LOGO VNBET
ăn có dư thì bố thí cho chúng sinh đói, nơi nhóm Hội lớn, chắp tay vái chào Đại chúng, có người đánh mắng cũng đồng như khen ngợi, quyết định rời bỏ cả thân và tâm, thân thịt xương máu thành sở hữu chung của chúng sinh, không đem những lời dạy bất liễu nghĩa của Như Lai làm chỗ hiểu của mình, khiến cho kẻ sơ học phải lầm lạc, thì Phật ấn chứng người ấy, thật được tam muội. Như lời Ta nói đây, gọi là lời nói của Phật; không như lời nói đó, tức là lời nói của ma Ba Tuần.”
Chỉ về quyết định đoạn lòng thâu đạo
Lòng thâu đạo chỉ có thể có được, khi người ta còn mắc vào trong vòng danh lợi, chưa thành thật phát tâm xuất gia, phát tâm cầu đạo giải thoát. Vì thế, cần phải
đoạn tuyệt lòng thâu đạo, lòng tham dục; xem cái sống trong thế gian chỉ là tạm bợ, ở cũng không màng, đi cũng không tiếc; dầu cho được cúng dường cung kính đến đâu, cũng tự xem như người hành khất, thì mới chắc chắn thoát ly được lối sống vô thường của chính sinh và thành được chính quả.
*
“Này A-nan, chúng sinh trong thế giới lục đạo như thế, tuy nơi thân tâm không còn sát, đạo, dâm, cả ba hạnh đã được viên mãn, nếu mắc phải đại vọng ngữ, thì Tam-ma-đề không được thanh tịnh, thành giống ma ái kiến và mất giống Như Lai; bởi cái chưa đạt được mà cứ cho rằng đã đạt được, chưa chứng đắc mà cứ cho rằng đã chứng đắc; hoặc để cầu thế gian tôn trọng tột bậc, bảo người

* Trang 523 *
device

khác rằng : Nay tôi đã được quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, đạo A-la-hán, thừa Bích Chi Phật hay các quả vị Bồ-tát trong Thập địa hay trước Thập địa, trông mong người kia lễ sám, tham sự cúng dường. Như kẻ Nhất-tiên-ca ấy, tự tiêu diệt giống Phật, như người lấy dao chặt cây đa la; Phật ấn ký người ấy, mất hẳn thiện căn, không còn chính tri kiến, chìm đắm trong ba bể khổ, không thành tựu pháp tam-muội. Ta bảo các hàng Bồ-tát và A-la-hán, sau khi Ta diệt độ rồi, hiện ra thân, sinh trong đời mạt pháp kia, hiện ra nhiều hình tướng khác nhau, để độ những người còn trong vòng luân hồi, hoặc làm Sa-môn, bạch y cư sĩ, vua chúa, quan lại, đồng nam, đồng nữ, như thế cho đến người dâm nữ, người quả phụ, người gian dối, trộm cắp, người hàng thịt, buôn bán, để khen ngợi Phật thừa với những người đồng sự, khiến cho thân tâm của họ vào được Tam-ma-đề; nhưng rốt ráo không tự bảo rằng tôi thật là Bồ-tát, thật là A-la-hán, khinh xuất nói với những người chưa học, làm tiết lậu mật nhân của Phật, chỉ trừ lúc lâm chung, có những lời di chúc; làm sao lại còn phải làm mê hoặc nhiễu loạn chúng sinh, thành tội đại vọng ngữ. Ông dạy người đời tu phép Tam-ma-đề, sau rốt phải đoạn trừ các đại vọng ngữ. Ấy gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ tư của các đức Như Lai Tiên Phật Thế Tôn.
Vì vậy cho nên A-nan, nếu không đoạn trừ đại vọng ngữ, thì cũng như khắc thân người làm thành hình cây Chiên đàn, mà muốn được hương thơm, thật không có lẽ nào như vậy. Ta dạy hàng Tỷ-khưu lấy trực tâm làm đạo

 

* Trang 524 *
device

 
Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm