LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA
                      QUYỂN 319
            Phẩm 47: CHÂN NHƯ (2)
Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo với các Thiên tử của cõi Dục, cõi Sắc:
–Đúng vậy, đúng vậy, đúng như các ông đã nói!
Này các Thiên tử, sắc tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là sắc; thọ, tưởng, hành, thức tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là thọ, tưởng, hành, thức.
Này các Thiên tử, nhãn xứ tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là nhãn xứ; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
Này các Thiên tử, sắc xứ tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là sắc xứ; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ.
Này các Thiên tử, nhãn giới tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là nhãn giới; nhãn giới nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới.
Này các Thiên tử, sắc giới tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là sắc giới; thanh, hương, vị, xúc, pháp giới tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp giới.
Này các Thiên tử, nhãn thức giới tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là nhãn thức giới; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới.
Này các Thiên tử, nhãn xúc tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là nhãn xúc; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc.
Này các Thiên tử, các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra tức là

* Trang 357 *
device

trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra.
  Này các Thiên tử, địa giới tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là địa giới; thủy, hỏa, phong, không, thức giới tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới.
Này các Thiên tử, vô minh tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là vô minh; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là hành cho đến lão tử.
  Này các Thiên tử, Bố thí ba-la-mật-đa tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là Bố thí ba-la-mật-đa; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Này các Thiên tử, pháp không bên trong tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là pháp không bên trong; pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh.
  Này các Thiên tử, chân như tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là chân như; pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn.
  Này các Thiên tử, bốn Niệm trụ tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là bốn Niệm trụ; bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo tức là trí Nhất thiết trí,

* Trang 358 *
device

trí Nhất thiết trí tức là bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo.
Này các Thiên tử, Thánh đế khổ tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là Thánh đế khổ; Thánh đế tập, diệt, đạo tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là Thánh đế tập, diệt, đạo.
Này các Thiên tử, bốn Tĩnh lự tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là bốn Tĩnh lự.
Này các Thiên tử, bốn Vô lượng tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là bốn Vô lượng.
Này các Thiên tử, bốn Định vô sắc tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là bốn Định vô sắc.
Này các Thiên tử, tám Giải thoát tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là tám Giải thoát.
Này các Thiên tử, tám Thắng xứ tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là tám Thắng xứ.
Này các Thiên tử, chín Định thứ đệ tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là chín Định thứ đệ.
Này các Thiên tử, mười Biến xứ tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là mười Biến xứ.
Này các Thiên tử, pháp môn giải thoát Không tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là pháp môn giải thoát Không; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện.
Này các Thiên tử, năm loại mắt tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là năm loại mắt.
Này các Thiên tử, sáu phép thần thông tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là sáu phép thần thông.
Này các Thiên tử, pháp môn Tam-ma-địa tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là pháp môn Tam-ma-địa.
Này các Thiên tử, pháp môn Đà-la-ni tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là pháp môn Đà-la-ni.
Này các Thiên tử, mười lực của Phật tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là mười lực của Phật; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.

* Trang 359 *
device

Này các Thiên tử, quả Dự lưu tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là quả Dự lưu; quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán.
Này các Thiên tử, quả vị Độc giác tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là quả vị Độc giác.
Này các Thiên tử, trí Nhất thiết tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là trí Nhất thiết; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng.
Này các Thiên tử, quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật tức là trí Nhất thiết trí, trí Nhất thiết trí tức là quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì sao? Này các Thiên tử, vì hoặc chân như của sắc, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chân như của thọ, tưởng, hành, thức, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử, hoặc chân như của nhãn xứ, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử, hoặc chân như của sắc xứ, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử, hoặc chân như của nhãn giới, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc

* Trang 360 *
device

 chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
  Này các Thiên tử, hoặc chân như của sắc giới, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
  Này các Thiên tử, hoặc chân như của nhãn thức giới, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
  Này các Thiên tử, hoặc chân như của nhãn xúc, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
  Này các Thiên tử, hoặc chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
  Này các Thiên tử, hoặc chân như của địa giới, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
  Này các Thiên tử, hoặc chân như của vô minh, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân

