LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA
                QUYỂN 304
        Phẩm 40: MA SỰ (2)
Lại nữa Thiện Hiện, người thuyết pháp đối với sáu pháp Ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo, còn người nghe đối với sáu pháp Ba-la-mật-đa không có phương tiện thiện xảo; hai bên chẳng hòa hợp, chẳng tạo được đủ ý nghĩa của sự nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
 Lại  nữa Thiện Hiện, người đối với sáu pháp Ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo, còn người thuyết pháp đối với sáu pháp Ba-la-mật-đa không có phương tiện thiện xảo; hai bên chẳng hòa hợp, chẳng tạo được đủ ý nghĩa của sự nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa Thiện Hiện, người thuyết pháp đã chứng đắc Đà-la-ni; còn người nghe pháp thì chưa đắc pháp Đà-la-ni; hai bên chẳng hòa hợp, chẳng tạo được đủ ý nghĩa của sự nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa Thiện Hiện, người nghe pháp đã chứng đắc Đà-la-ni; còn người nói pháp thì chưa đắc pháp Đà-la-ni; hai bên chẳng hòa hợp, chẳng tạo được đủ ý nghĩa của sự nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa Thiện Hiện, người nói pháp muốn tỏ sự cung kính đối với việc sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, còn người nghe pháp thì chẳng muốn cung kính đối với việc sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa; hai bên chẳng hòa hợp, chẳng tạo được đủ ý nghĩa của sự nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.

* Trang 59 *
device

Lại nữa Thiện Hiện, người nghe pháp muốn được cung kính trong việc sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, còn người thuyết pháp thì chẳng muốn cung kính đối với việc sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa; hai bên chẳng hòa hợp, chẳng tạo được đủ ý nghĩa của sự nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa Thiện Hiện, người nói pháp đã lìa tham dục, sân hận, hôn trầm, thùy miên, trạo cử, ác tác, nghi cái, còn người nghe pháp chưa lìa tham dục, sân hận, hôn trầm, thùy miên, trạo cử, ác tác, nghi cái; hai bên chẳng hòa hợp, chẳng tạo được đủ ý nghĩa của sự nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa Thiện Hiện, người nghe pháp đã lìa tham dục, sân hận, hôn trầm, thùy miên, trạo cử, ác tác, nghi cái, còn người thuyết pháp chưa lìa tham dục, sân hận, hôn trầm, thùy miên, trạo cử, ác tác, nghi cái; hai bên chẳng hòa hợp, chẳng tạo được đủ ý nghĩa của sự nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa Thiện Hiện, nếu có người trong khi sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, lúc ấy có người đến nói về các sự khổ của ba đường ác; nhân đó lại nói: “Đối với thân này, ông nên siêng năng tinh tấn, để mau dứt hết sự khổ mà nhập Niết-bàn, vì lý do gì mà phải lưu lại nơi biển lớn sinh tử, chịu trăm ngàn việc khổ khó nhẫn để cầu đạt đến quả vị Giác ngộ cao tột”, thì người đang thực hiện kia, do lời nói này, nên đối với việc sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa chẳng được hoàn tất; nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa Thiện Hiện, nếu có người trong khi sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, lúc ấy có người đến khen ngợi các việc tốt đẹp trong cõi người; khen ngợi bao sự việc thù thắng ở các cõi trời Tứ đại vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đổ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại, khen ngợi các việc thù thắng ở những cõi trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm; khen ngợi các việc thù thắng ở cõi trời Quang, trời

