LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA
                             QUYỂN 343
Phẩm 57: KHEN NGỢI TÍNH CHẤT CHẮC THẬT (2)

 
Vì sao? Này các Thiên tử, vì sắc là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa; vì thọ, tưởng, hành, thức là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xứ là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc xứ là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn giới là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc giới là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn thức giới là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xúc là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa.
Này các Thiên tử, vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa; vì các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa.
Này các Thiên tử, vì địa giới là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa.
Này các Thiên tử, vì vô minh là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Bố thí ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không bên trong là pháp xa lìa nên

* Trang 859 *
device

 hữu tình xa lìa; vì pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa.
Này các Thiên tử, vì chân như là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa; vì pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Thánh đế khổ là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa; vì Thánh đế tập, diệt, đạo là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Tĩnh lự là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tám Giải thoát là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Niệm trụ là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa; vì bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp môn giải thoát Không là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bậc Cực hỷ là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa; vì bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa.
Này các Thiên tử, vì năm loại mắt là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa; vì sáu phép thần thông là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa.
Này các Thiên tử, vì mười lực của Phật là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ,

* Trang 860 *
device

đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không quên mất là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa; vì tánh luôn luôn xả là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả Dự lưu là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Độc giác là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết trí là pháp xa lìa nên hữu tình xa lìa.
Lại nữa Thiên tử, vì sắc là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa; vì thọ, tưởng, hành, thức là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc là pháp xa lìa nên pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xa lìa; vì thọ, tưởng, hành, thức là pháp xa lìa nên pháp không bên trong cho đến pháp không không tánh tự tánh xa lìa.

* Trang 861 *
device

Này các Thiên tử, vì sắc là pháp xa lìa nên chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa; vì thọ, tưởng, hành, thức là pháp xa lìa nên chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa; vì thọ, tưởng, hành, thức là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa; vì thọ, tưởng, hành, thức là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa; vì thọ, tưởng, hành, thức là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo xa lìa; vì thọ, tưởng, hành, thức là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa; vì thọ, tưởng, hành, thức là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân xa lìa; vì thọ, tưởng, hành, thức là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa; vì thọ, tưởng, hành, thức là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc là pháp xa lìa nên mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa; vì thọ, tưởng, hành, thức là pháp xa lìa nên mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa.

* Trang 862 *
device

Này các Thiên tử, vì sắc là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa; vì thọ, tưởng, hành, thức là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa; vì thọ, tưởng, hành, thức là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa; vì thọ, tưởng, hành, thức là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa; vì thọ, tưởng, hành, thức là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa; vì thọ, tưởng, hành, thức là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa; vì thọ, tưởng, hành, thức là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa; vì thọ, tưởng, hành, thức là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa; vì thọ, tưởng, hành, thức là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa.
Lại nữa Thiên tử, vì nhãn xứ là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xứ là pháp xa lìa nên pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là pháp xa lìa nên pháp không bên

* Trang 863 *
device

trong cho đến pháp không không tánh tự tánh xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xứ là pháp xa lìa nên chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là pháp xa lìa nên chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xứ là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xứ là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xứ là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xứ là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xứ là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xứ là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xứ là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xứ là pháp xa lìa nên mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt,

* Trang 864 *
device

 thân, ý xứ là pháp xa lìa nên mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xứ là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xứ là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xứ là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xứ là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xứ là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xứ là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xứ là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xứ là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa.
Lại nữa Thiên tử, vì sắc xứ là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc xứ là pháp xa lìa nên pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,

* Trang 865 *
device

 pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là pháp xa lìa nên pháp không bên trong cho đến pháp không không tánh tự tánh xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc xứ là pháp xa lìa nên chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là pháp xa lìa nên chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc xứ là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa; vì thanh, hương, vị,  xúc, pháp xứ là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc xứ là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc xứ là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc xứ là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc xứ là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc xứ là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc xứ là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu

* Trang 866 *
device

phép thần thông xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc xứ là pháp xa lìa nên mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là pháp xa lìa nên mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc xứ là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc xứ là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc xứ là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc xứ là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc xứ là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc xứ là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc xứ là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc xứ là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa.
Lại nữa Thiên tử, vì nhãn giới là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa; vì nhĩ, tỷ,

* Trang 867 *
device

thiệt, thân, ý giới là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn giới là pháp xa lìa nên pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là pháp xa lìa nên pháp không bên trong cho đến pháp không không tánh tự tánh xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn giới là pháp xa lìa nên chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là pháp xa lìa nên chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn giới là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa; vì nhĩ, tỷ,
thiệt, thân, ý giới là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn giới là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn giới là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn giới là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn giới là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa.