* Trang 361 *
device

 như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chân như của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
  Này các Thiên tử, hoặc chân như của Bố thí ba-la-mật-đa, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
  Này các Thiên tử, hoặc chân như của pháp không bên trong, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chân như của pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
  Này các Thiên tử, hoặc chân như của chân như, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chân như của pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
  Này các Thiên tử, hoặc chân như của bốn Niệm trụ, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một

* Trang 362 *
device

chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chân như của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử, hoặc chân như của Thánh đế khổ, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử, hoặc chân như của bốn Tĩnh lự, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử, hoặc chân như của bốn Vô lượng, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử, hoặc chân như của bốn Định vô sắc, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử, hoặc chân như của tám Giải thoát, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận
Này các Thiên tử, hoặc chân như của tám Thắng xứ, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận
Này các Thiên tử, hoặc chân như của chín Định thứ đệ, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận
Này các Thiên tử, hoặc chân như của mười Biến xứ, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử, hoặc chân như của pháp môn giải thoát Không, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không

* Trang 363 *
device

cùng tận; hoặc chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử, hoặc chân như của năm loại mắt, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử, hoặc chân như của sáu phép thần thông, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử, hoặc chân như của pháp môn Tam-ma-địa, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận
Này các Thiên tử, hoặc chân như của pháp môn Đà-la-ni, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử, hoặc chân như nơi mười lực của Phật, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử, hoặc chân như của quả Dự lưu, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chân như của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử, hoặc chân như của quả vị Độc giác, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử, hoặc chân như của trí Nhất thiết, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận; hoặc chân như

* Trang 364 *
device

của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử, hoặc chân như của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc chân như của trí Nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.
Này các Thiên tử, Ta quán nghĩa này tâm thường hướng đến nẻo tịch diệt, chẳng ưa thuyết pháp. Vì sao? Vì pháp này sâu xa, khó thấy, khó biết, chẳng có thể suy tìm, vượt mọi cảnh giới suy tìm, vi diệu vắng lặng, phải là hàng thông tuệ mới có thể lãnh hội được, chẳng phải hạng người tầm thường trong thế gian mà có thể tin tưởng thọ nhận, đó là Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, tức là quả vị Giác ngộ cao tột mà Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đã chứng đắc.
Này các Thiên tử, quả vị Giác ngộ cao tột như thế không có chủ thể chứng, chẳng phải có đối tượng để chứng, không có nơi chốn chứng đắc, cũng không có thời gian chứng đắc.
Này các Thiên tử, pháp này sâu xa mầu nhiệm, chỉ xuất hiện độc nhất, chẳng phải là pháp mà thế gian có thể sánh kịp.
Này các Thiên tử, vì hư không sâu xa nên pháp này sâu xa; vì chân như sâu xa nên pháp này sâu xa; vì pháp giới sâu xa nên pháp này sâu xa; vì pháp tánh sâu xa nên pháp này sâu xa; vì tánh không hư vọng sâu xa nên pháp này sâu xa; vì tánh chẳng đổi khác sâu xa nên pháp này sâu xa; vì tánh bình đẳng sâu xa nên pháp này sâu xa; vì tánh ly sinh sâu xa nên pháp này sâu xa; vì pháp định sâu xa nên pháp này sâu xa; vì pháp trụ sâu xa nên pháp này sâu xa; vì thật tế sâu xa nên pháp này sâu xa; vì cảnh giới hư không sâu xa nên pháp này sâu xa; vì cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử, vì vô lượng vô biên sâu xa nên pháp này sâu xa; vì không đến, không đi sâu xa nên pháp này sâu xa; vì không sinh, không diệt sâu xa nên pháp này sâu xa; vì không nhiễm, không tịnh sâu xa nên pháp này sâu xa; vì không biết, không đắc sâu xa nên pháp này sâu xa; vì không tạo, không tác sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử, vì ngã sâu xa nên pháp này sâu xa; vì hữu tình sâu xa nên pháp này sâu xa; vì dòng sinh mạng sâu xa nên pháp này

