LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA
                 QUYỂN 322
    Phẩm 47: CHÂN NHƯ (5)

Trong khi giảng nói về tướng chân như như thế, ở thế giới ba lần ngàn này, sáu phương biến động, Đông vọt Tây chìm, Tây vọt Đông chìm, Nam vọt Bắc chìm, Bắc vọt Nam chìm, giữa vọt bên chìm, bên vọt giữa chìm.
Khi ấy, các Thiên tử của cõi Dục, cõi Sắc đều dùng hương bột Đa-yết-la, Đa-ma-la, Chiên-đàn cõi trời và dùng các thứ hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng, hoa mỹ diệu hương, hoa mỹ diệu âm, hoa đại mỹ diệu âm cũng đều của cõi trời tung rải cúng dường Đức Thế Tôn và Thượng tọa Thiện Hiện, rồi bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, thật hết sức kỳ lạ, chưa từng có! Vì Thượng tọa Thiện Hiện do chân như nên đã từ Như Lai sinh.
Bấy giờ, Thiện Hiện nói với các Thiên tử của cõi Dục, cõi Sắc:
–Này các Thiên tử nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do sắc nên do Như Lai sinh; chẳng do chân như của sắc nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa sắc nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của sắc nên do Như Lai sinh; vì chẳng do thọ, tưởng, hành, thức nên do Như Lai sinh; vì chẳng do chân như của thọ, tưởng, hành, thức nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa thọ, tưởng, hành, thức nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của thọ, tưởng, hành, thức nên do Như Lai sinh.
Này các Thiên tử nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do nhãn xứ nên do Như Lai sinh; chẳng do chân như của nhãn xứ nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa nhãn xứ nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của nhãn xứ nên do Như Lai sinh; vì chẳng do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên do Như Lai sinh; vì chẳng do chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên do

* Trang 418 *
device

 Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên do Như Lai sinh.
   Này các Thiên tử nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do sắc xứ nên do Như Lai sinh; chẳng do chân như của sắc xứ nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa sắc xứ nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của sắc xứ nên do Như Lai sinh; vì chẳng do thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ nên do Như Lai sinh; vì chẳng do chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ nên do Như Lai sinh.
  Này các Thiên tử nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do nhãn giới nên do Như Lai sinh; chẳng do chân như của nhãn giới nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa nhãn giới nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của nhãn giới nên do Như Lai sinh; vì chẳng do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới nên do Như Lai sinh; vì chẳng do chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới nên do Như Lai sinh.
  Này các Thiên tử nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do sắc giới nên do Như Lai sinh; chẳng do chân như của sắc giới nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa sắc giới nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của sắc giới nên do Như Lai sinh; vì chẳng do thanh, hương, vị, xúc, pháp giới nên do Như Lai sinh; vì chẳng do chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới nên do Như Lai sinh.
  Này các Thiên tử nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do nhãn thức giới nên do Như Lai sinh; chẳng do chân như của nhãn thức giới nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa nhãn thức giới nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của nhãn thức giới nên do Như Lai sinh; vì chẳng do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới nên do Như Lai sinh; vì chẳng do chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới nên do Như Lai sinh.
  Này các Thiên tử nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do nhãn xúc

* Trang 419 *
device

 nên do Như Lai sinh; chẳng do chân như của nhãn xúc nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa nhãn xúc nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của nhãn xúc nên do Như Lai sinh; vì chẳng do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nên do Như Lai sinh; vì chẳng do chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nên do Như Lai sinh.
  Này các Thiên tử nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra nên do Như Lai sinh; chẳng do chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra nên do Như Lai sinh; vì chẳng do các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra nên do Như Lai sinh; vì chẳng do chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra nên do Như Lai sinh.
  Này các Thiên tử nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do địa giới nên do Như Lai sinh; chẳng do chân như của địa giới nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa địa giới nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của địa giới nên do Như Lai sinh; vì chẳng do thủy, hỏa, phong, không, thức giới nên do Như Lai sinh; vì chẳng do chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa thủy, hỏa, phong, không, thức giới nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới nên do Như Lai sinh.
  Này các Thiên tử nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do vô minh nên do Như Lai sinh; chẳng do chân như của vô minh nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa vô minh nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của vô minh nên do Như Lai sinh; vì chẳng do hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não nên do Như Lai sinh; vì chẳng do chân như của hành cho đến chân như của lão tử nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa hành cho đến lão tử nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của hành cho đến chân như của lão tử nên do Như Lai sinh.