* Trang 60 *
device

Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh; khen ngợi các việc thù thắng ở cõi trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh; khen ngợi các việc thù thắng ở cõi trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng; khen ngợi các việc thù thắng ở cõi trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh; khen ngợi các việc thù thắng ở cõi Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhân đó lại nói: “Tuy ở Dục giới, thọ các dục lạc, ở Sắc giới, thọ cái vui tĩnh lự, ở Vô sắc giới thọ cái vui thiền định tịch tĩnh, nhưng chúng đều là pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh, biến hoại, là pháp dứt bỏ, pháp tàn tạ, pháp xa lìa, pháp hủy diệt. Đối với thân này, ông sao chẳng tinh tấn, để đạt được quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, quả Bất hoàn, quả A-la-hán, hoặc quả vị Độc giác để nhập Niết-bàn, rốt ráo an lạc, chứ cần gì phải ở trong cõi sinh tử luân hồi lâu xa, vì người khác mà chịu các khổ não vô ích để cầu đạt đến quả vị Giác ngộ cao tột. Người đang thực hiện kia, do lời nói này, đối với việc sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa chẳng được hoàn tất, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa Thiện Hiện, người thuyết pháp, một thân không còn hệ lụy, tự tại vô ngại, còn người nghe pháp thì bị liên hệ nhiều người; bị lắm vướng mắc buộc ràng; hai bên chẳng hòa hợp, chẳng đạt được đủ ý nghĩa của việc nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa Thiện Hiện, người nghe pháp thì một thân không còn hệ lụy, tự tại vô ngại, còn người nói pháp lại bị liên hệ với nhiều người, bị lắm vướng mắc, buộc ràng; hai bên chẳng hòa hợp, chẳng đạt được ý nghĩa của sự nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa Thiện Hiện, người thuyết pháp thì chẳng ưa việc tụ tập đông đảo, còn người nghe thì lại thích ở chỗ đông đúc; hai bên chẳng hòa hợp, việc nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa chẳng thành tựu, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa Thiện Hiện, người nghe pháp thì chẳng ưa việc tụ tập đông đảo, còn người nói pháp thì lại thích ở chỗ đông đúc, ồn ào; hai bên chẳng hòa hợp, việc nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập

* Trang 61 *
device

Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa chẳng thành tựu, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa Thiện Hiện, người thuyết pháp thì muốn khiến cho người nghe đối với việc đang làm của mình đều được tùy hỷ tán trợ, nhưng người nghe thì chẳng theo ý muốn đó; hai bên không hòa hợp, nên việc nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa chẳng thành tựu, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa Thiện Hiện, người nghe pháp thì muốn đối với các việc làm của người thuyết pháp đều nên tùy hỷ tán trợ, nhưng người thuyết pháp thì chẳng thuận theo ý muốn ấy; hai bên không hòa hợp, và việc nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa chẳng thành tựu, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa Thiện Hiện, người thuyết pháp thì vì tài lợi nên muốn vì người khác mà nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, lại muốn khiến những người nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập; nhưng  người nghe pháp biết làm việc ấy mà chẳng muốn làm theo; hai bên không hòa hợp, nên việc nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa chẳng thành tựu, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa Thiện Hiện, người nghe pháp thì vì tài lợi nên muốn thỉnh người khác giảng nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, lại muốn dùng phương tiện để sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập; nhưng người nghe pháp biết làm việc ấy mà chẳng đáp ứng sự thỉnh mời kia; hai bên không hòa hợp, nên việc nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa chẳng thành tựu, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa Thiện Hiện, người thuyết pháp thì ưa thích đến các phương khác kể cả những chốn nguy hiểm tới thân mạng, còn người nghe thì lại sợ mất thân mạng, chẳng dám theo đến; hai bên chẳng hòa hợp, và việc nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa chẳng thành tựu, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa Thiện Hiện, người nghe pháp thì ưa thích đến nơi phương khác kể cả những chốn nguy hiểm tới thân mạng, còn người thuyết pháp thì sợ mất thân mạng, chẳng muốn đi cùng; hai bên chẳng hòa hợp, và việc nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa chẳng thành tựu, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.

