LOGO VNBET
–Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát thành tựu pháp ấy thì mau chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột chăng?
Phật dạy:
–Này Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy! Nếu Đại Bồ-tát thành tựu pháp này thì mau chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, chẳng rơi vào địa vị Thanh văn và Độc giác.

                                                 Phẩm 48: BỒ-TÁT AN TRỤ (1)
Bấy giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột thì nên trụ ở đâu và trụ như thế nào?
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, đối với tất cả hữu tình nên trụ tâm bình đẳng, chẳng nên trụ tâm bất bình đẳng; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm bình đẳng, chẳng nên khởi tâm bất bình đẳng; đối với tất cả hữu tình nên dùng tâm bình đẳng mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm bất bình đẳng mà nói với họ; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm đại Từ, chẳng nên khởi tâm giận dữ; đối với tất cả hữu tình nên dùng tâm đại Từ mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm giận dữ mà nói với họ; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm đại Bi, chẳng nên khởi tâm não hại; đối với tất cả hữu tình nên dùng tâm đại Bi mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm não hại mà nói với họ; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm đại Hỷ, chẳng nên khởi tâm ganh ghét; đối với tất cả hữu tình nên dùng tâm đại Hỷ mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm ganh ghét mà nói với họ; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm đại Xả, chẳng nên khởi tâm phe nhóm lệch lạc; đối với tất cả hữu tình nên dùng tâm đại Xả mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm phe nhóm lệch lạc mà nói với họ; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm cung kính, chẳng nên khởi tâm kiêu mạn; đối với tất cả hữu tình nên dùng tâm cung kính mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm kiêu mạn mà nói với họ; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm ngay thẳng, thật thà, chẳng nên khởi tâm dối trá dua nịnh; đối với tất cả hữu tình nên dùng tâm ngay thẳng, thật thà mà nói với họ,

* Trang 482 *
device

chẳng nên dùng tâm dối trá dua nịnh mà nói với họ; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm mềm mỏng, chẳng nên khởi tâm ngang ngạnh; đối với tất cả hữu tình nên dùng tâm mềm mỏng mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm ngang ngạnh mà nói với họ; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm lợi ích, chẳng nên khởi tâm chẳng lợi ích; đối với tất cả hữu tình nên dùng tâm lợi ích mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm chẳng lợi ích mà nói với họ; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm an lạc, chẳng nên khởi tâm chẳng an lạc; đối với tất cả hữu tình nên dùng tâm an lạc mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm chẳng an lạc mà nói với họ; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm không vướng mắc, chẳng nên khởi tâm có vướng mắc; đối với tất cả hữu tình nên dùng tâm không vướng mắc mà nói với họ, chẳng nên dùng tâm có vướng mắc mà nói với họ; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm xem như cha mẹ, như anh em, như chị em, như con trai, con gái, như bà con, cũng dùng tâm này mà nói với họ; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm xem như bạn bè, cũng dùng tâm này mà nói với họ; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm xem như thầy dạy thân thuộc, như bậc thầy mẫu mực, như đệ tử, như bạn đồng học, cũng dùng tâm này mà nói với họ; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm xem như các bậc Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, cũng dùng tâm này mà nói với họ; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm xem như bậc Đại Bồ-tát, cũng dùng tâm này mà nói với họ; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm xem như Bậc Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, cũng dùng tâm này mà nói với họ; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, cũng dùng tâm này mà nói với họ; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm cứu giúp, thương yêu, che chở, cũng dùng tâm này mà nói với họ; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm rốt ráo không, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng dùng tâm này mà nói với họ; đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm không, vô tướng, vô nguyện, cũng dùng tâm này mà nói với họ.
  Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì dùng vô sở đắc làm phương tiện, nên an trú nơi đấy.
   Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên tự xa lìa việc giết hại sinh mạng, cũng khuyên người khác xa lìa việc giết hại sinh mạng, thường xuyên chính thức

