LOGO VNBET
           KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA
                                   QUYỂN 345
Phẩm 57: KHEN NGỢI TÍNH CHẤT CHẮC THẬT (4)

 
Lại nữa Thiên tử, vì bậc Cực hỷ là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa; vì bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bậc Cực hỷ là pháp xa lìa nên pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xa lìa; vì bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là pháp xa lìa nên pháp không bên trong cho đến pháp không không tánh tự tánh xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bậc Cực hỷ là pháp xa lìa nên chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không,  cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa; vì bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là pháp xa lìa nên chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bậc Cực hỷ là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa; vì bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bậc Cực hỷ là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự,      

* Trang 904 *
device

bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa; vì bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bậc Cực hỷ là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa; vì bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bậc Cực hỷ là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo xa lìa; vì bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bậc Cực hỷ là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa; vì bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bậc Cực hỷ là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa; vì bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bậc Cực hỷ là pháp xa lìa nên mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa; vì bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là pháp xa lìa nên mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bậc Cực hỷ là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa; vì bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bậc Cực hỷ là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa; vì bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bậc Cực hỷ là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa; vì bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa.

* Trang 905 *
device

Này các Thiên tử, vì bậc Cực hỷ là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa; vì bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bậc Cực hỷ là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa; vì bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bậc Cực hỷ là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa; vì bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bậc Cực hỷ là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa; vì bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa.
Này các Thiên tử, vì bậc Cực hỷ là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa; vì bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa.
Lại nữa Thiên tử, vì năm loại mắt là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa; vì sáu phép thần thông là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì năm loại mắt là pháp xa lìa nên pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xa lìa; vì sáu phép thần thông là pháp xa lìa nên pháp không bên trong cho đến pháp không không tánh tự tánh xa lìa.
Này các Thiên tử, vì năm loại mắt là pháp xa lìa nên chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa; vì sáu phép thần thông là pháp xa lìa nên chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa.

* Trang 906 *
device

Này các Thiên tử, vì năm loại mắt là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa; vì sáu phép thần thông là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì năm loại mắt là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa; vì sáu phép thần thông là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa.
Này các Thiên tử, vì năm loại mắt là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa; vì sáu phép thần thông là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa.
Này các Thiên tử, vì năm loại mắt là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo xa lìa; vì sáu phép thần thông là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì năm loại mắt là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa; vì sáu phép thần thông là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa.
Này các Thiên tử, vì năm loại mắt là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân xa lìa; vì sáu phép thần thông là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân xa lìa.
Này các Thiên tử, vì năm loại mắt là pháp xa lìa nên mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa; vì sáu phép thần thông là pháp xa lìa nên mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì năm loại mắt là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa; vì sáu phép thần thông là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa.
Này các Thiên tử, vì năm loại mắt là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa; vì sáu phép thần thông là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa.

* Trang 907 *
device

Này các Thiên tử, vì năm loại mắt là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa; vì sáu phép thần thông là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì năm loại mắt là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa; vì sáu phép thần thông là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa.
Này các Thiên tử, vì năm loại mắt là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa; vì sáu phép thần thông là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa.
Này các Thiên tử, vì năm loại mắt là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa; vì sáu phép thần thông là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa.
Này các Thiên tử, vì năm loại mắt là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa; vì sáu phép thần thông là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa.
Này các Thiên tử, vì năm loại mắt là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa; vì sáu phép thần thông là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa.
Lại nữa Thiên tử, vì mười lực của Phật là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì mười lực của Phật là pháp xa lìa nên pháp không bên trong, pháp không bên  ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xa lìa; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là pháp xa lìa nên pháp không bên trong cho

* Trang 908 *
device

đến pháp không không tánh tự tánh xa lìa.
Này các Thiên tử, vì mười lực của Phật là pháp xa lìa nên chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là pháp xa lìa nên chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa.
Này các Thiên tử, vì mười lực của Phật là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì mười lực của Phật là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa.
Này các Thiên tử, vì mười lực của Phật là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa.
Này các Thiên tử, vì mười lực của Phật là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo xa lìa; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì mười lực của Phật là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa.
Này các Thiên tử, vì mười lực của Phật là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân xa lìa; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân xa lìa.

* Trang 909 *
device

Này các Thiên tử, vì mười lực của Phật là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa.
Này các Thiên tử, vì mười lực của Phật là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa.
Này các Thiên tử, vì mười lực của Phật là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì mười lực của Phật là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì mười lực của Phật là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa.
Này các Thiên tử, vì mười lực của Phật là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa.
Này các Thiên tử, vì mười lực của Phật là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa.
Này các Thiên tử, vì mười lực của Phật là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa.
Này các Thiên tử, vì mười lực của Phật là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa.
Lại nữa Thiên tử, vì pháp không quên mất là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa;

* Trang 910 *
device

vì tánh luôn luôn xả là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa.
   Này các Thiên tử, vì pháp không quên mất là pháp xa lìa nên pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xa lìa; vì tánh luôn luôn xả là pháp xa lìa nên pháp không bên trong cho đến pháp không không tánh tự tánh xa lìa.
   Này các Thiên tử, vì pháp không quên mất là pháp xa lìa nên chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa; vì tánh luôn luôn xả là pháp xa lìa nên chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không quên mất là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa; vì tánh luôn luôn xả là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không quên mất là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa; vì tánh luôn luôn xả là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không quên mất là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa; vì tánh luôn luôn xả là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không quên mất là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo xa lìa; vì tánh luôn luôn xả là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không quên mất là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa; vì tánh luôn

* Trang 911 *
device

luôn xả là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không quên mất là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân xa lìa; vì tánh luôn luôn xả là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không quên mất là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa; vì tánh luôn luôn xả là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không quên mất là pháp xa lìa nên mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa; vì tánh luôn luôn xả là pháp xa lìa nên mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không quên mất là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa; vì tánh luôn luôn xả là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không quên mất là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa; vì tánh luôn luôn xả là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không quên mất là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa; vì tánh luôn luôn xả là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không quên mất là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa; vì tánh luôn luôn xả là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không quên mất là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa; vì tánh luôn luôn xả là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa.
Này các Thiên tử, vì pháp không quên mất là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa; vì tánh luôn luôn xả là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa.

