LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA
                         QUYỂN 328
Phẩm 50: PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO (1)

 
Lúc bấy giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển ấy đã thành tựu nhóm công đức rộng lớn thù thắng.
Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển ấy đã thành tựu nhóm công đức vô lượng thù thắng.
Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển ấy đã thành tựu nhóm công đức vô biên thù thắng.
Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển ấy đã thành tựu nhóm công đức vô số chẳng thể nghĩ bàn.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói! Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển ấy đã thành tựu nhóm công đức thù thắng, rộng lớn, vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm, khó nghĩ bàn. Vì sao?
Này Thiện Hiện, vì Đại Bồ-tát ấy đã chứng đắc trí rộng lớn, vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm, khó nghĩ bàn, khác với trí của hàng Thanh văn và Độc giác. Đại Bồ-tát ấy an trú trong trí này, biểu hiện bốn sự hiểu biết thông suốt thù thắng đó mà Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian không có thể vấn nạn, khiến cho trí tuệ biện tài của Bồ-tát ấy đạt đến chỗ cùng tận.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, có thể nói về các hành, dạng, tướng của Đại Bồ-tát không thoái chuyển trong cả hằng hà sa kiếp. Do sự trình bày các hành, dạng, tướng này mà làm rõ sự thành tựu các loại công đức thù thắng của Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển. Cúi xin Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác lại vì Bồ-tát mà giảng nói về chỗ sâu xa,

* Trang 553 *
device

khiến các Bồ-tát an trú trong đó có thể tu Bố thí ba-la-mật-đa mau được viên mãn, có thể tu Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa để mau được viên mãn; có thể an trú nơi pháp không bên trong để mau được viên mãn, có thể an trú nơi pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh để mau được viên mãn; có thể an trú nơi chân như để mau được viên mãn, có thể an trú nơi pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn để mau được viên mãn; có thể tu bốn Niệm trụ để mau được viên mãn, có thể tu bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo để mau được viên mãn; có thể an trú nơi Thánh đế khổ để mau được viên mãn, có thể an trú nơi Thánh đế tập, diệt, đạo để mau được viên mãn; có thể tu bốn Tĩnh lự để mau được viên mãn, có thể tu bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc để mau được viên mãn; có thể tu tám Giải thoát để mau được viên mãn, có thể tu tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ để mau được viên mãn; có thể tu pháp môn giải thoát Không để mau được viên mãn, có thể tu pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện để mau được viên mãn; có thể tu bậc Cực hỷ để mau được viên mãn, có thể tu bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân để mau được viên mãn; có thể tu năm loại mắt để mau được viên mãn, có thể tu sáu phép thần thông để mau được viên mãn; có thể tu pháp môn Tam-ma-địa để mau được viên mãn, có thể tu pháp môn Đà-la-ni để mau được viên mãn; có thể tu mười lực của Phật để mau được viên mãn, có thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng để mau được viên mãn; có thể tu pháp không quên mất để mau được viên mãn, có thể tu tánh luôn luôn xả

* Trang 554 *
device

để mau được viên mãn; có thể tu trí Nhất thiết để mau được viên mãn, có thể tu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng để mau được viên mãn.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, hay thay, hay thay! Nay ông đã có thể vì các Bồ-tát mà hỏi chỗ sâu xa, khiến các Bồ-tát an trú trong ấy, tu tập, an trú nơi công đức mau được viên mãn.
Này Thiện Hiện, chỗ sâu xa đó là không, vô tướng, vô nguyện, không tác, không sinh, không diệt, tịch tĩnh, Niết-bàn, chân như, pháp giới, pháp tánh, thật tế, các pháp như thế là chỗ sâu xa.
Này Thiện Hiện, tên của chỗ sâu xa đã nói như vậy đều nhằm chỉ rõ Niết-bàn là chỗ sâu xa.
Khi ấy Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, có phải chỉ có Niết-bàn mới gọi là sâu xa hay còn các pháp khác cũng gọi là sâu xa?
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, tất cả các pháp khác cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện, sắc cũng gọi là sâu xa, thọ, tưởng, hành, thức cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện, nhãn xứ cũng gọi là sâu xa, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện, sắc xứ cũng gọi là sâu xa, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện, nhãn giới cũng gọi là sâu xa, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện, sắc giới cũng gọi là sâu xa, thanh, hương, vị, xúc, pháp giới cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện, nhãn thức giới cũng gọi là sâu xa, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện, nhãn xúc cũng gọi là sâu xa, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện, các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng gọi là sâu xa, các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện, địa giới cũng gọi là sâu xa, thủy, hỏa, phong,