* Trang 62 *
device

Lại nữa Thiện Hiện, người thuyết pháp thì ưa thích các phương khác kể cả chốn thiếu thức ăn nước uống, còn người nghe pháp thì lại lo ngại nơi kia lắm gian khổ, chẳng muốn đi theo; hai bên chẳng hòa hợp, và việc nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa chẳng thành tựu, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa Thiện Hiện, người nghe pháp ưa thích các phương khác kể cả chốn thiếu thức ăn nước uống, còn người thuyết pháp thì lo ngại nơi ấy lắm gian khổ nên chẳng cùng đi; hai bên chẳng hòa hợp, và việc nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa chẳng thành tựu, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa Thiện Hiện, người thuyết pháp thì ưa thích đến phương khác, nơi chốn giàu có an vui, người nghe pháp muốn đi theo; khi ấy người nói pháp tìm cách dạy rằng: “Ông tuy vì lợi nên muốn đi theo ta, nhưng đến nơi ấy chắc gì ông được vừa ý, vậy phải suy nghĩ kỹ đi, về sau chớ hối hận!”. Bấy giờ, người nghe pháp, nghe rồi bèn nghĩ: “Người đó chẳng muốn ta cùng đi, nếu cố đi theo thì chắc gì được nghe pháp!”. Do nhân duyên này nên chẳng theo người nói pháp; hai bên chẳng hòa hợp và việc nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa chẳng thành tựu, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa Thiện Hiện, người thuyết pháp muốn đến phương khác, mà con đường sẽ đi qua là chốn đồng rộng quạnh quẽ đầy hiểm nạn, có nhiều nỗi lo sợ về giặc cướp, về những kẻ xấu, ác cùng các nỗi lo sợ khác như thợ săn, thú dữ, rắn độc,… nhưng người nghe pháp vẫn muốn đi theo. Khi ấy, người thuyết pháp, tìm cách bảo rằng: “Nay ông, không có việc gì hay sao mà theo ta, muốn đi qua nơi có nhiều hiểm nạn như thế? Nên suy nghĩ chín chắn, về sau chớ hối hận!”. Bấy giờ, người nghe pháp nghe xong bèn nghĩ: “Người này chẳng muốn ta đi cùng; nếu cố đi theo thì chắc gì được nghe pháp!” Do nhân duyên này nên chẳng đi theo người thuyết pháp; hai bên chẳng hòa hợp, và việc nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa chẳng thành  tựu, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa Thiện Hiện, người thuyết pháp vốn có nhiều thí chủ thường hay tháp tùng với mình; người nghe pháp đến thỉnh để giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa, gặp trở ngại vì không rảnh để giảng nói

* Trang 63 *
device

liền được; người nghe sinh nghi ngờ, sau đó đủ được giảng nói, nhưng chẳng chịu lãnh hội; hai bên chẳng hòa hợp, và việc nói, nghe, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa chẳng thành tựu, nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa Thiện Hiện, có các loại ma xấu ác giả dạng Bí-sô đến chỗ Bồ-tát tìm cách phá hoại, khiến đối với kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa ấy chẳng thực hiện được việc sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người khác diễn nói rộng khắp.
Khi ấy, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao ác ma giả dạng Bí-sô đến chỗ Bồ-tát, tìm cách phá hoại, khiến cho đối với kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa chẳng thực hiện được việc sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói?
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, có các ác ma giả dạng Bí-sô đến chỗ Bồ-tát tìm cách phá hoại, khiến vị ấy nhàm chán Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. Ác ma nói thế này: “Ông đã tu tập, đọc tụng kinh điển không tướng, chẳng phải là Bát-nhã ba-la-mật-đa chân chính; ta đã tu tập, đọc tụng kinh điển có tướng mới đúng là Bát-nhã ba-la-mật-đa!” Khi nghe nói như thế, các Bồ-tát chưa được thọ ký, bèn sinh nghi hoặc; do vì nghi hoặc nên đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa sinh nhàm chán, do nhàm chán liền bỏ việc sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa; nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa Thiện Hiện, có các ác ma giả dạng Bí-sô đến chỗ Bồ-tát, nói với Bồ-tát rằng: “Nếu các Bồ-tát, tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa này, chỉ chứng đắc các quả vị Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, hoặc quả vị Độc giác, chẳng bao giờ có thể đắc quả vị Phật cao tột, vậy thì vì cớ gì đối với Bát-nhã này phải nhọc công vô ích!” Bồ-tát nghe rồi bèn chẳng thực hiện việc sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa; nên biết, đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa Thiện Hiện, trong những lúc giảng nói, lãnh hội Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, có nhiều ma sự làm trở ngại, Bồ-tát cần phải tỉnh giác, để xa lánh.