* Trang 365 *
device

 sâu xa; vì khả năng sinh khởi sâu xa nên pháp này sâu xa; vì sự nuôi dưỡng sâu xa nên pháp này sâu xa; vì sự trưởng thành sâu xa nên pháp này sâu xa; vì chủ thể luân hồi sâu xa nên pháp này sâu xa; vì ý sinh sâu xa nên pháp này sâu xa; vì nho đồng sâu xa nên pháp này sâu xa; vì khả năng tạo tác sâu xa nên pháp này sâu xa; vì khả năng thọ nhận sâu xa nên pháp này sâu xa; vì sự hiểu biết sâu xa nên pháp này sâu xa; vì sự nhận thức sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử, vì sắc sâu xa nên pháp này sâu xa; vì thọ, tưởng, hành, thức sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xứ sâu xa nên pháp này sâu xa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử, vì sắc xứ sâu xa nên pháp này sâu xa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử, vì nhãn giới sâu xa nên pháp này sâu xa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử, vì sắc giới sâu xa nên pháp này sâu xa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp giới sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử, vì nhãn thức giới sâu xa nên pháp này sâu xa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xúc sâu xa nên pháp này sâu xa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử, vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra sâu xa nên pháp này sâu xa; vì các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử, vì địa giới sâu xa nên pháp này sâu xa; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử, vì vô minh sâu xa nên pháp này sâu xa; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử, vì Bố thí ba-la-mật-đa sâu xa nên pháp này sâu xa; vì Tịnh giới ba-la-mật-đa sâu xa nên pháp này sâu xa; vì An nhẫn ba-la-mật-đa sâu xa nên pháp này sâu xa; vì Tinh tấn ba-la-mật-đa sâu xa nên pháp này sâu xa; vì Tĩnh lự ba-la-mật-đa sâu xa nên pháp này sâu xa; vì Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử, vì pháp không bên trong sâu xa nên pháp này

* Trang 366 *
device

 sâu xa; vì pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử, vì bốn Niệm trụ sâu xa nên pháp này sâu xa; vì bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử, vì Thánh đế khổ sâu xa nên pháp này sâu xa; vì Thánh đế tập, diệt, đạo sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử, vì bốn Tĩnh lự sâu xa nên pháp này sâu xa; vì bốn Vô lượng sâu xa nên pháp này sâu xa; vì bốn Định vô sắc sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử, vì tám Giải thoát sâu xa nên pháp này sâu xa; vì tám Thắng xứ sâu xa nên pháp này sâu xa; vì chín Định thứ đệ sâu xa nên pháp này sâu xa; vì mười Biến xứ sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử, vì pháp môn giải thoát Không sâu xa nên pháp này sâu xa; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử, vì năm loại mắt sâu xa nên pháp này sâu xa; vì sáu phép thần thông sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử, vì pháp môn Tam-ma-địa sâu xa nên pháp này sâu xa; vì pháp môn Đà-la-ni sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử, vì mười lực của Phật sâu xa nên pháp này sâu xa; vì bốn điều không sợ, bốn sự
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử, vì quả Dự lưu sâu xa nên pháp này sâu xa; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Độc giác sâu xa nên pháp này sâu xa.

