LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA
                     QUYỂN 325
          Phẩm 48: BỒ-TÁT AN TRỤ (2)

 
  Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên tự khởi pháp không quên mất, cũng khuyên người khác khởi pháp không quên mất, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp khởi pháp không quên mất, hoan hỷ khen ngợi người khởi pháp không quên mất; nên tự khởi tánh luôn luôn xả, cũng khuyên người khác khởi tánh luôn luôn xả, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp khởi tánh luôn luôn xả, hoan hỷ khen ngợi người khởi tánh luôn luôn xả.
  Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên tự nhiếp thọ tuổi viên mãn, cũng khuyên người khác nhiếp thọ tuổi viên mãn, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp nhiếp thọ tuổi viên mãn, hoan hỷ khen ngợi người nhiếp thọ tuổi viên mãn.
  Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên tự chuyển pháp luân, cũng khuyên người khác chuyển pháp luân, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp chuyển pháp luân, hoan hỷ khen ngợi người chuyển pháp luân.
Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát muốn chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì nên tự nhiếp hộ khiến chánh pháp tồn tại, cũng khuyên người khác nhiếp hộ khiến chánh pháp tồn tại, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp nhiếp hộ khiến chánh pháp tồn tại, hoan hỷ khen ngợi người nhiếp hộ khiến chánh pháp tồn tại.
   Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát nên học phương tiện thiện xảo của Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế; nếu học như vậy thì mới có khả năng an trú nơi pháp an trú; nếu học như vậy, an trú như vậy, thì đối với sắc không bị chướng ngại, đối với thọ, tưởng, hành, thức không bị

* Trang 491 *
device

chướng ngại; đối với nhãn xứ không bị chướng ngại, đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không bị chướng ngại; đối với sắc xứ không bị chướng ngại, đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không bị chướng ngại; đối với nhãn giới không bị chướng ngại, đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới không bị chướng ngại; đối với sắc giới không bị chướng ngại, đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp giới không bị chướng ngại; đối với nhãn thức giới không bị chướng ngại, đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới không bị chướng ngại; đối với nhãn xúc không bị chướng ngại, đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc không bị chướng ngại; đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không bị chướng ngại, đối với các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra không bị chướng ngại; đối với địa giới không bị chướng ngại, đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới không bị chướng ngại; đối với vô minh không bị chướng ngại, đối với hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não không bị chướng ngại; đối với việc xa lìa sự sát hại sinh mạng không bị chướng ngại, đối với việc xa lìa sự không cho mà lấy, dâm dục, tà hạnh, lời nói hư dối, lời nói thô ác, lời nói chia rẽ, lời nói hỗn tạp, tham dục, sân giận, tà kiến không bị chướng ngại; đối với bốn Tĩnh lự không bị chướng ngại, đối với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không bị chướng ngại; đối với Bố thí ba-la-mật-đa không bị chướng ngại, đối với Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không bị chướng ngại; đối với pháp không bên trong không bị chướng ngại, đối với pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh không bị chướng ngại; đối với chân như không bị chướng ngại, đối với pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn không bị chướng ngại; đối với bốn Niệm trụ không bị chướng ngại, đối với bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm

* Trang 492 *
device

Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo không bị chướng ngại; đối với Thánh đế khổ không bị chướng ngại, đối với Thánh đế tập, diệt, đạo không bị chướng ngại; đối với pháp môn giải thoát Không không bị chướng ngại, đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không bị chướng ngại; đối với bậc Cực hỷ không bị chướng ngại, đối với bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân không  bị chướng ngại; đối với năm loại mắt không bị chướng ngại, đối với sáu phép thần thông không bị chướng ngại; đối với pháp môn Tam-ma-địa Không bị chướng ngại, đối với pháp môn Đà-la-ni không bị chướng ngại; đối với mười lực của Phật không bị chướng ngại, đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng không bị chướng ngại; đối với việc quán mười hai chi duyên khởi theo chiều thuận nghịch không bị chướng ngại, đối với việc biết khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo không bị chướng ngại; đối với quả Dự lưu không bị chướng ngại, đối với quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán không bị chướng ngại; đối với quả vị Độc giác không bị chướng ngại; đối với địa vị nhập Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát không bị chướng ngại, đối với việc làm nghiêm tịnh cõi Phật không bị chướng ngại; đối với việc đem lại sự thành tựu đầy đủ cho các hữu tình không bị chướng ngại, đối với việc khởi thần thông của Bồ-tát không bị chướng ngại; đối với trí Nhất thiết không bị chướng ngại, đối với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không bị chướng ngại; đối với tập khí phiền não tương tục không bị chướng ngại, đối với pháp không quên mất không bị chướng ngại; đối với tánh luôn luôn xả không bị chướng ngại, đối với tuổi thọ viên mãn không bị chướng ngại; đối với việc chuyển pháp luân không bị chướng ngại; đối với sự tồn tại của chánh pháp không bị chướng ngại. Vì sao?
   Này Thiện Hiện, vì Đại Bồ-tát ấy từ đời trước đến nay chẳng nhiếp thọ sắc, chẳng nhiếp thọ thọ, tưởng, hành, thức; chẳng nhiếp thọ nhãn xứ, chẳng nhiếp thọ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; chẳng nhiếp thọ sắc xứ, chẳng nhiếp thọ thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; chẳng nhiếp thọ nhãn giới, chẳng nhiếp thọ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới; chẳng nhiếp thọ sắc giới, chẳng nhiếp thọ thanh, hương, vị, xúc, pháp giới;

