LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA
                      QUYỂN 334
       Phẩm 53: KHÉO TU HỌC (4)

 
Lúc bấy giờ, Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành sắc, cũng chẳng hành thọ, tưởng, hành, thức.
Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành nhãn xứ, cũng chẳng hành nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ.
Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành sắc xứ, cũng chẳng hành thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ.
Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành nhãn giới, cũng chẳng hành nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới.
Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành sắc giới, cũng chẳng hành thanh, hương, vị, xúc, pháp giới.
Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành nhãn thức giới, cũng chẳng hành nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới.
Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành nhãn xúc, cũng chẳng hành nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc.
Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, cũng chẳng hành các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra.
Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành địa giới, cũng chẳng hành thủy, hỏa, phong, không, thức giới.
Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành vô minh, cũng chẳng hành hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não.
Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành Bố thí ba-la-mật-đa, cũng chẳng hành Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa.

* Trang 676 *
device

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành pháp không bên trong, cũng chẳng giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không  cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp hành pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh.
Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành chân như, cũng chẳng hành pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn.
Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành bốn Niệm trụ, cũng chẳng hành bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo.
Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành Thánh đế khổ, cũng chẳng hành Thánh đế tập, diệt, đạo.
Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành bốn Tĩnh lự, cũng chẳng hành bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc.
Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành tám Giải thoát, cũng chẳng hành tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ.
Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành pháp môn giải thoát Không, cũng chẳng hành pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện.
Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành năm loại mắt, cũng chẳng hành sáu phép thần thông.
Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành pháp môn Tam-ma-địa, cũng chẳng hành pháp môn Đà-la-ni.
Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành mười lực của Phật, cũng chẳng hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng.
Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng

* Trang 677 *
device

 hành pháp không quên mất, cũng chẳng hành tánh luôn luôn xả.
Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành quả Dự lưu, cũng chẳng hành quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán.
Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành quả vị Độc giác.
Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành trí Nhất thiết, cũng chẳng hành trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì các pháp ấy, chủ thể hành, đối tượng hành, thời gian hành, nơi chốn hành và nhờ đó mà được hành đều chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát có khả năng tu hành như thế thì chẳng bị tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian hàng phục được; trái lại có khả năng hàng phục tất cả Trời, Người, A-tố-lạc… trong thế gian.
Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát có khả năng tu hành như thế thì chẳng bị tất cả Thanh văn, Độc giác hàng phục, trái lại có khả năng hàng phục tất cả hàng Thanh văn, Độc giác. Vì sao? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy đã được an trú nơi chốn không thể hàng phục được, nghĩa là Đại Bồ-tát ấy lìa sinh vị.
Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy thường xuyên an trú nơi tác ý chẳng thể khuất phục của trí Nhất thiết trí nên mau chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói!
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình ở châu Nam thiệm-bộ này đều được làm thân người, đã được thân người rồi thì đều chứng quả vị Giác ngộ cao tột; có thiện nam, hay thiện nữ nào đó, suốt cả cuộc đời, dùng các phẩm vật thượng diệu của thế gian để cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác này; lại đem căn lành từ sự cúng dường như thế ban cho tất cả hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng về quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!

* Trang 678 *
device

Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa ấy, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, khiến cho người nghe dễ lãnh hội và an trú nơi tác ý tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa ấy, thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên đó nên công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình của cõi Nam thiệm-bộ và cõi Đông thắng thân này đều được làm thân người, được thân người rồi thì đều chứng quả vị Giác ngộ cao tột; có thiện nam, thiện nữ nào đó, suốt cả cuộc đời, đem các phẩm vật thượng diệu của thế gian, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác; lại đem căn lành từ sự cúng dường ấy ban khắp cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa ấy, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, khiến cho người nghe dễ lãnh hội và an trú nơi tác ý tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa ấy, thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên đó, công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
  Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình của cõi Nam thiệm-bộ, cõi Đông thắng thân, cõi Tây ngưu hóa này đều được làm thân người, được thân người rồi thì đều chứng quả vị Giác ngộ cao tột; có thiện nam, thiện nữ nào đó, suốt cả cuộc đời, đem các phẩm vật thượng diệu của thế gian, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác; lại đem căn lành từ sự cúng dường ấy ban khắp cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:

* Trang 679 *
device

–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa ấy, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, khiến cho người nghe dễ lãnh hội và an trú nơi tác ý tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên đó công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình trong bốn đại châu này đều được làm thân người, được thân người rồi thì đều chứng quả vị Giác ngộ cao tột; có thiện nam, thiện nữ nào đó, suốt cả cuộc đời, đem các phẩm vật thượng diệu của thế gian, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác; lại đem căn lành từ sự cúng dường như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa ấy, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, khiến cho người nghe dễ lãnh hội và an trú nơi tác ý tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên đó phước đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình trong thế giới tiểu thiên này đều được làm thân người, được thân người rồi thì đều chứng quả vị Giác ngộ cao tột; có thiện nam, thiện nữ nào đó, suốt cả cuộc đời, đem các phẩm vật thượng diệu của thế gian, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác; lại đem căn lành từ sự cúng dường như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!

* Trang 680 *
device

Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa ấy, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, khiến cho người nghe dễ lãnh hội và an trú nơi tác ý tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình trong thế giới trung thiên này đều được làm thân người, được thân người rồi thì đều chứng quả vị Giác ngộ cao tột; có thiện nam, thiện nữ nào đó, suốt cả cuộc đời, đem các phẩm vật thượng diệu của thế gian, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác; lại đem căn lành từ sự cúng dường như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa ấy, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, khiến cho người nghe dễ lãnh hội và an trú nơi tác ý tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình trong thế giới tam thiên đại thiên này đều được làm thân người, được thân người rồi thì đều chứng quả vị Giác ngộ cao tột; có thiện nam, thiện nữ nào đó, suốt cả cuộc đời, đem các phẩm vật thượng diệu của thế gian,  cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác; lại đem căn lành từ sự cúng dường như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!         