* Trang 555 *
device

 không, thức giới cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện, vô minh cũng gọi là sâu xa, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện, Bố thí ba-la-mật-đa cũng gọi là sâu xa, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện, pháp không bên trong cũng gọi là sâu xa, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện, chân như cũng gọi là sâu xa, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện, bốn Niệm trụ cũng gọi là sâu xa, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện, Thánh đế khổ cũng gọi là sâu xa, Thánh đế tập, diệt, đạo cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện, bốn Tĩnh lự cũng gọi là sâu xa, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện, tám Giải thoát cũng gọi là sâu xa, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện, pháp môn giải thoát Không cũng gọi là sâu xa, pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện, bậc Cực hỷ cũng gọi là sâu xa, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân cũng gọi là sâu xa.

* Trang 556 *
device

Này Thiện Hiện, năm loại mắt cũng gọi là sâu xa, sáu phép thần thông cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện, pháp môn Tam-ma-địa cũng gọi là sâu xa, pháp môn Đà-la-ni cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện, mười lực của Phật cũng gọi là sâu xa, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện, pháp không quên mất cũng gọi là sâu xa, tánh luôn luôn xả cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện, quả Dự lưu cũng gọi là sâu xa, quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện, quả vị Độc giác cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết cũng gọi là sâu xa, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện, tất cả hạnh Đại Bồ-tát cũng gọi là sâu xa.
Này Thiện Hiện, quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật cũng gọi là sâu xa.
Khi ấy, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, vì sao sắc cũng gọi là sâu xa? Vì sao thọ, tưởng, hành, thức cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao nhãn xứ cũng gọi là sâu xa? Vì sao nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao sắc xứ cũng gọi là sâu xa? Vì sao thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao nhãn giới cũng gọi là sâu xa? Vì sao nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao sắc giới cũng gọi là sâu xa? Vì sao thanh, hương, vị, xúc, pháp giới cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao nhãn thức giới cũng gọi là sâu xa? Vì sao nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao nhãn xúc cũng gọi là sâu xa? Vì sao nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng gọi là sâu xa? Vì sao các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra cũng gọi là sâu xa?

* Trang 557 *
device

Bạch Thế Tôn, vì sao địa giới cũng gọi là sâu xa? Vì sao thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao vô minh cũng gọi là sâu xa? Vì sao hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao Bố thí ba-la-mật-đa cũng gọi là sâu xa? Vì sao Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao pháp không bên trong cũng gọi là sâu xa? Vì sao pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của cũng gọi là sâu xa? Vì sao pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao bốn Niệm trụ cũng gọi là sâu xa? Vì sao bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao Thánh đế khổ cũng gọi là sâu xa? Vì sao Thánh đế tập, diệt, đạo cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao bốn Tĩnh lự cũng gọi là sâu xa? Vì sao bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao tám Giải thoát cũng gọi là sâu xa? Vì sao tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao pháp môn giải thoát Không cũng gọi là sâu xa? Vì sao pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao bậc Cực hỷ cũng gọi là sâu xa? Vì sao bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện

* Trang 558 *
device

tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao năm loại mắt cũng gọi là sâu xa? Vì sao sáu phép thần thông cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao pháp môn Tam-ma-địa cũng gọi là sâu xa? Vì sao pháp môn Đà-la-ni cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao mười lực của Phật cũng gọi là sâu xa? Vì sao bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao pháp không quên mất cũng gọi là sâu xa? Vì sao tánh luôn luôn xả cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao quả Dự lưu cũng gọi là sâu xa? Vì sao quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao quả vị Độc giác cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao trí Nhất thiết cũng gọi là sâu xa? Vì sao trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao tất cả hạnh Đại Bồ-tát cũng gọi là sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật cũng gọi là sâu xa?
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì chân như của sắc sâu xa nên sắc cũng sâu xa; vì chân như của thọ, tưởng, hành, thức sâu xa nên thọ, tưởng, hành, thức cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của nhãn xứ sâu xa nên nhãn xứ cũng sâu xa; vì chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ sâu xa nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của sắc xứ sâu xa nên sắc xứ cũng sâu xa; vì chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ sâu xa nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của nhãn giới sâu xa nên nhãn giới cũng sâu xa; vì chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới sâu xa nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của sắc giới sâu xa nên sắc giới cũng sâu xa; vì chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới sâu xa nên thanh, hương, vị, xúc, pháp giới cũng sâu xa.

* Trang 559 *
device

Này Thiện Hiện, vì chân như của nhãn thức giới sâu xa nên nhãn thức giới cũng sâu xa; vì chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới sâu xa nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của nhãn xúc sâu xa nên nhãn xúc cũng sâu xa; vì chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc sâu xa nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra sâu xa nên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng sâu xa; vì chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra sâu xa nên các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của địa giới sâu xa nên địa giới cũng sâu xa; vì chân như của thủy, hỏa,  phong, không, thức giới sâu xa nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của vô minh sâu xa nên vô minh cũng sâu xa; vì chân như của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não sâu xa nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của Bố thí ba-la-mật-đa sâu xa nên Bố thí ba-la-mật-đa cũng sâu xa; vì chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của pháp không bên trong sâu xa nên pháp không bên trong cũng sâu xa; vì chân như của pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh sâu xa nên pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của chân như sâu xa nên chân như cũng sâu xa; vì chân như của pháp giới, pháp tánh, tánh không hư

* Trang 560 *
device

vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn sâu xa nên pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của bốn Niệm trụ sâu xa nên bốn Niệm trụ cũng sâu xa; vì chân như của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo sâu xa nên bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của Thánh đế khổ sâu xa nên Thánh đế khổ cũng sâu xa; vì chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo sâu xa nên Thánh đế tập, diệt, đạo cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của bốn Tĩnh lự sâu xa nên bốn Tĩnh lự cũng sâu xa; vì chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc sâu xa nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của tám Giải thoát sâu xa nên tám Giải thoát cũng sâu xa; vì chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ sâu xa nên tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của pháp môn giải thoát Không sâu xa nên pháp môn giải thoát Không cũng sâu xa; vì chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện sâu xa nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của bậc Cực hỷ sâu xa nên bậc Cực hỷ cũng sâu xa; vì chân như của bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân sâu xa nên bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của năm loại mắt sâu xa nên năm loại mắt cũng sâu xa; vì chân như của sáu phép thần thông sâu xa nên sáu phép thần thông cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của pháp môn Tam-ma-địa sâu xa nên pháp môn Tam-ma-địa cũng sâu xa; vì chân như của pháp môn Đà-la-ni sâu xa nên pháp môn Đà-la-ni cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của mười lực của Phật sâu xa nên

