LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA
                      QUYỂN 335
Phẩm 53: KHÉO TU HỌC (5)

 
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình ở châu Nam thiệm-bộ này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào đó dùng phương tiện dạy bảo, dẫn dắt, đều làm cho phát khởi tâm Vô thượng giác, tu tập hạnh Đại Bồ-tát, chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, dẫn dắt ấy ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình của cõi Nam thiệm-bộ và cõi Đông thắng thân này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào đó dùng phương tiện dạy bảo, dẫn dắt, đều làm cho phát khởi tâm Vô thượng giác, tu tập hạnh Đại Bồ-tát, chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, dẫn dắt như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:

* Trang 696 *
device

–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình của cõi Nam thiệm-bộ, cõi Đông thắng thân, cõi Tây ngưu hóa này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào đó dùng phương tiện dạy bảo, dẫn dắt, đều làm cho phát khởi tâm Vô thượng giác, tu tập hạnh Đại Bồ-tát, chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, dẫn dắt ấy ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ đó, do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình trong bốn đại châu này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào đó dùng phương tiện dạy bảo, dẫn dắt, đều làm cho phát khởi tâm Vô thượng giác, tu tập hạnh Đại Bồ-tát, chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, dẫn dắt như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:

* Trang 697 *
device

–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình trong thế giới tiểu thiên này,  chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào đó dùng phương tiện dạy bảo, dẫn dắt, đều làm cho phát khởi tâm Vô thượng giác, tu tập hạnh Đại Bồ-tát, chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, dẫn dắt ấy ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình trong thế giới trung thiên này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào dùng phương tiện dạy bảo, dẫn dắt, đều làm cho phát khởi tâm Vô thượng giác, tu tập hạnh Đại Bồ-tát, chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, dẫn dắt ấy ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!

* Trang 698 *
device

Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Lại nữa Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử, các loài hữu tình trong thế giới tam thiên đại thiên này, chẳng phải trước chẳng phải sau đều được làm thân người, có thiện nam, thiện nữ nào đó dùng phương tiện dạy bảo, dẫn dắt, đều làm cho phát khởi tâm Vô thượng giác, tu tập hạnh Đại Bồ-tát, chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, lại đem căn lành từ sự dạy bảo, dẫn dắt như thế ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, rất nhiều!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu thiện nam, thiện nữ nào ở giữa đại chúng giảng nói rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, nêu bày, sắp đặt, phân biệt, khai thị, làm cho người nghe dễ lãnh hội và an trú vững vàng nơi tác ý tương ưng với trí Nhất thiết trí thì thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm.
Này Thiện Hiện, nên biết Đại Bồ-tát ấy, do diệu lực từ sự tinh cần tăng tiến này nên có thể đưa các hữu tình đến bờ bên kia của phước điền. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì Đại Bồ-tát ấy đối với pháp diệu lực tinh cần tăng tiến đó thì tất cả hữu tình chẳng ai có thể bì kịp, chỉ trừ Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì Đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu, nhận thấy các hữu tình không có lợi lạc nên khởi tâm đại Từ, nhận thấy các hữu tình có sự khổ đau nên khởi tâm đại Bi, thấy các hữu tình được lợi lạc nên khởi tâm đại Hỷ, thấy các hữu tình không có tánh tướng nên khởi tâm đại Xả.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy tuy đối với hữu tình luôn bình

* Trang 699 *
device

đẳng phát khởi tâm đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, nhưng đối với tất cả đều không chấp trước.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu nên được hào quang lớn, đó là hào quang từ hạnh Bố thí ba-la-mật-đa, cũng được hào quang từ các hạnh Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy tuy chưa chứng đắc trí Nhất thiết trí, nhưng đối với quả vị Giác ngộ cao tột đã đạt được không thoái chuyển, nên có thể đưa các hữu tình đến bờ bên kia của phước điền, có thể thọ nhận các vật dụng sinh sống như tất cả y phục, đồ ăn uống, giường tòa, thuốc men…
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy an trú nơi tác ý tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa nên có khả năng báo ân thí chủ một cách rốt ráo, cũng có khả năng gần gũi trí Nhất thiết trí. Vì vậy, này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát chẳng muốn hư dối trong việc nhận phẩm vật cúng dường của quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ, hữu tình, muốn chỉ cho hữu tình con đường chân thiện, muốn vì hữu tình làm ánh sáng thanh tịnh, muốn cứu thoát hữu tình khỏi lao ngục trong ba cõi, muốn ban cho hữu tình pháp nhãn thanh tịnh, thì nên thường an trú nơi tác ý tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát an trú nơi tác ý tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa thì khi nói ra điều gì đều nói về Bát-nhã ba-la-mật-đa, nghĩa là nói pháp tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đã nói pháp tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa rồi, lại thường tư duy đúng theo diệu lý của pháp tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy thường an trú nơi tác ý tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa nên không dung nạp các tác ý khác bất chợt hiện khởi.
Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ấy ngày đêm tinh cần an trú nơi tác ý tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa, Đức Thế Tôn không có khi nào dừng nghỉ.
 Này Thiện Hiện, ví như có người, trước chưa từng có châu báu mạt-ni, sau đó gặp được, quá đỗi vui mừng, ngắm xem không chán, bỗng nhiên bị mất, lòng rất đau khổ, luôn luôn than tiếc: Tiếc thay! Chẳng biết ngày nào có lại viên ngọc báu mạt-ni đã mất kia! Người ấy

* Trang 700 *
device

Đại Tập XXIV, Bộ Bát- Nhã VII Số 220 (Quyển 301- 350)