* Trang 493 *
device

 chẳng nhiếp thọ nhãn thức giới, chẳng nhiếp thọ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới; chẳng nhiếp thọ nhãn xúc, chẳng nhiếp thọ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; chẳng nhiếp thọ các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, chẳng nhiếp thọ các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra; chẳng nhiếp thọ địa giới, chẳng nhiếp thọ thủy, hỏa, phong, không, thức giới; chẳng nhiếp thọ vô minh, chẳng nhiếp thọ hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não; chẳng nhiếp thọ việc xa lìa sự sát hại sinh mạng, chẳng nhiếp thọ việc xa lìa sự không cho mà lấy, dâm dục, tà hạnh, lời nói hư dối, lời nói thô ác, lời nói chia rẽ, lời nói hỗn tạp, tham dục, sân giận, tà kiến; chẳng nhiếp thọ bốn Tĩnh lự, chẳng nhiếp thọ bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; chẳng nhiếp thọ Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng nhiếp thọ Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng nhiếp thọ pháp không bên trong, chẳng nhiếp thọ pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; chẳng nhiếp thọ chân như, chẳng nhiếp thọ pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn; chẳng nhiếp thọ bốn Niệm trụ, chẳng nhiếp thọ bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo; chẳng nhiếp thọ Thánh đế khổ, chẳng nhiếp thọ Thánh đế tập, diệt, đạo; chẳng nhiếp thọ pháp môn giải thoát Không, chẳng nhiếp thọ pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; chẳng nhiếp thọ bậc Cực hỷ, chẳng nhiếp thọ bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân; chẳng nhiếp thọ năm loại mắt, chẳng nhiếp thọ sáu phép thần thông; chẳng nhiếp thọ pháp môn Tam-ma-địa, chẳng nhiếp thọ pháp môn Đà-la-ni; chẳng nhiếp thọ mười lực của Phật, chẳng nhiếp thọ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại

* Trang 494 *
device

Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng; chẳng nhiếp thọ việc quán mười hai chi duyên khởi theo chiều thuận nghịch, chẳng nhiếp thọ việc biết khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo; chẳng nhiếp thọ quả Dự lưu, chẳng nhiếp thọ quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán; chẳng nhiếp thọ quả vị Độc; chẳng nhiếp thọ địa vị nhập Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát, chẳng nhiếp thọ việc làm nghiêm tịnh cõi Phật; chẳng nhiếp thọ việc đem lại sự thành tựu đầy đủ cho các hữu tình, chẳng nhiếp thọ việc khởi thần thông của Bồ-tát; chẳng nhiếp thọ trí Nhất thiết, chẳng nhiếp thọ trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; chẳng nhiếp thọ tập khí phiền não tương tục, chẳng nhiếp thọ pháp không quên mất; chẳng nhiếp thọ tánh luôn luôn xả, chẳng nhiếp thọ tuổi thọ viên mãn; chẳng nhiếp thọ việc chuyển pháp luân; chẳng nhiếp thọ sự tồn tại của chánh pháp không bị chướng ngại. Vì sao?
  Này Thiện Hiện, sắc chẳng thể nhiếp thọ; nếu sắc chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là sắc; thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể nhiếp thọ; nếu thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là thọ, tưởng, hành, thức.
  Này Thiện Hiện, nhãn xứ chẳng thể nhiếp thọ; nếu nhãn xứ chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là nhãn xứ; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng thể nhiếp thọ; nếu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
  Này Thiện Hiện, sắc xứ chẳng thể nhiếp thọ; nếu sắc xứ chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là sắc xứ; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng thể nhiếp thọ; nếu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ.
  Này Thiện Hiện, nhãn giới chẳng thể nhiếp thọ; nếu nhãn giới chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là nhãn giới; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng thể nhiếp thọ; nếu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới.
  Này Thiện Hiện, sắc giới chẳng thể nhiếp thọ; nếu sắc giới chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là sắc giới; thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng thể nhiếp thọ; nếu thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là thanh, hương, vị, xúc, pháp giới.
  Này Thiện Hiện, nhãn thức giới chẳng thể nhiếp thọ; nếu nhãn