* Trang 561 *
device

mười lực của Phật cũng sâu xa; vì chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng sâu xa nên bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của pháp không quên mất sâu xa nên pháp không quên mất cũng sâu xa; vì chân như của tánh luôn luôn xả sâu xa nên tánh luôn luôn xả cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của quả Dự lưu sâu xa nên quả Dự lưu cũng sâu xa; vì chân như của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán sâu xa nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của quả vị Độc giác sâu xa nên quả vị Độc giác cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của trí Nhất thiết sâu xa nên trí Nhất thiết cũng sâu xa; vì chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng sâu xa nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của tất cả hạnh Đại Bồ-tát sâu xa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát cũng sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật sâu xa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật cũng sâu xa.
Khi ấy, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của sắc sâu xa? Vì sao chân như của thọ, tưởng, hành, thức sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của nhãn xứ sâu xa? Vì sao chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của sắc xứ sâu xa? Vì sao chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của nhãn giới sâu xa? Vì sao chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của sắc giới sâu xa? Vì sao chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của nhãn thức giới sâu xa? Vì sao chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của nhãn xúc sâu xa? Vì sao chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của các thọ do nhãn xúc làm

* Trang 562 *
device

 duyên sinh ra sâu xa? Vì sao chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của địa giới sâu xa? Vì sao chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của vô minh sâu xa? Vì sao chân như của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của Bố thí ba-la-mật-đa sâu xa? Vì sao chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của pháp không bên trong sâu xa? Vì sao chân như của pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của chân như sâu xa? Vì sao chân như của pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của bốn Niệm trụ sâu xa? Vì sao chân như của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của Thánh đế khổ sâu xa? Vì sao chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của bốn Tĩnh lự sâu xa? Vì sao chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của tám Giải thoát sâu xa? Vì sao chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của pháp môn giải thoát Không sâu xa? Vì sao chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện sâu xa?

* Trang 563 *
device

Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của bậc Cực hỷ sâu xa? Vì sao chân như của bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của năm loại mắt sâu xa? Vì sao chân như của sáu phép thần thông sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của pháp môn Tam-ma-địa sâu xa? Vì sao chân như của pháp môn Đà-la-ni sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của mười lực của Phật sâu xa? Vì sao chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của pháp không quên mất    sâu xa? Vì sao chân như của tánh luôn luôn xả sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của quả Dự lưu sâu xa? Vì sao chân như của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của quả vị Độc giác sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của trí Nhất thiết sâu xa? Vì sao chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của tất cả hạnh Đại Bồ-tát sâu xa?
Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật sâu xa?
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì chân như của sắc chẳng phải là sắc, chẳng phải lìa sắc cho nên sâu xa; vì chân như của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là thọ, tưởng, hành, thức, chẳng phải lìa thọ, tưởng, hành, thức cho nên sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của nhãn xứ chẳng phải là nhãn xứ, chẳng phải lìa nhãn xứ cho nên sâu xa; vì chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng phải lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cho nên sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của sắc xứ chẳng phải là sắc xứ, chẳng phải lìa sắc xứ cho nên sâu xa; vì chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng phải lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cho nên sâu xa.

* Trang 564 *
device

  Này Thiện Hiện, vì chân như của nhãn giới chẳng phải là nhãn giới, chẳng phải lìa nhãn giới cho nên sâu xa; vì chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, chẳng phải lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới cho nên sâu xa.
 Này Thiện Hiện, vì chân như của sắc giới chẳng phải là sắc giới, chẳng phải lìa sắc giới cho nên sâu xa; vì chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng phải là thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, chẳng phải lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới cho nên sâu xa.
  Này Thiện Hiện, vì chân như của nhãn thức giới chẳng phải là nhãn thức giới, chẳng phải lìa nhãn thức giới cho nên sâu xa; vì chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng phải là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, chẳng phải lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới cho nên sâu xa.
  Này Thiện Hiện, vì chân như của nhãn xúc chẳng phải là nhãn xúc, chẳng phải lìa nhãn xúc cho nên sâu xa; vì chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, chẳng phải lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc cho nên sâu xa.
  Này Thiện Hiện, vì chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng phải là các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, chẳng phải lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cho nên sâu xa; vì chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chẳng phải là các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, chẳng phải lìa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra cho nên sâu xa.
   Này Thiện Hiện, vì chân như của địa giới chẳng phải là địa giới, chẳng phải lìa địa giới cho nên sâu xa; vì chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng phải là thủy, hỏa, phong, không, thức giới, chẳng phải lìa thủy, hỏa, phong, không, thức giới cho nên sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của vô minh chẳng phải là vô minh, chẳng phải lìa vô minh cho nên sâu xa; vì chân như của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não chẳng phải là hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não, chẳng phải lìa hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não cho nên sâu xa.
  Này Thiện Hiện, vì chân như của Bố thí ba-la-mật-đa chẳng phải là Bố thí ba-la-mật-đa, chẳng phải lìa Bố thí ba-la-mật-đa cho nên sâu