* Trang 64 *
device

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, những gì là ma sự làm trở ngại mà Bồ-tát cần phải tỉnh giác để xa lánh?
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, khi giảng nói, lãnh hội Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, có nhiều Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa tương tợ là ma sự làm trở ngại, Bồ-tát phải tỉnh giác để xa lánh.
Lại nữa Thiện Hiện, khi giảng nói, lãnh hội Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, có nhiều pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh tương tợ là ma sự gây trở ngại, Bồ-tát phải nên tỉnh giác để xa lánh.
Lại nữa Thiện Hiện, khi giảng nói, lãnh hội Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, có nhiều chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn tương tợ là ma sự gây trở ngại, Bồ-tát phải nên tỉnh giác để xa lánh.
Lại nữa Thiện Hiện, khi giảng nói, lãnh hội Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, có các ác ma giả dạng Bí-sô đến chỗ Bồ-tát diễn nói các pháp tương ưng với Nhị thừa, đó là bốn Thánh đế, bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, ba pháp môn giải thoát, sáu thần thông; diễn nói các pháp ấy rồi, lại nhỏ to với Bồ-tát: “Này Đại sĩ nên biết, phải nương vào các pháp này, tinh cần tu học chắc chắn chứng đắc các quả vị Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, hoặc quả vị Độc giác, xa lìa tất cả sinh, già, bệnh, chết, cần gì phải đạt đến quả vị Giác ngộ cao tột! Đó là ma sự gây trở ngại cho Bát-nhã, Bồ-tát phải tỉnh giác để xa lánh.

* Trang 65 *
device

Lại nữa Thiện Hiện, có các ác ma giả dạng Bí-sô, oai nghi đónh đạc, hình mạo đoan nghiêm, oai nghi đónh đạc; Bồ-tát trông thấy họ liền sinh tâm mến mộ tham đắm; do đó tổn giảm trí Nhất thiết trí, nên việc lãnh hội sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa chẳng thành tựu; nên biết, đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa Thiện Hiện, có các ác ma giả dạng làm Phật, thân toàn màu vàng ròng, hào quang tỏa ra đến một tầm, đầy đủ ba mươi hai tướng đại trượng phu, tám mươi vẻ đẹp để tự trang nghiêm. Bồ-tát trông thấy rồi, liền sinh tâm kính mến, tham đắm; do đó làm tổn giảm trí Nhất thiết trí, nên việc lãnh hội sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa chẳng thành tựu; nên biết, đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa Thiện Hiện, có các ác ma hóa ra hình tướng Phật, có Bí-sô vây quanh, giảng nói rõ về các pháp trọng yếu. Bồ-tát trông thấy rồi, tâm sinh mến mộ tham đắm, bèn nghĩ thế này: “Ta nguyện vào đời vị lai cũng sẽ được như thế!”. Do đó, làm tổn giảm trí Nhất thiết trí, và công việc lãnh hội sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa chẳng thành tựu; nên biết, đó là ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa Thiện Hiện, có các ác ma hóa ra hình tướng Đại Bồ-tát, có tới hàng trăm, hàng ngàn, cho đến vô lượng các vị như thế, hoặc hành Bố thí ba-la-mật-đa, hoặc hành Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Bồ-tát trông thấy vậy, tâm sinh mến mộ, tham đắm; do đó tổn giảm trí Nhất thiết trí, và công việc lãnh hội sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa chẳng thành tựu; nên biết, đó là ma sự của Bồ-tát.
Vì sao? Này Thiện Hiện, vì ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa ấy, sắc không có sở hữu, thọ, tưởng, hành, thức không có sở hữu. Nếu trong pháp đó, sắc không có sở hữu, thọ, tưởng, hành, thức đều không có sở hữu thì chính ở đấy Phật cũng không sở hữu; Bồ-tát, Thanh văn và các vị Độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp là không.
Này Thiện Hiện, ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nhãn xứ không sở hữu; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không sở hữu. Nếu trong pháp

* Trang 66 *
device

 ấy, nhãn xứ không sở hữu; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không sở hữu thì chính ở đấy Phật cũng không sở hữu; Bồ-tát, Thanh văn và các bậc Độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp là không.
   Này Thiện Hiện, ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, sắc xứ không sở hữu; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, sắc xứ không sở hữu; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không sở hữu thì chính ở đấy Phật cũng không sở hữu; Bồ-tát, Thanh văn và các bậc Độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp là không.
  Này Thiện Hiện, ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nhãn giới không sở hữu; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, nhãn giới không sở hữu; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không sở hữu thì chính ở đấy Phật cũng không sở hữu; Bồ-tát, Thanh văn và các bậc Độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp là không.
  Này Thiện Hiện, ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nhĩ giới không sở hữu; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, nhĩ giới không sở hữu; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không sở hữu thì chính ở đấy Phật cũng không sở hữu; Bồ-tát, Thanh văn và các bậc Độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp là không.
  Này Thiện Hiện, ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, tỷ giới không sở hữu; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, tỷ giới không sở hữu; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không sở hữu thì chính ở đấy Phật cũng không sở hữu; Bồ-tát, Thanh văn và các bậc Độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp là không.
  Này Thiện Hiện, ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, thiệt giới không sở hữu; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên  sinh ra không sở hữu. Nếu trong pháp ấy,  thiệt giới không sở hữu; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra

* Trang 67 *
device

không sở hữu thì chính ở đấy Phật cũng không sở hữu; Bồ-tát, Thanh văn và các bậc Độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp là không.
   Này Thiện Hiện, ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, thân giới không sở hữu; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, thân giới không sở hữu; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra không sở hữu thì chính ở đấy Phật cũng không sở hữu; Bồ-tát, Thanh văn và các bậc Độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp là không.
  Này Thiện Hiện, ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, ý giới không sở hữu; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, ý giới không sở hữu; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không sở hữu thì chính ở đấy Phật cũng không sở hữu; Bồ-tát, Thanh văn và các bậc Độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp là không.
  Này Thiện Hiện, ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, địa giới không sở hữu; thủy, hỏa, phong, không, thức giới không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, địa giới không sở hữu; thủy, hỏa, phong, không, thức giới không sở hữu thì chính ở đấy Phật cũng không sở hữu; Bồ-tát, Thanh văn và các bậc Độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp là không.
  Này Thiện Hiện, ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, vô minh không sở hữu; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi  khổ ưu não không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, vô minh không sở hữu; hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não không sở hữu thì chính ở đấy Phật cũng không sở hữu; Bồ-tát, Thanh văn và các bậc Độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp là không.
   Này Thiện Hiện, ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, Bố thí ba-la-mật-đa không sở hữu; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, Bố thí ba-la-mật-đa không sở hữu; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa không sở hữu thì chính ở đấy Phật cũng không sở hữu; Bồ-tát, Thanh văn và các bậc

* Trang 68 *
device

 Độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp là không.
Này Thiện Hiện, ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, pháp không bên trong không sở hữu; pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, pháp không bên trong không sở hữu; pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh không sở hữu thì chính ở đấy Phật cũng không sở hữu; Bồ-tát, Thanh văn và các bậc Độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp là không.
   Này Thiện Hiện, ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, chân như không sở hữu; pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, chân như không sở hữu; pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn không sở hữu thì chính ở đấy Phật cũng không sở hữu; Bồ-tát, Thanh văn và các bậc Độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp là không.
  Này Thiện Hiện, ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, Thánh đế khổ không sở hữu; Thánh đế tập, diệt, đạo không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, Thánh đế khổ không sở hữu; Thánh đế tập, diệt, đạo không sở hữu thì chính ở đấy Phật cũng không sở hữu; Bồ-tát, Thanh văn và các bậc Độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp là không.
  Này Thiện Hiện, ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, bốn Tĩnh lự không sở hữu; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, bốn Tĩnh lự không sở hữu; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không sở hữu thì chính ở đấy Phật cũng không sở hữu; Bồ-tát, Thanh văn và các bậc Độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp là không.

* Trang 69 *
device

  Này Thiện Hiện, ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, tám Giải thoát không sở hữu; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, tám Giải thoát không sở hữu; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ không sở hữu thì chính ở đấy Phật cũng không sở hữu; Bồ-tát, Thanh văn và các bậc Độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp là không.
  Này Thiện Hiện, ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, bốn Niệm trụ không sở hữu; bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, bốn Niệm trụ không sở hữu; bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo không sở hữu thì chính ở đấy Phật cũng không sở hữu; Bồ-tát, Thanh văn và các bậc Độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp là không.
  Này Thiện Hiện, ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, pháp môn giải thoát Không không sở hữu; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, pháp môn giải thoát Không không sở hữu; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không sở hữu thì chính ở đấy Phật cũng không sở hữu; Bồ-tát, Thanh văn và các bậc Độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp là không.
  Này Thiện Hiện, ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, mười địa Bồ-tát không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, mười địa Bồ-tát không sở hữu thì chính ở đấy Phật cũng không sở hữu; Bồ-tát, Thanh văn và các bậc Độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp là không.
Này Thiện Hiện, ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, năm loại mắt không sở hữu; sáu phép thần thông không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, năm loại mắt không sở hữu; sáu phép thần thông không sở hữu thì chính ở đấy Phật cũng không sở hữu; Bồ-tát, Thanh văn và các bậc Độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp là không.
  Này Thiện Hiện, ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, mười lực của Phật không sở hữu; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, mười lực của Phật không sở hữu;