* Trang 367 *
device

Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết sâu xa nên pháp này sâu xa; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng sâu xa nên pháp này sâu xa.
Này các Thiên tử, vì tất cả Phật pháp sâu xa nên pháp này sâu xa.
Khi ấy, các Thiên tử của cõi Dục, cõi Sắc cùng bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, pháp đã thuyết ấy sâu xa vi diệu, chẳng phải hạng tầm thường ở thế gian có thể tin tưởng, lãnh hội được.
Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm sắc mà nói, chẳng vì xả bỏ sắc mà nói; chẳng vì thâu tóm thọ, tưởng, hành, thức mà nói, chẳng vì xả bỏ thọ, tưởng, hành, thức mà nói.
Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm nhãn xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ nhãn xứ mà nói; chẳng vì thâu tóm nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ mà nói.
Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm sắc xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ sắc xứ mà nói; chẳng vì thâu tóm thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ mà nói.
Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm nhãn giới mà nói, chẳng vì xả bỏ nhãn giới mà nói; chẳng vì thâu tóm nhãn giới mà nói; chẳng vì thâu tóm nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới mà nói, chẳng vì xả bỏ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới mà nói.
Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm sắc giới mà nói, chẳng vì xả bỏ sắc giới mà nói; chẳng vì thâu tóm thanh, hương, vị, xúc, pháp giới mà nói, chẳng vì xả bỏ thanh, hương, vị, xúc, pháp giới mà nói.
Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm nhãn thức giới mà nói, chẳng vì xả bỏ nhãn thức giới mà nói; chẳng vì thâu tóm nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới mà nói, chẳng vì xả bỏ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới mà nói.
Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm nhãn xúc mà nói, chẳng vì xả bỏ nhãn xúc mà nói; chẳng vì thâu tóm nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc mà nói, chẳng vì xả bỏ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc mà nói.
Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm các thọ do

* Trang 368 *
device

nhãn xúc làm duyên sinh ra mà nói, chẳng vì xả bỏ các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra mà nói; chẳng vì thâu tóm các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý  xúc làm duyên sinh ra mà nói, chẳng vì xả bỏ các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra mà nói.
  Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm địa giới mà nói, chẳng vì xả bỏ địa giới mà nói; chẳng vì thâu tóm thủy, hỏa, phong, không, thức giới mà nói, chẳng vì xả bỏ thủy, hỏa, phong, không, thức giới mà nói.
  Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm vô minh mà nói, chẳng vì xả bỏ vô minh mà nói; chẳng vì thâu tóm hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não mà nói, chẳng vì xả bỏ hành cho đến lão tử mà nói.
  Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm Bố thí ba-la-mật-đa mà nói, chẳng vì xả bỏ Bố thí ba-la-mật-đa mà nói; chẳng vì thâu tóm Tịnh giới ba-la-mật-đa mà nói, chẳng vì xả bỏ Tịnh giới ba-la-mật-đa mà nói; chẳng vì thâu tóm An nhẫn ba-la-mật-đa mà nói, chẳng vì xả bỏ An nhẫn ba-la-mật-đa mà nói; chẳng vì thâu tóm Tinh tấn ba-la-mật-đa mà nói, chẳng vì xả bỏ Tinh tấn ba-la-mật-đa mà nói; chẳng vì thâu tóm Tĩnh lự ba-la-mật-đa mà nói, chẳng vì xả bỏ Tĩnh lự ba-la-mật-đa mà nói; chẳng vì thâu tóm Bát-nhã ba-la-mật-đa mà nói, chẳng vì xả bỏ Bát-nhã ba-la-mật-đa mà nói.
   Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm pháp không bên trong mà nói, chẳng vì xả bỏ pháp không bên trong mà nói; chẳng vì thâu tóm pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà nói, chẳng vì xả bỏ pháp không bên ngoài cho đến pháp  không không tánh tự tánh mà nói.
  Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm chân như mà nói, chẳng vì xả bỏ chân như mà nói; chẳng vì thâu tóm pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng,