* Trang 565 *
device

xa; vì chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng phải là Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng phải lìa Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa cho nên sâu xa.
  Này Thiện Hiện, vì chân như của pháp không bên trong chẳng phải là pháp không bên trong, chẳng phải lìa pháp không bên trong cho nên sâu xa; vì chân như của pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chẳng phải là pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh, chẳng phải lìa pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh cho nên sâu xa.
  Này Thiện Hiện, vì chân như của chân như chẳng phải là chân như, chẳng phải lìa chân như cho nên sâu xa; vì chân như của pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, chẳng phải lìa pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn cho nên sâu xa.
  Này Thiện Hiện, vì chân như của bốn Niệm trụ chẳng phải là bốn Niệm trụ, chẳng phải lìa bốn Niệm trụ cho nên sâu xa; vì chân như của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo chẳng phải là bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, chẳng phải lìa bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cho nên sâu xa.
  Này Thiện Hiện, vì chân như của Thánh đế khổ chẳng phải là Thánh đế khổ, chẳng phải lìa Thánh đế khổ cho nên sâu xa; vì chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải là Thánh đế tập, diệt, đạo, chẳng phải lìa Thánh đế tập, diệt, đạo cho nên sâu xa.
  Này Thiện Hiện, vì chân như của bốn Tĩnh lự chẳng phải là bốn Tĩnh lự, chẳng phải lìa bốn Tĩnh lự cho nên sâu xa; vì chân như của

* Trang 566 *
device

 bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng phải là bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, chẳng phải lìa bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cho nên sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của tám Giải thoát chẳng phải là tám Giải thoát, chẳng phải lìa tám Giải thoát cho nên sâu xa; vì chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng phải là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, chẳng phải lìa tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cho nên sâu xa.
  Này Thiện Hiện, vì chân như của pháp môn giải thoát Không chẳng phải là pháp môn giải thoát Không, chẳng phải lìa pháp môn giải thoát Không cho nên sâu xa; vì chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng phải là pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, chẳng phải lìa pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cho nên sâu xa.
  Này Thiện Hiện, vì chân như của bậc Cực hỷ chẳng phải là bậc Cực hỷ, chẳng phải lìa bậc Cực hỷ cho nên sâu xa; vì chân như của bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân chẳng phải là bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, chẳng phải lìa bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân cho nên sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của năm loại mắt chẳng phải là năm loại mắt, chẳng phải lìa năm loại mắt cho nên sâu xa; vì chân như của sáu phép thần thông chẳng phải là sáu phép thần thông, chẳng phải lìa sáu phép thần thông cho nên sâu xa.
  Này Thiện Hiện, vì chân như của pháp môn Tam-ma-địa chẳng phải là pháp môn Tam-ma-địa, chẳng phải lìa pháp môn Tam-ma-địa cho nên sâu xa; vì chân như của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là pháp môn Đà-la-ni, chẳng phải lìa pháp môn Đà-la-ni cho nên sâu xa.
  Này Thiện Hiện, vì chân như nơi mười lực của Phật chẳng phải là mười lực của Phật, chẳng phải lìa mười lực của Phật cho nên sâu xa; vì chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải là bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng phải lìa bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cho nên sâu xa.