* Trang 868 *
device

Này các Thiên tử, vì nhãn giới là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn giới là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn giới là pháp xa lìa nên mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là pháp xa lìa nên mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn giới là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn giới là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn giới là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn giới là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn giới là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn giới là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn giới là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa.

* Trang 869 *
device

Này các Thiên tử, vì nhãn giới là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa.
Lại nữa Thiên tử, vì sắc giới là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc giới là pháp xa lìa nên pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là pháp xa lìa nên pháp không bên trong cho đến pháp không không tánh tự tánh xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc giới là pháp xa lìa nên chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là pháp xa lìa nên chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc giới là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc giới là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc giới là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc giới là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ,

* Trang 870 *
device

bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc giới là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc giới là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc giới là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc giới là pháp xa lìa nên mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là pháp xa lìa nên mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc giới là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc giới là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc giới là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc giới là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc giới là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác

* Trang 871 *
device

xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc giới là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc giới là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa.
Này các Thiên tử, vì sắc giới là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa.
Lại nữa Thiên tử, vì nhãn thức giới là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn thức giới là pháp xa lìa nên pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là pháp xa lìa nên pháp không bên trong cho đến pháp không không tánh tự tánh xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn thức giới là pháp xa lìa nên chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là pháp xa lìa nên chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn thức giới là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn thức giới là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh

* Trang 872 *
device

 lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn thức giới là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn thức giới là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn thức giới là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn thức giới là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn thức giới là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn thức giới là pháp xa lìa nên mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là pháp xa lìa nên mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn thức giới là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn thức giới là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa.

* Trang 873 *
device

Này các Thiên tử, vì nhãn thức giới là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn thức giới là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn thức giới là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn thức giới là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn thức giới là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn thức giới là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa.
Lại nữa Thiên tử, vì nhãn xúc là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xúc là pháp xa lìa nên pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là pháp xa lìa nên pháp không bên trong cho đến pháp không không tánh tự tánh xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xúc là pháp xa lìa nên chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình

* Trang 874 *
device

đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là pháp xa lìa nên chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xúc là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xúc là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xúc là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xúc là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xúc là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xúc là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xúc là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xúc là pháp xa lìa nên mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là pháp xa lìa nên mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xúc là pháp xa lìa nên pháp không

* Trang 875 *
device

quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xúc là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xúc là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xúc là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xúc là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xúc là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xúc là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa.
Này các Thiên tử, vì nhãn xúc là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa.
Lại nữa Thiên tử, vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa; vì các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng

* Trang 876 *
device

 tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xa lìa; vì các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên pháp không bên trong cho đến pháp không không tánh tự tánh xa lìa.
Này các Thiên tử, vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa; vì các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa.
Này các Thiên tử, vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa; vì các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa; vì các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa.
Này các Thiên tử, vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa; vì các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa.
Này các Thiên tử, vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo xa lìa; vì các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa; vì các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa.
Này các Thiên tử, vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm

* Trang 877 *
device

 tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân xa lìa; vì các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân xa lìa.
Này các Thiên tử, vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa; vì các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa.
Này các Thiên tử, vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp  Phật bất cộng xa lìa; vì các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa; vì các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa.
Này các Thiên tử, vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa; vì các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni,  pháp môn Tam-ma-địa xa lìa; vì các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa; vì các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa.
Này các Thiên tử, vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa; vì các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa.
Này các Thiên tử, vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa; vì các thọ do nhĩ, tỷ,

* Trang 878 *
device

thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa.
Này các Thiên tử, vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa; vì các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa.
Này các Thiên tử, vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa; vì các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa.
Lại nữa Thiên tử, vì địa giới là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì địa giới là pháp xa lìa nên pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xa lìa; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới là pháp xa lìa nên pháp không bên trong cho đến pháp không không tánh tự tánh xa lìa.
Này các Thiên tử, vì địa giới là pháp xa lìa nên chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới là pháp xa lìa nên chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa.
Này các Thiên tử, vì địa giới là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì địa giới là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa.

* Trang 879 *
device

Này các Thiên tử, vì địa giới là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa.
Này các Thiên tử, vì địa giới là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo xa lìa; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo xa lìa.

* Trang 880 *
device

Đại Tập XXIV, Bộ Bát- Nhã VII Số 220 (Quyển 301- 350)