LOGO VNBET
 lớn lao. Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa chẳng thể nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa chẳng thể xưng lường. Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa không có số lượng. Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa không gì sánh bằng.
Bạch Thế Tôn, các tùy tín hành, tùy pháp hành, Dự lưu hướng, quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác đều đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế mà tinh cần tu học, chóng thoát khỏi sinh tử, chứng đắc Niết-bàn. Tất cả các Đại Bồ-tát đều đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế mà tinh cần tu học, mau chứng quả vị Giác ngộ cao tột.
Bạch Thế Tôn, tuy các vị Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát đều nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế mà tinh cần tu học, đều đạt đến cứu cánh, nhưng Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy chẳng tăng chẳng giảm.
Lúc này, các Thiên tử nơi cõi Dục và cõi Sắc, nêu bày như vậy rồi cúi đầu lễ sát chân Phật, đi vòng quanh theo phía tay phải ba vòng, từ giã Phật trở về cung, ra khỏi hội chúng không xa, bỗng nhiên biến mất.

                                                Phẩm 44: CHÚNG DỤ (1)
Bấy giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát nghe thuyết giảng Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, phát sinh sự tin hiểu sâu sắc, lại thường sao chép, đọc tụng, thọ trì, tư duy, tu tập thì Đại Bồ-tát ấy từ nơi nào sinh đến chốn này?
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát nghe giảng nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, phát sinh sự tin hiểu sâu sắc, chẳng chút khiếp nhược, sợ hãi, chẳng hề nghi hoặc lại mừng vui, thích thú, dốc suy niệm tư duy về nghĩa lý của Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, hoặc khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm không hề dừng nghĩ, thường theo Pháp sư cung kính thưa hỏi như con bê con mới sinh chẳng rời mẹ nó, thì này

* Trang 207 *
device

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy vì cầu nghĩa lý sâu xa của Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng bao giờ xa rời Pháp sư thuyết giảng Bát-nhã. Khi chưa chứng đắc Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, kinh điển luôn cầm tay, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập, hoàn toàn thông suốt, thuận hợp, thường theo Pháp sư, chưa từng ngưng nghỉ, thì này Thiện Hiện, nên biết Đại Bồ-tát ấy đã từ cõi người sinh vào cõi người. Vì sao? Này Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ tu tập theo Bồ-tát thừa này, đời trước đã từng ưa thích nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa; nghe rồi thọ trì, đọc tụng, tư duy, tinh tấn tu tập; lại thường sao chép, dùng các thứ vật báu để làm tăng vẻ đẹp; lại dùng các loại tràng hoa xinh tươi bậc nhất, các thứ hương xoa hương bột, y phục, xâu chuỗi báu, cờ phướn, lọng báu, nhạc hay đèn sáng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen; do căn lành này nên từ cõi người chết đi, rồi sinh lại cõi người, nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa ấy, liền phát sinh sự tin hiểu sâu sắc, lại thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, có Đại Bồ-tát nào thành tựu công đức thù thắng như thế, cúng dường phụng sự chư Phật ở phương khác, rồi từ phương ấy sinh vào cõi này, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, liền phát sinh sự tin hiểu sâu sắc, lại thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập không hề mệt mỏi chăng?
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy! Có Đại Bồ-tát thành tựu công đức thù thắng như thế, cúng dường phụng sự chư Phật ở phương khác, rồi từ phương ấy sinh vào cõi này, nghe giảng nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, liền phát sinh sự tin hiểu sâu sắc, lại thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập không hề mệt mỏi. Vì sao? Vì Đại Bồ-tát ấy, từ trước, nơi vô lượng chư Phật ở phương khác đã nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, phát sinh sự tin hiểu sâu sắc; lại thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập, không hề mệt mỏi, nhờ căn lành ấy nên họ đã từ nơi cõi kia sinh vào chốn này.
Lại nữa Thiện Hiện, cũng có Đại Bồ-tát từ cõi trời Đổ-sử-đa, sau khi mạng chung, sinh vào cõi người, nên biết họ cũng đã thành tựu công đức thù thắng như thế. Vì sao? Vì Đại Bồ-tát ấy, đời trước ở cõi

* Trang 208 *
device

trời Đổ-sử-đa, trú xứ của Đại Bồ-tát Di-lặc, đã từng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa của Bát-nhã ba-la-mật-đa; nhờ vào căn lành ấy nên họ đã từ nơi kia sinh vào chốn này, nghe giảng nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, liền phát sinh sự tin hiểu sâu sắc; lại thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập, không hề mệt mỏi.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa nên nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp Tinh tấn ba-la-mật-đa, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp An nhẫn ba-la-mật-đa, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã  ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp Tịnh giới ba-la-mật-đa, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp Bố thí ba-la-mật-đa, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.

