LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA
                           QUYỂN 340
Phẩm 55: HỌC PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO (4)

 
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của Bố thí ba-la-mật-đa mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của Bố thí ba-la-mật-đa mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của Bố thí ba-la-mật-đa mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của Bố thí ba-la-mật-đa mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của Bố thí ba-la-mật-đa mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của Bố thí ba-la-mật-đa mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của Bố thí ba-la-mật-đa mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của Bố thí ba-la-mật-đa có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:

* Trang 798 *
device

–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của pháp không bên trong mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của pháp không bên trong mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của pháp không bên trong mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của pháp không bên trong mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của pháp không bên trong mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh mà học, là học trí Nhất thiết trí

* Trang 799 *
device

 chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của pháp không bên trong mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của pháp không bên trong mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của pháp không bên trong có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của chân như mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của chân như mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của chân như mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của chân như mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không

* Trang 800 *
device

 sinh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của chân như mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của chân như mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của chân như mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của chân như có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của Thánh đế khổ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của Thánh đế tập, diệt, đạo mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của Thánh đế khổ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của Thánh đế tập, diệt, đạo mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của Thánh đế khổ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của Thánh đế tập, diệt, đạo mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của Thánh đế khổ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của Thánh đế tập, diệt, đạo mà học, là học trí

* Trang 801 *
device

 Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của Thánh đế khổ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của Thánh đế tập, diệt, đạo mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của Thánh đế khổ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của Thánh đế tập, diệt, đạo mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của Thánh đế khổ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của Thánh đế tập, diệt, đạo mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của Thánh đế khổ có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của bốn Tĩnh lự mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của bốn Tĩnh lự mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của bốn Tĩnh lự mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của bốn Tĩnh lự mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của bốn Tĩnh lự mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng?

* Trang 802 *
device

Vì sự không diệt của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của bốn Tĩnh lự mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của bốn Tĩnh lự mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của bốn Tĩnh lự có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của tám Giải thoát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của tám Giải thoát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của tám Giải thoát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của tám Giải thoát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của tám Giải thoát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ

* Trang 803 *
device

 mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của tám Giải thoát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của tám Giải thoát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của tám Giải thoát có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của bốn Niệm trụ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của bốn Niệm trụ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của bốn Niệm trụ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của bốn Niệm trụ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của bốn Niệm trụ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của bốn Chánh

* Trang 804 *
device

 đoạn cho đến tám chi Thánh đạo mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của bốn Niệm trụ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của bốn Niệm trụ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của bốn Niệm trụ có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo có tận, diệt, đoạn chăng?

Thiện Hiện đáp:

–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!

Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của pháp môn giải thoát Không mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của pháp môn giải thoát Không mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của pháp môn giải thoát Không mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của pháp môn giải thoát  Vô tướng, Vô nguyện mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của pháp môn giải thoát Không mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của pháp môn giải thoát

* Trang 805 *
device

 Không mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của pháp môn giải thoát Không mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng?
Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của pháp môn giải thoát Không mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của pháp môn giải thoát Không có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của bậc Cực hỷ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của bậc Cực hỷ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của bậc Cực hỷ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của bậc Cực hỷ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân mà học, là học trí Nhất thiết

* Trang 806 *
device

 trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của bậc Cực hỷ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của bậc Cực hỷ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của bậc Cực hỷ mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của bậc Cực hỷ có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của năm loại mắt mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của sáu phép thần thông mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của năm loại mắt mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của sáu phép thần thông mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của năm loại mắt mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của sáu phép thần thông mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của năm loại mắt mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của sáu phép thần thông mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của năm loại mắt mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của sáu phép thần thông

* Trang 807 *
device

mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của năm loại mắt mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của sáu phép thần thông mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của năm loại mắt mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của sáu phép thần thông mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của năm loại mắt có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của sáu phép thần thông có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận nơi mười lực của Phật mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa nơi mười lực của Phật mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ nơi mười lực của Phật mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh nơi mười lực của Phật mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt nơi mười lực của Phật mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của bốn điều không sợ