* Trang 420 *
device

   Này các Thiên tử nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do ngã nên do Như Lai sinh; chẳng do chân như của ngã nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa ngã nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của ngã nên do Như Lai sinh; vì chẳng do hữu tình, dòng sinh mạng, khả năng sinh khởi, sự nuôi dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sinh, nho đồng, khả năng tạo tác, khả năng thọ nhận, sự hiểu biết, sự nhận thức nên do Như Lai sinh; vì chẳng do chân như của hữu tình cho đến chân như của sự hiểu biết, sự nhận thức nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa hữu tình cho đến sự hiểu biết, sự nhận thức nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của hữu tình cho đến chân như của sự hiểu biết, sự nhận thức nên do Như Lai sinh.
  Này các Thiên tử nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do Bố thí ba-la-mật-đa nên do Như Lai sinh; chẳng do chân như của Bố thí ba-la-mật-đa nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa Bố thí ba-la-mật-đa nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của Bố thí ba-la-mật-đa nên do Như Lai sinh; vì chẳng do Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa nên do Như Lai sinh; vì chẳng do chân như của Tịnh giới cho đến chân như của Bát-nhã ba-la-mật-đa nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của Tịnh giới cho đến chân như của Bát-nhã ba-la-mật-đa nên do Như Lai sinh.
  Này các Thiên tử nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do pháp không bên trong nên do Như Lai sinh; chẳng do chân như của pháp không bên trong nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa pháp không bên trong nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của pháp không bên trong nên do Như Lai sinh; vì chẳng do pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh nên do Như Lai sinh; vì chẳng do chân như của pháp không bên ngoài cho đến chân như của pháp không không tánh tự tánh nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa pháp không bên ngoài cho đến pháp

* Trang 421 *
device

không không tánh tự tánh nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của pháp không bên ngoài cho đến chân như của pháp không không tánh tự tánh nên do Như Lai sinh.
  Này các Thiên tử nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do chân như nên do Như Lai sinh; chẳng do chân như của chân như nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của chân như nên do Như Lai sinh; vì chẳng do pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh  giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn nên do Như Lai sinh; vì chẳng do chân như của pháp giới cho đến chân như của cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của pháp giới cho đến chân như của cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn nên do Như Lai sinh.
  Này các Thiên tử nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do bốn Niệm trụ nên do Như Lai sinh; chẳng do chân như của bốn Niệm trụ nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa bốn Niệm trụ nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của bốn Niệm trụ nên do Như Lai sinh; vì chẳng do bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo nên do Như Lai sinh; vì chẳng do chân như của bốn Chánh đoạn cho đến chân như của tám chi Thánh đạo nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của bốn Chánh đoạn cho đến chân như của tám chi Thánh đạo nên do Như Lai sinh.
  Này các Thiên tử nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do Thánh đế khổ nên do Như Lai sinh; chẳng do chân như của Thánh đế khổ nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa Thánh đế khổ nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của Thánh đế khổ nên do Như Lai sinh; vì chẳng do Thánh đế tập, diệt, đạo nên do Như Lai sinh; vì chẳng do chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa Thánh đế tập, diệt, đạo nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo nên do Như Lai sinh.
  Này các Thiên tử nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do bốn Tĩnh lự nên do Như Lai sinh; chẳng do chân như của bốn Tĩnh lự nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa bốn Tĩnh lự nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa

