LOGO VNBET
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, luôn siêng năng tu học, chớ nên chán nản buông bỏ. Nếu được như thế thì mau được an trú nơi bậc mà mình mong đạt đến.
Lại nữa Khánh Hỷ, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa là khả năng để ngộ nhập tất cả tướng, tất cả chữ, tất cả pháp môn Đà-la-ni. Các Đại Bồ-tát đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni này đều nên tu học. Nếu Đại Bồ-tát dốc thọ trì pháp môn Đà-la-ni như thế thì mau có thể chúng đắc tất cả biện tài và các sự hiểu biết thông suốt. Vì vậy, này Khánh Hỷ, Ta nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy chính là kho tàng chứa pháp vô tận của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác trong quá khứ, vị lai, hiện tại.
Này Khánh Hỷ, Ta nay nói rõ với ông: Nếu có người đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, thọ trì, đọc tụng, thông đạt rốt ráo, tư duy đúng như lý, tức là thọ trì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật trong quá khứ, vị lai, hiện tại.
Này Khánh Hỷ, Ta nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa là đôi chân vững chắc có khả năng đi thẳng đến đạo Bồ-đề, cũng là Đại Đà-la-ni của tất cả pháp Phật vô thượng. Nếu các ông có khả năng thọ trì các pháp Đà-la-ni của Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tức là nắm giữ một cách đầy đủ tất cả Phật pháp.

                                                                Phẩm 59: VÔ TẬN (1)
Lúc bấy giờ, Cụ thọ Thiện Hiện thầm nghĩ: “Quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật rất là sâu xa; Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế cũng rất là sâu xa, mình sẽ hỏi Phật.” Nghĩ như thế rồi bèn bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa là vô tận chăng?
Phật dạy:
–Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế đúng là vô tận, giống như hư không chẳng thể cùng tận.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, tại sao Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa?
Phật bảo Thiện Hiện:

* Trang 960 *
device

–Nên biết, vì sắc vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì thọ, tưởng, hành, thức vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì nhãn xứ vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì sắc xứ vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì nhãn giới vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì nhĩ giới vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì tỷ giới vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì thiệt giới vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì thân giới vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì  xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì ý giới vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì địa giới vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới vô tận

* Trang 961 *
device

nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì vô minh vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì Bố thí ba-la-mật-đa vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì pháp không bên trong vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì chân như vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì Thánh đế khổ vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì Thánh đế tập, diệt, đạo vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì bốn Tĩnh lự vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì tám Giải thoát vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì bốn Niệm trụ vô tận nên Đại Bồ-tát phải

* Trang 962 *
device

phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì pháp môn giải thoát Không vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì năm loại mắt vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì sáu phép thần thông vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì mười lực của Phật vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì pháp không quên mất vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì tánh luôn luôn xả vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì trí Nhất thiết vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì quả Dự lưu vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì quả vị Độc giác vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Lại nữa Thiện Hiện nên biết, vì sắc như hư không vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì thọ, tưởng, hành,

* Trang 963 *
device

thức như hư không vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì nhãn xứ như hư không vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ như hư không vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì sắc xứ như hư không vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ như hư không vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì nhãn giới như hư không vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra như hư không vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì nhĩ giới như hư không vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra như hư không vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì tỷ giới như hư không vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra như hư không vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì thiệt giới như hư không vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra như hư không vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì thân giới như hư không vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra như hư không vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì ý giới như hư không vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra như hư không vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì địa giới như hư không vô tận nên Đại Bồ-

* Trang 964 *
device

tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới như hư không vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết, vì vô minh như hư không vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử như hư không vô tận nên Đại Bồ-tát phải phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa.

* Trang 965 *
device

Đại Tập XXIV, Bộ Bát- Nhã VII Số 220 (Quyển 301- 350)