* Trang 70 *
device

 bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng không sở hữu thì chính ở đấy Phật cũng không sở hữu; Bồ-tát, Thanh văn và các bậc Độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp là không.
Này Thiện Hiện, ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, pháp không quên mất không sở hữu; tánh luôn luôn xả không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, pháp không quên mất không sở hữu; tánh luôn luôn xả không sở hữu thì chính ở đấy Phật cũng không sở hữu; Bồ-tát, Thanh văn và các bậc Độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp là không.
Này Thiện Hiện, ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, trí Nhất thiết không sở hữu; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, trí Nhất thiết không sở hữu; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không sở hữu thì chính ở đấy Phật cũng không sở hữu; Bồ-tát, Thanh văn và các bậc Độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp là không.
Này Thiện Hiện, ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, tất cả pháp môn Đà-la-ni không sở hữu; tất cả pháp môn Tam-ma-địa không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, tất cả pháp môn Đà-la-ni không sở hữu; tất cả pháp môn Tam-ma-địa không sở hữu thì chính ở đấy Phật cũng không sở hữu; Bồ-tát, Thanh văn và các bậc Độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp là không.
Này Thiện Hiện, ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, quả Dự lưu không sở hữu; quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, quả Dự lưu không sở hữu; quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán không sở hữu thì chính ở đấy Phật cũng không sở hữu; Bồ-tát, Thanh văn và các bậc Độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp là không.
Này Thiện Hiện, ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, quả vị Độc giác không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, quả vị Độc giác không sở hữu thì chính ở đấy Phật cũng không sở hữu; Bồ-tát, Thanh văn và các bậc Độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp là không.
Này Thiện Hiện, ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, tất cả hạnh Đại Bồ-tát không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, tất cả hạnh Đại Bồ-

* Trang 71 *
device

tát không sở hữu thì chính ở đấy Phật cũng không sở hữu; Bồ-tát, Thanh văn và các bậc Độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp là không.
Này Thiện Hiện, ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật không sở hữu thì chính ở đấy Phật cũng không sở hữu; Bồ-tát, Thanh văn và các bậc Độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp là không.
Lại nữa Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ trụ Bồ-tát thừa, khi lãnh hội sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa ấy, có nhiều sự trở ngại và tai hại sinh khởi, khiến người ít phước đức khó thành tựu được sự việc ấy. Như ở châu Thiệm-bộ có các châu báu như: Phệ-lưu-ly, loa bối, ngọc bích, san hô, thạch tạng, mạt-ni, trân châu, đế thanh, đại thanh, vàng bạc… có nhiều loại giặc cướp cản trở gây hại, nên những người phước đức mỏng cầu tìm chẳng thể được. Châu báu vô giá Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa cũng giống như vậy, những người ít phước, khi tiếp cận, lãnh hội, thường có nhiều ác ma làm trở ngại.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, đúng vậy! Bạch Thiện Thệ, đúng vậy! Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như các loại châu báu phệ-lưu-ly… ở châu Thiệm-bộ vốn có nhiều trở ngại, những người phước đức mỏng cầu chẳng thể được. Các thiện nam, thiện nữ trụ Bồ-tát thừa vì ít phước đức nên khi tiếp cận, lãnh hội… thường gặp nhiều trở ngại, tuy có ưa thích mà chẳng thể thành tựu. Vì sao? Vì có những kẻ ngu si bị ma sai khiến, nên khi các thiện nam, thiện nữ trụ Bồ-tát thừa tiếp cận, lãnh hội sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa ấy, thì gây trở ngại.
Bạch Thế Tôn, kẻ ngu si ấy, trí tuệ kém cỏi, tự mình chẳng thể lãnh hội, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, lại ưa ngăn cản kẻ khác tiếp cận, lãnh hội sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa.
Bạch Thế Tôn, kẻ ngu si kia chẳng ưa thích các pháp lớn, đối với kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, tự mình chẳng ưa thích tiếp cận