* Trang 422 *
device

chân như của bốn Tĩnh lự nên do Như Lai sinh; vì chẳng do bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc nên do Như Lai sinh; vì chẳng do chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc nên do Như Lai sinh.
  Này các Thiên tử nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do tám Giải thoát nên do Như Lai sinh; chẳng do chân như của tám Giải thoát nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa tám Giải thoát nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của tám Giải thoát nên do Như Lai sinh; vì chẳng do tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ nên do Như Lai sinh; vì chẳng do chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ nên do Như Lai sinh.
  Này các Thiên tử nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do pháp môn giải thoát Không nên do Như Lai sinh; chẳng do chân như của pháp môn giải thoát Không nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa pháp môn giải thoát Không nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của pháp môn giải thoát Không nên do Như Lai sinh; vì chẳng do pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện nên do Như Lai sinh; vì chẳng do chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện nên do Như Lai sinh.
  Này các Thiên tử nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do năm loại mắt nên do Như Lai sinh; chẳng do chân như của năm loại mắt nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa năm loại mắt nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của năm loại mắt nên do Như Lai sinh; vì chẳng do sáu phép thần thông nên do Như Lai sinh; vì chẳng do chân như của sáu phép thần thông nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa sáu phép thần thông nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của sáu phép thần thông nên do Như Lai sinh.
  Này các Thiên tử nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do pháp môn Tam-ma-địa nên do Như Lai sinh; chẳng do chân như của pháp môn Tam-ma-địa nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa pháp môn Tam-ma-địa

* Trang 423 *
device

 nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của pháp môn Tam-ma-địa nên do Như Lai sinh; vì chẳng do pháp môn Đà-la-ni nên do Như Lai sinh; vì chẳng do chân như của pháp môn Đà-la-ni nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa pháp môn Đà-la-ni nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của pháp môn Đà-la-ni nên do Như Lai sinh.
  Này các Thiên tử nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do mười lực của Phật nên do Như Lai sinh; chẳng do chân như nơi mười lực của Phật nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa mười lực của Phật nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như nơi mười lực của Phật nên do Như Lai sinh; vì chẳng do bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng nên do Như Lai sinh; vì chẳng do chân như của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng nên do Như Lai sinh.
  Này các Thiên tử nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do quả Dự lưu nên do Như Lai sinh; chẳng do chân như của quả Dự lưu nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa quả Dự lưu nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của quả Dự lưu nên do Như Lai sinh; vì chẳng do quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán nên do Như Lai sinh; vì chẳng do chân như của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán nên do Như Lai sinh.
  Này các Thiên tử nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do quả vị Độc giác nên do Như Lai sinh; chẳng do chân như của quả vị Độc giác nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa quả vị Độc giác nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của quả vị Độc giác nên do Như Lai sinh.
  Này các Thiên tử nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do trí Nhất thiết nên do Như Lai sinh; chẳng do chân như của trí Nhất thiết nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa trí Nhất thiết nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của trí Nhất thiết nên do Như Lai sinh; vì chẳng do trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng nên do Như Lai sinh; vì chẳng do chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa

* Trang 424 *
device

 chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng nên do Như Lai sinh.
Này các Thiên tử nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do hữu vi nên do Như Lai sinh; chẳng do chân như của hữu vi nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa hữu vi nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của hữu vi nên do Như Lai sinh.
Này các Thiên tử nên biết, vì Thiện Hiện tôi chẳng do vô vi nên do Như Lai sinh; chẳng do chân như của vô vi nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa vô vi nên do Như Lai sinh; vì chẳng lìa chân như của vô vi nên do Như Lai sinh.
Này các Thiên tử, tất cả các pháp ấy hoàn toàn không có sở hữu, vì chủ thể được sinh theo, hoặc đối tượng được sinh theo, do đây sinh và nơi chốn sinh theo đều chẳng thể nắm bắt được.
Bấy giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, các pháp chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn đều rất sâu xa.
Bạch Thế Tôn, trong đó, sắc chẳng thể nắm bắt được, chân như của sắc cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, sắc còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của sắc có thể nắm bắt được. Trong đó, thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể nắm bắt được, chân như của thọ, tưởng, hành, thức cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, thọ, tưởng, hành, thức còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của thọ, tưởng, hành, thức có thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn, trong đó, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhãn xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, nhãn xứ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhãn xứ có thể nắm bắt được. Trong đó, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn, trong đó, sắc xứ chẳng thể nắm bắt được, chân như của sắc xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, sắc xứ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của sắc xứ có

