LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA
                     QUYỂN 318
Phẩm 46: TRÍ HƯỚNG ĐẾN (3)

 
Khi ấy, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, như Phật đã dạy, nếu Đại Bồ-tát liên tục tùy thuận, hướng đến, thâm nhập các nẻo không, vô tướng, vô nguyện, hư không, không sở hữu, không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, không tạo tác, huyễn, mộng, tiếng vang, ảnh tượng, bóng sáng, dợn nắng, việc biến hóa, thành ảo để tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa thì đó là Đại Bồ-tát lien tục tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí Nhất thiết trí, để tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy chẳng hành sắc, chẳng hành thọ, tưởng, hành, thức.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy chẳng hành nhãn xứ, chẳng hành nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy chẳng hành sắc xứ, chẳng hành thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy chẳng hành nhãn giới, chẳng hành nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy chẳng hành sắc giới, chẳng hành thanh, hương, vị, xúc, pháp giới.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy chẳng hành nhãn thức giới, chẳng hành nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy chẳng hành nhãn xúc, chẳng hành nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc.

* Trang 338 *
device

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy chẳng hành các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, chẳng hành các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy chẳng hành địa giới, chẳng hành thủy, hỏa, phong, không, thức giới.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy chẳng hành vô minh, chẳng hành hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy chẳng hành Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng hành Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy chẳng hành pháp không bên trong, chẳng hành pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy chẳng hành chân như, chẳng hành pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy chẳng hành bốn Niệm trụ, chẳng hành bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy chẳng hành Thánh đế khổ, chẳng hành Thánh đế tập, diệt, đạo.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy chẳng hành bốn Tĩnh lự.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy chẳng hành bốn Vô lượng.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy chẳng hành bốn Định vô sắc.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy chẳng hành tám Giải thoát.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy chẳng hành tám Thắng xứ.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy chẳng hành chín Định thứ đệ.

* Trang 339 *
device

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy chẳng hành mười Biến xứ.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy chẳng hành pháp môn giải thoát Không, chẳng hành pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy chẳng hành năm loại mắt.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy chẳng hành sáu phép thần thông.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy chẳng hành pháp môn Tam-ma-địa.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy chẳng hành pháp môn Đà-la-ni.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy chẳng hành mười lực của Phật, chẳng hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy chẳng hành trí Nhất thiết, chẳng hành trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì sự tùy thuận, hướng đến, thâm nhập trí Nhất thiết trí của Đại Bồ-tát ấy không thể tạo tác, không thể phá hoại, không từ đâu tới, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ, không phương hướng, không biên vức, không số, không lượng, không đi, không đến.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế là đã không số lượng, không đi, không đến, không thể nắm bắt được nên cũng không thể chứng đắc.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào sắc để chứng, chẳng thể dựa vào thọ, tưởng, hành, thức để chứng.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào nhãn xứ để chứng, chẳng thể dựa vào nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ để chứng.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào sắc xứ để chứng, chẳng thể dựa vào thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ để chứng.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào nhãn giới để chứng, chẳng thể dựa vào nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới để chứng.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào sắc giới để chứng, chẳng thể dựa vào thanh, hương, vị, xúc, pháp giới để chứng.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào

* Trang 340 *
device

nhãn thức giới để chứng, chẳng thể dựa vào nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới để chứng.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào nhãn xúc để chứng, chẳng thể dựa vào nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc để chứng.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra để chứng, chẳng thể dựa vào các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra để chứng.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào địa giới để chứng, chẳng thể dựa vào thủy, hỏa, phong, không, thức giới để chứng.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào vô minh để chứng, chẳng thể dựa vào hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não để chứng.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào Bố thí ba-la-mật-đa để chứng, chẳng thể dựa vào Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa để chứng.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào pháp không bên trong để chứng, chẳng thể dựa vào pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh để chứng.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào chân như để chứng, chẳng thể dựa vào pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn để chứng.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào bốn Niệm trụ để chứng, chẳng thể dựa vào bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo để chứng.

* Trang 341 *
device

Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào Thánh đế khổ để chứng, chẳng thể dựa vào Thánh đế tập, diệt, đạo để chứng.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào bốn Tĩnh lự để chứng.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào bốn Vô lượng để chứng.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào bốn Định vô sắc để chứng.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào tám Giải thoát để chứng.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào tám Thắng xứ để chứng.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào chín Định thứ đệ để chứng.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào mười Biến xứ để chứng.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào pháp môn giải thoát Không để chứng, chẳng thể dựa vào pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện để chứng.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào năm loại mắt để chứng.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào sáu phép thần thông để chứng.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào pháp môn Tam-ma-địa để chứng.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào pháp môn Đà-la-ni để chứng.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào mười lực của Phật để chứng, chẳng thể dựa vào bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng để chứng.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào quả Dự lưu để chứng, chẳng thể dựa vào quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán để chứng.