* Trang 209 *
device

Lại  nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe các pháp chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp bốn Tĩnh lự, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp bốn Vô lượng, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời

* Trang 210 *
device

 trước được nghe pháp bốn Định vô sắc, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp tám Giải thoát, tám Thắng xứ, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp chín Định thứ đệ, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp mười Biến xứ, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp bốn Niệm trụ, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp bốn Chánh đoạn, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp bốn Thần túc, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời

* Trang 211 *
device

trước được nghe pháp năm Căn, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp năm Lực, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp bảy chi Đẳng giác, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp tám chi Thánh đạo, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp mười địa Bồ-tát, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp năm loại mắt, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.

* Trang 212 *
device

Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp sáu phép thần thông, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp mười lực của Phật, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp bốn điều không sợ, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp bốn sự hiểu biết thông suốt, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe các pháp đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp mười tám pháp Phật bất cộng, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp pháp không quên mất, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.

* Trang 213 *
device

Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp tánh luôn luôn xả, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp trí Nhất thiết, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp trí Đạo tướng, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp trí Nhất thiết tướng, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp tất cả pháp môn Đà-la-ni, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp tất cả pháp môn Tam-ma-địa, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp tất cả hạnh Đại Bồ-tát, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.

* Trang 214 *
device

Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, nhưng chẳng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sinh sự hiểu biết sai lệch.
Lại nữa Thiện Hiện, có chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa, cũng từng thưa hỏi về nghĩa lý sâu xa, nhưng chẳng thường tùy thuận tu hành, trải qua một ngày, hai, ba, bốn, năm ngày, nay sinh vào cõi người, nghe giảng nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, dầu trải qua một ngày cho đến năm ngày, tâm họ kiên cố, không thể lay chuyển, nhưng nếu xa lìa việc nghe giảng nói kia thì liền bị thoái chuyển. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì chúng sinh trụ nơi Bồ-tát thừa ấy, do ở đời trước từng được nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa, tuy có thưa hỏi nghĩa lý sâu xa, nhưng chẳng theo đúng pháp thuyết giảng, tùy thuận tu hành, cho nên đời nay nếu gặp bạn lành ân cần khuyến khích thì ưa lắng nghe, thọ trì Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa; nếu không có bạn lành ân cần khuyến khích thì đối với kinh này chẳng ưa lắng nghe, thọ trì. Người ấy đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa có lúc ưa nghe, có lúc chẳng ưa thích, hoặc có khi kiên cố, có khi thoái chuyển, tâm họ bất ổn, tiến thoái, không thường, như lụa mỏng bay theo chiều gió.
Này Thiện Hiện, nên biết chúng sinh dốc phát tâm hướng về Đại thừa như thế là trải qua thời gian chưa lâu, chưa thân cận nhiều với các bậc thiện tri thức chân chính, chưa từng cúng dường chư Phật Thế Tôn, chưa từng thọ trì, đọc tụng, sao chép, tư duy, diễn nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa.
Này Thiện Hiện, nên biết chúng sinh ấy chưa từng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa, chưa từng tu học Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa; chưa từng tu học pháp không bên trong, chưa từng tu học pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được,

* Trang 215 *
device

 pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; chưa từng tu học chân như, chưa từng tu học pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn; chưa từng tu học Thánh đế khổ, chưa từng tu học Thánh đế tập, diệt, đạo; chưa từng tu học bốn Tĩnh lự, chưa từng tu học bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; chưa từng tu học tám Giải thoát, chưa từng tu học tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; chưa từng tu học bốn Niệm trụ, chưa từng tu học bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo; chưa từng tu học pháp môn giải thoát Không, chưa từng tu học pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; chưa từng tu học mười địa Bồ-tát; chưa từng tu học năm loại mắt, chưa từng tu học sáu phép thần thông; chưa từng tu học mười lực của Phật, chưa từng tu học bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng; chưa từng tu học pháp không quên mất, chưa từng tu học tánh luôn luôn xả; chưa từng tu học trí Nhất thiết, chưa từng tu học trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; chưa từng tu học tất cả pháp môn Đà-la-ni, chưa từng tu học tất cả pháp môn Tam-ma-địa; chưa từng tu học quả Dự lưu, chưa từng tu học quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán; chưa từng tu học quả vị Độc giác; chưa từng tu học tất cả hạnh Đại Bồ-tát; chưa từng tu học quả vị Giác  ngộ cao tột của chư Phật.
   Này Thiện Hiện, nên biết chúng sinh như thế, mới hướng về Đại thừa, đối với pháp Đại thừa, chỉ mới thành tựu một phần ít về sự tin, kính, ưa, thích, chưa thường sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập, vì người diễn nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa.

* Trang 216 *
device

Đại Tập XXIV, Bộ Bát- Nhã VII Số 220 (Quyển 301- 350)