* Trang 425 *
device

 thể nắm bắt được. Trong đó, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng thể nắm bắt được, chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có thể nắm bắt được.
  Bạch Thế Tôn, trong đó, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhãn giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, nhãn giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhãn giới có thể nắm bắt được. Trong đó, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có thể nắm bắt được.
  Bạch Thế Tôn, trong đó, sắc giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của sắc giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, sắc giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của sắc giới có thể nắm bắt được. Trong đó, thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, thanh, hương, vị, xúc, pháp giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp  giới có thể nắm bắt được.
  Bạch Thế Tôn, trong đó, nhãn thức giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhãn thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, nhãn thức giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhãn thức giới có thể nắm bắt được. Trong đó, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có thể nắm bắt được.
  Bạch Thế Tôn, trong đó, nhãn xúc chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhãn xúc cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, nhãn xúc còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhãn xúc có thể nắm bắt được. Trong đó, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc còn chẳng

* Trang 426 *
device

 thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có thể nắm bắt được.
  Bạch Thế Tôn, trong đó, các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt được, chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể nắm bắt được. Trong đó, các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt được, chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra có thể nắm bắt được.
  Bạch Thế Tôn, trong đó, địa giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của địa giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, địa giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của địa giới có thể nắm bắt được. Trong đó, thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, thủy, hỏa, phong, không, thức giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể nắm bắt được.
  Bạch Thế Tôn, trong đó, vô minh chẳng thể nắm bắt được, chân như của vô minh cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, vô minh còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của vô minh có thể nắm bắt được. Trong đó, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não chẳng thể nắm bắt được, chân như của hành cho đến chân như của lão tử cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, hành cho đến lão tử còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của hành cho đến chân như của lão tử có thể nắm bắt được.
  Bạch Thế Tôn, trong đó, Bố thí ba-la-mật-đa chẳng thể nắm bắt được, chân như của Bố thí ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, Bố thí ba-la-mật-đa còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của Bố thí ba-la-mật-đa có thể nắm bắt được. Trong đó, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa

* Trang 427 *
device

 chẳng thể nắm bắt được, chân như của Tịnh giới cho đến chân như của Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của Tịnh giới cho đến chân như của Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể nắm bắt được.
  Bạch Thế Tôn, trong đó, pháp không bên trong chẳng thể nắm bắt được, chân như của pháp không bên trong cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, pháp không bên trong còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của pháp không bên trong có thể nắm bắt được. Trong đó, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nắm bắt được, chân như của pháp không bên ngoài cho đến chân như của pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của pháp không bên ngoài cho đến chân như của pháp không không tánh tự tánh có thể nắm bắt được.
  Bạch Thế Tôn, trong đó, chân như chẳng thể nắm bắt được, chân như của chân như cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, chân như còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của chân như có thể nắm bắt được. Trong đó, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể nắm bắt được, chân như của pháp giới cho đến chân như của cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn cũng chẳng thể nắm bắt được.  Vì sao? Vì trong ấy, pháp giới cho đến cảnh giới  chẳng thể nghĩ bàn còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của pháp giới cho đến chân như của cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn có thể nắm bắt được.
  Bạch Thế Tôn, trong đó, bốn Niệm trụ chẳng thể nắm bắt được,

* Trang 428 *
device

chân như của bốn Niệm trụ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, bốn Niệm trụ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của bốn Niệm trụ có thể nắm bắt được. Trong đó, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo chẳng thể nắm bắt được, chân như của bốn Chánh đoạn cho đến chân như của tám chi Thánh đạo cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của bốn Chánh đoạn cho đến chân như của tám chi Thánh đạo có thể nắm bắt được.
  Bạch Thế Tôn, trong đó, Thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được, chân như của Thánh đế khổ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, Thánh đế khổ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của Thánh đế khổ có thể nắm bắt được. Trong đó, Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng thể nắm bắt được, chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, Thánh đế tập, diệt, đạo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo có thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn, trong đó, bốn Tĩnh lự chẳng thể nắm bắt được, chân như của bốn Tĩnh lự cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, bốn Tĩnh lự còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của bốn Tĩnh lự có thể nắm bắt được. Trong đó, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng thể nắm bắt được, chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có thể nắm bắt được.
  Bạch Thế Tôn, trong đó, tám Giải thoát chẳng thể nắm bắt được, chân như của tám Giải thoát cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, tám Giải thoát còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của tám Giải thoát có thể nắm bắt được. Trong đó, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng thể nắm bắt được, chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy,  tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ còn chẳng thể nắm bắt được, huống