* Trang 483 *
device

 tuyên dương pháp xa lìa sự giết hại sinh mạng, hoan hỷ khen ngợi người xa lìa giết hại sinh mạng; nên tự xa lìa việc không cho mà lấy, dâm dục, tà hạnh, cũng khuyên người khác xa lìa việc không cho mà lấy, dâm dục, tà hạnh, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa việc không cho mà lấy, dâm dục, tà hạnh, hoan hỷ khen ngợi người xa lìa việc không cho mà lấy, dâm dục, tà hạnh.
   Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên tự xa lìa lời nói hư dối, cũng khuyên người khác xa lìa lời nói hư dối, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa lời nói hư dối, hoan hỷ khen ngợi người xa lìa lời nói hư dối; nên tự xa lìa lời nói thô ác, lời nói chia rẽ, lời nói hỗn tạp, cũng khuyên người khác xa lìa lời nói thô ác, lời nói chia rẽ, lời nói hỗn tạp, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa lời nói thô ác, lời nói chia rẽ, lời nói hỗn tạp, hoan hỷ khen ngợi người xa lìa lời nói thô ác, lời nói chia rẽ, lời nói hỗn tạp.
   Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên tự tu bậc Sơ thiền, cũng khuyên người khác tu Sơ thiền, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu Sơ thiền, hoan hỷ khen ngợi người tu Sơ thiền; nên tự tu đệ Nhị, đệ Tam, đệ Tứ thiền, cũng khuyên người khác tu các bậc đệ Nhị, đệ Tam, đệ Tứ thiền, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu đệ Nhị, đệ Tam, đệ Tứ thiền, hoan hỷ khen ngợi người tu các bậc đệ Nhị, đệ Tam, đệ Tứ thiền.
   Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên tự tu Từ vô lượng, cũng khuyên người khác tu Từ vô lượng, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu Từ vô lượng, hoan hỷ khen ngợi người tu Từ vô lượng; nên tự tu Bi, Hỷ, Xả vô lượng, cũng khuyên người khác tu Bi, Hỷ, Xả vô lượng, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu Bi, Hỷ, Xả vô lượng, hoan hỷ khen ngợi người tu Bi, Hỷ, Xả vô lượng.
   Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên tự tu định Không vô biên xứ, cũng khuyên người khác tu định Không vô biên xứ, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu định Không vô biên xứ, hoan hỷ khen ngợi người tu định Không vô biên xứ; nên tự tu định Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi

* Trang 484 *
device

tưởng phi phi tưởng xứ, cũng khuyên người khác tu định Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu định Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoan hỷ khen ngợi người tu định Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ.
   Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên tự làm viên mãn Bố thí ba-la-mật-đa, cũng khuyên người khác làm viên mãn Bố thí ba-la-mật-đa, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp làm viên mãn Bố thí ba-la-mật-đa, hoan hỷ khen ngợi người làm viên mãn Bố thí ba-la-mật-đa; nên tự làm viên mãn Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, cũng khuyên người khác làm viên mãn Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp làm viên mãn Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoan hỷ khen ngợi người làm viên mãn Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa.
   Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên tự an trú nơi pháp không bên trong, cũng khuyên người khác an trú nơi pháp không bên trong, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp an trú nơi pháp không bên trong, hoan hỷ khen ngợi người an trú nơi pháp không bên trong; nên tự an trú nơi pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng khuyên người khác an trú nơi pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp an trú nơi pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh, hoan hỷ khen ngợi người an trú nơi pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh.
  Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên tự an trú nơi chân như, cũng khuyên người khác an

* Trang 485 *
device

trú nơi chân như, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp an trú nơi chân như, hoan hỷ khen ngợi người an trú nơi chân như; nên tự an trú nơi pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, cũng khuyên người khác an trú nơi pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp an trú nơi pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, hoan hỷ khen ngợi người an trú nơi pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn.
  Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên tự tu bốn Niệm trụ, cũng khuyên người khác tu bốn Niệm trụ, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu bốn Niệm trụ, hoan hỷ khen ngợi người tu bốn Niệm trụ; nên tự tu bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, cũng khuyên người khác tu bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, hoan hỷ khen ngợi người tu bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo.
Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên tự an trú Thánh đế khổ, cũng khuyên người khác an trú Thánh đế khổ, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp an trú Thánh đế khổ, hoan hỷ khen ngợi người an trú Thánh đế khổ; nên tự an trú Thánh đế tập, diệt, đạo, cũng khuyên người khác an trú Thánh đế tập, diệt, đạo, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp an trú Thánh đế tập, diệt, đạo, hoan hỷ khen ngợi người an trú Thánh đế tập, diệt, đạo.
  Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên tự tu bốn Tĩnh lự, cũng khuyên người khác tu bốn Tĩnh lự, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu bốn Tĩnh lự, hoan hỷ khen ngợi người tu bốn Tĩnh lự; nên tự tu bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, cũng khuyên người khác tu bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, hoan hỷ khen ngợi người tu bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc.
  Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác

* Trang 486 *
device

ngộ cao tột, thì nên tự tu tám Giải thoát, cũng khuyên người khác tu tám Giải thoát, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu tám Giải thoát, hoan hỷ khen ngợi người tu tám Giải thoát; nên tự tu tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, cũng khuyên người khác tu tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, hoan hỷ khen ngợi người tu tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ.
   Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên tự tu pháp môn giải thoát Không, cũng khuyên người khác tu pháp môn giải thoát Không, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu pháp môn giải thoát Không, hoan hỷ khen ngợi người tu pháp môn giải thoát Không; nên tự tu pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, cũng khuyên người khác tu pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, hoan hỷ khen ngợi người tu pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện.
    Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên tự thực hiện viên mãn bậc Cực hỷ, cũng khuyên người khác thực hiện viên mãn bậc Cực hỷ, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp thực hiện viên mãn bậc Cực hỷ, hoan hỷ khen ngợi người thực hiện viên mãn bậc Cực hỷ; nên tự thực hiện viên mãn bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân, cũng khuyên người khác thực hiện viên mãn bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp thực hiện viên mãn bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, hoan hỷ khen ngợi người thực hiện viên mãn bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân.
   Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên tự làm viên mãn năm loại mắt, cũng khuyên người khác làm viên mãn năm loại mắt, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp làm viên mãn năm loại mắt, hoan hỷ khen ngợi người làm viên mãn năm loại mắt; nên tự tu viên mãn sáu phép thần thông, cũng khuyên người khác tu viên mãn sáu phép thần thông, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu viên mãn sáu phép thần thông, hoan hỷ