* Trang 681 *
device

Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa ấy, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, khiến cho người nghe dễ lãnh hội và an trú nơi tác ý tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình ở châu Nam thiệm-bộ này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào đó dùng phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến an trú nơi mười nẻo nghiệp thiện, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, chỉ dẫn như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình của cõi Nam thiệm-bộ và cõi Đông thắng thân này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào đó dùng phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến an trú nơi mười nẻo nghiệp thiện, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, chỉ dẫn như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng      

* Trang 682 *
device

giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình của cõi Nam thiệm-bộ, cõi Đông thắng thân, cõi Tây ngưu hóa này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào đó dùng phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến an trú nơi mười nẻo nghiệp thiện, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, chỉ dẫn ấy ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ đó, do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình trong bốn đại châu này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào đó dùng phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến an trú nơi mười nẻo nghiệp thiện, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, chỉ dẫn như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững

* Trang 683 *
device

vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình trong thế giới tiểu thiên này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào đó dùng phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến an trú nơi mười nẻo nghiệp thiện, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, chỉ dẫn ấy ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình trong thế giới trung thiên này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào dùng phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến an trú nơi mười nẻo nghiệp thiện, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, chỉ dẫn ấy ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.

* Trang 684 *
device

Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình trong thế giới tam thiên đại thiên này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào đó dùng phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến an trú nơi mười nẻo nghiệp thiện, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, chỉ dẫn ấy ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình ở châu Nam thiệm-bộ này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào đó dùng phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến an trú nơi bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, năm Thần thông, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, chỉ dẫn ấy ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình của cõi Nam thiệm-bộ và cõi Đông thắng thân này, chẳng phải trước

* Trang 685 *
device

chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào đó dùng phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến an trú nơi bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, năm Thần thông, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, chỉ dẫn như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình của cõi Nam thiệm-bộ, cõi Đông thắng thân, cõi Tây ngưu hóa này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào đó dùng phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến an trú nơi bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, năm Thần thông, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, chỉ dẫn ấy ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ đó, do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình trong bốn đại châu này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào đó dùng phương tiện dạy bảo,

* Trang 686 *
device

chỉ dẫn, đều khiến an trú nơi bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, năm Thần thông, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, chỉ dẫn như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình trong thế giới tiểu thiên này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào đó dùng phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến an trú nơi bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, năm Thần thông, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, chỉ dẫn ấy ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình trong thế giới trung thiên này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào dùng phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến an trú nơi bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định

* Trang 687 *
device

 vô sắc, năm Thần thông, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, chỉ dẫn ấy ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình trong thế giới tam thiên đại thiên này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào đó dùng phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến an trú nơi bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, năm Thần thông, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, chỉ dẫn ấy ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình ở châu Nam thiệm-bộ này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào đó dùng phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến an trú nơi bốn quả Sa-môn, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, chỉ dẫn ấy ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng

* Trang 688 *
device

 hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình của cõi Nam thiệm-bộ và cõi Đông thắng thân này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào đó dùng phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến an trú nơi bốn quả Sa-môn, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, chỉ dẫn như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình của cõi Nam thiệm-bộ, cõi Đông thắng thân, cõi Tây ngưu hóa này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào đó dùng phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến an trú nơi bốn quả Sa-môn, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, chỉ dẫn ấy ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ đó, do nhân duyên này được phước nhiều chăng?

* Trang 689 *
device

Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình trong bốn đại châu này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào đó dùng phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến an trú nơi bốn quả Sa-môn, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, chỉ dẫn như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình trong thế giới tiểu thiên này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào đó dùng phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến an trú nơi bốn quả Sa-môn, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, chỉ dẫn ấy ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:

* Trang 690 *
device

–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình trong thế giới trung thiên này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào dùng phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến an trú nơi bốn quả Sa-môn, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, chỉ dẫn ấy ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình trong thế giới tam thiên đại thiên này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào đó dùng phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều khiến an trú nơi bốn quả Sa-môn, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, chỉ dẫn ấy ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và  an trú vững

* Trang 691 *
device

 vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình ở châu Nam thiệm-bộ này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào đó dùng phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều làm cho an trú nơi quả vị Độc giác, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, chỉ dẫn ấy ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: –Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình của cõi Nam thiệm-bộ và cõi Đông thắng thân này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào đó dùng phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều làm cho an trú nơi quả vị Độc giác, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, chỉ dẫn như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.

* Trang 692 *
device

Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình của cõi Nam thiệm-bộ, cõi Đông thắng thân, cõi Tây ngưu hóa này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào đó dùng phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều làm cho an trú nơi quả vị Độc giác, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, chỉ dẫn ấy ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ đó, do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình trong bốn đại châu này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào đó dùng phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều làm cho an trú nơi quả vị Độc giác, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, chỉ dẫn như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình trong thế giới tiểu thiên này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được

* Trang 693 *
device

 làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào đó dùng phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều làm cho an trú nơi quả vị Độc giác, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, chỉ dẫn ấy ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình trong thế giới trung thiên này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào dùng phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều làm cho an trú nơi quả vị Độc giác, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, chỉ dẫn ấy ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình trong thế giới tam thiên đại thiên này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào đó dùng phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, đều làm cho an trú nơi quả vị Độc giác, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, chỉ dẫn ấy ban cho các hữu tình cùng có như

* Trang 694 *
device

nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.

* Trang 695 *
device

Đại Tập XXIV, Bộ Bát- Nhã VII Số 220 (Quyển 301- 350)