* Trang 429 *
device

là có chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ có thể nắm bắt được.
  Bạch Thế Tôn, trong đó, pháp môn giải thoát Không chẳng thể nắm bắt được, chân như của pháp môn giải thoát Không cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, pháp môn giải thoát Không còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của pháp môn giải thoát Không có thể nắm bắt được. Trong đó, pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng thể nắm bắt được, chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện còn chẳng thể nắm bắt  được, huống là có chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có thể nắm bắt được.
  Bạch Thế Tôn, trong đó, năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được, chân như của năm loại mắt cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, năm loại mắt còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của năm loại mắt có thể nắm bắt được. Trong đó, sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được, chân như của sáu phép thần thông cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, sáu phép thần thông còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của sáu phép thần thông có thể nắm bắt được.
  Bạch Thế Tôn, trong đó, pháp môn Tam-ma-địa chẳng thể nắm bắt được, chân như của pháp môn Tam-ma-địa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, pháp môn Tam-ma-địa còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của pháp môn Tam-ma-địa có thể nắm bắt được. Trong đó, pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, chân như của pháp môn Đà-la-ni cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, pháp môn Đà-la-ni còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của pháp môn Đà-la-ni có thể nắm bắt được.
  Bạch Thế Tôn, trong đó, mười lực của Phật có thể nắm bắt được; chẳng do chân như nơi mười lực của Phật cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, mười lực của Phật còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như nơi mười lực của Phật có thể nắm bắt được. Trong đó, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng thể nắm bắt được, chân như của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp

* Trang 430 *
device

 Phật bất cộng cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng có thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn, trong đó, quả Dự lưu chẳng thể nắm bắt được, chân như của quả Dự lưu cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, quả Dự lưu còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của quả Dự lưu có thể nắm bắt được. Trong đó, quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng thể nắm bắt được, chân như của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán có thể nắm bắt được.
 Bạch Thế Tôn, trong đó, quả vị Độc giác chẳng thể nắm bắt được, chân như của quả vị Độc giác cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, quả vị Độc giác còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của quả vị Độc giác có thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn, trong đó, trí Nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, chân như của trí Nhất thiết cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, trí Nhất thiết còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của trí Nhất thiết có thể nắm bắt được.
Trong đó, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng thể nắm bắt được, chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có thể nắm bắt được.
Phật dạy:
–Này Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói! Chân như của các pháp: pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn đều rất sâu xa. Trong đó, sắc chẳng thể nắm bắt được, chân như của sắc cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, sắc còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của sắc có thể nắm bắt được. Trong đó, thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể nắm bắt được, chân như của thọ,

* Trang 431 *
device

 tưởng, hành, thức cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, thọ, tưởng, hành, thức còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của thọ, tưởng, hành, thức có thể nắm bắt được.
  Này Xá-lợi Tử, trong đó, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhãn xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, nhãn xứ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhãn xứ có thể nắm bắt được. Trong đó, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thể nắm bắt được.
  Này Xá-lợi Tử, trong đó, sắc xứ chẳng thể nắm bắt được, chân như của sắc xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, sắc xứ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của sắc xứ có thể nắm bắt được. Trong đó, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng thể nắm bắt được, chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có thể nắm bắt được.
  Này Xá-lợi Tử, trong đó, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhãn giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, nhãn giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhãn giới có thể nắm bắt được. Trong đó, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có thể nắm bắt được.
  Này Xá-lợi Tử, trong đó, sắc giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của sắc giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, sắc giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của sắc giới có thể nắm bắt được. Trong đó, thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, thanh, hương, vị, xúc, pháp giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có thể nắm bắt được.

