LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA
                           QUYỂN 339
Phẩm 55: HỌC PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO (3)

 
    Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của bốn Niệm trụ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của bốn Niệm trụ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của bốn Niệm trụ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của bốn Niệm trụ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của bốn Niệm trụ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của bốn Niệm trụ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của bốn Niệm trụ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của bốn  Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng?
    Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của pháp môn giải thoát Không mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của pháp môn giải thoát Không mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của pháp môn giải

* Trang 781 *
device

thoát Vô tướng, Vô nguyện mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của pháp môn giải thoát Không mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của pháp môn giải thoát Không mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của pháp môn giải thoát Không mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của pháp môn giải thoát Không mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của pháp môn giải thoát Không mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng?
   Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của bậc Cực hỷ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của bậc Cực hỷ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của bậc Cực hỷ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của bậc Cực hỷ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của bậc Cực hỷ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của bậc Cực hỷ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của bậc Cực hỷ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của bậc Ly cấu

* Trang 782 *
device

cho đến bậc Pháp vân mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng?
   Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của năm loại mắt mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của sáu phép thần thông mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của năm loại mắt mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của sáu phép thần thông mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của năm loại mắt mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của sáu phép thần thông mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của năm loại mắt mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của sáu phép thần thông mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của năm loại mắt mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của sáu phép thần thông mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của năm loại mắt mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của sáu phép thần thông mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của năm loại mắt mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của sáu phép thần thông mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng?
    Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận nơi mười lực của Phật mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng?  Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa nơi mười lực của Phật mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ nơi mười lực của Phật mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh nơi mười lực của Phật mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt nơi mười lực của Phật mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng mà học, là học trí Nhất thiết trí

* Trang 783 *
device

chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh nơi mười lực của Phật mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn nơi mười lực của Phật mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng?
   Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của pháp không quên mất mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của tánh luôn luôn xả mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của pháp không quên mất mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của tánh luôn luôn xả mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của pháp không quên mất mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của tánh luôn luôn xả mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của pháp không quên  mất mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của tánh luôn luôn xả mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của pháp không quên mất mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của tánh luôn luôn xả mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của pháp không quên mất mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của tánh luôn luôn xả mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của pháp không quên mất mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của tánh luôn luôn xả mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng?
   Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của trí Nhất thiết mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của trí Nhất thiết mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của trí Nhất thiết mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của trí Nhất thiết mà học, là học trí

* Trang 784 *
device

 Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của trí Nhất thiết mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của trí Nhất thiết mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của trí Nhất thiết mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng?
    Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của tất cả pháp môn Đà-la-ni mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của tất cả pháp môn Tam-ma-địa mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của tất cả pháp môn Đà-la-ni mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của tất cả pháp môn Tam-ma-địa mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của tất cả pháp môn Đà-la-ni mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của tất cả pháp môn Tam-ma-địa mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của tất cả pháp môn Đà-la-ni mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của tất cả pháp môn Đà-la-ni mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của tất cả pháp môn Tam-ma-địa mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của tất cả pháp môn Đà-la-ni mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của tất cả pháp môn Đà-la-ni mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của tất cả pháp môn Tam-ma-địa mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng?
    Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của quả Dự lưu mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của quả Dự lưu mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán mà học, là

* Trang 785 *
device

 học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của quả Dự lưu mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của quả Dự lưu mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của quả Nhất lai, Bất  hoàn, A-la-hán mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của quả Dự lưu mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của quả Nhất lai, Bất hoàn,  A-la-hán mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của quả Dự lưu mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của quả Dự lưu mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng?
    Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của quả vị Độc giác mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của quả vị Độc giác mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của quả vị Độc giác mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của quả vị Độc giác mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của quả vị Độc giác mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của quả vị Độc giác mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của quả vị Độc giác mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng?
    Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của tất cả hạnh Đại Bồ-tát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của tất cả hạnh Đại Bồ-tát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của tất cả hạnh Đại Bồ-tát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của tất cả hạnh Đại Bồ-tát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của tất cả hạnh Đại Bồ-tát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng?

* Trang 786 *
device

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của quả vị Giác ngộ cao tột của chư  Phật mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng?
   Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của hữu tình mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của hữu tình mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của hữu tình mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của hữu tình mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của hữu tình mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của hữu tình mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của hữu tình mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng?
    Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của Bồ-tát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của Bồ-tát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của Bồ-tát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của Bồ-tát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của Bồ-tát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của Bồ-tát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của Bồ-tát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng?
    Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của Như Lai mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của Như Lai mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của Như Lai mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của Như Lai mà học, là học trí Nhất thiết trí

* Trang 787 *
device

chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của Như Lai mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của Như Lai mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của Như Lai mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng?
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của sắc mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của thọ, tưởng, hành, thức mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của sắc mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của thọ, tưởng, hành, thức mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của sắc mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của thọ, tưởng, hành, thức mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của sắc mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của thọ, tưởng, hành, thức mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của sắc mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của thọ, tưởng, hành, thức mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của sắc mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của thọ, tưởng, hành, thức mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của sắc mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của thọ, tưởng, hành, thức mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của sắc có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của thọ, tưởng, hành, thức có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ-tát đối với

* Trang 788 *
device

 chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của nhãn xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của nhãn xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của nhãn xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của nhãn xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của nhãn xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của nhãn xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của nhãn xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của nhãn xứ có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận

* Trang 789 *
device

của sắc xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của sắc xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của sắc xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của sắc xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của sắc xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của sắc xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của sắc xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của sắc xứ có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có tận, diệt, đoạn chăng? Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của nhãn giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng?

* Trang 790 *
device

Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của nhãn giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của nhãn giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của nhãn giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của nhãn giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của nhãn giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của nhãn giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của nhãn giới có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của sắc giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của sắc giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của sắc giới

* Trang 791 *
device

mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của sắc giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của sắc giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của sắc giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của sắc giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của sắc giới có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của nhãn thức giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của nhãn thức giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của nhãn thức giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới mà học, là học trí Nhất thiết trí

* Trang 792 *
device

chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của nhãn thức giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của nhãn thức giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của nhãn thức giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của nhãn thức giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của nhãn thức giới có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của nhãn xúc mà học, là học trí  Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của nhãn xúc mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của nhãn xúc mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của nhãn xúc mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc mà học, là học trí Nhất

* Trang 793 *
device

 thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của nhãn xúc mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của nhãn xúc mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của nhãn xúc mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của nhãn xúc có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra

* Trang 794 *
device

mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của địa giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của thủy, hỏa, phong, không, thức giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của địa giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của thủy, hỏa, phong, không, thức giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của địa giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của thủy, hỏa, phong, không, thức giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của địa giới mà học, là học trí Nhất

* Trang 795 *
device

thiết trí chăng? Vì sự không sinh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của địa giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của thủy, hỏa, phong, không, thức giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của địa giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của địa giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của thủy, hỏa, phong, không, thức giới mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của địa giới có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của vô minh mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của vô minh mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của vô minh mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của vô minh mà học, là học trí Nhất thiết

* Trang 796 *
device

trí chăng? Vì sự không sinh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của vô minh mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của vô minh mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của vô minh mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của vô minh có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí.

* Trang 797 *
device

Đại Tập XXIV, Bộ Bát- Nhã VII Số 220 (Quyển 301- 350)