* Trang 487 *
device

 khen ngợi người tu viên mãn sáu phép thần thông.
  Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên tự tu viên mãn pháp môn Tam-ma-địa, cũng khuyên người khác tu viên mãn pháp môn Tam-ma-địa, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu viên mãn pháp môn Tam-ma-địa, hoan hỷ khen ngợi người tu viên mãn pháp môn Tam-ma-địa; nên tự tu viên mãn pháp môn Đà-la-ni, cũng khuyên người khác tu viên mãn pháp môn Đà-la-ni, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu viên mãn pháp môn Đà-la-ni, hoan hỷ khen ngợi người tu viên mãn pháp môn Đà-la-ni.
  Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên tự tu tập viên mãn mười lực của Phật, cũng khuyên người khác tu tập viên mãn mười lực của Phật, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu tập viên mãn mười lực của Phật, hoan hỷ khen ngợi người tu tập viên mãn mười lực của Phật; nên tự tu tập viên mãn bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, cũng khuyên người khác tu tập viên mãn bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu tập viên mãn bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, hoan hỷ khen ngợi người tu tập viên mãn bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.
  Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên tự quán mười hai chi duyên khởi theo chiều thuận, nghịch, cũng khuyên người khác quán mười hai chi duyên khởi theo chiều thuận, nghịch, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp quán mười hai chi duyên khởi theo chiều thuận, nghịch, hoan hỷ khen ngợi người quán mười hai chi duyên khởi theo chiều thuận, nghịch.
  Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên tự thấu đạt chân lý về sự khổ, đoạn trừ nguyên nhân gây khổ, chứng đắc sự diệt tận khổ và tu tập theo con đường diệt trừ khổ, cũng khuyên người khác thấu đạt chân lý về sự khổ, đoạn trừ nguyên nhân gây khổ, chứng đắc sự diệt tận khổ và tu tập theo con đường diệt trừ khổ, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp thấu đạt chân lý về sự khổ, đoạn trừ nguyên nhân gây khổ, chứng đắc sự

* Trang 488 *
device

diệt tận khổ và tu tập theo con đường diệt trừ khổ, hoan hỷ khen ngợi người thấu đạt chân lý về sự khổ, đoạn trừ nguyên nhân gây khổ, chứng đắc sự diệt tận khổ và tu tập theo con đường diệt trừ khổ.
   Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên tự khởi trí chứng quả Dự lưu mà chẳng chứng thật tế đắc quả Dự lưu, cũng khuyên người khác khởi trí chứng quả Dự lưu mà chẳng chứng thật tế đắc quả Dự lưu, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp khởi trí chứng quả Dự lưu mà chẳng chứng thật tế đắc quả Dự lưu, hoan hỷ khen ngợi người khởi trí chứng quả Dự lưu mà chẳng chứng thật tế đắc quả Dự lưu; nên tự khởi trí chứng quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán mà chẳng chứng thật tế đắc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, cũng khuyên người khác khởi trí chứng quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán mà chẳng chứng thật tế đắc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp khởi trí chứng quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán mà chẳng chứng thật tế đắc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, hoan hỷ khen ngợi người khởi trí chứng quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán mà chẳng chứng thật tế đắc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán.
  Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên tự nhập địa vị Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát, cũng khuyên người khác nhập địa vị Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp nhập địa vị Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát, hoan hỷ khen ngợi người nhập địa vị Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát.
   Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên tự làm nghiêm tịnh cõi Phật, cũng khuyên người khác làm nghiêm tịnh cõi Phật, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp làm nghiêm tịnh cõi Phật, hoan hỷ khen ngợi người làm nghiêm tịnh cõi Phật.
   Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên tự đem lại sự thành tựu đầy đủ cho hữu tình, cũng khuyên người khác đem lại sự thành tựu đầy đủ cho hữu tình, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp đem lại sự thành tựu đầy đủ cho hữu tình, hoan hỷ khen ngợi người đem lại sự thành tựu đầy đủ cho hữu tình.

* Trang 489 *
device

  Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên tự phát khởi thần thông Bồ-tát, cũng khuyên người khác phát khởi thần thông Bồ-tát, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp phát khởi thần thông Bồ-tát, hoan hỷ khen ngợi người phát khởi thần thông Bồ-tát.
  Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên tự khởi trí Nhất thiết, cũng khuyên người khác khởi trí Nhất thiết, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp khởi trí Nhất thiết, hoan hỷ khen ngợi người khởi trí Nhất thiết; nên tự khởi trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, cũng khuyên người khác khởi trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp khởi trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, hoan hỷ khen ngợi người khởi trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng.
  Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên tự đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục, cũng khuyên người khác đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục, hoan hỷ khen ngợi người đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục.

* Trang 490 *
device

Đại Tập XXIV, Bộ Bát- Nhã VII Số 220 (Quyển 301- 350)