LOGO VNBET
 quả vị Giác ngộ cao tột, như Hằng sa số đại thiên thế giới ở mười phương hợp lại thành một cõi, ta an trụ trong đó, thuyết pháp giáo hóa vô lượng, vô số, vô biên hữu tình.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy do sáu pháp Ba-la-mật-đa này nên sự tu tập mau được viên mãn, gần gũi quả vị Giác ngộ cao tột.
Lại nữa Thiện Hiện, có Đại Bồ-tát tu tập đủ sáu pháp Ba-la-mật-đa, nhận thấy các hữu tình luân chuyển theo nẻo sinh tử thật dài lâu, số lượng các thế giới của những loài hữu tình cũng là vô biên.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy nhận thấy các sự việc đó rồi liền suy nghĩ thế này: “Biên vực của nẻo sinh tử giống như hư không, thế giới của các hữu tình cũng giống như thế. Các loài hữu tình lưu chuyển theo nẻo sinh tử hoặc đắc Niết-bàn tuy không chân thật nhưng các hữu tình vọng chấp là có luân hồi, sinh tử phải thọ khổ vô biên. Ta phải dùng những phương tiện gì để nhằm cứu giúp họ.” Đã suy nghĩ như vậy bèn phát nguyện: Ta phải tinh cần, chẳng tiếc thân mạng, tu hành sáu pháp Ba-la-mật-đa, đem lại sự thành tựu đầy đủ cho các hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên mãn, chóng chứng quả vị Giác ngộ cao tột, vì các hữu tình giảng nói pháp vô thượng, đều khiến giải thoát khỏi nỗi khổ lớn về sinh tử, cũng khiến họ chứng biết diệu lý sinh tử, giải thoát, hoàn toàn là không sở hữu, đều rốt ráo không.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy do sáu pháp Ba-la-mật-đa này nên sự tu tập mau được viên mãn, gần gũi quả vị Giác ngộ cao tột.

                                             Phẩm 52: CĂNG-GIÀ THIÊN
Bấy giờ, trong pháp hội có một Thiên nữ tên là Căng-già Thiên, từ chỗ ngồi đứng dậy, phủ vai bên trái, gối bên phải quỳ xuống đất, chắp tay hướng về Phật, bạch:
–Bạch Thế Tôn, con sẽ tu hành các pháp Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, đem lại sự thành tựu đầy đủ cho các hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật, cõi Phật mà con mong cầu đúng như hiện nay Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đã vì các đại chúng giảng nói đầy đủ tất cả cảnh tướng của cõi ấy ở trong

* Trang 629 *
device

kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này.
Căng-già Thiên nêu bày như vậy rồi liền đem các thứ hoa vàng, hoa bạc, các thứ hoa tươi sinh trưởng nơi đất liền hay dưới nước, các vật phẩm trang nghiêm, lại cầm một chiếc Thiên y màu vàng ròng, hết mực cung kính tung rải lên trên chỗ Phật. Do thần lực của Đức Thế Tôn nên Thiên y bay vụt lên không trung, xoay qua phía bên phải, ở trên đỉnh Phật, biến thành đài báu có bốn trụ bốn góc, trang trí thật đẹp đẽ trang nghiêm, ai cũng thích chiêm ngưỡng.
Khi ấy, Thiên nữ cầm đài báu này nguyện ban cho các hữu tình đều có như nhau, cũng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột.
Lúc này, Như Lai biết rõ Thiên nữ kia chí nguyện sâu rộng, liền mỉm cười. Theo pháp của chư Phật thì khi mỉm cười luôn có các thứ hào quang từ nơi kim khẩu phóng ra; nay Phật cũng vậy, từ nơi diện môn của Ngài phóng ra các thứ hào quang xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, biếc, tía lục, chiếu khắp vô lượng, vô biên, vô số thế giới trong mười phương, rồi trở lại cõi này, hiện đại thần biến, vòng quanh Phật ba vòng và nhập vào đỉnh Phật.
Bấy giờ, Cụ thọ A-nan trông thấy việc ấy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, gối phải quỳ xuống đất, chắp tay hướng về Phật, bạch:
–Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Ngài mỉm cười; vì chư Phật khi mỉm cười đều có nguyên do cả.
Phật bảo A-nan:
–Nay Thiên nữ này, ở đời vị lai sẽ được làm Phật, kiếp ấy tên Tinh dụ, hiệu Phật là Kim Hoa Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm. A-nan nên biết, nay Thiện nữ  này, chính là thân nữ cuối cùng phải thọ; bỏ thân này rồi liền thọ thân nam cho đến tận cùng đời vị lai cũng chẳng thọ lại thân nữ; từ cõi này chết rồi thì sinh vào thế giới vô cùng tốt đẹp của Đức Phật Bất Động Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở phương Đông. Tại cõi Phật ấy, vị nữ kia luôn siêng tu phạm hạnh,  cũng có hiệu là Kim Hoa, tu các hạnh Đại Bồ-tát.
Này A-nan, Đại Bồ-tát Kim Hoa này ở cảnh giới ấy chết rồi lại sinh vào phương khác, từ cõi Phật này đến cõi Phật kia, dù sinh ở bất kỳ cõi nào cũng thường chẳng xa Phật. Như vị Chuyển luân vương từ

