất thiết, chẳng bao lâu nhất định sẽ tu tập viên mãn trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng.
Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy, chẳng bao lâu nhất định sẽ tu tập viên mãn tất cả pháp môn Đà-la-ni, chẳng bao lâu nhất định sẽ tu tập viên mãn tất cả pháp môn Tam-ma-địa.
Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy, chẳng bao lâu nhất định sẽ tu tập viên mãn tất cả hạnh Đại Bồ-tát.
Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy, do căn lành này cho đến khi đắc quả vị Giác ngộ cao tột, chẳng bao lâu nhất định sẽ tu tập viên mãn quả vị Giác ngộ cao tột.

* Trang 34 *
device

  Lại nữa Xá-lợi Tử, vì thiện nam, thiện nữ ấy được ất cả Như Lai hộ niệm; vì được vô lượng thiện hữu nhiếp thọ, vì được căn lành thù thắng trụ trì, vì muốn làm lợi ích cho nhiều chúng sinh nên cầu đạt đến quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Này Xá-lợi Tử, do Ta thường vì các thiện nam, thiện nữ ấy nói pháp tương ưng với trí Nhất thiết trí, các Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác trong quá khứ cũng thường vì các thiện nam, thiện nữ ấy nói pháp tương ưng với trí Nhất thiết trí. Do nhân duyên này, thiện nam, thiện nữ ấy đời sau, lại sẽ cầu đạt đến quả vị Giác ngộ cao tột, cũng sẽ vì người nói pháp tương ưng như vậy, khiến đạt đến quả vị Giác ngộ cao tột.
  Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy, thân tâm an định, các Ma vương xấu ác và quyến thuộc của chúng còn chẳng thể phá hoại được tâm cầu đạt đến quả vị Giác ngộ cao tột kia, huống là những kẻ ưa làm ác khác, muốn hủy báng Bát-nhã ba-la-mật-đa, lại có thể cản trở tâm của các thiện nam, thiện nữ ấy khiến họ chẳng cầu đạt đến quả vị Giác ngộ cao tột.
  Này Xá-lợi Tử, các thiện nam, thiện nữ tu học pháp Đại thừa ấy nghe ta nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, tâm đạt được sự hỷ lạc của pháp mầu rộng lớn, cũng có khả năng an lập cho vô lượng chúng sinh ở pháp thiện thù thắng, khiến đạt đến quả vị Giác ngộ cao tột.
Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy nay ở trước Ta phát thệ nguyện rộng lớn: Ta sẽ an lập cho vô lượng trăm ngàn ức các loại hữu tình, khiến phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột, tu các hạnh Đại Bồ-tát, thị hiện, dẫn dắt, khuyến khích, chúc mừng, đối với quả vị Giác ngộ cao tột, cho đến khiến đạt được sự thọ ký quả vị không thoái chuyển.
  Này Xá-lợi Tử, đối với thệ nguyện kia, ta rất tùy hỷ. Vì sao? Này Xá-lợi Tử, Ta quán sự phát nguyện rộng lớn của thiện nam, thiện nữ trụ Bồ-tát thừa như thế, tâm và lời tương ưng. Thiện nam, thiện nữ ấy, vào đời sau, nhất định có khả năng an lập cho vô lượng trăm ngàn ức các loại hữu tình, khiến phát tâm đạt quả vị Giác ngộ cao tột, tu các hạnh Đại Bồ-tát, thị hiện, dẫn dắt, khuyến khích, chúc mừng, đối với quả vị Giác ngộ cao tột, cho đến khiến đạt được sự thọ ký quả vị không thoái chuyển. 
   Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy cũng ở trước vô lượng