* Trang 912 *
device

Này các Thiên tử, vì pháp không quên mất là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa; vì tánh luôn luôn xả là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa.
Lại nữa Thiên tử, vì trí Nhất thiết là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết là pháp xa lìa nên pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xa lìa; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là pháp xa lìa nên pháp không bên trong cho đến pháp không không tánh tự tánh xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết là pháp xa lìa nên chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là pháp xa lìa nên chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết là pháp xa lìa nên bốn Niệm

* Trang 913 *
device

trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo xa lìa; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân xa lìa; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết là pháp xa lìa nên mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là pháp xa lìa nên mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa.

* Trang 914 *
device

Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa.
Lại nữa Thiên tử, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni là pháp xa lìa nên pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xa lìa; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa là pháp xa lìa nên pháp không bên trong cho đến pháp không không tánh tự tánh xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni là pháp xa lìa nên chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật  tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa là pháp xa lìa nên chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa; vì tất cả pháp môn

* Trang 915 *
device

Tam-ma-địa là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo xa lìa; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân xa lìa; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni là pháp xa lìa nên mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa là pháp xa lìa nên mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo

* Trang 916 *
device

tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa.
Lại nữa Thiên tử, vì quả Dự lưu là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả Dự lưu là pháp xa lìa nên pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xa lìa; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là pháp xa lìa nên pháp không bên trong cho đến pháp không không tánh tự tánh xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả Dự lưu là pháp xa lìa nên chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư

* Trang 917 *
device

không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là pháp xa lìa nên chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả Dự lưu là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả Dự lưu là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả Dự lưu là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả Dự lưu là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo xa lìa; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả Dự lưu là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả Dự lưu là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân xa lìa; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ cho đến bậc Pháp vân xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả Dự lưu là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả Dự lưu là pháp xa lìa nên mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là pháp xa lìa nên mười lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa.

* Trang 918 *
device

Này các Thiên tử, vì quả Dự lưu là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả Dự lưu là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là  pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả Dự lưu là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả Dự lưu là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là pháp xa lìa nên quả vị Độc giác xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả Dự lưu là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả Dự lưu là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả Dự lưu là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa.
Lại nữa Thiên tử, vì quả vị Độc giác là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Độc giác là pháp xa lìa nên pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Độc giác là pháp xa lìa nên chân

* Trang 919 *
device

 như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Độc giác là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Độc giác là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Độc giác là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Độc giác là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Độc giác là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Độc giác là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Độc giác là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Độc giác là pháp xa lìa nên mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Độc giác là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Độc giác là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Độc giác là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Độc giác là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Độc giác là pháp xa lìa nên tất cả hạnh Đại Bồ-tát xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Độc giác là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa.

* Trang 920 *
device

Này các Thiên tử, vì quả vị Độc giác là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa.
Lại nữa Thiên tử, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát là pháp xa lìa nên pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát là pháp xa lìa nên chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát là háp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa.

* Trang 921 *
device

Này các Thiên tử, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát là pháp xa lìa nên mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa.
Này các Thiên tử, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa.
Lại nữa Thiên tử, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là pháp xa lìa nên pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là pháp xa lìa nên chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa.

* Trang 922 *
device

quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là pháp xa lìa nên mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là pháp xa lìa nên tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa.
Này các Thiên tử, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết trí xa lìa.
Lại nữa Thiên tử, vì trí Nhất thiết trí là pháp xa lìa nên Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết trí là pháp xa lìa nên pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp

* Trang 923 *
device

không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết trí là pháp xa lìa nên chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết trí là pháp xa lìa nên Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết trí là pháp xa lìa nên bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết trí là pháp xa lìa nên tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết trí là pháp xa lìa nên bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết trí là pháp xa lìa nên pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết trí là pháp xa lìa nên bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết trí là pháp xa lìa nên năm loại mắt, sáu phép thần thông xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết trí là pháp xa lìa nên mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết trí là pháp xa lìa nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết trí là pháp xa lìa nên trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết trí là pháp xa lìa nên tất cả

* Trang 924 *
device

 pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết trí là pháp xa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán xa lìa.
Này các Thiên tử, vì trí Nhất thiết trí là pháp xa lìa nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa.
Này các Thiên tử, nếu Đại Bồ-tát nghe nói các pháp không gì là không xa lìa mà tâm chẳng chìm đắm, chẳng kinh, chẳng sợ, cũng chẳng sầu lo, hối tiếc thì nên biết Đại Bồ-tát ấy đã tu hành đúng nẻo Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu.

* Trang 925 *
device

Đại Tập XXIV, Bộ Bát- Nhã VII Số 220 (Quyển 301- 350)