* Trang 432 *
device

  Này Xá-lợi Tử, trong đó, nhãn thức giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhãn thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, nhãn thức giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhãn thức giới có thể nắm bắt được. Trong đó, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có thể nắm bắt được.
  Này Xá-lợi Tử, trong đó, nhãn xúc chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhãn xúc cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, nhãn xúc còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhãn xúc có thể nắm bắt được. Trong đó, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có thể nắm bắt được.
  Này Xá-lợi Tử, trong đó, các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt được, chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể nắm bắt được. Trong đó, các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt được, chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra có thể nắm bắt được.
  Này Xá-lợi Tử, trong đó, địa giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của địa giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, địa giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của địa giới có thể nắm bắt được. Trong đó, thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, thủy,

* Trang 433 *
device

hỏa, phong, không, thức giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể nắm bắt được.
  Này Xá-lợi Tử, trong đó, vô minh chẳng thể nắm bắt được, chân như của vô minh cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, vô minh còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của vô minh có thể nắm bắt được. Trong đó, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não chẳng thể nắm bắt được, chân như của hành cho đến chân như của lão tử cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, hành cho đến lão tử còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của hành cho đến chân như của lão tử có thể nắm bắt được.
  Này Xá-lợi Tử, trong đó, Bố thí ba-la-mật-đa chẳng thể nắm bắt được, chân như của Bố thí ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, Bố thí ba-la-mật-đa còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của Bố thí ba-la-mật-đa có thể nắm bắt được. Trong đó, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng thể nắm bắt được, chân như của Tịnh giới cho đến chân như của Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của Tịnh giới cho đến chân như của Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể nắm bắt được.
   Này Xá-lợi Tử, trong đó, pháp không bên trong chẳng thể nắm bắt được, chân như của pháp không bên trong cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, pháp không bên trong còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của pháp không bên trong có thể nắm bắt được. Trong đó, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nắm bắt được, chân như của pháp không bên ngoài cho đến chân như của pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng thể nắm bắt

* Trang 434 *
device

được. Vì sao? Vì trong ấy, pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của pháp không bên ngoài cho đến chân như của pháp không không tánh tự tánh có thể nắm bắt được.
  Này Xá-lợi Tử, trong đó, chân như chẳng thể nắm bắt được, chân như của chân như cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, chân như còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của chân như có thể nắm bắt được. Trong đó, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể nắm bắt được, chân như của pháp giới cho đến chân như của cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của pháp giới cho đến chân như của cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn có thể nắm bắt được.
Này Xá-lợi Tử, trong đó, bốn Niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, chân như của bốn Niệm trụ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, bốn Niệm trụ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của bốn Niệm trụ có thể nắm bắt được. Trong đó, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo chẳng thể nắm bắt được, chân như của bốn Chánh đoạn cho đến chân như của tám chi Thánh đạo cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của bốn Chánh đoạn cho đến chân như của tám chi Thánh đạo có thể nắm bắt được.
  Này Xá-lợi Tử, trong đó, Thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được, chân như của Thánh đế khổ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, Thánh đế khổ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của Thánh đế khổ có thể nắm bắt được. Trong đó, Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng thể nắm bắt được, chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, Thánh đế tập, diệt, đạo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo có thể nắm bắt được.

* Trang 435 *
device

  Này Xá-lợi Tử, trong đó, bốn Tĩnh lự chẳng thể nắm bắt được, chân như của bốn Tĩnh lự cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, bốn Tĩnh lự còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của bốn Tĩnh lự có thể nắm bắt được. Trong đó, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng thể nắm bắt được, chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có thể nắm bắt được.
  Này Xá-lợi Tử, trong đó, tám Giải thoát chẳng thể nắm bắt được, chân như của tám Giải thoát cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, tám Giải thoát còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của tám Giải thoát có thể nắm bắt được. Trong đó, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng thể nắm bắt được, chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ có thể nắm bắt được.
  Này Xá-lợi Tử, trong đó, pháp môn giải thoát Không chẳng thể nắm bắt được, chân như của pháp môn giải thoát Không cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, pháp môn giải thoát Không còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của pháp môn giải thoát Không có thể nắm bắt được. Trong đó, pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng thể nắm bắt được, chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có thể nắm bắt được.
  Này Xá-lợi Tử, trong đó, năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được, chân như của năm loại mắt cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, năm loại mắt còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của năm loại mắt có thể nắm bắt được. Trong đó, sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được, chân như của sáu phép thần thông cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, sáu phép thần thông còn