* Trang 495 *
device

 thức giới chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là nhãn thức giới; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng thể nhiếp thọ; nếu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới.
Này Thiện Hiện, nhãn xúc chẳng thể nhiếp thọ; nếu nhãn xúc chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là nhãn xúc; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng thể nhiếp thọ; nếu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc.
  Này Thiện Hiện, các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nhiếp thọ; nếu các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nhiếp thọ; nếu các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra.
  Này Thiện Hiện, địa giới chẳng thể nhiếp thọ; nếu địa giới chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là địa giới; thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng thể nhiếp thọ; nếu thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là thủy, hỏa, phong, không, thức giới.
  Này Thiện Hiện, vô minh chẳng thể nhiếp thọ; nếu vô minh chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là vô minh; hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não chẳng thể nhiếp thọ; nếu hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não.
  Này Thiện Hiện, việc xa lìa giết hại sinh mạng chẳng thể nhiếp thọ; nếu việc xa lìa giết hại sinh mạng chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là xa lìa việc giết hại sinh mạng; vì việc xa lìa không cho mà lấy, dâm dục, tà hạnh chẳng thể nhiếp thọ; nếu việc xa lìa không cho mà lấy, dâm dục, tà hạnh chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là xa lìa việc không cho mà lấy, dâm dục, tà hạnh.
  Này Thiện Hiện, việc xa lìa lời nói hư dối chẳng thể nhiếp thọ; nếu việc xa lìa lời nói hư dối chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là việc xa lìa lời nói hư dối; vì xa lìa lời nói thô ác, lời nói chia rẽ, lời nói hỗn tạp chẳng thể nhiếp thọ; nếu việc xa lìa lời nói thô ác, lời nói chia rẽ, lời nói

* Trang 496 *
device

hỗn tạp chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là việc xa lìa lời nói thô ác, lời nói chia rẽ, lời nói hỗn tạp.
  Này Thiện Hiện, việc xa lìa tham dục chẳng thể nhiếp thọ; nếu việc xa lìa tham dục chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là việc xa lìa tham dục; vì xa lìa sân giận, tà kiến chẳng thể nhiếp thọ; nếu việc xa lìa sân giận, tà kiến chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là việc xa lìa sân giận, tà kiến.
  Này Thiện Hiện, Sơ thiền chẳng thể nhiếp thọ; nếu Sơ thiền chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là tu Sơ thiền; đệ Nhị, đệ Tam, đệ Tứ thiền chẳng thể nhiếp thọ; nếu các bậc đệ Nhị, đệ Tam, đệ Tứ thiền chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là tu đệ Nhị, đệ Tam, đệ Tứ thiền.
Này Thiện Hiện, Từ vô lượng chẳng thể nhiếp thọ; nếu Từ vô lượng chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là tu Từ vô lượng; Bi, Hỷ, Xả vô lượng chẳng thể nhiếp thọ; nếu Bi, Hỷ, Xả vô lượng chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là tu Bi, Hỷ, Xả vô lượng.
   Này Thiện Hiện, Không vô biên xứ chẳng thể nhiếp thọ; nếu Không vô biên xứ chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là tu định Không vô biên xứ; định Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ chẳng thể nhiếp thọ; nếu định Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là tu định Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ.
  Này Thiện Hiện, Bố thí ba-la-mật-đa chẳng thể nhiếp thọ; nếu Bố thí ba-la-mật-đa chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là Bố thí ba-la-mật-đa; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng thể nhiếp thọ; nếu Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa.
  Này Thiện Hiện, pháp không bên trong chẳng thể nhiếp thọ; nếu pháp không bên trong chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là pháp không bên trong; vì pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không