* Trang 342 *
device

Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào quả vị Độc giác để chứng.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào trí Nhất thiết để chứng, chẳng thể dựa vào trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng để chứng. Vì sao?
Này Thiện Hiện, vì sắc tức là trí Nhất thiết trí, thọ, tưởng, hành, thức tức là trí Nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện, vì nhãn xứ tức là trí Nhất thiết trí, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ tức là trí Nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện, vì sắc xứ tức là trí Nhất thiết trí, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ tức là trí Nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện, vì nhãn giới tức là trí Nhất thiết trí, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới tức là trí Nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện, vì sắc giới tức là trí Nhất thiết trí, thanh, hương, vị, xúc, pháp giới tức là trí Nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện, vì nhãn thức giới tức là trí Nhất thiết trí, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới tức là trí Nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện, vì nhãn xúc tức là trí Nhất thiết trí, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc tức là trí Nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện, vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra tức là trí Nhất thiết trí, các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra tức là trí Nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện, vì địa giới tức là trí Nhất thiết trí, thủy, hỏa, phong, không, thức giới tức là trí Nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện, vì vô minh tức là trí Nhất thiết trí, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não tức là trí Nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện, vì Bố thí ba-la-mật-đa tức là trí Nhất thiết trí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa tức là trí Nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong tức là trí Nhất thiết trí, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,

* Trang 343 *
device

pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh tức là trí Nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện, vì chân như tức là trí Nhất thiết trí, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn tức là trí Nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ tức là trí Nhất thiết trí, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo tức là trí Nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện, vì Thánh đế khổ tức là trí Nhất thiết trí, Thánh đế tập, diệt, đạo tức là trí Nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện, vì bốn Tĩnh lự tức là trí Nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện, vì bốn Vô lượng tức là trí Nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện, vì bốn Định vô sắc tức là trí Nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát tức là trí Nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện, vì tám Thắng xứ tức là trí Nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện, vì chín Định thứ đệ tức là trí Nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện, vì mười Biến xứ tức là trí Nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Không tức là trí Nhất thiết trí, pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện tức là trí Nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt tức là trí Nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện, vì sáu phép thần thông tức là trí Nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện, vì pháp môn Tam-ma-địa tức là trí Nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện, vì pháp môn Đà-la-ni tức là trí Nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật tức là trí Nhất thiết trí, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng tức là trí Nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu tức là trí Nhất thiết trí, quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán tức là trí Nhất thiết trí.
Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác tức là trí Nhất thiết trí.

* Trang 344 *
device

Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết tức là trí Nhất thiết trí, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng tức là trí Nhất thiết trí. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì hoặc chân như của sắc, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác; hoặc chân như của thọ, tưởng, hành, thức, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện, hoặc chân như của nhãn xứ, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác; hoặc chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện, hoặc chân như của sắc xứ, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác; hoặc chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện, hoặc chân như của nhãn giới, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác; hoặc chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện, hoặc chân như của sắc giới, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác; hoặc chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện, hoặc chân như của nhãn thức giới, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác; hoặc chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện, hoặc chân như của nhãn xúc, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác; hoặc chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc,

* Trang 345 *
device

hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện, hoặc chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác; hoặc chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác.
  Này Thiện Hiện, hoặc chân như của địa giới, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác; hoặc chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác.
  Này Thiện Hiện, hoặc chân như của vô minh, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác; hoặc chân như của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác.
  Này Thiện Hiện, hoặc chân như của Bố thí ba-la-mật-đa, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác; hoặc chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác.
  Này Thiện Hiện, hoặc chân như của pháp không bên trong, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác; hoặc chân như của pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, hoặc chân như

* Trang 346 *
device

 của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện, hoặc chân như của chân như, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác; hoặc chân như của pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện, hoặc chân như của bốn Niệm trụ, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác; hoặc chân như của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện, hoặc chân như của Thánh đế khổ, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác; hoặc chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện, hoặc chân như của bốn Tĩnh lự, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện, hoặc chân như của bốn Vô lượng, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện, hoặc chân như của bốn Định vô sắc, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện, hoặc chân như của tám Giải thoát, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện, hoặc chân như của tám Thắng xứ, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác.

* Trang 347 *
device

Này Thiện Hiện, hoặc chân như của chín Định thứ đệ, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện, hoặc chân như của mười Biến xứ, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện, hoặc chân như của pháp môn giải thoát Không, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác; hoặc chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện, hoặc chân như của năm loại mắt, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện, hoặc chân như của sáu phép thần thông, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện, hoặc chân như của pháp môn Tam-ma-địa, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện, hoặc chân như của pháp môn Đà-la-ni, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện, hoặc chân như của mười lực của Phật, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác; hoặc chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác.
Này Thiện Hiện, hoặc chân như của quả Dự lưu, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác; hoặc chân như của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như

* Trang 348 *
device

Đại Tập XXIV, Bộ Bát- Nhã VII Số 220 (Quyển 301- 350)