* Trang 808 *
device

cho đến mười tám pháp Phật bất cộng mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh nơi mười lực của Phật mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn nơi mười lực của Phật mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như nơi mười lực của Phật có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí. Này  Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của pháp không quên mất mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của tánh luôn luôn xả mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của pháp không quên mất mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của tánh luôn luôn xả mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của pháp không quên mất mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của tánh luôn luôn xả mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của pháp không quên mất mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của tánh luôn luôn xả mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của pháp không quên mất mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không

* Trang 809 *
device

diệt của tánh luôn luôn xả mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của pháp không quên mất mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của tánh luôn luôn xả mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của pháp không quên mất mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của tánh luôn luôn xả mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của pháp không quên mất có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của tánh luôn luôn xả có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của trí Nhất thiết mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của trí Nhất thiết mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của trí Nhất thiết mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của trí Nhất thiết mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của trí Nhất thiết mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của

* Trang 810 *
device

trí Nhất thiết mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của trí Nhất thiết mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của trí Nhất thiết có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của tất cả pháp môn Đà-la-ni mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của tất cả pháp môn Tam-ma-địa mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của tất cả pháp môn Đà-la-ni mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của tất cả pháp môn Tam-ma-địa mà học, là học trí  Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của tất cả pháp môn Đà-la-ni mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của tất cả pháp môn Tam-ma-địa mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của tất cả pháp môn Đà-la-ni mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của tất cả pháp môn Đà-la-ni mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của tất cả pháp môn Tam-ma-địa mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của tất cả pháp môn Đà-la-

* Trang 811 *
device

ni mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của tất cả pháp môn Đà-la-ni mà học, là học trí   Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của tất  cả pháp môn Tam-ma-địa mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của tất cả pháp môn Đà-la-ni có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của tất cả pháp môn Tam-ma-địa có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của quả Dự lưu mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự đoạn tận của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của quả Dự lưu mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự rời xa của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của quả Dự lưu mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt trừ của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của quả Dự lưu mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không sinh của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của quả Dự lưu mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì sự không diệt của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của quả Dự lưu mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tĩnh của quả

* Trang 812 *
device

 Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của quả Dự lưu mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết-bàn của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của quả Dự lưu có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của quả vị Độc giác mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của quả vị Độc giác mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của quả vị Độc giác mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của quả vị Độc giác mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của quả vị Độc giác mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của quả vị Độc giác mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của quả vị Độc giác mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của quả vị Độc giác có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận,

* Trang 813 *
device

không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của tất cả hạnh Đại Bồ-tát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của tất cả hạnh Đại Bồ-tát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của tất cả hạnh Đại Bồ-tát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của tất cả hạnh Đại Bồ-tát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của tất cả hạnh Đại Bồ-tát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của tất cả hạnh Đại Bồ-tát có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Này

* Trang 814 *
device

Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của hữu tình mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của hữu tình mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của hữu tình mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của hữu tình mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của hữu tình mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của hữu tình mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của hữu tình mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của hữu tình có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ-tát vì sự đoạn tận của Bồ-tát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự rời xa của Bồ-tát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự diệt trừ của Bồ-tát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không sinh của Bồ-tát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì sự không diệt của Bồ-tát mà học, là học trí

* Trang 815 *
device

Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì bản lai tịch tĩnh của Bồ-tát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ-tát vì tự tánh Niết-bàn của Bồ-tát mà học, là học trí Nhất thiết trí chăng? Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của Bồ-tát có tận, diệt, đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp:
–Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, không!
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ-tát đối với chân như, học như thế là học trí Nhất thiết trí.

* Trang 816 *
device

Đại Tập XXIV, Bộ Bát- Nhã VII Số 220 (Quyển 301- 350)