LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA
                 QUYỂN 308
      Phẩm 41: PHẬT MẪU (4)
Lại nữa Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ rõ cho chư Phật về tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian nên gọi là mẹ của chư Phật, tức có khả năng chỉ rõ cho chư Phật về thật tướng nơi thế gian.
–Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ rõ cho chư Phật về tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian là gì?
–Này Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ rõ cho chư Phật sắc là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian; thọ, tưởng, hành, thức là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật nhãn xứ là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật sắc xứ là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật nhãn giới là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật nhĩ giới là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật tỷ giới là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật thiệt giới là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là tướng của pháp không tự tánh nơi thế

* Trang 136 *
device

gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật thân giới là tướng của pháp không tự  tánh nơi thế gian, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật ý giới là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật địa giới là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian, thủy, hỏa, phong, không, thức giới là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật vô minh là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật Bố thí ba-la-mật-đa là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật pháp không bên trong là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật chân như là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật Thánh đế khổ là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian, Thánh đế tập, diệt, đạo là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật bốn Tĩnh lự là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật tám Giải thoát là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười

* Trang 137 *
device

 Biến xứ là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật bốn Niệm trụ là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật pháp môn giải thoát Không là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian, pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật mười địa Bồ-tát là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật năm loại mắt là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian, sáu phép thần thông là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật mười lực của Phật là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật pháp không quên mất là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian, tánh luôn luôn xả là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật trí Nhất thiết là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật tất cả pháp môn Đà-la-ni là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian, tất cả pháp môn Tam-ma-địa là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật quả Dự lưu là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian, quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật quả vị Độc giác là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật tất cả hạnh Đại Bồ-tát là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là tướng của pháp không tự tánh nơi thế gian.
Này Thiện Hiện, do ý nghĩa như thế Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ rõ cho chư Phật về thật tướng nơi thế gian, nên gọi là mẹ của chư Phật.
Lại nữa Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ rõ cho chư Phật về tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi

* Trang 138 *
device

 thế gian nên gọi là mẹ của chư Phật, tức có khả năng chỉ rõ cho chư Phật về thật tướng nơi thế gian.
–Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ rõ cho chư Phật về tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian là gì?
–Này Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ rõ cho chư Phật sắc là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian; thọ, tưởng, hành, thức là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật nhãn xứ là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật sắc xứ là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật nhãn giới là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật nhĩ giới là tướng của pháp  không không tánh tự tánh nơi thế gian, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật tỷ giới là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật thiệt giới là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật thân giới là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật ý giới là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật địa

* Trang 139 *
device

 giới là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian, thủy, hỏa, phong, không, thức giới là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật vô minh là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật Bố thí ba-la-mật-đa là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật pháp không bên trong là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật chân như là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật Thánh đế khổ là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian, Thánh đế tập, diệt, đạo là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật bốn Tĩnh lự là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật tám Giải thoát là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật bốn Niệm trụ là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế

* Trang 140 *
device

gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật pháp môn giải thoát Không là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian, pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật mười địa Bồ-tát là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật năm loại mắt là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian, sáu phép thần thông là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật mười lực của Phật là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật pháp không quên mất là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian, tánh luôn luôn xả là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật trí Nhất thiết là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật tất cả pháp môn Đà-la-ni là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian, tất cả pháp môn Tam-ma-địa là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật quả Dự lưu là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian, quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật quả vị Độc giác là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật tất cả hạnh Đại Bồ-tát là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là tướng của pháp không không tánh tự tánh nơi thế gian.
  Này Thiện Hiện, do ý nghĩa như thế Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ rõ cho chư Phật về thật tướng nơi thế gian, nên gọi là mẹ của chư Phật.
   Lại nữa Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ rõ cho chư Phật về tướng thuần không của thế gian nên gọi là mẹ của chư Phật, tức có khả năng chỉ rõ cho chư Phật về thật tướng nơi thế gian.

* Trang 141 *
device

–Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ rõ cho chư Phật về tướng thuần không của thế gian là gì?
–Này Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ rõ cho chư Phật sắc là tướng thuần không của thế gian; thọ, tưởng, hành, thức là tướng thuần không của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật nhãn xứ là tướng thuần không của thế gian, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là tướng thuần không của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật sắc xứ là tướng thuần không của thế gian, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là tướng thuần không của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật nhãn giới là tướng thuần không của thế gian, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là tướng thuần không của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật nhĩ giới là tướng thuần không của thế gian, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là tướng thuần không của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật tỷ giới là tướng thuần không của thế gian, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là tướng thuần không của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật thiệt giới là tướng thuần không của thế gian, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là tướng thuần không của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật thân giới là tướng thuần không của thế gian, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là tướng thuần không của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật ý giới là tướng thuần không của thế gian, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là tướng thuần không của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật địa giới là tướng thuần không của thế gian, thủy, hỏa, phong, không, thức giới là tướng thuần không của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật vô minh là tướng thuần không của thế gian, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não là tướng thuần không của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật Bố thí ba-la-mật-đa là tướng thuần không của thế  gian, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là tướng thuần không của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật pháp không bên trong là tướng thuần không của thế gian, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong

* Trang 142 *
device

 ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là tướng thuần không của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật chân như là tướng thuần không của thế gian, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là tướng thuần không của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật Thánh đế khổ là tướng thuần không của thế gian, Thánh đế tập, diệt, đạo là tướng thuần không của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật bốn Tĩnh lự là tướng thuần không của thế gian, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là tướng thuần không của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật tám Giải thoát là tướng thuần không của thế gian, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là tướng thuần không của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật bốn Niệm trụ là tướng thuần không của thế gian, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo là tướng thuần không của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật pháp môn giải thoát Không là tướng thuần không của thế gian, pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là tướng thuần không của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật mười địa Bồ-tát là tướng thuần không của thế gian; có khả  năng chỉ rõ cho chư Phật năm loại mắt là tướng thuần không của thế gian, sáu phép thần thông là tướng thuần không của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật mười lực của Phật là tướng thuần không của thế gian, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là tướng thuần không của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật pháp không quên mất là tướng thuần không của thế gian, tánh luôn luôn xả là tướng thuần không của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật trí Nhất thiết là tướng thuần không của thế gian, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là tướng thuần không của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật tất cả pháp môn Đà-la-ni là

* Trang 143 *
device

tướng thuần không của thế gian, tất cả pháp môn Tam-ma-địa là tướng thuần không của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật quả Dự lưu là tướng thuần không của thế gian, quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là tướng thuần không của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật quả vị Độc giác là tướng thuần không của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật tất cả hạnh Đại Bồ-tát là tướng thuần không của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là tướng thuần không của thế gian.
Này Thiện Hiện, do ý nghĩa như thế Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ rõ cho chư Phật về thật tướng nơi thế gian, nên gọi là mẹ của chư Phật.
Lại nữa Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ rõ cho chư Phật về tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian nên gọi là mẹ của chư Phật, tức có khả năng chỉ rõ cho chư Phật về thật tướng nơi thế gian.
–Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ rõ cho chư Phật về tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian là gì?
–Này Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ rõ cho chư Phật sắc là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian; thọ, tưởng, hành, thức là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật nhãn xứ là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật sắc xứ là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật nhãn giới là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật nhĩ giới là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật tỷ giới là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian; có khả năng chỉ rõ

* Trang 144 *
device

 cho chư Phật thiệt giới là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật thân giới là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật ý giới là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật địa giới là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian, thủy, hỏa, phong, không, thức giới là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật vô minh là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật Bố thí ba-la-mật-đa là ướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật pháp không bên trong là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là tướng thuần vô  tướng, vô nguyện của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật chân như là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật Thánh đế khổ là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian, Thánh đế tập, diệt, đạo là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian; có khả năng chỉ rõ

* Trang 145 *
device

 cho chư Phật bốn Tĩnh lự là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật tám Giải thoát là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật bốn Niệm trụ là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật pháp môn giải thoát Không là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian, pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật mười địa Bồ-tát là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật năm loại mắt là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian, sáu phép thần thông là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật mười lực của Phật là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật pháp không quên mất là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian, tánh luôn luôn xả là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật trí Nhất thiết là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật tất cả pháp môn Đà-la-ni là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian, tất cả pháp môn Tam-ma-địa là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế  gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật quả Dự lưu là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian, quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật quả vị Độc giác là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật tất cả hạnh Đại Bồ-tát là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian; có khả năng chỉ rõ cho chư Phật quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là tướng thuần vô tướng, vô nguyện của thế gian.

* Trang 146 *
device

Đại Tập XXIV, Bộ Bát- Nhã VII Số 220 (Quyển 301- 350)