* Trang 369 *
device

tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn mà nói, chẳng vì xả bỏ pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn mà nói.
Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm bốn Niệm trụ mà nói, chẳng vì xả bỏ bốn Niệm trụ mà nói; chẳng vì thâu tóm bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo mà nói, chẳng vì xả bỏ bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo mà nói.
Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm Thánh đế khổ mà nói, chẳng vì xả bỏ Thánh đế khổ mà nói; chẳng vì thâu tóm Thánh đế tập, diệt, đạo mà nói, chẳng vì xả bỏ Thánh đế tập, diệt, đạo mà nói.
Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm bốn Tĩnh lự mà nói, chẳng vì xả bỏ bốn Tĩnh lự mà nói; chẳng vì thâu tóm bốn Vô lượng mà nói, chẳng vì xả bỏ bốn Vô lượng mà nói; chẳng vì thâu tóm bốn Định vô sắc mà nói, chẳng vì xả bỏ bốn Định vô sắc mà nói.
Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm tám Giải thoát mà nói, chẳng vì xả bỏ tám Giải thoát mà nói; chẳng vì thâu tóm tám Thắng xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ tám Thắng xứ mà nói; chẳng vì thâu tóm chín Định thứ đệ mà nói, chẳng vì xả bỏ chín Định thứ đệ mà nói; chẳng vì thâu tóm mười Biến xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ mười Biến xứ mà nói.
Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm pháp môn giải thoát Không mà nói, chẳng vì xả bỏ pháp môn giải thoát Không mà nói; chẳng vì thâu tóm pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mà nói, chẳng vì xả bỏ pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mà nói.
Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm năm loại mắt mà nói, chẳng vì xả bỏ năm loại mắt mà nói; chẳng vì thâu tóm sáu phép thần thông mà nói, chẳng vì xả bỏ sáu phép thần thông mà nói.
Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm pháp môn Tam-ma-địa mà nói, chẳng vì xả bỏ pháp môn Tam-ma-địa mà nói; chẳng vì thâu tóm pháp môn Đà-la-ni mà nói, chẳng vì xả bỏ pháp môn Đà-la-ni mà nói.

* Trang 370 *
device

Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm mười lực của Phật mà nói, chẳng vì xả bỏ mười lực của Phật mà nói; chẳng vì thâu tóm bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng mà nói, chẳng vì xả bỏ bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng mà nói.
  Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm quả Dự lưu mà nói, chẳng vì xả bỏ quả Dự lưu mà nói; chẳng vì thâu tóm quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán mà nói, chẳng vì xả bỏ quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán mà nói.
  Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm quả vị Độc giác mà nói, chẳng vì xả bỏ quả vị Độc giác mà nói.
  Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm trí Nhất thiết mà nói, chẳng vì xả bỏ trí Nhất thiết mà nói; chẳng vì thâu tóm trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng mà nói, chẳng vì xả bỏ trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng mà nói.
  Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm tất cả Phật pháp mà nói, chẳng vì xả bỏ tất cả Phật pháp mà nói.
   Bạch Thế Tôn, các hữu tình trong thế gian, phần nhiều khi tạo tác thì thường thâu tóm mọi sự tạo tác ấy, khởi sinh chấp ta và của ta. Đó là: Sắc là ta, là của ta; thọ, tưởng, hành, thức là ta, là của ta. Nhãn xứ là ta, là của ta; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là ta, là của ta. Sắc xứ là ta, là của ta; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là ta, là của ta. Nhãn giới là ta, là của ta; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là ta, là của ta. Sắc giới là ta, là của ta; thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là ta, là của ta. Nhãn thức giới là ta, là của ta; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là ta, là của ta. Nhãn xúc là ta, là của ta; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là ta, là của ta. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là ta, là của ta; các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là ta, là của ta. Địa giới là ta, là của ta; thủy, hỏa, phong, không, thức giới là ta, là của ta. Vô minh là ta, là của ta; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não là ta, là của ta.
   Bố thí ba-la-mật-đa là ta, là của ta; Tịnh giới ba-la-mật-đa là ta, là của ta; An nhẫn ba-la-mật-đa là ta, là của ta; Tinh tấn ba-la-mật-đa là ta, là của ta; Tĩnh lự ba-la-mật-đa là ta, là của ta; Bát-nhã ba-la-mật-đa là ta, là của ta. Pháp không bên trong là ta, là của ta; pháp