* Trang 630 *
device

 đài quán này đến đài quán khác, vui vẻ hưởng mọi thứ an lạc, cho đến mạng chung chân chẳng chạm đất; Bồ-tát Kim Hoa cũng như vậy, từ cõi Phật này đến cõi Phật kia cho tới khi đạt quả vị Giác ngộ cao tột, ở trong đời nào thường không xa Phật, luôn được lãnh hội chánh pháp, tu hạnh Bồ-tát.
Khi ấy Cụ thọ A-nan thầm nghĩ: “Bồ-tát Kim Hoa khi thành Phật hẳn cũng tuyên thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. Chúng Đại Bồ-tát ở pháp hội ấy, số nhiều hay ít cũng giống như hội chúng Bồ-tát của Đức Phật hiện nay.”
Phật biết ý nghĩ ấy, bảo A-nan:
–Đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nghĩ! Bồ-tát Kim Hoa khi thành Phật cũng vì chúng hội tuyên thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế. Chúng Đại Bồ-tát ở pháp hội ấy, số nhiều hay ít cũng giống như hội chúng Bồ-tát của Phật hiện nay.
Này A-nan nên biết, Đại Bồ-tát Kim Hoa đó, khi thành Phật thì nơi thế giới của Phật ấy số lượng đệ tử xuất gia rất nhiều chẳng thể tính đếm: hoặc trăm, hoặc ngàn, hoặc trăm ngàn, hoặc ức, hoặc trăm ức, hoặc ngàn ức, hoặc trăm ngàn ức, hoặc triệu, hoặc trăm triệu, hoặc ngàn triệu, hoặc trăm ngàn triệu chúng đại Bí-sô, chỉ có thể nói tóm tắt là vô số, vô lượng, vô biên trăm ngàn ức triệu chúng đại Bí-sô.
Này A-nan nên biết, Đại Bồ-tát Kim Hoa đó, khi thành Phật thì nơi cõi Phật ấy không có nhiều thứ tội lỗi như các tội lỗi đã được nêu ra trong kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa này.
Bấy giờ, Cụ thọ A-nan lại bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, Thiên nữ này, trước đây đối với Đức Phật nào đã phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột, vun trồng các căn lành, phát nguyện hồi hướng, cho nên nay gặp Ngài, cung kính cúng dường để được thọ ký quả vị không thoái chuyển.
–Này A-nan nên biết, vào thời quá khứ, Ta ở chỗ Đức Phật Nhiên Đăng, dùng năm cành hoa dâng lên tung rải cúng dường Phật, phát nguyện hồi hướng. Nhiên Đăng Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác biết căn cơ của Ta đã thành thục nên thọ ký cho Ta. Bấy giờ, Thiên nữ nghe Phật Nhiên Đăng thọ ký Đại Bồ-tát cho Ta, nên hết sức vui mừng, liền dùng hoa vàng tung rải lên trên chỗ Phật để cúng dường, lại

* Trang 631 *
device

Đại Tập XXIV, Bộ Bát- Nhã VII Số 220 (Quyển 301- 350)