* Trang 72 *
device

 lãnh hội, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói; đối với người khác khi họ lãnh hội, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa ấy, lại gây trở ngại.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy! Có người ngu si bị ma sai khiến, chưa vun trồng căn lành, phước tuệ, kém cỏi, chưa ở chỗ Phật phát nguyện rộng lớn, chưa được các bậc thiện hữu nhiếp thọ, nên đối với kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, tự mình chẳng thể tiếp cận lãnh hội, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói, và khi các thiện nam, thiện nữ mới tu học theo Đại thừa muốn lãnh hội, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa ấy thì gây trở ngại.
  Này Thiện Hiện, vào đời vị lai, có các thiện nam, thiện nữ, trí tuệ kém cỏi căn lành ít ỏi, đối với công đức to lớn của các Bậc Như Lai, tâm chẳng ưa thích, nên tự mình đối với kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng thể lãnh hội, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói, trái lại, ưa ngăn cản người khác lãnh hội, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa.
  Lại nữa Thiện Hiện, có các thiện nam, thiện nữ trụ Bồ-tát thừa, khi lãnh hội, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa ấy, thường có nhiều ma sự.
   Này Thiện Hiện, nếu các thiện nam, thiện nữ, trong khi lãnh hội, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa ấy, không có các ma sự, lại có thể làm viên mãn Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa, lại có thể làm viên mãn pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; lại có thể làm viên mãn chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình

* Trang 73 *
device

 đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn; lại có thể làm viên mãn Thánh đế khổ, Thánh đế tập, diệt, đạo; lại có thể làm viên mãn bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; lại có thể làm viên mãn tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; lại có thể làm viên mãn bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo; lại có thể làm viên mãn pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; lại có thể làm viên mãn mười địa Bồ-tát; lại có thể làm viên mãn năm loại mắt, sáu phép thần thông; lại có thể làm viên mãn mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng; lại có thể làm viên mãn pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; lại có thể làm viên mãn trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; lại có thể làm viên mãn tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa; lại có thể làm viên mãn tất cả hạnh Đại Bồ-tát; lại có thể làm viên mãn quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, này Thiện Hiện nên biết, đó thảy đều do diệu lực từ oai thần của Phật gia hộ cho các thiện nam, thiện nữ ấy, khiến họ trong khi tiếp cận lãnh hội, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa ấy mà ma sự không khởi; lại khiến làm viên mãn Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa, lại khiến làm viên mãn pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không  không tánh tự tánh; lại khiến làm viên mãn chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn; lại khiến làm viên mãn Thánh đế khổ, Thánh đế tập, diệt, đạo; lại khiến làm viên mãn bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; lại khiến làm viên mãn tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; lại khiến làm viên mãn bốn

* Trang 74 *
device

Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo; lại khiến làm viên mãn pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; lại khiến làm viên mãn mười địa Bồ-tát; lại khiến làm viên mãn năm loại mắt, sáu phép thần thông; lại khiến làm viên mãn mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng; lại khiến làm viên mãn pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; lại khiến làm viên mãn trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; lại khiến làm viên mãn tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa; lại khiến làm viên mãn tất cả hạnh Đại Bồ-tát; lại khiến làm viên mãn quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật.
  Lại nữa Thiện Hiện, tất cả các Bậc Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác trong mười phương thế giới, vì các hữu tình, hiện đang thuyết pháp, cũng đều dùng thần lực gia hộ cho các thiện nam, thiện nữ, khiến họ trong khi tiếp cận lãnh hội, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, đều không có các ma sự.
  Này Thiện Hiện, tất cả chúng Đại Bồ-tát ở địa vị không thoái chuyển trong mười phương thế giới, cũng dùng thần lực gia hộ cho các thiện nam, thiện nữ đó, khiến họ trong khi lãnh hội, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa ấy, đều không có các ma sự.

* Trang 75 *
device

Đại Tập XXIV, Bộ Bát- Nhã VII Số 220 (Quyển 301- 350)