* Trang 371 *
device

 không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là ta, là của ta.
Chân như là ta, là của ta; pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là ta, là của ta. Bốn Niệm trụ là ta, là của ta; bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo là ta, là của ta.
Thánh đế khổ là ta, là của ta; Thánh đế tập, diệt, đạo là ta, là của ta. Bốn Tĩnh lự là ta, là của ta; bốn Vô lượng là ta, là của ta; bốn Định vô sắc là ta, là của ta. Tám Giải thoát là ta, là của ta; tám Thắng xứ là ta, là của ta; chín Định thứ đệ là ta, là của ta; mười Biến xứ là ta, là của ta. Pháp môn giải thoát Không là ta, là của ta; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là ta, là của ta. Năm loại mắt là ta, là của ta; sáu phép thần thông là ta, là của ta. Pháp môn Tam-ma-địa là ta, là của ta; pháp môn Đà-la-ni là ta, là của ta. Mười lực của Phật là ta, là của ta; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là ta, là của ta. Quả Dự lưu là ta, là của ta; quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là ta, là của ta. Quả vị Độc giác là ta, là của ta. Trí Nhất thiết là ta, là của ta; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là ta, là của ta.
Bấy giờ, Phật bảo các Thiên tử:
–Đúng vậy, đúng vậy, đúng như các ông đã nói! Này các Thiên tử, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm sắc mà nói, chẳng vì xả bỏ sắc mà nói; chẳng vì thâu tóm thọ, tưởng, hành, thức mà nói, chẳng vì xả bỏ thọ, tưởng, hành, thức mà nói.
Này các Thiên tử, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm nhãn xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ nhãn xứ mà nói; chẳng vì thâu tóm nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ mà nói.
Này các Thiên tử, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm sắc xứ

* Trang 372 *
device

mà nói, chẳng vì xả bỏ sắc xứ mà nói; chẳng vì thâu tóm thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ mà nói.
Này các Thiên tử, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm nhãn giới mà nói, chẳng vì xả bỏ nhãn giới mà nói; chẳng vì thâu tóm nhãn giới mà nói; chẳng vì thâu tóm nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới mà nói, chẳng vì xả bỏ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới mà nói.
Này các Thiên tử, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm sắc giới mà nói, chẳng vì xả bỏ sắc giới mà nói; chẳng vì thâu tóm thanh, hương, vị, xúc, pháp giới mà nói, chẳng vì xả bỏ thanh, hương, vị, xúc, pháp giới mà nói.
Này các Thiên tử, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm nhãn thức giới mà nói, chẳng vì xả bỏ nhãn thức giới mà nói; chẳng vì thâu tóm nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới mà nói, chẳng vì xả bỏ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới mà nói.
Này các Thiên tử, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm nhãn xúc mà nói, chẳng vì xả bỏ nhãn xúc mà nói; chẳng vì thâu tóm nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc mà nói, chẳng vì xả bỏ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc mà nói.
Này các Thiên tử, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra mà nói, chẳng vì xả bỏ các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra mà nói; chẳng vì thâu tóm các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra mà nói, chẳng vì xả bỏ các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra mà nói.
Này các Thiên tử, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm địa giới mà nói, chẳng vì xả bỏ địa giới mà nói; chẳng vì thâu tóm thủy, hỏa, phong, không, thức giới mà nói, chẳng vì xả bỏ thủy, hỏa, phong, không, thức giới mà nói.
Này các Thiên tử, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm vô minh mà nói, chẳng vì xả bỏ vô minh mà nói; chẳng vì thâu tóm hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não mà nói, chẳng vì xả bỏ hành cho đến lão tử mà nói.
Này các Thiên tử, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm Bố thí ba-la-mật-đa mà nói, chẳng vì xả bỏ Bố thí ba-la-mật-đa mà nói; chẳng vì thâu tóm Tịnh giới ba-la-mật-đa mà nói, chẳng vì xả bỏ Tịnh