* Trang 436 *
device

chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của sáu phép thần thông có thể nắm bắt được.
  Này Xá-lợi Tử, trong đó, pháp môn Tam-ma-địa chẳng thể nắm bắt được, chân như của pháp môn Tam-ma-địa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, pháp môn Tam-ma-địa còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của pháp môn Tam-ma-địa có thể nắm bắt được. Trong đó, pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, chân như của pháp môn Đà-la-ni cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, pháp môn Đà-la-ni còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của pháp môn Đà-la-ni có thể nắm bắt được.
  Này Xá-lợi Tử, trong đó, mười lực của Phật có thể nắm bắt được; chẳng do chân như nơi mười lực của Phật cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, mười lực của Phật còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như nơi mười lực của Phật có thể nắm bắt được. Trong đó, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng thể nắm bắt được, chân như của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng có thể nắm bắt được.
  Này Xá-lợi Tử, trong đó, quả Dự lưu chẳng thể nắm bắt được, chân như của quả Dự lưu cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, quả Dự lưu còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của quả Dự lưu có thể nắm bắt được. Trong đó, quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng thể nắm bắt được, chân như của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán có thể nắm bắt được.
  Này Xá-lợi Tử, trong đó, quả vị Độc giác chẳng thể nắm bắt được, chân như của quả vị Độc giác cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, quả vị Độc giác còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của quả vị Độc giác có thể nắm bắt được.
Này Xá-lợi Tử, trong đó, trí Nhất thiết chẳng thể nắm bắt được,

* Trang 437 *
device

chân như của trí Nhất thiết cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, trí Nhất thiết còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của trí Nhất thiết có thể nắm bắt được. Trong đó, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng thể nắm bắt được, chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong ấy, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có thể nắm bắt được.
Khi thuyết giảng về tướng chân như này, trong chúng hội có một vạn hai ngàn Bí-sô, các lậu hết sạch, tâm được giải thoát, thành A-la-hán; năm trăm Bí-sô-ni xa lìa mọi thứ phiền não cấu nhiễm, ở trong các pháp, sinh pháp nhãn thanh tịnh; năm ngàn Đại Bồ-tát chứng đắc Vô sinh pháp nhẫn; sáu vạn Bồ-tát, các lậu hết sạch, tâm được giải thoát, thành A-la-hán.
Lúc bấy giờ, Phật bảo Xá-lợi Tử:
–Sáu vạn Bồ-tát này, ở trong quá khứ đã từng thân cận cúng dường năm trăm Đức Phật, ở chỗ các Đức Phật ấy, phát nguyện rộng lớn, chánh tín xuất gia, tuy tu bố thí, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tĩnh lự, nhưng vì chẳng nhiếp thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa, cũng chẳng nhiếp thọ diệu lực của phương tiện thiện xảo nên khởi tưởng sai khác, làm việc sai khác, khi tu bố thí, nghĩ thế này: “Đây là sự bố thí, đây là tài vật, đây là người nhận, ta là người bố thí”; khi tu tịnh giới, nghĩ thế này: “Đây là tịnh giới, đây là tội nghiệp, đây là trường hợp phải giữ, ta là người giữ giới”; khi tu an nhẫn, nghĩ thế này: “Đây là sự an nhẫn, đây là chướng ngại phải nhẫn, đây là trường hợp phải nhẫn, ta là người nhẫn”; khi tu tinh tấn, nghĩ thế này: “Đây là tinh tấn, đây là biếng trễ, đây là việc làm, ta là người tinh tấn”; khi tu tĩnh lự, nghĩ thế này: “Đây là tĩnh lự, đây là tán loạn, đây là việc làm, ta là người tu pháp định”. Vì họ xa lìa Bát-nhã ba-la-mật-đa và xa lìa diệu lực của phương tiện thiện xảo nên nương vào tưởng sai khác, làm việc sai khác, trong quá trình tu hành Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự. Do tưởng sai khác, làm việc khác nên chẳng được hội nhập vào địa vị Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát, do chẳng được dự vào địa vị Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát nên chỉ chứng đắc quả Dự lưu, lần lược cho đến quả A-la-hán.

* Trang 438 *
device

Xá-lợi Tử, các Bồ-tát này tuy có hành đạo Bồ-tát với các pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện nhưng xa lìa Bát-nhã ba-la-mật-đa và diệu lực của phương tiện thiện xảo nên đối với thật tế chỉ tác chứng nơi quả vị Thanh văn.

* Trang 439 *
device

Đại Tập XXIV, Bộ Bát- Nhã VII Số 220 (Quyển 301- 350)