* Trang 497 *
device

không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nhiếp thọ; nếu pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh.
Này Thiện Hiện, chân như chẳng thể nhiếp thọ; nếu chân như chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là chân như; vì pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể nhiếp thọ; nếu pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn.
Này Thiện Hiện, bốn Niệm trụ chẳng thể nhiếp thọ; nếu bốn Niệm trụ chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là tu bốn Niệm trụ; bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo chẳng thể nhiếp thọ; nếu bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là tu bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo.
Này Thiện Hiện, Thánh đế khổ chẳng thể nhiếp thọ; nếu Thánh đế khổ chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là Thánh đế khổ; vì Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng thể nhiếp thọ; nếu Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là Thánh đế tập, diệt, đạo.
Này Thiện Hiện, tám Giải thoát chẳng thể nhiếp thọ; nếu tám Giải thoát chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là tu tám Giải thoát; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng thể nhiếp thọ; nếu tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là tu tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ.
Này Thiện Hiện, pháp môn giải thoát Không chẳng thể nhiếp thọ; nếu pháp môn giải thoát Không chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là tu pháp môn giải thoát Không; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng thể nhiếp thọ; nếu pháp môn giải thoát Vô tướng,

* Trang 498 *
device

Vô nguyện chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là tu pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện.
  Này Thiện Hiện, bậc Cực hỷ chẳng thể nhiếp thọ; nếu bậc Cực hỷ chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là bậc Cực hỷ; vì bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân chẳng thể nhiếp thọ; nếu bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân.
  Này Thiện Hiện, năm loại mắt chẳng thể nhiếp thọ; nếu năm loại mắt chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là năm loại mắt; viên mãn sáu phép thần thông chẳng thể nhiếp thọ; nếu viên mãn sáu phép thần thông chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là tu viên mãn sáu phép thần thông.
Này Thiện Hiện, pháp môn Tam-ma-địa chẳng thể nhiếp thọ; nếu pháp môn Tam-ma-địa chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là tu pháp môn Tam-ma-địa; pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nhiếp thọ; nếu pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là tu pháp môn Đà-la-ni.
  Này Thiện Hiện, mười lực của Phật chẳng thể nhiếp thọ; nếu mười lực của Phật chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là tu tập mười lực của Phật; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng thể nhiếp thọ; nếu bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.
  Này Thiện Hiện, mười hai chi duyên khởi theo chiều thuận, nghịch chẳng thể nhiếp thọ; nếu mười hai chi duyên khởi theo chiều thuận, nghịch chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là mười hai chi duyên khởi theo chiều thuận, nghịch.
  Này Thiện Hiện, biết khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo chẳng thể nhiếp thọ; nếu khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo.
  Này Thiện Hiện, quả Dự lưu chẳng thể nhiếp thọ; nếu quả Dự lưu chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là quả Dự lưu; vì quả Nhất lai, Bất

* Trang 499 *
device

hoàn, A-la-hán chẳng thể nhiếp thọ; nếu quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán.
  Này Thiện Hiện, quả vị Độc giác chẳng thể nhiếp thọ; nếu quả vị Độc giác chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là quả vị Độc giác.
  Này Thiện Hiện, địa vị nhập Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát chẳng thể nhiếp thọ; nếu địa vị nhập Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là địa vị nhập Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát.
Này Thiện Hiện, việc làm nghiêm tịnh cõi Phật chẳng thể nhiếp thọ; nếu làm nghiêm tịnh cõi Phật chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là làm nghiêm tịnh cõi Phật.
  Này Thiện Hiện, việc đem lại sự thành tựu đầy đủ cho hữu tình chẳng thể nhiếp thọ; nếu đem lại sự thành tựu đầy đủ cho hữu tình chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là đem lại sự thành tựu đầy đủ cho hữu tình.
  Này Thiện Hiện, thần thông Bồ-tát chẳng thể nhiếp thọ; nếu thần thông Bồ-tát chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là thần thông Bồ-tát.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết chẳng thể nhiếp thọ; nếu trí Nhất thiết chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là trí Nhất thiết; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng thể nhiếp thọ; nếu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng.
Này Thiện Hiện, việc đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục chẳng thể nhiếp thọ; nếu đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục.
  Này Thiện Hiện, pháp không quên mất chẳng thể nhiếp thọ; nếu pháp không quên mất chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là pháp không quên mất; vì tánh luôn luôn xả chẳng thể nhiếp thọ; nếu tánh luôn luôn xả chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là tánh luôn luôn xả.
  Này Thiện Hiện, tuổi thọ viên mãn chẳng thể nhiếp thọ; nếu tuổi thọ viên mãn chẳng thể nhiếp thọ thì đó chẳng phải là tuổi thọ viên mãn.

* Trang 500 *
device

Đại Tập XXIV, Bộ Bát- Nhã VII Số 220 (Quyển 301- 350)