* Trang 35 *
device

 Đức Phật trong quá khứ phát thệ nguyện rộng lớn: Ta sẽ an lập cho vô lượng trăm ngàn ức các loại hữu tình, khiến phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột, tu các hạnh Đại Bồ-tát, thị hiện, dẫn dắt, khuyến khích, chúc mừng, đối với quả vị Giác ngộ cao tột, cho đến khiến đạt được sự thọ ký quả vị không thoái chuyển.
  Này Xá-lợi Tử, đối với thệ nguyện kia, chư Phật quá khứ cũng rất tùy hỷ. Vì sao? Này Xá-lợi Tử, chư Phật quá khứ quán sự phát nguyện rộng lớn của thiện nam, thiện nữ trụ Bồ-tát thừa như thế, tâm và lời tương ưng. Thiện nam, thiện nữ ấy, vào thời vị lai, nhất định có khả năng an lập cho vô lượng trăm ngàn ức các loại hữu tình, khiến phát tâm đạt quả vị Giác ngộ cao tột, tu các hạnh Đại Bồ-tát, thị hiện, dẫn dắt, khuyến khích, chúc mừng, đối với quả vị Giác ngộ cao tột, cho đến khiến cho được thọ ký quả vị không thoái chuyển.
   Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy tin hiểu rộng lớn; thường nương vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ diệu, tu bố thí rộng lớn; tu bố thí này rồi, lại thường gieo trồng căn lành rộng lớn. Nhân căn lành này, thường gặt hái quả báo rộng lớn như thế rồi chuyên vì đem lại lợi lạc cho tất cả hữu tình, đối với các hữu tình thường xả bỏ tất cả sở hữu của pháp bên trong, bên ngoài. Họ hồi hướng căn lành đã gieo trồng, nguyện sinh vào cõi nước chư Phật ở phương khác hiện có Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đang tuyên thuyết pháp xứ vô thượng Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế. Họ nghe pháp vô thượng Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy rồi, lại thường ở trong cõi Phật ấy an lập cho vô lượng trăm ngàn ức các loại hữu tình, khiến phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột, tu các hạnh Đại Bồ-tát, thị hiện, dẫn dắt, khuyến khích, chúc mừng, khiến họ đối với quả vị Giác ngộ cao tột được không thoái chuyển.
Khi ấy, Xá-lợi Tử lại bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, rất kỳ diệu! Bạch Thiện Thệ, rất hy hữu! Phật đối với các pháp sở hữu ở quá khứ, vị lai và hiện tại, không có pháp nào là không chứng biết; đối với tất cả pháp chân như, pháp giới, pháp tánh… không có pháp nào là chẳng chứng biết; đối với các giáo pháp, không có pháp nào là chẳng chứng biết; đối với tâm hành sai biệt của các hữu tình, không có tâm hành nào là chẳng chứng biết; đối với Phật, Bồ-tát, Thanh văn và cõi Phật ở quá khứ… đều chứng biết hết; đối với

* Trang 36 *
device

Phật, Bồ-tát, Thanh văn và cõi Phật vị lai đều chứng biết hết; đối với Phật, Bồ-tát, Thanh văn và cõi Phật hiện tại đều chứng biết hết; đối với tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và pháp đã diễn nói, Bồ-tát, Thanh văn và cõi Phật… các việc trong mười phương thế giới đều chứng biết hết.
Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát đối với sáu pháp Ba-la-mật-đa, dũng mãnh, tinh tấn, luôn cầu không dừng nghỉ, thì Đại Bồ-tát ấy, đối với sáu pháp Ba-la-mật-đa này có khi chứng đắc, có khi chẳng chứng đắc phải không?
Phật dạy:
–Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ ấy, đối với sáu pháp Ba-la-mật-đa này luôn luôn dũng mãnh, tinh tấn, ưa cầu không dừng nghỉ, thì khi nào cũng chứng đắc, không có khi nào là chẳng chứng đắc. Vì sao? Này Xá-lợi Tử, vì thiện nam, thiện nữ ấy đối với sáu pháp Ba-la-mật-đa này luôn luôn dũng mãnh, tinh tấn, ưa cầu không dừng nghỉ, thì chư Phật, Bồ-tát thường hộ niệm.
Xá-lợi Tử bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, thiện nam, thiện nữ ấy, nếu khi chẳng chứng đắc kinh tương ưng với sáu pháp Ba-la-mật-đa thì như thế, sao có thể nói là họ đắc sáu pháp Ba-la-mật-đa này?
Phật dạy:
–Này Xá-lợi Tử, thiện nam, thiện nữ kia, đối với sáu pháp Ba-la-mật-đa ấy luôn luôn dũng mãnh tin cầu, chẳng hề tiếc đến thân mạng mà có khi chẳng chứng đắc kinh tương ưng này thì đó là điều không thể xảy ra. Vì sao? Này Xá-lợi Tử, vì thiện nam, thiện nữ kia vì dốc cầu quả vị Giác ngộ cao tột mà thị hiện, dẫn dắt, khuyến khích, chúc mừng các loại hữu tình, khiến họ đối với kinh điển tương ưng với sáu pháp Ba-la-mật-đa này, thọ trì, đọc tụng, tu học. Do căn lành ấy, tùy theo chỗ sinh ra, thường có được khế kinh tương ưng với sáu pháp Ba-la-mật-đa này để thọ trì, đọc tụng, dũng mãnh, tinh tấn, tu hành đúng theo giáo pháp, tạo được sự thành tựu trọn vẹn cho các hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật, mau chứng quả vị Giác ngộ cao tột.

* Trang 37 *
device

Đại Tập XXIV, Bộ Bát- Nhã VII Số 220 (Quyển 301- 350)