LOGO VNBET
   LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
                                 TẬP 24
 
                         
                            BỘ
BÁT-NHÃ
                                       VII
 
                                     SỐ 220
 
                         (Quyển 301→350)


 
               HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
           LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 1017 *
device

* Trang 1018 *
device

                                       NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
                                     TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

I-Viết hoa toàn bộ:
1.Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm…
2.Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan…
3.Tôn xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác…
4.Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-hàm…
II-Viết hoa chữ đầu:
1.Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi Lợi….
2.Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế…
3.Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác,….
4.Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành vương xá…
III- Viết hoa chữ đầu+ gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pāli)
1.Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất…
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ,…
3. Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà,…
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di,…
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát,…
IV- Gạch nối: (danh từ chung được phiên âm từ Pāli)
Ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần…

* Trang 1019 *
device

V- Số:
1.Viết thành chữ: (những số qua lớn nên chú thích thêm số)
Ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)…
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
Ví dụ: Đại I, trang 15, cht.52…
VI- Đặc biệt:
Âm “y” và “i” dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L, M, T, Q vẫn viết theo thói quen cũ.
Ví dụ: kỷ cương, lý luận,…
梵: viết là “Phạm” không viết là “Phạn”(phát âm theo chữ Brahma)
慧: viết là “Tuệ” không viết là “Huệ”.
                                           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
                                                      Sa môn THÍCH TỊNH HẠNH

* Trang 1020 *
device

       MỤC LỤC
(BÁT NHÃ – BỘ 7)

 
SỐ 220 – KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA
 (QUYỂN 301→350)........................................................................ 1
QUYỂN 301..................................................................................... 3
Phẩm 39: CÔNG ĐỨC KHÓ LÃNH HỘI (5).................................. 3
QUYỂN 302..................................................................................... 20
Phẩm 39: CÔNG ĐỨC KHÓ LÃNH HỘI (6).................................. 20
QUYỂN 303..................................................................................... 38
Phẩm 40: MA SỰ (1)......................................................................... 38
QUYỂN 304..................................................................................... 59
Phẩm 40: MA SỰ (2)......................................................................... 59
QUYỂN 305..................................................................................... 76
Phẩm 41: PHẬT MẪU (1)................................................................ 76
QUYỂN 306..................................................................................... 94
Phẩm 41: PHẬT MẪU (2)................................................................ 94
QUYỂN 307..................................................................................... 114
Phẩm 41: PHẬT MẪU (3)................................................................ 114
QUYỂN 308..................................................................................... 136
Phẩm 41: PHẬT MẪU (4)................................................................ 136
Phẩm 42: CHẲNG NGHĨ BÀN (1).................................................. 147
QUYỂN 309..................................................................................... 157
Phẩm 42: CHẲNG NGHĨ BÀN (2).................................................. 157
QUYỂN 310..................................................................................... 177
Phẩm 42: CHẲNG NGHĨ BÀN (3).................................................. 177
Phẩm 43: BIỆN SỰ (1)...................................................................... 184
QUYỂN 311..................................................................................... 199
Phẩm 43: BIỆN SỰ (2)...................................................................... 199
Phẩm 44: CHÚNG DỤ (1)................................................................ 207
QUYỂN 312..................................................................................... 217
Phẩm 44: CHÚNG DỤ (2)................................................................ 217

* Trang 1021 *
device

QUYỂN 313..................................................................................... 238
Phẩm 44: CHÚNG DỤ (3)................................................................ 238
Phẩm 45: CHÂN THIỆN HỮU (1)................................................... 246
QUYỂN 314..................................................................................... 257
Phẩm 45: CHÂN THIỆN HỮU (2)................................................... 257
QUYỂN 315..................................................................................... 276
Phẩm 45: CHÂN THIỆN HỮU (3)................................................... 276
QUYỂN 316..................................................................................... 295
Phẩm 45: CHÂN THIỆN HỮU (4)................................................... 295
Phẩm 46: TRÍ HƯỚNG ĐẾN (1)...................................................... 313
QUYỂN 317..................................................................................... 318
Phẩm 46: TRÍ HƯỚNG ĐẾN (2)...................................................... 318
QUYỂN 318..................................................................................... 338
Phẩm 46: TRÍ HƯỚNG ĐẾN (3)...................................................... 338
Phẩm 47: CHÂN NHƯ (1)................................................................ 349
QUYỂN 319..................................................................................... 349
Phẩm 47: CHÂN NHƯ (2)................................................................ 357
QUYỂN 320..................................................................................... 377
Phẩm 47: CHÂN NHƯ (3)................................................................ 377
QUYỂN 321..................................................................................... 397
Phẩm 47: CHÂN NHƯ (4)................................................................ 397
QUYỂN 322..................................................................................... 418
Phẩm 47: CHÂN NHƯ (5)................................................................ 418
QUYỂN 323..................................................................................... 440
Phẩm 47: CHÂN NHƯ (6)................................................................ 440
QUYỂN 324..................................................................................... 465
PHẨM 47: CHÂN NHƯ (7)............................................................. 465
Phẩm 48: BỒ-TÁT AN TRỤ (1)...................................................... 482
QUYỂN 325..................................................................................... 491
PHẨM 48: BỒ-TÁT AN TRỤ (2).................................................... 491
Phẩm 49: KHÔNG THOÁI CHUYỂN (1) ...................................... 501
QUYỂN 326..................................................................................... 512
Phẩm 49: KHÔNG THOÁI CHUYỂN (2)....................................... 512