* Trang 567 *
device

Này Thiện Hiện, vì chân như của pháp không quên mất chẳng phải là pháp không quên mất, chẳng phải lìa pháp không quên mất cho nên sâu xa; vì chân như của tánh luôn luôn xả chẳng phải là tánh luôn luôn xả, chẳng phải lìa tánh luôn luôn xả cho nên sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của quả Dự lưu chẳng phải là quả Dự lưu, chẳng phải lìa quả Dự lưu cho nên sâu xa; vì chân như của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng phải là quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, chẳng phải lìa quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cho nên sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của quả vị Độc giác chẳng phải là quả vị Độc giác, chẳng phải lìa quả vị Độc giác cho nên sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của trí Nhất thiết chẳng phải là trí Nhất thiết, chẳng phải lìa trí Nhất thiết cho nên sâu xa; vì chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng phải là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, chẳng phải lìa trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cho nên sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng phải là tất cả hạnh Đại Bồ-tát, chẳng phải lìa tất cả hạnh Đại Bồ-tát cho nên sâu xa.
Này Thiện Hiện, vì chân như của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải là quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng phải lìa quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật cho nên sâu xa.
Bấy giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của sắc nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của thọ, tưởng, hành, thức, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của nhãn xứ nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của sắc xứ nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.

* Trang 568 *
device

Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của nhãn giới nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của sắc giới nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của nhãn thức giới nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của nhãn xúc nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của địa giới nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của vô minh nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của Bố thí ba-la-mật-đa nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.

* Trang 569 *
device

Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của pháp không bên trong nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của chân như nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của bốn Niệm trụ nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của Thánh đế khổ nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của Thánh đế tập, diệt, đạo, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của bốn Tĩnh lự nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của tám Giải thoát nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại

* Trang 570 *
device

Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của pháp môn giải thoát Không nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của bậc Cực hỷ nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của năm loại mắt nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của sáu phép thần thông, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của pháp môn Tam-ma-địa nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của pháp môn Đà-la-ni, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của mười lực của Phật nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của pháp không quên mất nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của tánh luôn luôn xả, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của quả Dự lưu nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của quả vị Độc giác, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-

* Trang 571 *
device

tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của trí Nhất thiết nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của tất cả pháp hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian, hoặc cộng, hoặc bất cộng, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói! Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của các sắc nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của thọ, tưởng, hành, thức, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của nhãn xứ nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của sắc xứ nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của nhãn giới nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, nhằm chỉ rõ Niết-bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của sắc giới nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của thanh, hương, vị, xúc, pháp

* Trang 572 *
device

giới, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của nhãn thức giới nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của nhãn xúc nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của địa giới nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của vô minh nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của Bố thí ba-la-mật-đa nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của pháp không bên trong nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh,

* Trang 573 *
device

 pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không  tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của chân như nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của bốn Niệm trụ nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của Thánh đế khổ nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của Thánh đế tập, diệt, đạo, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của bốn Tĩnh lự nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của tám Giải thoát nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của pháp môn giải thoát Không nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của bậc Cực hỷ nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn

* Trang 574 *
device

hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của năm loại mắt nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của sáu phép thần thông, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của pháp môn Tam-ma-địa nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của pháp môn Đà-la-ni, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của mười lực của Phật nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của pháp không quên mất nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của tánh luôn luôn xả, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của quả Dự lưu nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của quả vị Độc giác, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của trí Nhất thiết nhằm chỉ rõ Niết-bàn; nêu tính chất ly tác pháp của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của quả vị Giác ngộ cao

* Trang 575 *
device

 tột của chư Phật, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ-tát ở quả vị không thoái chuyển, nêu tính chất ly tác pháp của tất cả pháp hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian, hoặc cộng, hoặc bất cộng, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, nhằm chỉ rõ Niết-bàn.

* Trang 576 *
device

Đại Tập XXIV, Bộ Bát- Nhã VII Số 220 (Quyển 301- 350)