* Trang 373 *
device

giới ba-la-mật-đa mà nói; chẳng vì thâu tóm An nhẫn ba-la-mật-đa mà nói, chẳng vì xả bỏ An nhẫn ba-la-mật-đa mà nói; chẳng vì thâu tóm Tinh tấn ba-la-mật-đa mà nói, chẳng vì xả bỏ Tinh tấn ba-la-mật-đa mà nói; chẳng vì thâu tóm Tĩnh lự ba-la-mật-đa mà nói, chẳng vì xả bỏ Tĩnh lự ba-la-mật-đa mà nói; chẳng vì thâu tóm Bát-nhã ba-la-mật-đa mà nói, chẳng vì xả bỏ Bát-nhã ba-la-mật-đa mà nói.
Này các Thiên tử, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm pháp không bên trong mà nói, chẳng vì xả bỏ pháp không bên trong mà nói; chẳng vì thâu tóm pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà nói, chẳng vì xả bỏ pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh mà nói.
Này các Thiên tử, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm chân như mà nói, chẳng vì xả bỏ chân như mà nói; chẳng vì thâu tóm pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn mà nói, chẳng vì xả bỏ pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn mà nói.
Này các Thiên tử, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm bốn Niệm trụ mà nói, chẳng vì xả bỏ bốn Niệm trụ mà nói; chẳng vì thâu tóm bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo mà nói, chẳng vì xả bỏ bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo mà nói.
Này các Thiên tử, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm Thánh đế khổ mà nói, chẳng vì xả bỏ Thánh đế khổ mà nói; chẳng vì thâu tóm Thánh đế tập, diệt, đạo mà nói, chẳng vì xả bỏ Thánh đế tập, diệt, đạo mà nói.
Này các Thiên tử, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm bốn Tĩnh lự mà nói, chẳng vì xả bỏ bốn Tĩnh lự mà nói; chẳng vì thâu tóm

* Trang 374 *
device

bốn Vô lượng mà nói, chẳng vì xả bỏ bốn Vô lượng mà nói; chẳng vì thâu tóm bốn Định vô sắc mà nói, chẳng vì xả bỏ bốn Định vô sắc mà nói.
Này các Thiên tử, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm tám Giải thoát mà nói, chẳng vì xả bỏ tám Giải thoát mà nói; chẳng vì thâu tóm tám Thắng xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ tám Thắng xứ mà nói; chẳng vì thâu tóm chín Định thứ đệ mà nói, chẳng vì xả bỏ chín Định thứ đệ mà nói; chẳng vì thâu tóm mười Biến xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ mười Biến xứ mà nói.
Này các Thiên tử, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm pháp môn giải thoát Không mà nói, chẳng vì xả bỏ pháp môn giải thoát Không mà nói; chẳng vì thâu tóm pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mà nói, chẳng vì xả bỏ pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mà nói.
Này các Thiên tử, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm năm loại mắt mà nói, chẳng vì xả bỏ năm loại mắt mà nói; chẳng vì thâu tóm sáu phép thần thông mà nói, chẳng vì xả bỏ sáu phép thần thông mà nói.
Này các Thiên tử, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm pháp môn Tam-ma-địa mà nói, chẳng vì xả bỏ pháp môn Tam-ma-địa mà nói; chẳng vì thâu tóm pháp môn Đà-la-ni mà nói, chẳng vì xả bỏ pháp môn Đà-la-ni mà nói.
Này các Thiên tử, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm mười lực của Phật mà nói, chẳng vì xả bỏ mười lực của Phật mà nói; chẳng vì thâu tóm bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng mà nói, chẳng vì xả bỏ bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng mà nói.
Này các Thiên tử, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm quả Dự lưu mà nói, chẳng vì xả bỏ quả Dự lưu mà nói; chẳng vì thâu tóm quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán mà nói, chẳng vì xả bỏ quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán mà nói.
Này các Thiên tử, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm quả vị Độc giác mà nói, chẳng vì xả bỏ quả vị Độc giác mà nói.
Này các Thiên tử, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm trí

* Trang 375 *
device

Nhất thiết mà nói, chẳng vì xả bỏ trí Nhất thiết mà nói; chẳng vì thâu tóm trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng mà nói, chẳng vì xả bỏ trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng mà nói.
Này các Thiên tử, pháp thâm diệu này, chẳng vì thâu tóm tất cả Phật pháp mà nói, chẳng vì xả bỏ tất cả Phật pháp mà nói.

* Trang 376 *
device

Đại Tập XXIV, Bộ Bát- Nhã VII Số 220 (Quyển 301- 350)