* Trang 1022 *
device

QUYỂN 327..................................................................................... 532
Phẩm 49: KHÔNG THOÁI CHUYỂN (3)....................................... 532
QUYỂN 328..................................................................................... 553
Phẩm 50: PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO (1)................................... 553
QUYỂN 329..................................................................................... 577
Phẩm 50: PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO (2)................................... 577
QUYỂN 330..................................................................................... 597
Phẩm 50: PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO (3) .................................. 597
Phẩm 51: HẠNH NGUYỆN (1)....................................................... 611
QUYỂN 331..................................................................................... 618
Phẩm 51: HẠNH NGUYỆN (2)....................................................... 618
Phẩm 52: CĂNG-GIÀ THIÊN.......................................................... 629
Phẩm 53: KHÉO TU HỌC (1).......................................................... 632
QUYỂN 332..................................................................................... 638
Phẩm 53: KHÉO TU HỌC (2).......................................................... 638
QUYỂN 333..................................................................................... 657
Phẩm 53: KHÉO TU HỌC (3).......................................................... 657
QUYỂN 334..................................................................................... 676
Phẩm 53: KHÉO TU HỌC (4).......................................................... 676
QUYỂN 335..................................................................................... 696
Phẩm 53: KHÉO TU HỌC (5).......................................................... 696
Phẩm 54: ĐOẠN PHÂN BIỆT (1) 701
QUYỂN 336..................................................................................... 723
Phẩm 54: ĐOẠN PHÂN BIỆT (2)................................................... 723
QUYỂN 337..................................................................................... 747
Phẩm 55: HỌC PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO (1)......................... 747
QUYỂN 338..................................................................................... 764
Phẩm 55: HỌC PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO (2)......................... 764
QUYỂN 339..................................................................................... 781
Phẩm 55: HỌC PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO (3)......................... 781
QUYỂN 340..................................................................................... 798
Phẩm 55: HỌC PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO (4)......................... 798
QUYỂN 341..................................................................................... 817

* Trang 1023 *
device

Phẩm 55: HỌC PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO (5)......................... 817
Phẩm 56: NGUYỆN DỤ (1)............................................................. 828
QUYỂN 342..................................................................................... 837
Phẩm 56: NGUYỆN DỤ (2)............................................................. 837
Phẩm 57: KHEN NGỢI TÍNH CHẤT CHẮC THẬT (1)............... 852
QUYỂN 343..................................................................................... 859
Phẩm 57: KHEN NGỢI TÍNH CHẤT CHẮC THẬT (2)............... 859
QUYỂN 344..................................................................................... 881
Phẩm 57: KHEN NGỢI TÍNH CHẤT CHẮC THẬT (3)............... 881
QUYỂN 345..................................................................................... 904
Phẩm 57: KHEN NGỢI TÍNH CHẤT CHẮC THẬT (4)............... 904
QUYỂN 346..................................................................................... 926
Phẩm 57: KHEN NGỢI TÍNH CHẤT CHẮC THẬT (5)............... 926
Phẩm 58: CHÚC LỤY (1)................................................................. 936
QUYỂN 347..................................................................................... 946
Phẩm 58: CHÚC LỤY (2)................................................................. 946
Phẩm 59: VÔ TẬN (1)...................................................................... 960
QUYỂN 348..................................................................................... 966
Phẩm 59: VÔ TẬN (2)...................................................................... 966
QUYỂN 349..................................................................................... 983
Phẩm 60: GỒM THÂU, PHÁT HUY (1)......................................... 983
QUYỂN 350..................................................................................... 1000
Phẩm 60: GỒM THÂU, PHÁT HUY (2)......................................... 1000
 

* Trang 1024 *
device

Đại Tập XXIV, Bộ Bát- Nhã VII Số 220 (Quyển 301- 350)