LOGO VNBET
            KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA
                             QUYỂN 344
Phẩm 57: KHEN NGỢI TÍNH CHẤT CHẮC THẬT (3)

 
Này các Thiên tử, vì địa giới là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa.
Này các Thiên tử, vì địa giới là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân xa lìa; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân xa lìa.
Này các Thiên tử, vì địa giới là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa.
Này các Thiên tử, vì địa giới là pháp xa lìa nên mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới là pháp xa lìa nên mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì địa giới là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa.
Này các Thiên tử, vì địa giới là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì địa giới là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa; vì thủy, hỏa, phong, không,

* Trang 881 *
device

thức giới là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì địa giới là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa.
Này các Thiên tử, vì địa giới là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa.
Này các Thiên tử, vì địa giới là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa.
Này các Thiên tử, vì địa giới là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa.
Này các Thiên tử, vì địa giới là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa.
Lại nữa Thiên tử, vì vô minh là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì vô minh là pháp xa lìa nên pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp,  pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xa lìa; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là pháp xa lìa nên pháp không bên trong cho đến pháp không không tánh tự tánh xa lìa.
Này các Thiên tử, vì vô minh là pháp xa lìa nên chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình

* Trang 882 *
device

 đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là pháp xa lìa nên chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa.
Này các Thiên tử, vì vô minh là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì vô minh là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa.
Này các Thiên tử, vì vô minh là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa.
Này các Thiên tử, vì vô minh là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo xa lìa; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì vô minh là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa.
Này các Thiên tử, vì vô minh là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân xa lìa; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân xa lìa.
Này các Thiên tử, vì vô minh là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa.
Này các Thiên tử, vì vô minh là pháp xa lìa nên mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi,

* Trang 883 *
device

đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là pháp xa lìa nên mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì vô minh là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa.
Này các Thiên tử, vì vô minh là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì vô minh là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì vô minh là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa.
Này các Thiên tử, vì vô minh là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa.
Này các Thiên tử, vì vô minh là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa.
Này các Thiên tử, vì vô minh là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa.
Này các Thiên tử, vì vô minh là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa.
Lại nữa Thiên tử, vì Bố thí ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp

* Trang 884 *
device

không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xa lìa; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên pháp không bên trong cho đến pháp không không tánh tự tánh xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Bố thí ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Bố thí ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Bố thí ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Bố thí ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Bố thí ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo xa lìa; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Bố thí ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên pháp

* Trang 885 *
device

môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Bố thí ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân xa lìa; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Bố thí ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Bố thí ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Bố thí ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Bố thí ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Bố thí ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Bố thí ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Bố thí ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-

* Trang 886 *
device

la-mật-đa là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Bố thí ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Bố thí ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Bố thí ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa.
Lại nữa Thiên tử, vì pháp không bên trong là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa; vì pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không bên trong là pháp xa lìa nên chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là pháp xa lìa nên chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không bên trong là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập,  diệt, đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không bên trong là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là pháp xa lìa nên bốn

* Trang 887 *
device

Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không bên trong là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không bên trong là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo xa lìa; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không bên trong là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không bên trong là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân xa lìa; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không bên trong là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không bên trong là pháp xa lìa nên mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là pháp xa lìa nên mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không bên trong là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không bên trong là pháp xa lìa nên trí      

* Trang 888 *
device

Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không bên trong là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không bên trong là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không bên trong là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không bên trong là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không bên trong là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không bên trong là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa.
Lại nữa Thiên tử, vì chân như là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa; vì pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì chân như là pháp xa lìa nên pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên

* Trang 889 *
device

 giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xa lìa; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là pháp xa lìa nên pháp không bên trong cho đến pháp không không tánh tự tánh xa lìa.
Này các Thiên tử, vì chân như là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì chân như là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa.
Này các Thiên tử, vì chân như là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa.
Này các Thiên tử, vì chân như là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo xa lìa; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì chân như là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa.
Này các Thiên tử, vì chân như là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân xa lìa; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân xa lìa.
Này các Thiên tử, vì chân như là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa.

* Trang 890 *
device

Này các Thiên tử, vì chân như là pháp xa lìa nên mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là pháp xa lìa nên mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì chân như là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa.
Này các Thiên tử, vì chân như là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì chân như là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì chân như là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa.
Này các Thiên tử, vì chân như là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa.
Này các Thiên tử, vì chân như là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa.
Này các Thiên tử, vì chân như là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa.
Này các Thiên tử, vì chân như là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa.
Lại nữa Thiên tử, vì Thánh đế khổ là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa; vì Thánh

* Trang 891 *
device

đế tập, diệt, đạo là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Thánh đế khổ là pháp xa lìa nên pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xa lìa; vì Thánh đế tập, diệt, đạo là pháp xa lìa nên pháp không bên trong cho đến pháp không không tánh tự tánh xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Thánh đế khổ là pháp xa lìa nên chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa; vì Thánh đế tập, diệt, đạo là pháp xa lìa nên chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Thánh đế khổ là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa; vì Thánh đế tập, diệt, đạo là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Thánh đế khổ là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa; vì Thánh đế tập, diệt, đạo là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Thánh đế khổ là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo xa lìa; vì Thánh đế tập, diệt, đạo là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Thánh đế khổ là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa; vì Thánh đế tập, diệt, đạo là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Thánh đế khổ là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc

* Trang 892 *
device

 Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân xa lìa; vì Thánh đế tập, diệt, đạo là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Thánh đế khổ là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa; vì Thánh đế tập, diệt, đạo là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Thánh đế khổ là pháp xa lìa nên mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa; vì Thánh đế tập, diệt, đạo là pháp xa lìa nên mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Thánh đế khổ là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa; vì Thánh đế tập, diệt, đạo là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Thánh đế khổ là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa; vì Thánh đế tập, diệt, đạo là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Thánh đế khổ là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa; vì Thánh đế tập, diệt, đạo là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Thánh đế khổ là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa; vì Thánh đế tập, diệt, đạo là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Thánh đế khổ là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa; vì Thánh đế tập, diệt, đạo là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Thánh đế khổ là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa; vì Thánh đế tập, diệt, đạo là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Thánh đế khổ là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa; vì Thánh đế tập, diệt, đạo là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa.
Này các Thiên tử, vì Thánh đế khổ là pháp xa lìa nên trí Nhất

* Trang 893 *
device

thiết trí xa lìa; vì Thánh đế tập, diệt, đạo là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa.
Lại nữa Thiên tử, vì bốn Tĩnh lự là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Tĩnh lự là pháp xa lìa nên pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xa lìa; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là pháp xa lìa nên pháp không bên trong cho đến pháp không không tánh tự tánh xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Tĩnh lự là pháp xa lìa nên chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là pháp xa lìa nên chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Tĩnh lự là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Tĩnh lự là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Tĩnh lự là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo xa lìa; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Tĩnh lự là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa; vì bốn Vô lượng, bốn

* Trang 894 *
device

 Định vô sắc là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Tĩnh lự là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân xa lìa; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Tĩnh lự là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Tĩnh lự là pháp xa lìa nên mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là pháp xa lìa nên mười lực của Phật cho đến mười tám pháp
Phật bất cộng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Tĩnh lự là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Tĩnh lự là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Tĩnh lự là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Tĩnh lự là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Tĩnh lự là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Tĩnh lự là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa.

* Trang 895 *
device

Này các Thiên tử, vì bốn Tĩnh lự là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Tĩnh lự là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa; vì bốn Vô lượng, bốn
Định vô sắc là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa.
Lại nữa Thiên tử, vì tám Giải thoát là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tám Giải thoát là pháp xa lìa nên pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xa lìa; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là pháp xa lìa nên pháp không bên trong cho đến pháp không không tánh tự tánh xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tám Giải thoát là pháp xa lìa nên chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là pháp xa lìa nên chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tám Giải thoát là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tám Giải thoát là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa.

* Trang 896 *
device

tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tám Giải thoát là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo xa lìa; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tám Giải thoát là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tám Giải thoát là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân xa lìa; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tám Giải thoát là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tám Giải thoát là pháp xa lìa nên mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là pháp xa lìa nên mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tám Giải thoát là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tám Giải thoát là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa.

* Trang 897 *
device

Này các Thiên tử, vì tám Giải thoát là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tám Giải thoát là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tám Giải thoát là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tám Giải thoát là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tám Giải thoát là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tám Giải thoát là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa.
Lại nữa Thiên tử, vì bốn Niệm trụ là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa; vì bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Niệm trụ là pháp xa lìa nên pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xa lìa; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là pháp xa lìa nên pháp

* Trang 898 *
device

không bên trong cho đến pháp không không tánh tự tánh xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Niệm trụ là pháp xa lìa nên chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là pháp xa lìa nên chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Niệm trụ là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Niệm trụ là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Niệm trụ là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Niệm trụ là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Niệm trụ là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân xa lìa; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Niệm trụ là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa. Này các Thiên tử, vì bốn Niệm trụ là pháp xa lìa nên mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là pháp xa lìa nên mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa.

* Trang 899 *
device

Này các Thiên tử, vì bốn Niệm trụ là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Niệm trụ là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Niệm trụ là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Niệm trụ là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Niệm trụ là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Niệm trụ là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Niệm trụ là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bốn Niệm trụ là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa.
Lại nữa Thiên tử, vì pháp môn giải thoát Không là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp môn giải thoát Không là pháp xa lìa

* Trang 900 *
device

nên pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xa lìa; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là pháp xa lìa nên pháp không bên trong cho đến pháp không không tánh tự tánh xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp môn giải thoát Không là pháp xa lìa nên chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là pháp xa lìa nên chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp môn giải thoát Không là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp môn giải thoát Không là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp môn giải thoát Không là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp môn giải thoát Không là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo xa lìa; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp môn giải thoát Không là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực

* Trang 901 *
device

 nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân xa lìa; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp môn giải thoát Không là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp môn giải thoát Không là pháp xa lìa nên mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là pháp xa lìa nên mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp môn giải thoát Không là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp môn giải thoát Không là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp môn giải thoát Không là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp môn giải thoát Không là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp môn giải thoát Không là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp môn giải thoát Không là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp môn giải thoát Không là pháp xa lìa

* Trang 902 *
device

nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp môn giải thoát Không là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa.

* Trang 903 *
device

Đại Tập XXIV, Bộ Bát- Nhã VII Số 220 (Quyển 301- 350)